Hunsel

Plaats
Dorp
Leudal
Midden-Limburg
Limburg

hunsel_toneelvereniging_zeeversbasjpeg.jpeg

In Hunsel zijn enkele verenigingen met excentrieke namen waarvan je als buitenstaander geen idéé hebt wat het betekent. Het betreft onder andere toneelvereniging Zeeversbas. Natuurlijk hebben wij uitgezocht wat dit betekent. Zie onder het kopje Links.

In Hunsel zijn enkele verenigingen met excentrieke namen waarvan je als buitenstaander geen idéé hebt wat het betekent. Het betreft onder andere toneelvereniging Zeeversbas. Natuurlijk hebben wij uitgezocht wat dit betekent. Zie onder het kopje Links.

hunsel_carnavalsvereniging_de_serdelhunj.jpg

De andere vereniging-met-de-excentrieke-naam in Hunsel is Vastelaovendjsvereiniging De Serdelhunj. Wat dát betekent kun je lezen onder het kopje Naam.

De andere vereniging-met-de-excentrieke-naam in Hunsel is Vastelaovendjsvereiniging De Serdelhunj. Wat dát betekent kun je lezen onder het kopje Naam.

LB gemeente Hunsel in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Hunsel in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Hunsel in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Hunsel

Terug naar boven

Status

- Hunsel is een dorp in de provincie Limburg, in de regio Midden-Limburg, gemeente Leudal. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2006. Vóór de Franse Tijd was het dorp een onderdeel van de Rijksheerlijkheid Kessenich (waarbij overigens de kernen Ell en Haler, evenals Ittervoort, tot het Land van Thorn behoorden).

- De gemeente Hunsel is in 1942 vergroot met de gemeenten Ittervoort en Neeritter, en in 1991 met een klein deel van de gemeente Grathem (de nieuwe gemeentegrenzen zijn bij de herindelingen van dat jaar ter plekke langs de A2 getrokken). De gemeenteraad had hier reeds bij de aanloop naar de herindelingen van 1942 om verzocht. Voor nadere toelichting hierop zie het hoofdstuk Geschiedenis.

- Wapen van de voormalige gemeente Hunsel.

- Onder het dorp Hunsel valt ook de buurtschap Smidstraat.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
16e eeuw Hunsel.

Naamsverklaring
Bij gebrek aan oudere vormen moeilijk te duiden. Gissingen: in Hun- herkent men de persoonsnaam Hunno, of hûn 'modder, moeras' en in het tweede lid het Germaanse sali-* 'uit één ruimte bestaande woning, zaal' of lo 'bos'. Als men deze naam vergelijkt met Hunsel (België, bij O.L.V. Lombeek), 1138 Hundeslo, 1404 opt Hoensel, en Hunsel (voormalig buiten bij Honselersdijk), 918-948 kopie eind 11e eeuw Hontsele, 1258 Huontsele, 1454 Honsel, dan is de betekenis 'hondsbos' of sele 'uit één ruimte bestaande woning, zaal' van de persoon Hond.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet het dorp Ut Serdelleriék. En de carnavalsvereniging heet Vastelaovendjsvereiniging De Serdelhunj (zie daarvoor verder hieronder bij Jaarlijkse evenementen). Wij hadden als Ollanders geen idee wat dit betekent en hebben de vereniging om toelichting gevraagd. Die luidt als volgt: "Serdel (met de nadruk op de laatste lettergreep) is een 30 tot 60 cm hoge plant (vogelpootje) met roze en witte bloempjes. Bloeit van juni tot herfst op zandgronden als bemesting en als veevoer. Het werd met een kar, getrokken door honden, geoogst. Omdat dit in onze buurt veel gebruikt werd, kregen we van een buurdorp de 'scheldnaam' Serdelhunj."

Terug naar boven

Ligging

Hunsel ligt ZO van Weert, W van Roermond en Heel, O van Stramproy. Het dorp grenst in het Z aan Ittervoort en Neeritter, in het W aan Haler-Uffelse, in het N aan Ell en in het O aan het Kanaal Vessem-Nederweert en de A2, met daarachter het dorp Grathem.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Hunsel 157 huizen met 962 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 41/236 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen As 7/51, Smitsstraat 9/58, Haler 31/198, Uffelse 11/92, Kastert 5/30 en Ell 53/297. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 400 huizen met ca. 1.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Korenmolen Cornelia uit 1869 is in 1944 door de Duitsers deels opgeblazen en in 1946 gesloopt.

Gemeente 1942-2006
De gemeente Hunsel zoals die t/m 2006 heeft bestaan is in de Tweede Wereldoorlog ontstaan, in feite als een daad van de bezetter. De Rijkscommissaris voor Bezet Gebied gaf bij een verordening van augustus 1940 aan de Secretaris-Generaal van het Departement van Binnenlandse Zaken de bevoegdheid om over gemeentelijke samenvoegingen te beschikken. Op 29 november 1940 nam het Provinciaal Bestuur van Limburg aangaande het voornemen van de Secretaris-Generaal om gemeenten samen te voegen het navolgende standpunt in:

"Reeds geruime tijd heeft het vraagstuk der herziening van de gemeentelijke gebiedsindeling de aandacht getrokken. Hoe langer hoe meer is de gedachte naar voren gekomen, dat het van groot belang is, zoo krachtig mogelijke gemeenschappen te vormen. Voor verwezenlijking van dit streven komt niet alleen in aanmerking het samenvoegen van gemeenten, die financiële steun behoeven, met financieel sterkere gemeenten, maar evenzeer het opnemen van kleinere gemeenten in gemeenschappen van grootere omvang, voor zover althans ernstige bezwaren ontleend aan de historie der gemeenten zich niet daartegen verzetten.

Kleine gemeenten - ook die, welke financieel zelfstandig zijn - beschikken als regel niet over voldoende middelen om op een behoorlijke wijze te voldoen aan de eischen, die het welzijn der ingezetenen en de talrijke van hoogerhand gegeven voorschriften ten aanzien van het bestuur stellen. Samenvoeging van gemeenten en de daarmede gepaard gaande centralisatie leidt uiteraard ertoe, dat het gemeentebestuur weer doeltreffend en efficiënt kan worden uitgevoerd.
De verschillende aangelegenheden zullen in grooter verband en door beter geoutilleerde instanties kunnen worden bezien, terwijl overigens eene vereenvoudiging van administratie wordt verkregen, die uiteindelijk ook een niet onaanzienlijke besparing zal kunnen opleveren."

Naar aanleiding hiervan deelt burgemeester Scheymans de mening van de gemeenteraad, verwoord in de vergadering van 23 december 1940, aan de provincie mee: "De gemeenteraad van Hunsel is van oordeel dat, gezien de gunstige financiële toestand der gemeente, deze liever haar zelfstandigheid behoudt, dus zonder bijvoeging van de op te heffen gemeenten Neeritter en Ittervoort. Indien deze zelfstandigheid moet worden prijsgegeven, was de Raad van oordeel, dat grenswijziging noodzakelijk is. En wel aan de oostzijde de scheiding te vormen door het kanaal 'Wessem-Nederweert' en aan de zuidzijde door de rijksweg 'Kessenich-Venlo'. Hierna volgden geen berichten meer over de voorgenomen herindeling, tot in 1942. Inspraak werd, zeker in deze tijd, niet erg op prijs gesteld. Bij beschikking van 26 juni 1942, nr. 13730 Bureau Staats- en Administratief recht van de Secretaris-Generaal Binnenlands Bestuur is per 1 juli 1942 de 'nieuwe' gemeente gevormd door samenvoeging van de gemeenten Hunsel, Ittervoort en Neeritter. De door de gemeenteraad in 1940 voorgestelde grenswijzingingen ten oosten en ten zuiden zijn uiteindelijk toch uitgevoerd. Maar eerst bij de gemeentelijke herindeling Midden-Limburg in 1991. (bron: Heemkundevereniging)

Voor nadere informatie over de geschiedenis van (de kernen van) deze voormalige gemeente, kun je terecht bij de volgende instanties:

- Heemkundevereniging Hunsel (HVH) zet zich in voor behoud, herstel en bescherming van de heemkundige, cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarden in haar werkgebied (= de gemeente zoals die van 1942 t/m 2006 heeft bestaan).

- Hunsel e.o. valt ook onder het werkgebied van Geschied- en Heemkundige Kring Het Land van Thorn.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De 5 dorpen van de voormalige gemeente Hunsel hebben sinds 2008 allemaal een eigen leefbaarheidsplan. De visies zijn niet opgezet door een adviesbureau maar door de dorpsraden en de inwoners zelf. Uit gesprekken met inwoners van Hunsel, Ell, Haler-Uffelse, Ittervoort en Neeritter bleek dat de karakters van de dorpen zo verschillend zijn, dat er 5 aparte visies zijn opgesteld. Volgens de makers is in Limburg op deze manier nooit eerder een dergelijke operatie uitgevoerd.

- Het is anno 2019 de intentie dat er één fusieschool komt voor de kleine dorpen Hunsel, Haler, Neeritter en Ittervoort. In 2018 heeft de gemeenteraad al besloten dat eerstgenoemd dorp de geschiktste locatie is. In april 2019 besluit de gemeenteraad dat er alsnog een ouderraadpleging over komt, omdat met name ouders uit Neeritter en Ittervoort vonden dat ze te weinig bij het proces betrokken zouden zijn geweest. De nieuwe locatie is dus nog niet zeker.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Hunsel heeft 2 rijksmonumenten, zijnde een archeologisch monument uit de IJzertijd (dus daar zal vermoedelijk niet veel van te zien zijn) en de Sint Jacobus de Meerderekerk uit 1839. De romaanse mergelstenen toren uit ca. 1300 is tijdens de Tweede Wereldoorlog - net als vele andere kerktorens in Limburg - opgeblazen. De toren is in 1951 onder toezicht van architect Joseph Franssen herbouwd. In de lijst onder de link staat ook nog de Uffelse Molen, maar die staat daar niet terecht want die ligt nét buiten het dorpsgebied van Hunsel, op grondgebied van buurdorp Haler-Uffelse.

- Hunsel heeft 4 gemeentelijke monumenten, zijnde het woonhuis op Jacobusstraat 2, de boerderij op Kallestraat 11, het Bruggerkapelletje bij nr. 11, en het Groelkapelletje op nr. 46a.

- Voormalig gemeentehuis (adres?, huidige bestemming?, red.).

- Tegenover Schansstraat 4 is op 4 mei 2009 een monument onthuld voor de gevallen bemanningsleden van de Lancaster ME 858 van het 514 squadron die daar in de nacht van 20 op 21 juli 1944 is neergekomen.

- Bert Mols uit Hunsel heeft een eigen museum met landbouwwerktuigen en andere (o.a. huishoudelijke) voorwerpen uit vroeger tijden: Museum Cuyperhout. Voor nadere informatie zie de videoreportage van het L1-programma Óngerwaeg (mei 2018) onder de link. Het museum is geopend als de deur open is, of op afspraak.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Vastelaovendjsvereiniging De Serdelhunj. - V.V. Pan-Aaf.

- Wat de Kindervantieweek (KVW, juli) inhoudt, verwoordt de organisatie als volgt na afloop van de KVW 2016: "Bie deze willen wae álle kinjer / aojers en leiders bedanken veur deze fantastische waek. Ein waek lang spelen, snuiken, leiding meug maken, kinjer meug maken en veural hieël veul plezeer hebben zitj d'r op. Zonger uch is dit gein fieëst. Wae hopen det jullie volgend jaor weer allemaol mitdoon om d'r veur te zurge det dit ein succes blieftj, want die (B)engeltjes kinne wae neet te lang missen."

- Dancefestival Summer Breeze (eind juli), georganiseerd door de KPJ (zie daarvoor hieronder onder het kopje Links).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Door het hele dorpsgebied van Hunsel loopt van het ZW naar het NO de Uffelse Beek.

- Speeltiun Zeevershof is tijdens het seizoen (van eind april tot de kermis = 1e weekend van september) open op maandag, dinsdag, donderdag, en vrijdag van 15.00-18.00 uur en woensdag, zaterdag en zondag van 13.00-18.00 uur. En tijdens de zomer schoolvakantie van Basisschool De Wegwijzer alle dagen van 10.00-18.00 uur. Het is een buiten speeltuin dus bij slecht weer zijn ze gesloten. De speeltuin is in 1976 gerealiseerd door en wordt beheerd door Stichting Speelruimte Hunsel, het huidige speeltuingebouw kwam er in 1989. Het mooie verhaal over ontstaan en ontwikkeling van de speeltuin kun je lezen onder de link.

- De dorpsraden van Ell, Haler, Hunsel, Ittervoort en Neeritter hebben in 2008 aan een werkgroep van inwoners en organisaties gevraagd om een toekomstvisie op het buitengebied van Leudal-West (dat deze 5 dorpsgebieden omvat). Deze visie moet ook aansprekende beleidsadviezen en concrete projectvoorstellen bevatten, in aanvulling op de dorpsomgevingsprogramma’s (DOP) voor de dorpen zelf. Het rapport van de werkgroep buitengebied Leudal-West is een uitvoerig document. Naast een gebiedsbeschrijving wordt aandacht besteed aan de bestaande plannen van provincie en gemeente, en worden adviezen en projecten gepresenteerd voor zeven centrale onderwerpen. Hierna vind je een samenvatting van genoemd rapport:

"Kenmerkend voor een buitengebied is dat natuurgebieden en agrarische bedrijvigheid er naast elkaar voorkomen. Mede door het landinrichtingsproject Land van Thorn is in Leudal-West - het gebied van de voormalige gemeente Hunsel - sprake van een aantrekkelijk en doelmatig ingericht buitengebied, met een goede balans tussen de toekomstmogelijkheden voor landbouw, natuur, landschap en recreatie. Het gaat hier immers om een veelvoud van uiteenlopende en soms conflicterende vormen van grondgebruik en bebouwing. De belangrijke opdracht voor de toekomst is om dit evenwicht tussen de natuurlijke en landschappelijke gebiedswaarden en het ruimtegebruik door de verschillende vormen van land- en tuinbouw te behouden en waar mogelijk te versterken. Voor Leudal-West geldt daarbij vooral dat het kenmerkende kleinschalige landschap buiten de natuurgebieden rond de Tungelroyse beek en de Uffelsebeek behouden blijft en waar mogelijk weer opnieuw zichtbaar wordt gemaakt. Kleine landschapselementen zijn daarbij belangrijke bouwstenen.

De landbouw krijgt voldoende en aansprekende ontwikkelingskansen in de verwevingsgebieden, maar wel met aandacht voor landschap en recreatief medegebruik. Specifiek voor de intensieve veehouderij zijn 2 landbouwontwikkelingsgebieden (LOG) bij Ell en Ittervoort aangewezen. Vestiging van een nieuw bedrijf in een LOG moet echter gekoppeld zijn aan gelijktijdige uitplaatsing van dit bedrijf uit een kwetsbaar gebied elders in Leudal-West. De toename van de vrije tijd leidt tot een groeiende behoefte om natuurgebieden en aantrekkelijke landschappen als wandelaar, fietser of ruiter te beleven. Voor Leudal-West wordt daarbij uitsluitend gedacht aan extensieve recreatievormen en eerder aan verbetering van bestaande voorzieningen dan aan nieuwe voorzieningen. Een en ander biedt ook mogelijkheden voor de verbreding van de plattelandseconomie. Ingezet moet worden op uitvoering van het landschapsontwikkelingsplan “Tuin van Limburg”, met prioriteit voor de twee sleutelprojecten bij Uffelse en het Halerveld. Daarmee krijgt ook het initiatief voor het natuurhistorisch park Uffelse een impuls.

De werkgroep vraagt bijzondere aandacht voor twee zaken: de begrenzing van het landbouwontwikkelingsgebied bij Ell, waarbij rekening moet worden gehouden met het uitbreidingsplan Steenen Bampt. Het gaat dan vooral om een minimale afstand van 400 meter tussen nieuwe bedrijven en woningen in de kern; de noodzaak van een verkeerscirculatieplan om doorgaand sluipverkeer te weren, om het oneigenlijk gebruik van wegen en paden te voorkomen en om auto-, fiets- en wandelverkeer veilig te laten samengaan.

Beleidsaanbevelingen
Voor een evenwicht tussen de ontwikkelingskansen voor de landbouw en het behoud van de kenmerkende gebiedswaarden doet de werkgroep beleidsaanbevelingen, gerangschikt naar een zevental thema’s.

Gebiedskwaliteiten
behoud en versterking van het gebiedseigen karakter en de bestaande kleinschaligheid moeten centraal staan; de ontwikkelingskansen voor moderne en doelmatige landbouw-vormen en voor rustige vormen van recreatie moeten hierop worden afgestemd;
kleine landschapselementen zijn een tegenwicht voor de toenemende grootschaligheid van de landbouw en verhogen de belevingswaarde van het buitengebied;
het landschapsontwikkelingsplan “Tuin van Limburg” moet doorwerken in het nieuwe buitengebiedplan, met een meerjarenprogramma en een daarbij aansluitende financieringsopzet.

Dorpsranden
de dorpsranden vragen speciale aandacht: mogelijkheden van vrijkomende agrarische bebouwing, en het voorkomen van verstorende, rommelig aandoende of vervuilende effecten;
bestuurlijk inzetten om een of meerdere kernen in Leudal-West in aanmerking te laten komen als proefproject voor het project “Dorpen in het Groen”.

Ontwikkelingsmogelijkheden landbouw
verwevingsgebieden bieden voldoende ontwikkelingskansen voor de landbouw; op zijn beurt zal de landbouw blijven meewerken aan initiatieven voor natuur, landschap en cultuurhistorie;
bijzondere aandacht voor de begrenzing van het landbouwontwikkelingsgebied bij Ell; in ieder geval uitgaan van de minimale afstand van 400 meter tussen nieuwe bedrijven en het uitbreidingsgebied Steenenbampt;
nieuwvestiging in de landbouwontwikkelingsgebieden is alleen mogelijk bij de gelijktijdige bedrijfsverplaatsing uit een kwetsbaar gebied elders binnen Leudal-West; een duidelijke bovengrens stellen aan bedrijfsomvang en bouwblok;
de gemeente is verplicht om goede informatie te geven over de inrichting van de landbouwontwikkelingsgebieden, vooral over geurhinder en afwikkeling van bedrijfsverkeer;
in het buitengebied is beperkt ruimte voor nieuwe agrarisch georiënteerde bedrijvigheid en diensten: uitbreiding en vestiging binden aan duidelijke voorwaarden.

Landschap en landschapselementen
voor het behoud en de versterking van de karakteristieke kleinschaligheid moeten duidelijke, strategische lijnen geformuleerd worden, waarbij het landschapsontwikkelingsplan leidend is;
benutting van de mogelijkheden langs de Uffelse beek, in samenhang met de geplande herinrichting vanaf 2012 en o.a. het initiatief voor het Natuurhistorisch Park Uffelse;
verplaatsing van enkele minder waardevolle kleine landschapselementen is mogelijk met gelijktijdig kwalitatieve compensatie elders, binnen het landschapsontwikkelingsplan.

Recreatie en toerisme
in het karakteristieke kleinschalige en gevarieerde landschap is uitsluitend plaats voor rustige en extensieve vormen van recreatie; voorkeur voor verbetering van bestaande voorzieningen boven nieuwe voorzieningen; mogelijkheden onderzoeken van bestaande of vrijkomende agrarische bebouwing;
het optimaliseren van bestaande recreatieve en toeristische routes door het behoud en de verbetering van enkele voor wandelen, fietsen, paardrijden en aangespannen rijden, ook aansluitend op het project Maashoorn; kleine route-ondersteunende voorzieningen (zoals terras, theehuis etc.) moeten mogelijk zijn;
het verwerven van Europese subsidies voor de realisering van het Natuur Historisch Park Uffelse.

Bebouwing in het buitengebied
in het buitengebied is nieuwe bebouwing alleen toegestaan voor landbouwbedrijven of kleine recreatieve voorzieningen; geen vestiging van nieuwe niet-agrarische bedrijven; onder voorwaarden is slechts een beperkte of tijdelijke uitbreiding mogelijk van bestaande niet-agrarische bedrijven; de noodzaak van een afdoende en afgewogen regeling voor de herbestemming van vrijkomende agrarische bebouwing, bijv. zorgboerderij, boerderijwinkel, huisvesting van seizoenswerkers;
voor het sleutelproject Halerveld wordt bebouwing langs de randen niet afgewezen, maar wel met terughoudendheid benaderd;
het bewaken van het waardevolle, charmante en kleinschalige karakter van het gebied vraagt om een verscherpt welstandstoezicht en kwaliteitsbewaking.

Verkeer in het buitengebied
doorgaand sluipverkeer, knelpunten in het samengaan van landbouwverkeer, schoolverkeer en recreatief verkeer, en het oneigenlijk gebruik van wegen en paden vragen om een duidelijk beleid met bijbehorende maatregelen.

Projectvoorstellen
De werkgroep doet voorstellen voor concrete projecten die bijdragen aan de verhoging van de belevingswaarde van het buitengebied voor gebruikers, bewoners en bezoekers.

Dorpsranden
een wandelpad rond de kernen voor hondenuitlaters, met voorzieningen voor veiligheid, ter voorkoming van vervuiling en besmetting, en ter bescherming van fauna en flora;
afspraken met bedrijven voor een goede verkeersafwikkeling, vooral voor een veilig schoolverkeer.

Landschap en natuur
in het inrichtingsplan voor de Uffelse Beek rekening houden met recreatieve routes; ook als bijdrage aan het Natuur Historisch Park Uffelse;
het benutten van veegpaden langs beken als wandelpad, eventueel met enkele nieuwe bruggetjes;
een compensatieregeling voor erfbeplanting rond agrarische bedrijfsgebouwen die nu het landschapsbeeld te zeer verstoren;
het verplaatsen van enkele kleine landschapselementen met een beperkte waarde naar elders waar zij bijdragen aan het landschapsontwikkelingsplan."

Verkeer en wegen
het opstellen van een verkeerscirculatieplan om doorgaand sluipverkeer te weren en knelpunten tussen agrarisch verkeer, schoolverkeer en toeristisch verkeer op te heffen;
maatregelen om oneigenlijk of ongewenst gebruik van wegen en paden uit te sluiten;
het verbreden van smalle doorgaande wegen met grasstenen om gevaarlijke situaties door kuilen, ook voor wandelaars en fietsers, te voorkomen;
verbetering van verlichting op enkele vaste wandelroutes, uit oogpunt van sociale veiligheid en verkeersveiligheid;
het gebruik van Velterbrug beperken tot fietsers, voetgangers en agrarisch bestemmingsverkeer;
toezicht houden om te voorkomen dat veldwegen en bermen worden omgeploegd;
het opstellen van een plan voor structureel weg- en bermonderhoud, met duidelijke afspraken over de afstemming en verdeling van taken en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen (agrariërs, gemeente, IKL); idem voor een plangericht snoeibeleid langs fiets- en wandelpaden.

Recreatie, toerisme en cultuurhistorie
een onderhoudsplan voor wandel- en fietspaden in natuurgebieden;
het plaatsen van hartbewakingsapparaten (AED’s) op enkele drukke knooppunten binnen recreatieve routes (bijv. parkeerplaatsen);
een onderhoudsplan voor karakteristieke en historische gebouwen (boerderijen en kapellen) en elementen (bijv. Ellerschans);
uitvoering van het plan voor het grensmonument WO-I;
het herstel van de poel Hermewieër met een was- en bleekplaats alsmede een beschutte drenkplaats voor het wild, in overleg met de eigenaar/pachter;
het herstel van het oorspronkelijke voetpad (“drees”) tussen de Hoongerbrûggekapel en Hunsel, met een brug over de Uffelse beek.

Overig
inventarisatie van knelpunten in het buitengebied voor digitale bereikbaarheid (netwerken en mobiele telefonie). (bron: Dorpsontwikkelingsplan Ell, 2008)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Hunsel, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Videoreportage met zangeres Marleen Rutten over de voor haar bijzondere plekjes in haar dorp Hunsel (L1, 2016). - Aanvullende audiofragmenten bij de videoreportage.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Hunsel (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Hunsel.

- Nieuws: - Nieuws uit Hunsel op Facebook. - Nieuws uit het dorp e.o. van huis-aan-huiskrant Het Kontaktblad.

- Belangenorganisatie: - "De leefbaarheid van een dorp wordt in de eerste plaats bepaald door de bewoners zelf, en niet door de gemeente of andere instanties. De dorpsraad vervult hierin een spilfunctie. Daarom zijn dorpsraden voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de bewoners te mobiliseren. En moeten wij ons samen afvragen: wat vinden we belangrijk in ons dorp? Waar willen wij naar toe? En hoe komen we daar? Veel van deze vragen staan beschreven in het Dorpsontwikkelingsplan (DOP), dat een krachtig instrument is om het draagvlak in ons dorp te vergroten. Bovendien wordt de dorpsraad zo een partner van de gemeente en andere organisaties die kunnen helpen om de leefbaarheid in het dorp te vergroten.De dorpsraad komt veel in aanraking met de gemeente en het is handig om te weten hoe een gemeente functioneert. De raad, wethouders, college van B&W. Wat is hun functie en rol hierin en hoe kun je plannen realiseren en door het gemeentelijk apparaat loodsen.

Vaak zijn er wel mensen die zich organiseren in een dorpsraad die opkomt voor de algemene belangen van het dorp. Door dit besef gaan de bewoners zich organiseren, om het overheidsbeleid beter te kunnen beïnvloeden, en dat ze door samenwerking meer van de grond krijgen. Aan de andere kant beseffen gelukkig steeds meer gemeenten en instanties het belang van een dorpsraad. De leefbaarheid in ons dorp wordt immers niet gemaakt achter een bureau op het gemeentehuis of provinciehuis. Wanneer wij als dorp onze positie willen versterken, zullen we samen moeten werken en nadenken over de toekomst van ons dorp. Daarom ook willen wij als Dorpsraad Hunsel oos Dörp actief zijn. Dit kunnen wij echter niet zonder jouw hulp. Daarom ook zijn wij altijd op zoek naar mensen die mee willen denken en onze werkgroepen willen versterken. Ook kun je tijdelijk zitting nemen in een werkgroep. De activiteiten die de dorpsraad als voornaamste speerpunten beschouwen zijn: Werken en Wonen; Leefbaarheid en het DorpsOntwikkelingsPlan (DOP); Buitengebied; Veiligheid en Verkeer; Sociale Samenhang en PR/Communicatie."

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool De Wegwijzer. - De kinderen van de basisschool kunnen voor de BSO terecht bij Hoera Kinderopvang in Ittervoort. De kinderen die daaraan meedoen, worden met een busje gehaald en gebracht.

- Jeugd: - KPJ Hunsel.

- Muziek: - Fanfare St. Cecilia.

- Sport: - Voetbalvereniging RKHVC. - Dames GKC / RKHVC.

- Handboogvereniging Vriendschap en Strijd.

- Rijvereniging De Grensruiters.

- Schutterij: - Schutterij en drumband St. Jacobus.

- Toneel: - Toneelvereniging Zeeversbas is opgericht in 1989 en heeft, net als de carnavalsvereniging, een naam die bij niet-ingewijden vraagtekens oproept omtrent de betekenis. Wij hadden ook hier geen idee van de betekenis. Op de site van de vereniging wordt het uitgelegd: "De naam bestaat uit de delen 'Zeevers' en 'BAS'. Zeevers was de naam van de boerderij die lag op de plaats waar nu onze thuisbasis is gevestigd. Die thuisbasis is speeltuin Zeevershof. Het zijn de leden van SSH, de stichting die Zeevershof beheert, die aan de wieg van de toneelvereniging hebben gestaan. De andere mede-oprichters waren de Bonte Avond Spelers (afgekort BAS), die het tweede deel van onze naam vormen. De bonte avonden werden in die tijd door een vaste groep mensen georganiseerd."

- Zorg: - In de dorpskern hebben Stichting Land van Horne, woningcorporatie Wonen Limburg en de toenmalige gemeente Hunsel samen het kleinschalige (24 appartementen) Woonzorgcentrum Bruggerhof gebouwd. Het gaat uit van de wens van mensen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen, ook als ze zorg nodig hebben. De voorzieningen zijn gericht op veilig en comfortabel wonen.

- Zorgboerderij De Meysebergh biedt een zinvolle dagbesteding aan mensen met een beperking. De deelnemers voeren op de boerderij activiteiten en werkzaamheden uit die hun welzijn bevorderen. Er wordt rekening gehouden met de wensen van ieder individu, zodat elke deelnemer optimaal bij de zorgboerderij betrokken is. Het aanbod van activiteiten sluit aan op de werkzaamheden binnen het boerenbedrijf. Doelen van de activiteiten en werkzaamheden zijn het ontwikkelen en aangaan van sociale contacten en relaties; sociale interactie in de omgang met de dieren zoals, de varkens, paarden, kippen, klein vee, hond en katten; zinvol werk doen, zich nuttig, belangrijk en verantwoordelijk voelen; ontdekken van de eigen mogelijkheden; belevingsgerichtheid; opdoen van zowel sociale als praktische vaardigheden; elkaar helpen om zo de kwaliteiten van anderen en zichzelf te ontwikkelen; het ontwikkelen van handvaardigheden.

- Veiligheid: - Brandweer Hunsel.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Hunsel.

Reactie toevoegen