Junne

Plaats
Buurtschap
Ommen
Salland
Overijssel

Junne

Terug naar boven

Status

- Junne is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Ommen.

- De buurtschap Junne heeft (in tegenstelling tot bijv. de nabijgelegen buurtschap Stegeren) geen eigen postcode en woonplaatsnaam in het postcodeboek en ligt daarom voor de postadressen 'in' Ommen.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Junne ligt 3 km O van Ommen, W van Stegeren, Z van de Vecht, rond de Junnerweg.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2011 is de F.K. Seemannweg door de burgemeester feestelijk onthuld, d.w.z. in dat jaar is deze nieuwe naam aan deze oude weg toegekend. Friedrich Karl Seemann (1899-1978) was rijwielhersteller, loodgieter, hersteller van landbouwmachines en had ook nog een houtzagerij. Zijn leven stond ten dienste van anderen. Junne herdenkt hem middels deze straatnaam met dankbaarheid.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Junne heeft 2 rijksmonumenten.

- Junne heeft 1 gemeentelijk monument.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De Trage Tocht Stegeren (12 km) is een mooie, afwisselende wandeling in het Vechtdal. Bij startpunt de stuw van Junne heb je een fraai uitzicht over de Vecht. De eerste kilometers gaan over asfalt om de Stegerense esgronden heen, maar er komt hier nauwelijks verkeer. Je ervaart rust en stilte. Op het volgende deel van de wandeling loop je in de rand van het Bentinckbos langs het Vechtdal. Dan steek je een verrassend en bijzonder heideveld met veel grote jeneverbesstruiken over in de richting van het Diffelerveld. Dit deel van Boswachterij Hardenberg is minder spectaculair, maar de grassige boswegen geven ook wel weer een aparte sfeer aan het dennenbos. Hierna loop je door het halfopen boerenland langs akkers en sloten van het Stegerveld terug naar Stegeren en de stuw van Junne.

- Verzekeraar a.s.r. heeft in 2018 Landgoed Junne overgenomen van Delta Lloyd (dat in 2017 is overgenomen door NN Group). Het landgoed is met een oppervlakte van ca. 1047 hectare een van de grotere particuliere landgoederen in Nederland. De overnamesom bedraagt 25,25 miljoen euro. Het landgoed bestaat voor ruim 740 hectare uit bos en 230 hectare is landbouwgrond. Het overige deel van het landgoed bestaat uit natuur- en recreatiegebied. Het gebied maakt onderdeel uit van een omvangrijk natuurgebied waar veel recreatie plaatsvindt. Er lopen diverse fiets- en wandelroutes door het gebied, zoals het Pieterpad.

Landgoed Junne kent veel cultuurhistorische elementen. Kenmerkend zijn de boerenhoeven, de agrarische esgronden, de brink, houtwallen, stuifzanden, heidegebiedjes en bijzondere houtopstanden. Op het landgoed bevinden zich boerderijen, (vakantie)woningen en een zagerij. Het landgoed staat bekend om zijn gevarieerde bos, waarbij de grove den een dominante positie inneemt. Naast het verpachten van boerderijen en landbouwgrond zal a.s.r. ook inkomsten genereren uit houtverkoop en de verhuur van (vakantie)woningen. Met een portefeuille van ca. 37.000 hectare grond is a.s.r. de grootste private eigenaar van landbouwgrond in Nederland. Behalve landbouwgrond heeft a.s.r. ook landgoederen en golfterreinen in eigendom. De landelijk vastgoedportefeuille wordt beheerd door a.s.r. real estate. (bron: a.s.r., 25-5-2018)

- Het Junner Koeland is een gebied 2 km O van Ommen, N van de buurtschap Junne, N van de Vecht, omsloten door een oude rivierarm van de Vecht. Uiterwaard met rivierduinen en moerassige gedeeltes. Van oudsher was dit gebied in gebruik door de boeren uit de buurtschap, die er onder leiding van een herder hun koeien lieten grazen. En ook nu grazen er weer koeien. Beheerder Staatsbosbeheer heeft deze ingeschaard bij het beheer van het gebied, waardoor de specifieke natuurwaarden van dit gebied gehandhaafd blijven. Het gebied bestaat uit grote delen schraal grasland en rivierduintjes, begroeid met vliegdennen, eiken en plekken met sleedoorn. Er komen zeldzame planten voor zoals het Zwols anjertje (steenbreek) en tijm. Wat vaak groeit op de heuveltjes van de weidemier. Deze heuveltjes zie je in groten getale in de weilanden liggen. De mieren wonen aan de zuidkant van de heuveltjes. Ze houden namelijk van warmte. Wandelen is alleen toegestaan in het beboste gedeelte. Er is een observatiehut. Het Junner Koeland is niet toegankelijk vanuit Junne (omdat de Vecht ze scheidt), wel vanuit de N van de Vecht gelegen buurtschappen Arriën en Hoogengraven.

Staatsbosbeheer onderzoekt samen met de gemeente Ommen hoe ze in het Junner Koeland tot een groter aaneengesloten gebied kunnen komen, waar runderen en IJslandse paarden grazen om de begroeiing kort te houden en de biodiversiteit te verbeteren. In 2019 gaat Staatsbosbeheer hier kleine bomen, struiken en stobben verwijderen.

- In 2012 is nabij de stuw in Junne een 1500 meter lange kronkelende nevengeul uitgegraven langs de Vecht en een nieuwe dijk aangelegd. Door dit project worden twee doelen gehaald, namelijk een verbeterde doorstroming en de ontwikkeling van nieuwe natuur in het Vechtdal. De nevengeul moet in de toekomst een vlotte afvoer van hoge waterstanden in de Vecht ondersteunen of op zijn minst niet verhinderen. De plaats en het ontwerp van de geul is door de Dienst Landelijk Gebied zo gekozen dat natuurlijke processen van erosie en sedimentatie volop kunnen plaatsvinden. Door transport van zand en water zullen buitenbochten in de geul uitslijten, terwijl in de binnenbochten juist weer zand wordt neergelegd. De Vecht krijgt hier dus de vrijheid om zijn eigen weg te kiezen.

In het gebied zijn ook een aantal slenken gemaakt, die niet meestromen, maar waar af en toe bij hoog water wel de Vecht haar invloed krijgt. De natuur zal volop inspelen op deze nieuwe omgeving. Zo vormen de steile randen van de buitenbochten een prima broedplaats voor ijsvogel en oeverzwaluw. Inmiddels zijn al veel andere vogels zoals steltlopers waargenomen op de zandplaten in de binnenbochten. Eigenaar Staatsbosbeheer zal plaatselijke agrariërs betrekken bij het beheer. In het gebied is een wandelroute gerealiseerd. (bron: Dienst Landelijk Gebied, 3-8-2012)

"De nevengeul rondom de stuw van Junne is een bijzondere plek, die veel bekijks trekt bij wandelaars en fietsers die de stuw passeren. Maar er is hier wat veranderd. De nevengeul is namelijk meer dan twee keer zo lang geworden met de ingebruikname van de verlenging die is gegraven in het project Karshoek-Stegeren. De nevengeul krijgt daarmee maar liefst een totale lengte van 3,3 kilometer, dat is meer dan het dubbele van de oorspronkelijke 1,5 kilometer. - In deze dronevideo kun je zien hoe het geworden is. - En bekijk hier de Timelapse bouw inlaatwerk nevengeul Karshoek-Stegeren.

Verlengde nevengeul. De verlening van de nevengeul bij Junne is een van de belangrijke onderdelen in het project Karshoek-Stegeren langs de Vecht bij Stegeren. Door het aanleggen van een nevengeul creëren we een soort mini-Vecht naast de bestaande Vecht: een slingerend en stromend riviertje dat een fijne leefomgeving biedt voor vissen, waterdiertjes en waterplanten. Vissen kunnen daarnaast via de nevengeul de bestaande stuw passeren. Daarmee bereiken we de zogeheten Kaderrichtlijn Water (KRW) doelstellingen die vanuit Europa worden gesteld.

Karshoek-Stegeren. Het verlengen van de nevengeul bij Junne is onderdeel van het project Karshoek-Stegeren. Dit project is in het voorjaar van 2020 gestart. In het gebied richten we delen van het zomer- en winterbed van de Vecht opnieuw in. Zo is er naast de verlengde nevengeul een nieuwe meander aangelegd en richten we natuurvriendelijke oevers in. Na het uitvoeren van deze werkzaamheden kan de rivier bij hoog water makkelijker uit zijn oevers treden . Hierdoor wordt water beter vastgehouden, wat belangrijk is voor natuur en landbouw, en wordt tegelijk ruimte gemaakt voor extreme situaties om zo in de omgeving droge voeten te houden. Daarnaast is een deel van het gebied aangemerkt als Natura2000-gebied, waar we de juiste omstandigheden willen creëren voor het ontstaan van bijzondere natuur. Wim Stegeman, dagelijks bestuurslid bij Vechtstromen, vertelt over het project: “Ik ben trots dat we deze mooie mijlpaal in het project hebben bereikt. Een mooie stap richting de visie om de Vecht samen met onze partners als veilige en halfnatuurlijke laaglandrivier in te richten.”

Na het hoogwaterseizoen, dat eind maart 2021 eindigt, starten we met werkzaamheden aan de zuidkant van de Vecht. We verwachten het gehele project rond de zomer van 2021 af te ronden. Samenwerking. Het project Karshoek-Stegeren is onderdeel van het programma Ruimte voor de Vecht, waarin 13 partners in het Vechtdal samen werken aan een klimaatrobuust landschap, een krachtige natuur en nieuwe verdienmodellen. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door financiering vanuit het programma LIFE IP Deltanatuur." (bron: Waterschap Vechtstromen, december 2020)

Terug naar boven

Beeld

- Filmpje 'Winter Wonderland in Junne' door John M. Pieper. - Filmpje autorit door de sneeuw bij deze buurtschap door John M. Pieper.

Terug naar boven

Links

- Belangenorganisatie: - De doelstelling van Plaatselijk Belang Stegeren Junne is het behartigen van de belangen en de leefbaarheid van deze buurtschappen en die van de buur-buurtschappen Stegerveld en de Driehoek.

Reactie toevoegen