Duurzame landbouw en duurzame veehouderij

veehouderij_koeien_in_de_wei_milieudefensie.png

Milieudefensie legde met de campagne 'Wij Willen Wei' uit waarom grondgebonden veehouderij en koeien in de wei beter zijn voor mens en dier, voor het milieu en voor de boeren.

Milieudefensie legde met de campagne 'Wij Willen Wei' uit waarom grondgebonden veehouderij en koeien in de wei beter zijn voor mens en dier, voor het milieu en voor de boeren.

zelhem_varkens_in_de_wei_kopie_kopie.jpg

Niet alleen koeien, ook varkens spelen liever in de wei dan met zijn duizenden opgesloten te zitten in een 'megastal'. Dat dat kan, bewijst o.a. deze boer uit Zelhem. Voor nadere toelichting zie het hoofdstuk Landschap etc. op www.plaatsengids.nl/zelhem

Niet alleen koeien, ook varkens spelen liever in de wei dan met zijn duizenden opgesloten te zitten in een 'megastal'. Dat dat kan, bewijst o.a. deze boer uit Zelhem. Voor nadere toelichting zie het hoofdstuk Landschap etc. op www.plaatsengids.nl/zelhem

duurzame_landbouw.png

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden zet zich in voor duurzame en milieuvriendelijke landbouw met respect voor de natuur in dit Nationaal Landschap.

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden zet zich in voor duurzame en milieuvriendelijke landbouw met respect voor de natuur in dit Nationaal Landschap.

G1000Landbouw

"Wij willen een G1000Landbouw omdat we geloven dat boeren en burgers er samen uit kunnen komen. In een échte dialoog! Debat. We voeren in Nederland een scherp debat over de toekomst van de Landbouw en de Natuur. Daarbij wordt onze aandacht voortdurend gevestigd op de verschillen: waar zijn we het niet over eens? Vooral de extremen komen aan het woord. Dat is jammer, want uiteindelijk moeten we samen tot een oplossing komen. Dat lukt alleen als we helder krijgen waar we het wél over eens zijn. G1000Landbouw. Dat willen we doen in het eerste nationale Burgerberaad, de G1000Landbouw. Gelote burgers gaan met elkaar in gesprek en formuleren samen voorstellen voor de toekomst van de Landbouw.

500 deelnemers van de G1000Landbouw bespreken die voorstellen vervolgens met 500 gelote boeren in een BoerBurgerDialoog. Zij verwerken de resultaten van het gesprek daarna in concrete beleidsvoorstellen. Als er voldoende steun is voor de voorstellen, dan worden deze opgenomen in het ‘Burgerbesluit Toekomst Landbouw’. Burgerbesluit. Dit Burgerbesluit Toekomst Landbouw wordt aangeboden aan de Tweede Kamer en aan een brede coalitie van maatschappelijke organisaties rond de landbouw, de BoerBurgerCoalitie. Met het verzoek dit BurgerBesluit uit te voeren. Boerburgercoalitie. De organisaties die samen de BoerBurgerCoalitie vormen hebben zich vooraf als partner aan ons initiatief verbonden. Zij hebben zich verplicht om met de uitkomsten ervan aan de slag te gaan en over de resultaten te rapporteren. Zij garanderen de onafhankelijkheid van de G1000Landbouw.

Waarom een Burgerberaad G1000? - Het Burgerberaad is de toekomst voor onze democratie: met hulp van loting en dialoog beslissen burgers zelf over hun toekomst en leggen hun besluit rechtstreeks voor aan het parlement. - Deelnemers worden geloot uit de hele Nederlandse bevolking, uit de eigenaren van landbouwgrond, uit de overheid en uit de voedselketen. - Er is geen agenda vooraf; de deelnemers bepalen zelf de onderwerpen van het gesprek en de richting van de oplossingen. - Geen organisaties en partijen aan tafel, maar mensen, met hun eigen verhaal, ervaring en kennis. - Uitgebreid de tijd om elkaars verhalen te begrijpen, te onderzoeken en gezamenlijk werkbare oplossingen te vinden. - Concrete resultaten, waar niet zomaar aan voorbij gegaan kan worden." Zie ook deze pagina voor nadere toelichting en voor antwoorden op veelgestelde vragen.

Ploegen of niet ploegen?: Niet-kerende grondbewerking (NKG)

"Als we een vers geploegde akker zien, is vaak de eerste reactie: ‘Dat ziet er strak uit, met een mooie egale grond en nette rijen.’ We weten niet beter door meerdere overtuigingen, zoals dat de bodem gekeerd moet worden om het lucht te kunnen geven, of dat de grond moet worden losgemaakt om te kunnen zaaien. Echter, de kwaliteit van de bodem is afgelopen decennia drastisch afgenomen. Naast het gebruik van bestrijdingsmiddelen, is ook ploegen een oorzaak van dit resultaat. De oplossing is niet-ploegen of niet-kerende grondbewerking (NKG). Niet ploegen betekent dat de restanten van het vorige gewas (inclusief de wortels) in de grond blijven. Het nieuwe gewas wordt dus direct geplant zonder de grond te bewerken. Een aantal effecten van NKG zijn: het beschermt schimmelnetwerken en het gehele bodem-ecosysteem; het verhoogt en beschermt de bodemstructuur (aggregaten); de bodem houdt het water beter vast (waterretentie); het vermindert erosie; het voedt het leven in de bodem (meer biodiversiteit in de bodem betekent meer biodiversiteit bovengronds); de koolstof in de bodem wordt beter vastgehouden; nieuw gewas kan zich dieper wortelen; het vereist minder arbeid, machines en brandstof." (bron en voor nadere informatie zie het artikel over niet-kerende grondbewerking (NKG), door Bor Borren)

Coöperatie 'Land van Ons'

- Eind 2019 is de coöperatie 'Land van Ons' opgericht (een inititief van Jaap Benschop en Franke Remerie), die Nederlanders in staat stelt samen landbouwgrond te kopen. Het doel is die grond zo te beheren dat de biodiversiteit ermee wordt bevorderd in plaats van afgebroken. "Robuuste ecosystemen en een grote biodiversiteit zijn pijlers onder ons bestaan op deze planeet. Zonder ander leven is er voor ons als mens ook geen toekomst. Het is een basisvoorwaarde voor leven en welbevinden. De afgelopen 60 jaar hebben politici en de diverse belangenbehartigers vanuit de landbouw en de natuur het niet voor elkaar gekregen die visie vorm te geven. Land van Ons heeft niet de illusie dat dat nu opeens wel gaat gebeuren. Wij gaan voor een andere aanpak: de kracht van het burgercollectief. De kracht van de gewone Nederlander, die zich realiseert dat als we nu niet zelf verantwoordelijkheid nemen, ons land doods en onleefbaar wordt. En hoe zouden we dat onze kinderen en kleinkinderen moeten gaan vertellen? Laten we eindelijk eens ophouden met praten en gewoon wat gaan doen!

Waar stoppen we mee?: Chemische gewasbescherming; Chemische verdelging van planten; Injecteren van drijfmest; Gebruik van kunstmest; Gebruik van monoculturen raaigras; Intensief maaibeleid. Waar gaan we voor?: Herstel hagen, singels, houtwallen; Bemesting aangepast aan de behoefte; Herstel temperatuurgradiënten; Wisselteelt. Bewuste verrommeling (dood hout laten liggen, broeihopen, schuilplaatsen); Voorkomen van verdichting van de grond; Herstel mineralenhuishouding; Herstel zuurgraad bodem; Periodes van rust.

En dan? Onze grond blijft cultuurgrond: grond die door mensen bewerkt wordt en waar producten vanaf komen voor ons dagelijks bestaan. Of dat nu hooi is of graan, aardappels, groenten of fruit. Een wei, een akker, een boomgaard of een voedselbos. de keuzemogelijkheden zijn groot. Waar wij ons door willen onderscheiden is dat de ecologie de basis is voor de exploitatie van de gronden. Dat klinkt misschien ingewikkeld, maar is het zeker niet. Ecologisch handelen en exploiteren is gewoon je gezonde verstand gebruiken: voor al het leven op aarde gaat het om voedsel, veiligheid en voortplanting. Wat we gaan doen is dat organiseren voor elk stuk grond dat Land van Ons in bezit krijgt. Dat betekent dat er nog steeds op geboerd kan worden. Niet zoals nu bij de intensieve landbouw gebruikelijk is geworden. Maar meer zoals de ‘biologische’ boeren dat aanpakken. Hoewel de eerlijkheid gebiedt: ook daar kunnen op het vlak van herstel biodiversiteit nog genoeg stappen worden gemaakt.

Aan dat ‘boeren’ zullen we voorwaarden verbinden die in het verlengde liggen van onze missie en visie: De missie van Land van Ons is een kentering te bewerkstelligen in het uitputten van grond en verdwijnen van plantaardig en dierlijk leven uit ons landschap. Dit doen we vanuit het besef dat ons land en onze grond letterlijk de bodem is onder ons bestaan. En daarmee een tegenwicht en rustpunt is in ons hectische en op economische groei gerichte bestaan. De visie van Land van Ons is dat het verwerven en daarna behouden van het juridische eigenaarschap van (landbouw) grond een langjarige en daarmee duurzame aanpak is om onze missie te realiseren.

De lange termijn... Stel nu dat het ons met elkaar lukt al die grond met elkaar te kopen. Wat voor mogelijkheden opent dat dan? Heeft Land van Ons daar een visie over? Ja, die hebben we. Maar de eerlijkheid gebiedt dat het leuk is daar over te dromen, maar dat we eerst hebben moeten laten zien dat Land van Ons door heel veel mensen wordt omarmd. Toch een paar voorbeelden: Het op de markt brengen van een eigen merk voedsel; Leden die in dezelfde buurt wonen en werken met elkaar verbinden en koppelen aan een perceel grond; Een verbinding tot stand brengen tussen boeren die op grond van Land van Ons werken en onze leden; Veganisten verbinden aan een perceel grond, waar geen veeteelt op plaatsvindt." Zie ook het artikel over 'Land van Ons' op de site van de KNNV en het artikel over 'Land van Ons' op Wikipedia en het artikel over 'Land van Ons' op VPRO Tegenlicht.

- "In zijn boek 'Nieuw Boeren' (2020) beschrijft Kees Kooman 10 boerenfamilies, van Schiermonnikoog tot Zeeland en Limburg, die de transitie naar een nieuwe landbouw hebben ingezet. Dat is nodig ook, want de sector staat onder grote druk: regelgeving vanuit de overheid, klimaatverandering, een uitgeputte bodem, dierenwelzijn, te lage prijzen. Wat doen deze boeren om zich van de toekomst te verzekeren? Niet wachten op de overheid, maar, op heel verschillende manieren, inspelen op de behoefte van de consument. Johan Jansen bijvoorbeeld stapt over naar een onverwacht gewas - thee -, Styn Claessens ontwikkelt een kippenschuur die duurzaam en diervriendelijk is, en een groep boeren op Schiermonnikoog keert terug naar een kleinschalig en traditioneel werkende coöperatie. Zonder bekeringsdrang, maar met boerenverstand. Kees Kooman schreef reeds eerder verschillende boeken over de landbouw."

- De in 1997 opgerichte Stichting Varkens in Nood stelt niet alleen misstanden in de varkenshouderij aan de kaak, maar zet ook goede voorbeelden op de kaart van hoe het óók kan. Zo heeft de stichting in 2017 een lijst samengesteld met tot heden ca. 40 ‘vijfsterren-varkensboeren’, verspreid over het hele land. Deze boeren krijgen van Varkens in Nood 5 sterren omdat ze aan strenge eisen voldoen. Deze criteria garanderen dat de dieren tot de slacht een fatsoenlijk leven mogen leiden. Directeur Hans Baaij: “De mens houdt voor eigen nut miljarden productiedieren, ontneemt ze hun vrijheid en bepaalt hun lot. Het minste dat we daar tegenover kunnen stellen, is een fatsoenlijk leven voor die dieren.”

Alle vijfsterrenvarkens kunnen altijd naar buiten, vaak in een bos of een wei, waar ze kunnen wroeten, scharrelen en spelen. Jonge biggen worden niet bij de moeder weggehaald. Ze zijn van een ouder of natuurlijker ras, dat niet zo snel groeit en minder biggen werpt. Daardoor zijn de varkens gezonder, leven ze langer en zijn ze beter bestand tegen het buitenleven. Zeugen raken niet uitgeput want ze hoeven niet steeds weer biggen te krijgen. De varkens worden zoveel mogelijk gevoerd met lokaal of biologisch geproduceerd voer, waardoor de impact op het milieu vermindert. Sommige vijfsterren-varkensboeren voeren hun dieren zelfs vrijwel niet bij, maar laten ze hun eigen voedsel in het bos vinden.

De varkensboeren hebben soms een webwinkel, en zijn bijna altijd te bezoeken. Door direct bij de boer te kopen, profiteert iedereen: de klant betaalt een eerlijke prijs, het varken heeft een (h)eerlijk leven en de boer krijgt een eerlijk inkomen. Een duidelijke win-win situatie dus. Op deze manier kan de boer zijn werk blijven doen, of zelfs zijn bedrijf uitbreiden, en het goede voorbeeld geven aan andere varkenshouders. En zo zal de Lijst van vijfsterren-varkensboeren hopelijk blijven groeien.

- In maart 2017 organiseerde Milieudefensie de talkshow 'Aan de Keukentafel' over onze voedseltoekomst. In de Metaal Kathedraal in Utrecht ontving gespreksleider Natasha van den Berg verschillende tafelgasten en willekeurige mensen uit het publiek. In ronde 1 schuiven Pier Vellinga (hoogleraar klimaatverandering) en Lisette Kreischer (ecofabulous bekende vegan) aan om over de urgentie van klimaatverandering en het verminderen van dierlijke eiwitconsumptie te praten. Hoe passen we gezamenlijk ons eetpatroon aan? Ronde 2 heeft als onderwerp toekomstige generaties. Wat kunnen jonge boeren en consumenten doen om het voedselsysteem van de toekomst vorm te geven? Met tafelgasten Welmoed Deinum (jonge boerin, graasboerderij in Friesland) en Jorrit Kiewik (directeur Youth Food Movement). In de laatste ronde wisselen Bas Eickhout (europarlementariër voor GroenLinks) en Janno Lanjouw (journalist van De Correspondent) van gedachten over het voedselbeleid in Nederland en Europa. Welke veranderingen zijn nodig voor de landbouw die we voor ogen hebben?

- Pleidooi voor een duurzame veehouderij, zoals in april 2010 opgesteld en ondertekend door aanvankelijk 105, en inmiddels meer dan 250 hoogleraren.

'Impact van Nederlandse landbouw op het milieu is wel degelijk groot'
Aldus ecoloog Han Olff van Rijksuniversiteit Groningen en Jan-Willem Erisman, directeur van het Louis Bolk Instituut. Ze reageren op een rapport van ABN Amro van augustus 2017, waarin de bank stelt dat de Nederlandse landbouw per kilogram product de laagste milieu-impact ter wereld heeft. De landbouw in Nederland is extreem efficiënt en productief. Naarmate die efficiënter en productiever is, neemt de milieu-impact per kilo product af. Dat Nederland gunstig uit de berekeningen komt, zegt volgens Olff weinig. "Milieubelasting moet je berekenen per oppervlakte-eenheid, niet per kilo.” De berekening gaat bijvoorbeeld voorbij aan bodemverontreiniging en verlies aan biodiversiteit als gevolg van de intensieve landbouw. De ecoloog wijst erop dat Nederland internationaal onderaan bungelt als het gaat om milieukwaliteit en behoud van natuurwaarden.

Om de Nederlandse landbouw zo productief te maken, is bovendien veel input van buiten nodig, bijvoorbeeld in de vorm van kunstmest en veevoergrondstoffen. "Een levenscyclusanalyse neemt dat wel mee, maar als je per kilo product rekent, heeft dat op je resultaten amper invloed. Daardoor lijkt een hoogproductieve landbouw heel milieuvriendelijk, terwijl er wereldwijd een enorm oppervlak aan natuur wordt opgeofferd om plaats te maken voor de grondstoffenproductie die onze landbouw draaiende houdt.” De berekende milieubelasting van de landbouw zegt trouwens evenmin iets over de ecologische voetafdruk van Nederland als geheel. "De levenscyclusanalyses die ABN heeft laten onderzoeken, gaan over producten. De ecologische voetafdruk gaat over de grondstoffen en het landoppervlak die nodig zijn om in iemands consumptie te voorzien”, vertelt Erisman. Als iedereen op de wereld net zoveel zou consumeren als de gemiddelde Nederlander, zouden we 2,5 aardbol nodig hebben. Daarmee is de voetafdruk van de Nederlander vergelijkbaar met die van andere westerlingen. "Ook wat dat betreft, zijn we dus bepaald geen koploper.” "Het rapport van ABN AMRO impliceert dat we op de goede weg zijn. Maar het is een feit dat bodemleven, bloemen, insecten en vogels uit het weiland zijn verdwenen en overal moeten oerwouden wijken om ons consumptiepatroon mogelijk te maken.” Olff pleit net als Erisman voor een transitie naar een natuurinclusieve landbouw. "Het moet niet gaan om maximale productie, maar om korte kringlopen, lage externe input en behoud van biodiversiteit.” (bron: Friesch Dagblad, 10-8-2017)

Naar een natuurinclusieve duurzame landbouw
Nederland behoort, als een der kleinste landen ter wereld, tot de drie grootste exporteurs van agrarische producten. Die hoge productie heeft echter wel een keerzijde: de in Nederland resterende biodiversiteit is het laagste van alle EU-lidstaten. Aan de basis van de achteruitgang van biodiversiteit op boerenland ligt de tegenstrijdigheid tussen productieverhoging en biodiversiteit. Maar aandacht voor alleen productie en productieverhoging is in deze tijd niet meer gerechtvaardigd. Meer aandacht voor biodiversiteit wordt daarom steeds vanzelfsprekender.

Er is een keur aan goede voornemens en initiatieven, zowel bij het beleid als bij de sector, om te komen tot een verduurzaming van de landbouw. Biodiversiteit komt daarbij echter nog nauwelijks ter sprake. Een helder beleid dat aangeeft hoe het behoud van biodiversiteit en landbouw samen kunnen gaan is er niet. Marlies Sanders en collega's van Alterra hebben daarom een brochure geschreven waarin precies staat welke vragen beantwoord moeten worden om te komen tot een natuurinclusieve duurzame landbouw. Welke biodiversiteit hoort bij agrarisch grasland of akkerland? Welke bedrijfsaanpassingen zijn nodig om dit te bereiken? Wat hebben boeren daar aan? Hoe kunnen zij het bereiken? Dat zijn de vragen die in de brochure 'Op weg naar een natuurinclusieve duurzame landbouw' (2015) worden gesteld en beantwoord. Aandacht voor biodiversiteit hoeft de bedrijfsvoering niet te frustreren en kan deze zelfs ondersteunen. De benodigde aanpassingen gaan echter niet vanzelf in de goede richting en agrarisch ondernemers moeten ‘de kar’ wel kunnen en willen trekken. Maar de boeren staan er niet alleen voor. Onze brochure geeft ook een overzicht van wat de overheid en de omgeving, zoals erfbetreders, de ketenpartijen en maatschappelijke organisaties, kunnen doen om de last te verlichten en het karrenspoor te effenen.

Dier-, boer-, consument-, toerist- én landschapsvriendelijke varkenshouderij: het kán wél!
De afgelopen jaren is én de komende jaren wórdt gewerkt aan de voltooiing van het Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur, EHS). Dit grootschalige en veeljarige project beoogt een netwerk van robuuste, grote aaneengesloten natuurgebieden te creëren door het hele land. In dat kader moeten veehouderijen soms wijken die in of nabij een natuurgebied 'in de weg zitten'. Om die elders huisvesting te kunnen bieden, is een aantal Landbouwontwikkelingsgebieden (LOG's) ingesteld, doorgaans in buurtschappen waarvan men het landschap kennelijk minder kwetsbaar acht. In de Achterhoek gaat het daarbij met name om de dorpen en buurtschappen Azewijn, Beltrum, Halle-Heide, Lintelo en Ruurlosebroek en in Twente om Fortwijk, Markelosebroek en Sint Isidorushoeve.

Maar de inwoners van die buitengebieden zitten doorgaans niet te wachten op de grootschalige intensieve veehouderijen die het vaak betreft, in verband met toename van verkeer, stank en aantasting van het landschap door 'megastallen'. Want vaak willen de boeren op de nieuwe locatie ook gelijk uitbreiden tot een omvang van vele duizenden varkens, omdat dat zou 'moeten' om een economisch gezond bedrijf te houden. Dat het ook anders kan en schaalverkléining óók een optie is, die voor boer, varken, consument, landschap én toerisme gunstig kan uitpakken, bewijzen inmiddels vele boeren, waaronder bijvoorbeeld deze boer uit Zelhem, die zijn varkens mét hun biggen lekker in de wei laat lopen. Wat ons betreft een vorm van duurzame veehouderij die navolging verdient!

Schaalvergroting met respect voor natuur en landschap
- Boeren moeten soms aan schaalvergroting doen om een economisch rendabele bedrijfsvoering te kunnen houden. De uitdaging daarbij is om natuur en landschap zo min mogelijk aan te tasten en wellicht zelfs te versterken. Onderzoekers van Wageningen Universiteit hebben daar in de regio Noardlike Fryske Wâlden mogelijkheden voor gevonden. Wellicht biedt dit ook inspiratie voor andere streken. Voorf nadere informatie zie het rapport Schaalvergroting in kleinschalig landschap.Innovatieve bedrijfsontwikkeling melkveehouderij in de Noardlike Fryske Wâlden (2010).

Onderzoeker Ed Romeijn stelt:
"Daar heb ik in redelijk vergelijkbare omstandigheden in Twente onderzoek naar gedaan. Misschien is het mogelijk om de agrarische perceelsgrootte hier en daar nog te vergroten tot percelen van ca. 4 ha. De groene dooradering van het agrarische landschap kan tegelijkertijd zo worden gecompenseerd met nieuwe lijnbeplanting dat de totale lengte gelijk blijft. Subsidiëring op basis van lengte in plaats van oppervlakte maakt dat met hetzelfde geld zelfs een dichter netwerk van groene dooradering kan worden aangelegd. Slimme koppeling van lijnbeplanting en het op korte afstand van elkaar parallel laten lopen zijn enkele van de mogelijkheden om de biodiversiteit en soortendichtheid te vergroten. Het microklimaat (ook op de akkers!) kan verder worden verbeterd door bomenrijen langs perceelsranden niet meer op te kronen maar in hakhout beheer te nemen met een regelmatige cyclus van 10-20 jaar. Het gevolg is minder wortelconcurrentie, droogteschade, beschaduwing en drup. Ook de legering van eventuele graangewassen wordt minder omdat de windsnelheden vlak boven de grond afnemen. Gunstige bijkomstigheid is dat niet alleen de biodiversiteit toeneemt, maar ook de biomassaproductie op de akker en uit het hakhoutbeheer. De biomassa uit het hakhoutbeheer kan in een nieuwe lokale centrale worden verstookt tot groene stroom of door middel van pyrolyse worden omgevormd tot vloeibare brandstof. Mocht je deze combinatie van voorstellen ergens willen aanreiken dan graag bronvermelding."

- De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW), een koepelorganisatie van 6 agrarische natuurverenigingen met in totaal ruim 1.000 leden, kent Woudencertificaten toe aan leden die aantoonbaar bijzondere prestaties leveren op milieugebied. Deze leden voldoen aan de eisen van het kringloopboeren. Ze hebben goede prestaties geleverd op het gebied van duurzaam boeren. De veehouders die in aanmerking komen voor het Woudencertificaat, houden rekening met het complete systeem van bodem, plant, dier en mest. Zij werken aan een gezonde kringloop. De boeren gebruiken minder mineralen: ze beperken de kunstmestgift en het stikstof- en fosfaatoverschot en zorgen voor een laag ureumgehalte in de melk. Daarnaast rijden ze dierlijke mest onder gunstige weersomstandigheden uit, bijvoorbeeld als het regent. Op deze wijze is er sprake van milieuvriendelijk boeren. En dat is belangrijk in dit waardevolle landschap met zijn elzensingels, dykswâlen, pingo’s en weidevogelgebieden. Het kringloopboeren levert overigens niet alleen voordelen op voor het milieu, het resultaat van de veehouderijen neemt ook toe.

Duurzaam veevoer
Er is genoeg ruimte in Europese landen om alle voedsel voor mensen en veevoer voor landbouwdieren te telen en onze voedselvoorziening zo te verduurzamen. Dat blijkt uit een in 2012 gepubliceerde studie van onderzoeksbureau Alterra in opdracht van Milieudefensie. Klaas Breunissen, campagneleider voedsel van Milieudefensie: “We moeten stoppen met het gesleep van voedsel over de wereld en de voedselvoorziening regionaliseren. De Alterra-studie laat zien dat een duurzame voedselproductie in Europa goed mogelijk is.” Belangrijke stap in het verduurzamen van onze voedselproductie is veevoergewassen dichter bij huis telen in plaats van in Zuid-Amerikaanse landen waar sojaplantages een drijvende kracht achter ontbossing zijn. Met ons huidige voedingspatroon in Nederland zijn we voor 68 procent afhankelijk van dierlijke producten voor eiwitten, voor de productie hiervan wordt jaarlijks zo'n 2 miljoen ton soja gebruikt voor veevoer in Nederland. Alterra heeft in opdracht van Milieudefensie gezocht naar een optimale balans tussen de teelt van voedings- en veevoergewassen, het aantal productiedieren en het dagelijkse dieet van de mensen in een willekeurig Europees land. Randvoorwaarden daarbij waren dat de voedselvoorziening regionaal moet plaatsvinden en de stikstofkringloop gesloten wordt. Dat wil zeggen dat er geen overbemesting plaatsvindt door de veehouderij in Europa en de landbouwgrond in Zuid-Amerikaanse landen niet verarmt door de monocultuur.

Uit de berekeningen van Alterra blijkt dat er in een land als Nederland voldoende ruimte is om alle voedsel en veevoer te verbouwen dat nodig is om de bevolking te voeden. Die ruimte is er zelfs als wordt uitgegaan van het huidige consumptiepatroon in Nederland. In andere Europese landen met een dieet met minder dierlijke eiwitten kan dat al helemaal. Het door Alterra ontwikkelde rekenmodel laat goed de relatie zien tussen het consumptiepatroon van de mensen, de benodigde grond die nodig is om het voedsel te produceren en het aantal landbouwdieren dat gehouden kan en moet worden. Het model is een eerste aanzet en moet nog verder worden ontwikkeld.

Milieudefensie beschouwt de Alterra-studie als een steun in de rug voor haar campagne voor de promotie van Kleine Hoefprint kaas, waarbij de Zuid-Amerikaanse soja in het voer van de koeien die de melk voor de kaas leveren, is vervangen door in Europa geteelde veevoergewassen. Klaas reunissen: “Met die campagne maken we zichtbaar dat veel consumenten willen dat ons dagelijkse voedsel geteeld wordt in de regio en niet ten koste gaat van het Zuid-Amerikaanse regenwoud. De studie van Alterra laat zien dat Europese veevoerteelt een reële mogelijkheid is.” Nadere informatie over de veevoer-studie van Alterra.

Duurzaam bodembeheer
- Oproep voor duurzaam bodembeheer in de landbouw, reportage VARA's Vroege Vogels, april 2015.

Goede voorbeelden

Goede voorbeelden op onze site van agrariërs die goed bezig zijn op het gebied van (bepaalde aspecten van) duurzaamheid en/of PPP / MVO (People Planet Profit / Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen):

- Biologisch boerenbedrijf De Groene Hofstee in Hei- en Boeicop heeft in 2015 een nieuwe loopstal in gebruik genomen, die niet alleen veel voordelen heeft voor de koeien, maar ook diverse duurzaamheidsaspecten kent. Zie de beschrijving bij Hei- en Boeicop.

- Rotstergaast.