Kennisbank

Veenweide-ontginningen vormen unieke middeleeuwse landschappen die - net als kaas, klompen en de Hollandse meesters - gerekend kunnen worden tot het karakteristiek Nederlands erfgoed. Al sinds de Romeinse tijd zijn veengebieden door middel van sloten ontwaterd om ze voor korte of langere tijd te kunnen gebruiken. De huidige Nederlandse veenweidegebieden zijn vooral in de middeleeuwen ontgonnen. In West Nederland zijn van de 10e tot de 13e eeuw de veengronden systematisch in cultuur gebracht, eerst op kleine schaal, later op initiatief van de Hollandse graven en Utrechtse bisschoppen.

Zelfscan Duurzaam Monument

De dorpen Heveskes, Oterdum en Weiwerd vormden samen de streek Oosterhoek. Alle drie de dorpen zijn door de dijkverhogingen en de oprukkende Delfzijlster industrie in en sinds de jaren zeventig van de 20e eeuw vrijwel volledig van de kaart verdwenen.

Vandaag de dag heeft Nederland nog ca. 6.500 woonplaatsen (ruim 2.500 steden en dorpen en ca. 4.000 buurtschappen). Maar dat zijn er veel meer geweest. Wij schatten dat het er in totaal ca. 10.000 zijn geweeat. De afgelopen eeuwen zijn namelijk enkele duizenden plaatsen en plaatsnamen verdwenen. Wij formuleren dat bewust zo, omdat plaatsen soms echt van de aardbodem zijn verdwenen door afbraak, overstroming en dergelijke, maar soms is alleen de plaatsnaam verdwenen.

In 'Het Nieuwe Oud' laten nieuwe ouderen zien hoe zij kansen benutten, dat zij nog volop participeren en in het leven staan. Zonder hun inzet staat de maatschappij stil, en daarmee komt ook de uitdaging van de vergrijzing in een ander daglicht te staan.

- "De publieke ruimte is een medebepalende factor in de redzaamheid van ouderen. De relatie is overigens meervoudig. Niet alleen de daadwerkelijke inrichting werkt positief op de redzaamheid. Ook het betrekken van (oudere) burgers bij de inrichting en bij het gebruik van de publieke ruimte kan de redzaamheid bevorderen. Burgers in staat stellen verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen buurt houdt hen actief en in beweging en levert sociale contacten en netwerken op. De maatschappelijke baten kunnen aanzienlijk zijn.

Gaat, gezien de toenemende verzilting van een deel van onze landbouwgronden, 'zoute landbouw' een trend worden? De tijd zal het leren.

Er is 1.322.028.800 kubieke kilometer water zout water op aarde en slechts 11.493.780 kubieke kilometer zoet water. Dat is slechts 0,9%. Het is dan niet logisch om dat kostbare, schaarse zoete water in grote hoeveelheden door polders te spoelen om het zout te verdrijven, stelt dr. Willem Brandenburg van de Wageningen Universiteit. De landbouwgrond zal alleen nog maar zouter zal worden. De bodem daalt: door natuurlijke inklinking van klei en veen en door menselijke activiteiten als zout- en gaswinning. Tegelijkertijd stijgt de zeespiegel als gevolg van de klimaatverandering.

Vinexlocaties en krimpgemeenten in een kaart gecombineerd. Zie verder de publicatie Fit to Shrink, met link ervan onderaan deze pagina.

Vinex is de afkorting voor Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra, een nota ruimtelijke ordening van het Nederlandse ministerie van VROM uit 1991. Deze notitie, een vervolg op de Vierde nota ruimtelijke ordening uit 1988, bevat uitgangspunten voor de bouw van nieuwe woningbouwlocaties voor de periode tussen 1 januari 1995 en 1 januari 2005. Voor een aantal steden werd daarbij de richting aangegeven waar de nieuwe uitbreiding zou kunnen plaatsvinden; formeel gesproken was het echter aan provincies en samenwerkende gemeenten om de locaties te bepalen.

Amerikaanse rivierkreeft

Vleermuisverblijfplaatsen.nl

Wat is een voedselbos?

Pagina's