Plattelandswoning

plattelandswoning_kibbelveen_kopie.jpg

In 2013 zijn wetten aangepast die het gemeenten mogelijk maakt om boerderijen tot 'plattelandswoning' te benoemen. Daarmee wordt het mogelijk dat burgers (waaronder de stoppende boer) in de boerderij kunnen komen/blijven wonen.

In 2013 zijn wetten aangepast die het gemeenten mogelijk maakt om boerderijen tot 'plattelandswoning' te benoemen. Daarmee wordt het mogelijk dat burgers (waaronder de stoppende boer) in de boerderij kunnen komen/blijven wonen.

Het voorstel voor de invoering van de zogeheten plattelandswoning is in juni 2012 door een meerderheid van de Tweede Kamer geaccordeerd. Formeel betreft het de "Wijziging van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) en enkele andere wetten om de planologische status van gronden en opstallen bepalend te laten zijn voor de mate van milieubescherming alsmede om de positie van agrarische bedrijfswoningen aan te passen (plattelandswoningen)." Kern van de problematiek is dat bedrijfswoningen van bijvoorbeeld agrariërs vrijkomen en er vervolgens geen burger (dat evt. ook de gestopte agrariër zelf kan zijn) in mag gaan wonen, omdat het pand geen bestemming heeft als burgerwoning. Bij een bestemmingswijziging naar burgerwoning ontstaan problemen met normen voor bijv. geluid en geur. Een patstelling dus. Met de introductie van een, wettelijk gezien, nieuw type woning, de plattelandswoning, wil men hier in voorzien. In dat geval kan een burger in een voormalige bedrijfswoning gaan wonen, met de restrictie dat dezelfde normen als voorheen blijven gelden voor geluid en geur (dus niet de strengere burgerwoning-normen). De wet is in 2013 in werking getreden.

Zie verder:
- Nota naar aanleiding van het verslag betreffende het wetsvoorstel m.b.t. de zogeheten 'plattelandswoningen', juni 2012.

- Brief van de minister n.a.v. het verzoek om ook niet-agrarische bedrijfswoningen erbij te betrekken.

- Toelichting op de wet Plattelandswoning.

- Gemeenten kunnen met lokale regelgeving inspelen op de mogelijkheden die de plattelandswoning biedt. Zo heeft de gemeente Dalfsen een Beleidsnota Plattelandswoningen gemaakt.

- Uitspraak Raad van State d.d. juli 2013 m.b.t. normen Plattelandswoningen.

- De Wet plattelandswoningen staat 'onder druk', door een uitspraak van de Raad van State d.d. februari 2015, dat ook bij dit type woningen een beoordeling van de luchtkwaliteit zou moeten plaatsvinden.

Reactie toevoegen