Visserij

Amerikaanse rivierkreeft

"Anno 2019 worden Amerikaanse rivierkreeften vanuit China naar Nederland geïmporteerd voor consumptie. Dit terwijl er in de Nederlandse binnenwateren een overvloed is aan de Amerikaanse rivierkreeft. Deze invasieve rivierkreeften hebben zich de afgelopen twintig jaar razendsnel over de Nederlandse wateren verspreid. Uit onderzoek in het buitenland is gebleken dat rivierkreeften problemen met de waterkwaliteit kunnen veroorzaken. Dit komt door het graasgedrag van de rivierkreeften: door het losknippen van waterplanten kan meer sediment loskomen in het water. Hierdoor wordt het water troebel en kunnen waterplanten nog minder goed groeien. De waterkwaliteit neemt af. Sommige watereigenaren ervaren ook negatieve effecten van de rivierkreeften op de stabiliteit van oevers en dijken. Dusdanige schade waarbij de veiligheid in het geding is, is in Nederland nog niet aangetoond.

Eenduidige effectieve maatregelen om de invasieve rivierkreeften te bestrijden zijn nog niet gevonden. De rivierkreeften hebben inmiddels hoge dichtheden bereikt in diverse Nederlandse wateren en hebben zich zodanig verspreid, dat velen het bestrijden van deze soorten niet meer mogelijk achten. Milieuorganisatie Good Fish Foundation en de belangenvereniging van kust- en binnenvissers NetVisWerk zijn samen met verschillende partijen, waaronder waterbeheerders, sportvisserij en diverse adviesbureaus op zoek gegaan naar de meest kansrijke opties om de rivierkreeftenproblematiek in Nederland aan te pakken. Deze bundeling van visies en kennis is samengevat op het kennisplatform Rivierkreeft.nl.

Een van de voor de hand liggende opties om rivierkreeften in het binnenwater aan te pakken is het inzetten van de beroepsvisserij. Die optie is nog nauwelijks onderzocht omdat de plaag nog niet groot genoeg was. Waar voorheen de invasieve rivierkreeft bijvangst was, zijn sommige soorten langzamerhand interessant geworden om commercieel te bevissen. Maar de commerciële visserij op rivierkreeft wordt niet in elk water enthousiast ontvangen. Er is weinig vertrouwen tussen de verschillende partijen op het water. Selectieve commerciële bevissing zou verkeerd kunnen uitpakken op de populatie, de visserij kan schadelijke neveneffecten hebben en er is de angst dat winstgevendheid van de visserij er mede toe kan leiden dat de invasieve soort actief verder wordt verspreid in Nederland.

Er ligt dus een uitdaging voor alle belanghebben-den bij deze discussie. We zullen samen moeten onderzoeken hoe de problematiek van de invasieve rivierkreeften het beste aangepakt kan worden. Dit kan alleen als alle opties goed worden onderzocht. De Kenniskring Rivierkreeft heeft in 20164 een eerste poging gedaan om te inventariseren hoe beroepsvissers een verdienmodel kunnen maken van de rivierkreeftenvisserij. Anno 2019 loopt er een veldonderzoek in Dordrecht waarin gekeken wordt naar het effect van het bevissen van rivierkreeften op de waterkwaliteit. Met de publicatie 'Rivierkreeftenvisserij in Nederland. Perspectief vanuit de Nederlandse kreeftenvissers' (juni 2019) beogen Good Fish Foundation en NetVisWerk inzicht te geven in de standpunten en visies van de beroepsvisserij die betrokken is bij de rivierkreeftenproblematiek in Nederland. Hiermee hopen wij een bijdrage te leveren aan de kennisbasis die nodig is om de problematiek van rivierkreeften aan te pakken." (aldus de inleiding van de gelinkte publicatie)

Reactie toevoegen