Woonwijken

bloemkoolwijken_boek.jpg

In 'bloemkoolwijken' worden deze wijken onderzocht op trends en ontwikkelingen in de woningvoorraad, woningmarktpositie, bewonerssamenstelling, leefbaarheid én op ruimtelijke en stedenbouwkundige kenmerken en het functioneren hiervan vandaag de dag.

In 'bloemkoolwijken' worden deze wijken onderzocht op trends en ontwikkelingen in de woningvoorraad, woningmarktpositie, bewonerssamenstelling, leefbaarheid én op ruimtelijke en stedenbouwkundige kenmerken en het functioneren hiervan vandaag de dag.

- In 2012 is een rapport verschenen van het Planbureau voor de Leefomgeving, over de totstandkoming van onze woonwijken in bredere zin, in relatie tot hoe dat in zijn werk gaat in de ons omringende gebieden in België en Duitsland. Het betreft het rapport Grootschalige of kleinschalige verstedelijking?.

Revitalisering stadswijken

"Bargeres in Emmen, Haarlem Schalkwijk, Julianadorp in de gemeente Den Helder, Rotterdam Beverwaard, Tilburg Noord, Westwijk in Vlaardingen en Mosterdhof in Westervoort zijn de 7 locaties die zijn geselecteerd voor Panorama Lokaal, de ontwerpprijsvraag waarmee het College van Rijksadviseurs een nieuwe impuls wil geven aan de stadsranden. De wijken dateren uit de jaren 60, 70 en 80, liggen op de rand van stad en groen en zijn toe aan een flinke opknapbeurt. In de loop van 2019 zijn gemeenten, woningcorporaties, bewoners en andere betrokkenen opgeroepen om woonwijken aan te melden die toe zijn aan een flinke opknapbeurt. Wijken, gebouwd in de jaren 60, 70 en 80,  die klimaatbestendig moeten worden. Wijken waar behoefte is aan energiezuinige, betaalbare woningen; woningen die geschikt zijn voor het groeiend aantal ouderen en kleine huishoudens. En waar het aangrenzende landschap onderdeel kan worden van de wijk. Rijksbouwmeester Floris Alkemade: “Aan deze stadsranden ligt een prachtige ontwerpopgave. De ruime opzet van deze wijken en de ligging aan het buitengebied bieden kansen om de belangrijke maatschappelijke vraagstukken van nu beter aan te pakken. Door slim te combineren is hier winst te behalen, zowel voor de wijk als voor de bewoners.”

De locaties konden worden voorgedragen voor de ontwerpprijsvraag door coalities, bestaande uit tenminste een gemeente en corporatie. Tilburg Noord en Haarlem Schalkwijk waren als testlocaties al bij de voorbereidingen betrokken. De andere vijf locaties zijn geselecteerd uit veertien aanmeldingen. Bij de selectie is gestreefd naar diversiteit, spreiding over het land, woonwijken uit verschillende perioden, gebieden in en buiten de Randstad, grote en kleine locaties, en verschillen in landschappelijke context. De zeven locaties gaan aan de slag om een uitdagende opdracht te formuleren. Daarna is het de beurt aan multidisciplinaire ontwerpteams. Creatieve teams van architecten, stadsmakers, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en andere creatieve denkers kunnen zich inschrijven op een locatie door een motivatie en portfolio in te sturen. Per locatie worden maximaal drie teams geselecteerd die daarna met de opdracht aan de slag gaan, in samenwerking met de lokale coalitie en bewoners. De prijsvragen worden uiterlijk begin december 2019 uitgeschreven." (bron: College van Rijksadviseurs, oktober 2019)

Bloemkoolwijken

De zogeheten 'bloemkoolwijken' zijn nadrukkelijk ontworpen als tegenreactie op de monotone hoogbouw uit de vroeg-naoorlogse woonmilieus. De wijken uit de jaren zeventig en tachtig, ook wel woonerfwijken genaamd, moesten kleinschaliger en herbergzamer worden. Men wilde aansluiten bij de menselijke maat die volgens velen uit het oog was verloren. Een sterk accent binnen de wijken ligt dan ook op eengezinswoningen met een tuin, verspringende rooilijnen en meanderende verkavelingsvormen, verschillende woningplattegronden en kleinschalige architectuur.
Nadere informatie en analyses van kansen en bedreigingen voor deze wijken:

- De zogeheten bloemkoolwijken uit de periode 1970-1985 zijn toe aan groot onderhoud. Een goed moment voor bezinning op de toekomst van deze wijken, bij elkaar 20% van het totale woonareaal van Nederland. Voor het boek Bloemkoolwijken: analyse en perspectief zijn 150 wijken onderzocht op ontwikkelingen in de woningvoorraad, woningmarktpositie, bewonerssamenstelling en leefbaarheid. 34 wijken zijn ook ruimtelijk en stedenbouwkundig geanalyseerd. De resultaten van het onderzoek zijn vertaald in heldere kaarten en scherpe analyses die veel nieuwe ruimtelijke en sociaal-economische inzichten verschaffen om de geleidelijke neerwaartse dynamiek, waar bijna alle bloemkoolwijken mee kampen, om te buigen.

- Rapport Bloemkoolwijken weerbaar maken nu en straks (2014).

- In 2011 is de Studie Woonerven Lunetten verschenen, een studie naar ontwikkelingen in deze Utrechtse bloemkoolwijk of woonerfwijk, met aanbevelingen waar ook andere soortgelijke wijken elders in het het land hun voordeel mee kunnen doen.

- In 2011 is de Zwolse bloemkoolwijk Ittersumerlanden getransformeerd.

Reactie toevoegen