Kessel-Eik

Plaats
Dorp
Peel en Maas
Limburg

Kessel-Eik

Terug naar boven

Status

- Kessel-Eik is een dorp in de provincie Limburg, in de regio Noord-Limburg, gemeente Peel en Maas. T/m 2009 gemeente Kessel.

- Het dorp Kessel-Eik heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' Kessel.

- Onder het dorp Kessel-Eik vallen ook de buurtschappen Hei (grotendeels) en Spurkt (deels).

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Eik.

Oudere vermeldingen
Kesseleyk, 1835 Kesselyk, 1840 Kesseleik (op Google Maps werd de plaatsnaam tot voor kort nog zo gespeld), 1842 KesselEijk, 1845 Kessellijk.

Naamsverklaring
Eik bij Kessel, zo genoemd ter onderscheiding van het niet ver hier vandaan gelegen Belgische dorp Maaseik (1139 kopie ca. 1235 Eche, 1155 Eike que super Mosam est, stamt van het Germaanse aikja-* 'groep eiken').(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet het dorp 't Eikkaterriek.

Terug naar boven

Ligging

Kessel-Eik ligt ZW van Venlo en Kessel, NNO van Roermond, en grenst in het O aan de Maas.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Kessel-Eik 59 huizen met 244 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 300 huizen met ca. 800 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Al in de 13e eeuw is er sprake van een eigen gemeenschap in Kessel-Eik, maar als parochiekerk fungeert de O.L.V. Geboortekerk in Kessel. In 1882 wordt een openbare kapel in gebruik genomen, waarin 's winters missen worden gelezen, maar de parochieplichten blijven in Kessel. De bouw van deze kapel is betaald met het geld van de afkoopsom, dat de eigenaar van een stuk grond betaalde om van de (middeleeuwse) verplichting af te komen een fokstier ten behoeve van het hele dorp te houden.

Direct na de Tweede Wereldoorlog wordt het plan opgevat om Kessel-Eik een zelfstandige kerk te geven en mgr. Lemmens sticht er in 1946 een rectoraat. De benodigde 20.000 gulden wordt in drie weken tijd bij de 400 inwoners opgehaald. De oude kapel is te klein om als rectoraatskerk te kunnen functioneren. Daarom wordt in 1950 de huidige RK kerk O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen gebouwd. Pas in 1974 wordt het rectoraat tot parochie verheven.

Eveneens in 1950 krijgt het dorp een lagere school, en in de jaren zestig een gemeenschapshuis. Begin deze eeuw wordt de Brede School gerealiseerd.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2016 is het Dorpsontwikkelingsplan (DOP) Kessel en Kessel-Eik 2025 verschenen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Kessel-Eik heeft 3 rijksmonumenten, zijnde hoeve de Straterhof uit 1660 (ankerjaartal) (de oudste boerderij uit de wijde omgeving) op Karreweg-Zuid 36, de Oude Kapel (17e eeuw) op Maasstraat 28, en de voormalige laad- en losplaats uit 1857 bij Kanaaldijk 1.

- De Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangenkerk (Peelweg 5) is de parochiekerk van Kessel-Eik. Vanouds kerkten de gelovigen van dit dorp in de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk te Kessel. Pas in 1882 werd een kapel gebouwd waarin 's-winters missen werden opgedragen. De kapel werd gebouwd met de afkoopsom die een boer moest betalen om verlost te worden van een uit de middeleeuwen stammende verplichting om een fokstier te houden ten behoeve van het gehele dorp. In 1946 werd een rectoraat ingesteld. Architect Jos Wielders leverde het ontwerp voor een rectoraatskerk die de te klein geworden kapel zou dienen te vervangen. Er was echter in die tijd sprake van een bouwverbod, in verband met de materiaalschaarste na de oorlog. Toen dit in 1950 werd opgeheven was de architect reeds overleden. Architect Jacques van Groenendael jr. nam het werk over. In 1951 kwam de kerk gereed. In 1974 is het rectoraat verheven tot parochie. De kerk is een bakstenen kruiskerk, geïnspireerd op de vroegchristelijke basilicastijl. De scheibogen zijn rondbogen en, evenals de pilaren waarop ze rusten, uitgevoerd in schoon metselwerk. Ook is het schip overwelfd met een cassetteplafond, dat echter gebogen is. De kerk heeft een vieringtorentje, maar de klokken hangen in een open betonnen klokkentoren die los van de kerk staat opgesteld. Het orgel dateert uit 1963 en is gebouwd door de fa. Verschueren.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- In de Dorpsagenda vind je wat er de komende maanden in Kessel-Eik te doen is.

- Carnaval. - Vastelaovesvereiniging De Eikkaters (dat betekent 'eekhoorns').

- Op een zondag in mei in de oneven jaren organiseert Jong Nederland Kessel-Eik haar tweejaarlijkse Rommelmarkt. Dankzij ca. 70 vrijwilligers worden de spullen voor de Rommelmarkt de zaterdag ervoor bij de inwoners van het dorp en buurdorp Kessel opgehaald. Op de dag zelf zijn ca. 90 vrijwilligers in touw om de spullen te verkopen. De Rommelmarkt trekt ca. 1.000 bezoekers.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Natuurgebieden Eijkenpeel of Eikelenpeel, Musschenberg, Kesseleikerbroek en Weerdbeemden.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Kessel-Eik.

- Nieuws: - Nieuws uit Kessel-Eik op Facebook. - Nieuws uit het dorp op de site van 1Limburg.

- Belangenorganisatie: - Voorheen was er in het dorp de Eiker Dorpsraad, nadien Dorpsraad, later Dorpsoverleg Kessel-Eik. Kennelijk is deze op enig moment opgeheven geweest, want op de site van Dorpsoverleg Kessel staat dat zij tevens de belangen van hun buurdorp behartigen, zo valt ook hier te lezen. Maar tegenwoordig is er wel weer een eigen Dorpsoverleg.

- Dorpshuis: - In september 2018 is het dorpshuis van Kessel-Eik feestelijk heropend. Het is verbouwd en 'toekomstbestendig' gemaakt, waardoor het weer aan de eisen des tijds voldoet. Een en ander is tot stand gekomen dankzij een bijdrage van de gemeente, sponsoring van bedrijven en de inzet van veel vrijwilligers. Er zijn nu aparte ruimtes voor ouderen en jongeren. Ook heeft het gebouw nu een naam: 'Ut Gemeinsjapshoes'. "Het gemeenschapshuis is een ontmoetingsplaats voor jong en oud. De grote zaal is sfeervol ingericht en voorzien van een moderne geluid- en lichtinstallatie en een podium. Ook is er een ruime keuken die je kunt reserveren voor kookworkshops. Daarnaast is er een kleine zaal met bar en eigen ingang. Deze is ingericht met biljart, tafelvoetbalspel, dartbord en meerdere bordspellen. Daarnaast is deze zaal ook geschikt voor het kijken naar bijvoorbeeld F1 races of voetbal. Aan de Lindelaan is er een ruimte ingericht als een huiskamer met comfortabele stoelen. Deze ruimte is met name bedoeld voor de ouderen. Het gehele gebouw is ingericht voor mindervaliden. Er zijn diverse wekelijkse activiteiten: maandag van 10-12 uur ontmoetingspunt; dinsdag van 13.30-16 uur KBO Koersballen/Yoga/Spellen; woensdag van 8.30-9.15 uur bloedprikken; van 12-14 uur eetpunt Sjuuf Aan. Hierna is er dansen voor de KBO; donderdag van 9-10 uur yoga. 2 keer in de maand is er kienen. De beheerder van het gemeenschapshuis is Annie Janssen, tel. 077-4622841, tel. zaal 077-4621747, e-mai robeik@hotmail.com. De beheerder van de kleine zaal is Nicole Grinwis, tel. 06-29286808."

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool Dr. Poels is de dorpsschool van Kessel-Eik. Vanuit de missie en visie van de school wordt de komende jaren ingezet op het samen leren, het actief leren en het ontwikkelen van 21st century skills. Om kinderen uit te nodigen om samen en actief te leren richten ze zich op het creëren van een betekenisvol onderwijsaanbod. Door het bieden van betekenisvol, thematisch wereldoriënterend onderwijs willen ze leerlingen uitdagen tot het ontwikkelen van 21st century skills, om hen voor te bereiden op hun toekomst als burger die actief deelneemt aan de maatschappij en beschikt over de competenties; flexibel zijn, zelfkennis hebben, communicatief vaardig zijn, kunnen samenwerken, verantwoordelijkheid dragen voor zichzelf en de ander, creativiteit en ondernemend zijn.

Naast ICT als middel om bij te dragen aan een betekenisvolle en uitdagende leeromgeving voor kinderen, neemt ook het continu verbeteren en het leren vanuit zelf gestelde doelen in leerplannen een belangrijke plek in in het digitale leerling-portfolio. Het samenwerken met klasgenoten op allerlei manieren en het over de eigen ontwikkeling in gesprek gaan met medeleerlingen ouders en leerkrachten levert de leerlingen feedback op om mee te nemen in het leerproces. Dit vormt het ‘samen’ in samen actief leren.

In de nabije toekomst krijgt de school te maken met krimp van het leerlingenaantal. Om goed te anticiperen op deze krimp zal het team zich professionaliseren op het gebied van het vormgeven van het onderwijs in combinatiegroepen van meer dan twee leerjaren. Anticiperen op krimp betekent ook kijken naar mogelijkheden en kansen. Betrokken ouders denken mee over mogelijkheden in de werkgroepen ‘PR’ en ‘dagarrangementen Kessel en Kessel-Eik’, met als doel om in het eigen dorp kind-nabij, kwalitatief goed en aantrekkelijk onderwijs te blijven bieden. Voorzieningen zijn belangrijk om de school aantrekkelijk te houden voor werkende ouders. Het streven is om in samenwerking met koppelschool basisschool de Merwijck te zoeken naar mogelijkheden om ook voor de leerlingen van basisschool Dr. Poels goede voor- en naschoolse kinderopvang te bieden. Op basisschool Dr. Poels is een klein aantal leerkrachten werkzaam. Door kritisch invulling te geven aan het taakbeleid kunnen leerkrachten zich vooral met hun kerntaken bezig kunnen houden, waardoor ze kwalitatief goed onderwijs kunnen blijven bieden.

- "Hoera Kinderopvang biedt in Kessel-Eik peuteropvang aan kinderen vanaf 2 jaar tot aan het moment waarop zij doorstromen naar de basisschool. Ieder kind, ongeacht nationaliteit, geloofsovertuiging, cultuur of achtergrond, van werkende of studerende ouders is welkom bij ons kindercentrum. Onder voorwaarden is ook opvang van kinderen met een lichte handicap mogelijk. Door het bieden van het VVE programma ‘Uk & Puk’ en samen met school thema’s te ontwikkelen bieden we een goede basis aan peuters voor de start op de basisschool. De schoenenwinkel van Hoera. Onze voeten zijn onze basis; zij zorgen dat we evenwichtig op weg kunnen. Schoenen zorgen voor ondersteuning en stabiliteit; die willen wij als Hoera graag bieden. In de schoenenwinkel van Hoera hebben wij schoenen voor vrijwel elke voet; bij ieder kindervoetje zoeken wij de juiste schoen. De juiste maat natuurlijk, en afgestemd op het doel waarvoor hij gebruikt gaat worden. Soms heeft een voet een schoen nodig die wij niet in de rekken hebben staan. Ook deze voeten helpen we verder op weg; naar de juiste specialist. We doen het niet alleen, maar met iedereen die bij de voeten betrokken is. Samen begeleiden we de voeten bij de stappen die zij zetten op hun levenspad! Hoera; wij lopen met je mee!

Hoera kindercentra richt zich op de opvang én ontwikkeling van kinderen. We doen dat allereerst in samenwerking met ouders, maar bewust ook met onderwijs, verenigingen en welzijn. We streven naar integrale kindcentra (IKC's) waar kinderen van nul tot dertien jaar met elkaar spelen, leren en zich ontwikkelen. Waar wordt gewerkt vanuit een gezamenlijke visie en waar kinderen terecht kunnen voor een zo breed mogelijk pakket aan activiteiten op het gebied van educatie, opvang, welzijn en ontwikkeling. Zodat ook kinderen die extra zorg of aandacht nodig hebben, zo veel mogelijk in de eigen omgeving kunnen opgroeien. Bij voorkeur zijn onze locaties te vinden in een basisschool, sportcomplex of andere maatschappelijke voorziening. Door deze brede lokale samenwerking ontstaan meer mogelijkheden: om de ontwikkeling van kinderen optimaal te begeleiden én om de voorzieningen in het dorp zo breed mogelijk te houden."

- Jeugd: - Jong Nederland Kessel-Eik is een jeugdclub die jonge mensen de ruimte geeft die ze nodig hebben. Van 7 t/m 17 jaar kan iedereen bij hen terecht. En vanaf 18 jaar natuurlijk als leider. De activiteiten concentreren zich rond de thema's sport en spel, creativiteit en buitenleven. Hun blokhut De Sluitbalk is te huur voor groepen in de weekenden en schoolvakanties. In het pand kunnen maximaal 45 mensen slapen, maar buiten op het gras en in het bos kunnen ook nog tenten worden geplaatst.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Kessel-Eik.

Reactie toevoegen