Kollumerzwaag

Plaats
Dorp
Noardeast-Fryslân
Fryslân

kollumerzwaag_collage.jpg

Kollumerzwaag, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Kollumerzwaag, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Kollumerzwaag..jpg

Op de Foarwei in Kollumerzwaag

Op de Foarwei in Kollumerzwaag

Kollumerzwaag.jpg

Een prachtig hoekje in Kollumerzwaag

Een prachtig hoekje in Kollumerzwaag

Kollumerzwaag (3).jpg

'Willem's hûske' is een klein wâldhûske in Kollumerzwaag

'Willem's hûske' is een klein wâldhûske in Kollumerzwaag

Kollumerzwaag (2).jpg

De Hervormde kerk van Kollumerzwaag

De Hervormde kerk van Kollumerzwaag

Kollumerzwaag

Terug naar boven

Status

- Kollumerzwaag is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân. T/m 2018 gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland.

- Het huidige dorp is een samenvoeging (uit 1971) van de dorpen Kollumerzwaag, Zwagerveen en Zandbulten. De laatste twee zijn in respectievelijk de NO en Z dorpsbebouwing opgegaan. - In 2011 is het 40-jarig bestaan van het fusiedorp gevierd.

- Onder het dorp Kollumerzwaag valt ook de buurtschap Hanenburch.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Kollumersweach.

Oudere vermeldingen
1444 Zwaech, 1542 Colmerswaeg, 1543 Collumerzwaech, Colmersweach, Die Zwaech, Swaegh, 1664 Kollumer Swaeg, 1786 Kollumerzwaag.

Naamsverklaring
Betekent zwaag 'weiland, land waar vee gehouden wordt' behorend bij Kollum.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Kollumerzwaag ligt O van het dorp De Falom, ONO van het dorp De Westereen, NO van de dorpen Zwagerbosch, Twijzelerheide, Feanwâlden en Noardburgum, N van het dorp Jistrum, NNW van de dorpen Twijzel en Kootstertille, NW van het dorp Buitenpost, W van het dorp Veenklooster, ZW van de dorpen Oudwoude en Kollum, Z van de dorpen Triemen en Westergeest en ZO van de dorpen Driezum, Wâlterswâld, Broeksterwâld en Damwâld.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Kollumerzwaag 84 huizen met 513 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.200 huizen met ca. 3.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van Kollumerzwaag.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Kollumerzwaag heeft 5 rijksmonumenten.

- De Hervormde (PKN) Alde Tsjerke van Kollumerzwaag (Foarwei 141) is een eenbeukige kerk uit de 12e eeuw. De vensters en het driezijdig gesloten koor dateren uit de 15e eeuw. In de 16e eeuw zijn er laatgotische ingangen aangebracht. De zuidelijke ingang, vroeger alleen voor jongens en mannen, is dichtgemetseld. De ongelede zadeldaktoren uit de 12e eeuw is in 1872 gedeeltelijk afgebroken en hersteld en in 1960 naar plannen van A. Baart jr. opnieuw gerestaureerd. Er hangt een klok uit 1768 van klokkengieter Johan Christiaan Borchhard en een klok uit 1948. Het interieur wordt gedekt door een houten tongewelf uit 1888. Het orgel uit 1904 is gemaakt door Bakker & Timmenga. Op de twee predikantenborden staan de namen van de predikanten van 1567 tot heden. De glas-in-loodramen zijn in 1999 gerestaureerd. In 2020 wordt gemeld dat door de fusie met de Gereformeerden bijna alle zondagse diensten gehouden zullen worden in de Grutte Tsjerke, de vroegere Gereformeerde kerk, en dat de Alde Tsjerke alleen nog voor speciale diensten zal worden gebruikt.

- Bij het 150-jarig bestaan van de lokale Gereformeerde Kerk verscheen het gedenkboek 'Ik ferkundig je jim Kristus'. Hierin wordt beschreven hoe de kerkelijke gemeente in 1851 is ontstaan als Christelijke Afgescheiden Gemeente van Westergeest. In 1892 ging de kerk deel uitmaken van de Gereformeerde Kerken in Nederland. De naam veranderde toen in Gereformeerde Kerk van Westergeest. Later veranderde de naam in Gereformeerde Kerk van Zwagerveen en vervolgens Gereformeerde Kerk van Kollumerzwaag.

Hoe komt dat, drie verschillende plaatsnamen voor één locatie? Tot 1929 hoorde dit gedeelte van het dorp nog onder het dorpsgebied van het noordelijke buurdorp Westergeest. In 1929 wordt dit gebied een zelfstandig dorp, met de naam Zwagerveen. Vandaar toen ook de naamsverandering van de Gereformeerde kerk. En door de in het hoofdstuk Status beschreven fusie van drie aan elkaar gegroeide dorpen alhier in 1971, waarmee de plaatsnaam Zwagerveen werd opgeheven, veranderde de naam van de Gereformeerde Kerk dus voor de derde keer van plaatsnaam. Op dezelfde plek als nu is in 1851 het eerste kerkje gebouwd. In 1894 bleek dit kerkje te klein en is het kerkgebouw uit 1851 afgebroken en vervangen door een groter exemplaar. In 1925 was ook dat kerkgebouw te klein. Die kerk is in dat jaar vervangen door de huidige Protestantse (PKN, voorheen Gereformeerde) Grutte Tsjerke (Foarwei 97). De architect was Ane Nauta. De Alde Tsjerke en de Grutte Tsjerke vallen onder de Protestantse Gemeente Kollumerzwaag.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Doarpsfeest (september).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "Met ruim 4.300 m2 vloeroppervlak is de Lichtpuntloods in Kollumerzwaag een van de grootste kringloopwinkels van Noord-Nederland. Er zijn in totaal 15 afdelingen en het assortiment is zeer ruim. De opbrengsten uit de Lichtpuntloods komen geheel ten goede aan de - in het hoofdstuk Links beschreven - Opvangboerderij van Lichtpunt. Bij binnenkomst in de Lichtpuntloods is de ‘stamtafel’ het eerste wat opvalt. Hier zitten mensen van verschillende aard en leeftijd genoeglijk met elkaar te praten, onder het genot van een kopje koffie of thee. De Lichtpuntloods is dan ook tevens een ontmoetingsplek, een soort sociaal café. Er heerst een warme sfeer en duidelijk is dat mensen zich op hun gemak voelen. Bij Lichtpunt komen zoveel goederen binnen, dat de Lichtpuntloods iedere laatste zaterdag van de maand de hele dag open is, met telkens een spectaculaire uitverkoop van een van de 15 afdelingen.

- "De openbare ruimte van het dorpslint Veenklooster - Kollumerzwaag - De Westereen (= voorheen Zwaagwesteinde) maakt in de huidige situatie een versnipperde en rommelige indruk. Het profiel kent grote verschillen; van lommerrijk en statig in de omgeving van Veenklooster tot een brede asfaltbaan met versteende bermen in de omgeving van De Westereen. Er is niet of nauwelijks een relatie met het achterliggende landschap. Verblijfsplekken met een mogelijke collectieve betekenis worden ingenomen door de auto, omringd door de blinde muren van een supermarkt. Zou dit ook anders kunnen? Kunnen specifieke maatregelen bijdragen aan een aangenamer en meer uitnodigende dorpse openbare ruimte? Wij denken dat vanuit de historie van de plek, de betekenis van collectieve dorpsruimtes en de bijzondere landschappelijke ligging het lint van ‘Zwaag’ een grote kwaliteitsimpuls kan krijgen. In het boekje 'Zwaech. Kansen voor versterking van de kwaliteit van het dorpslint' laten we zien hoe met relatief eenvoudige maatregelen een eerste stap in het denken kan worden gezet. Leeuwarden, 10 december 2008. Atelier Fryslân, werkplaats voor ruimtelijke kwaliteit."

"Het dorpslint Veenklooster - Kollumerzwaag - De Westereen ligt in een karakteristiek landschap. Het lint vormt een onderdeel van de noordelijke ‘zandlob’ in Fryslân die eindigt in het zeekleilandschap ten westen van het Lauwersmeer. In het plangebied zijn aan de randen nog veenrestanten aanwezig. Juist de verscheidenheid aan landschapstypes die in Kollumerland bij elkaar komen maakt dat hier grote kansen liggen voor de ontwikkeling van ruimtelijke kwaliteit.

Van oudsher was het landschap voelbaar vanuit het dorpslint. Kuierroutes en kerkepaden zorgden voor een fijnmazig netwerk en voor verbindingen tussen het dorp en de omgeving. Het dorpslint zelf was continu in beeld en verschijningsvorm. Aan het lint was een aantal plekken bijzonder die uitnodigde tot verblijf; de omgeving van de kerk in Kollumerzwaag en in Veenklooster het nog steeds prachtige landgoed Vogelsangstaete. In de huidige situatie is van de vanzelfsprekende drie-eenheid landschap, lint en plek niet veel meer over. Het landschap is nog maar beperkt toegankelijk. Verbindingen tussen het dorpslint en het achterliggende landschap zijn er niet of nauwelijks. Het lint zelf is vooral ingericht als doorgaande autoweg, waarbij tegelijkertijd met allerlei kunstgrepen wordt geprobeerd de snelheid te remmen. Dit leidt tot een versnipperd en onrustig beeld, dat in schril contrast staat met de lommerrijke eenvoud van het lint uit het verleden. Collectieve plekken die aanzetten tot verblijf en ontmoeting zijn er wel, maar zijn niet uitnodigend ingericht.

Zijn er kansen om met respect voor het verleden en de randvoorwaarden uit het heden tot een kwaliteitsimpuls te komen voor de openbare ruimte van het dorpslint Veenklooster - Kollumerzwaag - De Westereen? Wij denken dat dit met relatief eenvoudige middelen mogelijk moet zijn. De ingrepen zijn terug te voeren op de eerder benoemde drie schaalniveaus." Aldus de inleiding van het hierboven gelinkte rapport.

Terug naar boven

Beeld

- Dorpsfilm Kollumerzwaag - Veenklooster - Zandbulten (1962), deel 1. - Idem deel 2.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Kollumerzwaag.

- Belangenorganisatie: - "Plaatselijk Belang Kollumerzwaag en Veenklooster is een vereniging voor alle inwoners van deze dorpen. De bestuursleden zijn door de inwoners gekozen. Als de gemeente veranderingen met betrekking tot onze dorpen wil uitvoeren, gaan ze eerst in overleg met onze vereniging. Het bestuur neemt dit mee in een vergadering en als het nodig is worden de inwoners geïnformeerd of geraadpleegd. Dit kan door middel van de digitale dorpskrant, een folder of er wordt een avond georganiseerd waar iedereen welkom is. Wij koppelen onze bevindingen terug naar de gemeente. Voordat iets is gerealiseerd, kan het soms jaren duren. Door te blijven praten, kun je veel bereiken. Aan de andere kant komt het ook voor dat er vanuit de gemeenschap initiatieven komen. Ook deze suggesties worden in een bestuursvergadering besproken. Soms is het nodig dat ze worden voorgelegd bij de gemeente, maar het bestuur kan sommige activiteiten ook mee organiseren.

Plaatselijk Belang Kollumerzwaag en Veenklooster is betrokken (geweest) bij de volgende activiteiten: totstandkoming Omjouwingsfisy ‘Ferbinend Foarút’ 2020; Fitkampe - Buitenfitness voor iedereen; Wrotrun Koningsdag; rondweg, aanpassing en ooievaarsnest Veenklooster; infoborden bij de toegangswegen; Strúnersfeest op oudejaarsdag; bankjes hier en daar in het dorp; heropening oude wandelpaden; aanpassing van de Foarwei; aanleg speeltuinen; aanleg nieuwbouwwijken; uitbreiding en aanpassing bedrijventerrein; realisering haven de Opslag."

- Kinderopvang: - Peuterspeelzaal It Wrottershonk.

- Muziek: - Brassband Harmonia en Brassband Juliana uit Kollumerzwaag en De Westereen zijn in 2017 gefuseerd tot Brassband Westersweach. Dit is gevierd met het fusieconcert 'Better together'. De hele avond stond in het teken van de 'bruiloft' van de twee brassbands. Het publiek werd bij binnenkomst in de kerk verwelkomd in een omgetoverde trouwzaal, daarna werden ze gedurende de avond meegenomen als daggast van het bruidspaar.

- Sport: - Bij Sportvereniging Kollumerzwaag (SVK) kun je terecht voor gymnastiek, turnen, groepsspringen, aerobics/steps en badminton. SVK biedt de leden o.a. de keuze uit de volgende mogelijkheden: gymnastiek voor kleuters, jongens, meisjes en selectie. De selectie turnt in de niveaus 4 t/m 12. Daarnaast zijn de selectie-turnsters ook actief in de springploegen nationaal in de C, B en A lijn. De leden van de sectie badminton kunnen badminton in competitieverband of in recreatief verband beoefenen. Ook voor de jeugd zijn er diverse mogelijkheden.

- Zorg en welzijn: "Stichting Maatschappelijke Opvang en Ontmoeting Lichtpunt in Kollumerzwaag is een stichting die vanuit christelijke levensovertuiging onderdak biedt aan mensen die dat nodig hebben. Opvangboerderij Lichtpunt is enkele jaren geleden verbouwd. In de boerderij zijn nu 11 appartementen gesitueerd en een crisisopvangkamer. Naast de opvangboerderij staat een woning met twee appartementen. De bewoners van deze appartementen vallen ook onder de vlag van de opvang.

Lichtpunt heeft veel te bieden, namelijk Opvang, Begeleiding, Ontmoeting, Dagbesteding en Kringloopwinkel Lichtpuntloods Kollumerzwaag. Gesteund door bijna 200 vrijwilligers die betrokken zijn bij het Lichtpunt, giften van kerken en donateurs, kunnen wij mensen opvangen en begeleiden. Wil je ons werk steunen, dan nodigen wij je uit om donateur te worden. Meer informatie over Vrienden van Lichtpunt kun je hier vinden. Recentelijk is er een nieuwe folder uitgebracht over het vrijwilligerswerk bij het Lichtpunt. Wil je meer informatie hierover, laat het ons dan even weten. Je bent van harte welkom. De medewerkers van Opvangboerderij Lichtpunt hanteren de methodiek Krachtwerk en zijn hiervoor gecertificeerd. Er is een nieuwe Lichtpuntkrant uitgebracht die je uitvoerig informeert over de doelstellingen en activiteiten van Lichtpunt. Inmiddels zijn Kaarsenmakerij Lichtpunt en de Houtbewerking na renovatie weer volop in bedrijf. Hier vind je meer informatie over Dagbesteding bij het Lichtpunt."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Kollumerzwaag.

Reactie toevoegen