Kralingseveer

Plaats
Verdwenen plaats(naam)
Rotterdam
Zuid-Holland

kralingseveer_plaatsnaambord_kopie.jpg

Kralingseveer is een voormalige buurtschap, thans wijk in de provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam. T/m 27-2-1895 gemeente Kralingen.

Kralingseveer is een voormalige buurtschap, thans wijk in de provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam. T/m 27-2-1895 gemeente Kralingen.

kralingseveer_op_kaart_openstreetmap.jpg

De huidige wijk Kralingseveer wordt (sinds een grondruil tussen de gemeenten Rotterdam en Capelle aan den IJssel in 1978) in het W, N en O omgeven door grondgebied van Capelle aan den IJssel. (© www.openstreetmap.org)

De huidige wijk Kralingseveer wordt (sinds een grondruil tussen de gemeenten Rotterdam en Capelle aan den IJssel in 1978) in het W, N en O omgeven door grondgebied van Capelle aan den IJssel. (© www.openstreetmap.org)

kralingseveer_cilinderbalkstempel_kralingscheveer_1969.jpg

De plaatsnaam Kralingseveer heeft door de jaren heen diverse spellingen gekend, zowel met een of twee woorden als met sch of met s. Curieus is dat er in 1969 nog een poststempel aan het postagentschap wordt uitgereikt met de oude spelling Kralingscheveer.

De plaatsnaam Kralingseveer heeft door de jaren heen diverse spellingen gekend, zowel met een of twee woorden als met sch of met s. Curieus is dat er in 1969 nog een poststempel aan het postagentschap wordt uitgereikt met de oude spelling Kralingscheveer.

Kralingseveer

Terug naar boven

Status

- Kralingseveer is een voormalige buurtschap, thans wijk* in de provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam. T/m 27-2-1895 gemeente Kralingen.
* Formeel is het een wijk van de stad Rotterdam omdat het geen formele woonplaats meer is. Maar omdat deze kleine kern nog altijd wel dorpse kenmerken heeft, wordt het in de praktijk ook wel dorp genoemd. Je zou het daarom ook een 'dorp in de stad' kunnen vinden.

- De wijk had tot maart 2009 nog officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden). Die zijn toen vervangen door komborden met de naam Rotterdam. In de buurt staan nog wel blauwe richtingborden "Kralingse Veer". Op de komborden stond overigens "Kralingseveer" (als 1 woord dus). Tegenwoordig valt de wijk formeel onder het gebied Prins Alexander.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Door de jaren heen is met deze plaatsnaam nogal wat niet-consequent aangerommeld met de spelling, zowel qua een of twee woorden als qua -sch- of -s-, bijvoorbeeld op de kaarten, in de poststempels en op de plaatsnaamborden. Op de kaarten van de Topografische Dienst (tegenwoordig Kadaster) luidde de spelling door de jaren heen als volgt: begin 19e eeuw-ca. 1850 Kralingerveer, ca. 1850-1937 Kralings Veer, 1938-1957 Kralingscheveer, 1958-2014 Kralingse Veer, 2015 Kralingseveer (desgewenst kan men dat nakijken op Topotijdreis.nl). Maar op de plaatsnaamborden stond de spelling in één woord er in ieder geval al in 2008 (wellicht al eerder). In de Volkstelling van 1840(1) luidt de spelling Kralingsche veer.

Filatelistisch: in 1870 komt er een hulppostkantoor met een langstempel Kralingsche Veer, in 1890 kleinrondstempel Kralingsche Veer, in 1897 wordt het een postkantoor met een langstempel en een grootrondstempel Kralingscheveer, in 1916 opgevolgd door een kortebalkstempel Kralingsche Veer, in 1913 langstempel Kralingsche Veer, in 1930 hulppostkantoor, in 1950 postagentschap, daarom kortebalkstempel in 1950 naamswijziging in Rotterdam-Kralingscheveer. Medio 1969 komt er het opvolgende stempeltype: het cilinderbalkstempel, nog steeds met de verouderde spelling Rotterdam-Kralingscheveer! In 1973 komt er van hetzelfde stempeltype een nieuw stempel met de gewijzigde kantoornaam Rotterdam-IJsselmondselaan. Vermoedelijk heeft dit ermee te maken dat de gemeente Rotterdam rond 1970 besloten zal hebben de namen van de voormalige gemeenten in de gemeente en de daaronder vallende kernen niet meer als plaatsnamen te beschouwen. Desgewenst kan men de genoemde stempels hier checken.

Naamsverklaring
"Betekent veer 'overzet, overzetplaats' behorend bij Kralingen. Het oude pontveer wordt reeds in 1333 vermeld."(2)

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Kralingseveer 65 huizen met 455 inwoners. Tegenwoordig heeft de wijk ca. 700 huizen met ca. 1.700 inwoners. - Hier vind je nog veel meer statistieken met betrekking tot deze wijk.

Terug naar boven

Geschiedenis

In den beginne
"Kralingseveer is eigenlijk heel oud. De naam doet al vermoeden dat we te maken hebben met een veer, in dit geval een overzetveer van Kralingen naar IJsselmonde, alwaar een Slot IJsselmonde (afgebroken in 1900). In een oorkonde uit 1333 wordt over dit veer gesproken. Waarschijnlijk mogen we wel stellen dat dit veer veel ouder is. Wellicht vormde het veer een schakel in de heirbaan van de Romeinen. Rondom een overzetveer ontstond in de loop der tijd wat bebouwing als een herberg, de woning van de veerman, een stalling voor paarden en zo meer. Ook vestigden zich er vissers. Het dorp Kralingen lag vroeger in de buurt waar nu nog de begraafplaats Oud Kralingen te vinden is. Op deze begraafplaats liggen nog wat oude resten van de kerk waar eens ds.Th. van der Groe gestaan heeft en begraven is.

Zalmvisserij
Kralingseveer is beroemd geworden door de zalmvisserij. In het midden van de 18e eeuw valt te spreken van een professionele aanpak en van handel in zalm. Er was een marktgebouw, een afslag zodat de vis verhandeld kon worden. De afslag stond aan de Schaardijk. Het was de grootste zalmafslag van Nederland. Na het jaar 1890 verminderde de zalmvangst. Het afslaggebouwtje is in 1932 gesloopt. Van de oude glorie van deze kleine kern is helaas niets meer over. De naam van het tegenwoordige restaurant Het Zalmhuys refereert nog aan deze tijden.

Verbindingen
Burgers uit het noorden van Nederland (bijvoorbeeld Amsterdam) gingen langs deze weg naar het zuiden (Antwerpen). Later ontstand op deze plaats een vaste veerboot-verbinding met de dorpen Ouderkerk aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, maar ook naar Gouda. In de buurt lag buurtschap Keeten, wat later is uitgegroeid tot het huidige Capelle-West. (bron: website WijkOverlegPlatform Capelle aan den IJssel)

Ontwikkelingen in de 20e eeuw
Het oorspronkelijke Kralingseveer is gebouwd aan Schielands Hoge Zeedijk. Bij de Watersnoodramp van 1953 is deze dijk bijna doorgebroken. In 1955 zijn daarom in opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland de huizen langs de dijk gesloopt om een dijkverzwaring mogelijk te maken. Dit waren veelal de oorspronkelijke huizen van het dorp. Hierdoor is een belangrijk deel van de oorspronkelijke bebouwing verdwenen.

De huidige wijk is in 1941 door Rotterdam van Capelle aan den IJssel geannexeerd en is tegenwoordig een kleine wijk in de deelgemeente Prins Alexander in het oosten van de gemeente Rotterdam. Voorheen was het een onderdeel van Capelle-West. Na de annexatie door Rotterdam zijn de straatnamen veranderd (vermoedelijk omdat de oorspronkelijke straatnamen al in Rotterdam voorkwamen). Geen schrijversnamen sieren de naambordjes meer, maar de buurt is veranderd in een "wilde-beesten-buurt", zoals iemand het heeft aangeduid. Het is een wijk met veel oudbouw, verdeeld over een vooroorlogs en een naoorlogs deel. 70 procent van de huizen zijn koopwoningen. Aan de Nieuwe Maas bevindt zich nog altijd het haventje dat Kralingseveer bekend heeft gemaakt.

Religie
Deze beschrijving komt van de site van de Hersteld Hervormde Gemeente van de Laankerk aan de IJsselmondselaan: "Ons kerkgebouw is indertijd gebouwd voor de Gereformeerde kerk te Kralingseveer. Sinds 1916 is hier sprake van een Gereformeerde kerk als geloofsgemeenschap. Toen begon men in de christelijke school aan de IJsselmondselaan kerkdiensten te beleggen. Op zaterdag werden de lokalen in gereedheid gebracht. Schoolbanken werden in de gang opgestapeld en stoelen kwamen daarvoor in de plaats. De preekstoel werd meestal bezet door predikanten uit de classis Rotterdam. Gezien het aantal gemeenteleden bleek het gebruik van het schoolgebouw niet efficient meer zodat in 1920 een eigen kerk is gebouwd (de huidige Laankerk). Door het wegvallen van woonwijken aan de dijken in verband met de Deltawerken zette zich na 1953 de vermindering van het ledental in. Het jaar 1964 gaf opnieuw een aanzienlijke teruggang in het ledental te zien. Gezien het ledenaantal in 1996 is besloten de gemeente op te heffen. De laatste dienst is gehouden op 29 december 1996.

De Oud Gereformeerde Gemeente. Aan het begin van de 20e eeuw waren er mensen die vanuit Capelle naar Rotterdam liepen om daar te kerken. Dat deed men vooral in de Vrije Gereformeerde Gemeente in de Infirmeriestraat, een zijstraat van de Honingerdijk nabij het Oostplein. Ook werden er samenkomsten gehouden in gebouw “Het Oosten” in de Dijkstraat. Deze werden door verschillende Capellenaren bezocht. Hier gingen op zondag verschillende vrije oefenaars voor. Omstreeks 1927 ontstond eveneens een dergelijke samenkomst in Krimpen aan den IJssel. De voorgangers die zowel in de Infirmeriestraat als in de Dijkstraat voorgingen kwamen er preken. Uit deze samenkomsten is de plaatselijke Oud Gereformeerde gemeente ontstaan. Het lopen op zondag naar Rotterdam werd op de duur toch wel bezwaarlijk. Men keek er naar uit om in eigen woonplaats diensten te gaan beleggen. In 1927 werd door enkele personen besloten in Kralingseveer diensten te gaan houden. Een ruimte om te vergaderen vond men in een bijgebouw van gemaal Prins Alexander aan de Schaardijk, in de volksmond 'de watermachien' geheten. Het was een flink gebouw, met veel ruimte.

In 1931 werd een eigen kerkgebouw in gebruik genomen. Het eerste pand dat in de Da Costastraat werd gebouwd was een voorraadmagazijn van kruidenier Borstje. Later werd dit gebouw verbouwd tot een kleuterschool met de naam Eltheto. Deze school werd aangekocht en ingrijpend verbouwd tot kerk. De naam van de straat is in 1941 veranderd in Buffelstraat. De Oud Gereformeerde Gemeente heeft in maart 1997 de laatste dienst in dit gebouw gehouden. In september 1943 sloot de gemeente zich aan bij de federatie van Oud Gereformeerde Gemeenten. Door de ontvolking van Kralingseveer liep het kerkbezoek terug tot enkele tientallen kerkgangers. Toch hield de kerkenraad de gemeente in stand. In juni 2007 is de gemeente overgegaan naar de Hersteld Hervormde Kerk."

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Algemeen
Er is een Facebookgroep en een appgroep Leefomgeving Kralingseveer, omdat er in de directe omgeving veel verandert. Het Nieuwe Rivium, nieuwe oeververbinding, renovatie Van Brienenoordbrug, Algeracorridor, Bouman terrein... Via de appgroep houden de inwoners elkaar op de hoogte.

Plaatselijk Nut
"Stichting tot Plaatselijk Nut Kralingseveer zet zich in voor een leefbare, gezellige en mooie wijk waar mensen naar elkaar omkijken. We maken vijf keer per jaar de wijkkrant, we hebben een Facebookpagina voor het laatste nieuws en onze website voor nieuws en achtergrondinformatie. Ook organiseren we, samen met andere organisaties uit de wijk, diverse activiteiten. Variërend van de jaarlijkse belastingaangifte tot aan het initiëren van de wijk-AED’s. Verder zijn we vertegenwoordigd in het wijkoverleg met de gemeente en onderhouden we contacten met andere belangrijke organisaties voor onze wijk. Onze speciale aandacht gaat uit naar onze leefomgeving; hier staan namelijk heel veel infrastructurele veranderingen op stapel en die hebben zeker niet allemaal positieve effecten op onze wijk."

Aldus de stichting op de lokale site anno medio 2021. "De stichting is echter per 1-1-2022 opgeheven omdat ze niet langer aan de wet- en regelgeving kan voldoen. En omdat onze wijk in maart 2022 een eigen wijkraad kiest. Deze zal de belangen van ons dorp in het vervolg behartigen. Het Nut wil alle onbezoldigde redacteuren, fotografen en bezorgers van de wijkkrant bedanken voor hun inzet. Gelukkig heeft de gebiedscommissie aan eindredacteur Désirée Valten geld beschikbaar gesteld. Dus ze kan, samen met mensen uit de wijk, ook in 2022 de Kralingseveer Krant blijven maken. Wil jij hierin iets betekenen? Heb je tips, foto’s, vragen? Wil je fotograferen voor de wijkkrant? Of adverteren in de krant? Mail naar info@kralingseveer.com."

Bestemmingsplan
- Bestemmingsplan Kralingseveer.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Laankerk
De Laankerk (IJsselmondselaan 340) is in 1920 evenals de naastgelegen pastorie gebouwd ten behoeve van de lokale Gereformeerde kerk. Dat had heel wat voeten in aarde. Want voor de realisering van het kerkgebouw diende een blokje huizen verwijderd te worden. Deze huizen zijn niet gesloopt, maar verhuisd. Door middel van zware balken en handlieren zijn de huizen over een afstand van ongeveer 100 meter verrold naar de Boerenwerf. Dit blokje huizen bestaat nog altijd. In december 1996 is er door een teruglopend ledental de laatste dienst gehouden. Het kerkgebouw is in februari 1997 overgedragen aan de Vrije Oud Gereformeerde Gemeente, die daarvoor 66 jaar kerk hield aan de Buffelstraat. In 2007 is dat genootschap overgegaan in de Hersteld Hervormde Gemeente. - Site Hersteld Hervormde Gemeente Rotterdam Kralingseveer.

Sikh Tempel
"De Rotterdamse Sikh gemeenschaap heeft zich begin jaren '80 georganiseerd. De leden hebben destijds een pand in Rotterdam-Zuid aangeschaft. Het pand bleek echter al snel te klein, waarna besloten werd naar een grotere ruimte te zoeken. In 1987 is de Sikh tempel verhuisd van Rotterdam naar Kralingseveer. De Sikh gemeenschap is in de jaren daarna snel gegroeid en halverwege jaren negentig gestabiliseerd. In 1998 is samen met de gemeente Rotterdam uiteindelijk een geschikt groter onderkomen gevonden, namelijks een oud schoolpand in dezelfde wijk (Ottersgracht 6). Deze is door de gemeenschap aangeschaft en grondig verbouwd. Het leeuwendeel van de verbouwing is uitgevoerd door vrijwilligers uit de Sikh gemeenschap. Ook de jongere generatie Sikhs maakt volop gebruik van de faciliteiten in de Sikh tempel. Een groot deel van hen komt nog regelmatig naar de reguliere dienst op zondag."

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Buitenspeeldag.

Jazzfestival
Jazzfestival Kralingseveer, op een zaterdag begin juli, op het grasveldje tussen het gravelveld en de Rendierhof. "Jazz kent veel muziekstijlen. Laat je verrassen door ca. 5 professionele bands en 4 acts uit onze wijk. Het Jazzfestival is een initiatief van de Stichting tot Plaatselijk Nut. En de toegang is gratis! Dankzij Gebiedscommissie Prins Alexander (Opzoomer Mee) en Cultuur Concreet. Verder kunnen we dit evenement organiseren door medewerking van Buurtwerk, de gemeente Rotterdam, H. van Herk, het lokale Cafetaria, Il Forno Italiano, de EHBO-vereniging uit onze wijk en andere vrijwilligers."

Huttendorp
Jaarlijks eind augustus is er voor de basisschooljeugd het Huttendorp Kralingseveer (in 2019 voor de 49e keer). Voor een indruk van dit evenement vind je hier het programma van de laatste editie. In dit oudste huttendorp van Nederland kunnen kinderen naar hartenlust hutten bouwen van pallets en andere materialen. Naast het bouwen van hutten kunnen kinderen gedurende de hele week deelnemen aan tal van activiteiten. De gebiedscommissie Prins Alexander steunt het huttendorp met een bijdrage. "Naast sponsors kunnen wij ook niet bestaan zonder onze vrijwilligers. Gelukkig beschikken wij over een grote vaste groep toppers, maar we kunnen altijd extra handen gebruiken. Wil je ons ondersteunen als vrijwilliger? Mail dan je gegevens naar ons of neem contact op via Facebook."

- Halloween (op een zaterdag eind oktober).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

Buurt- en Speeltuinvereniging
"Buurt- en Speeltuinvereniging BSV Kralingseveer is een van de grootste en gezelligste speeltuinen van Rotterdam. Al decennialang is de speeltuin een begrip in de wijde omgeving. Je kunt hier naar hartelust spelen. Ook worden er veel activiteiten georganiseerd. Zo zijn er de jaarlijks terugkerende feesten met Sinterklaas, Kerst, Pasen en Koningsdag. Maar daar blijft het niet bij... In de schoolvakanties worden ook vele extra activeiten georganiseerd en met mooi weer staan er vaak spannende springkussens buiten. Regent het? Ook geen probleem, er kan bij slechter weer ook binnen worden gespeeld en/of geknutseld.

Ook de inwendige mens wordt niet vergeten. Voor de lekkere trek hebben we een leuke snoepwinkel en voor de grotere honger is er een kleine keuken waar overheerlijke tosti's of een patatje kunnen worden gekocht. Uiteraard alles voor maar een klein prijsje! Kortom: BSV Kralingseveer is het hele jaar een fantastische plek voor de kinderen. Voor slechts 17.50 euro is het hele gezin een jaar lang lid van de speeltuin en kun je onbeperkt, dag in dag uit, komen genieten in onze prachtige speeltoestelen. Liever geen lidmaatschap? Ook geen probleem; voor slechts 1 euro per dag mag je een hele dag komen meespelen! Graag tot gauw!"

Terug naar boven

Eten en drinken

Buurtwinkel
Onder het motto 'Buurtwinkel Kralingseveer: voor een bakkie en je prakkie' heeft Open Rotterdam in 2017 een mooie videoreportage over deze Buurtwinkel gemaakt. Ze maakten er de volgende toelichting bij: "Vroeger moesten bewoners altijd de wijk uit om boodschappen te doen. Maar dankzij de nieuwe buurtwinkel betekent een vergeten krop sla niet langer een omzwerving. Bovendien heeft ‘het dorp’ er een plek bij om gezellig een bakkie te doen. Onze MORE reporter gaat op bezoek. De zaak op de hoek van de Lamastraat en de Zebrastraat is niet zomaar een buurtsuper. Enthousiaste vrijwilligers runnen de winkel. Zij zijn allemaal afkomstig uit de wijk. Zo treedt Ria van der Schelling in de voetsporen van haar ouders, die een kruidenierswinkel hadden. 'Ik voel me altijd supertrots als ik hier binnenkom', glimt Miranda Rietveld van Buurtwerk. In mei 2016 was zij een van de initiatiefnemers van de winkel." (bron: Open Rotterdam)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Kralingseveer, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's van Kralingseveer op Facebook. Het is een besloten groep; je moet lid worden van de groep om berichten te kunnen bekijken en om zelf iets te kunnen posten.

- © van de afbeelding van het stempel: Cees Janssen / Nederlandse Academie voor Filatelie.

Terug naar boven

Links / voorzieningen / verenigingsleven

- Algemeen: - Site van en over Kralingseveer.

- Nieuws: - Nieuws uit Kralingseveer op Facebook.

- "Vrijwilligers maken en verspreiden de Kralingseveer Krant (4 of 5x per jaar, via de link ook online te lezen, ook oudere edities). Voor het drukken hebben we echter wel geld nodig. Op dit moment worden we ondersteund door de Rotterdamse gebiedscommissie Prins Alexander en door adverteerders. Dat lukt, maar krap aan. Eigenlijk willen we helemaal niet afhankelijk zijn van overheidsgeld. Maar dat kan alleen als we voldoende adverteerders hebben en giften krijgen. Wil jij (met jouw bedrijf) de wijkkrant ondersteunen? Of onze andere activiteiten? Superfijn! Mail ons of stort jouw bijdrage op rekeningnummer NL94 INGB 0006328451."

- Belangenorganisatie: - In maart 2022 start er een Wijkraad Kralingseveer, als opvolger van de Stichting tot Plaatselijk Nut (waarvoor zie het hoofdstuk Recente ontwikkelingen). "Via de wijkraad kunnen bewoners, organisaties en ondernemers bij de gemeente aandacht vragen voor dingen zij belangrijk vinden. Zoals meer groen, welzijn, bereikbaarheid van de wijk of veiligheid op straat. Er komen in 2022 39 wijkraden door heel Rotterdam. Ze vervangen de gebiedscommissies, wijkcomités en dergelijke. De leden worden verkozen tijdens de wijkraadverkiezingen op woensdag 16 maart 2022, tegelijk met de gemeenteraadsverkiezing. Alle Rotterdammers die op 16 maart 2022 16 jaar of ouder zijn kunnen zich verkiesbaar stellen."

- "Belangenvereniging Kralingseveer (BVKV) behartigt de belangen van de woningeigenaren in de wijk en richt zich voornamelijk op de wateroverlast en de verzakkingenproblematiek. De afgelopen jaren heeft er in opdracht van (destijds nog) de Deelgemeente Prins Alexander een aantal onderzoeken naar de problemen plaatsgevonden. Het laatste onderzoek dateert van 2010. Sindsdien heeft de BVKV zich verder in de problematiek verdiept. We hebben deskundigen gesproken en door studenten van de TU Delft een onderzoek naar mogelijke oplossingen laten uitvoeren. Documentatie hierover vindt u op de website.

De BVKV heeft de afgelopen jaren bij de gemeente aangedrongen op maatregelen om de wateroverlast terug te dringen. In 2015 heeft dit geleid tot het plaatsen van een 2e overstort. Hierdoor is de wateroverlast bij hevige regenval sterk verminderd. Uiteraard stelt de verzakkingenproblematiek ons voor de vraag wat het toekomstbeeld is voor Kralingseveer. Deze vraag is tijdens de overgang van deelgemeenten naar gebiedscommissies uitvoerig met de betrokken ambtenaren besproken. Dit heeft geresulteerd in een vast agendapunt bij de Raad.

Uit vele gesprekken met bewoners komt naar voren dat iedereen hier met veel plezier woont en Kralingseveer graag zou behouden. Het klimaat is sociaal, vriendelijk en we voelen ons veilig. Een prima omgeving om kinderen op te laten groeien of om op de oude dag nog te wonen. De BVKV heeft als doel om in samenwerking met bewoners, gebiedscommissie en andere betrokken partijen een goed en haalbaar toekomstplan voor de wijk te realiseren. Op andere pagina's van de site wordt u op de hoogte gehouden van recente ontwikkelingen."

- Huis van de Wijk: - "Het Rendierhof is ons Huis van de Wijk. Dit is een centrale ontmoetingsplek voor bewoners, groepen, sociaal ondernemers en wijkorganisaties in Kralingseveer. Zij bieden diensten en activiteiten aan voor buurtbewoners. Wil je (beter) Nederlands of Russisch leren? Samen eten? Toneelspelen? Kaarten maken? Of heb je interesse in EHBO, fotografie, yoga, sjoelen, geocaching, stekjes, biljarten (om maar wat te noemen)... Voor een idee van wat er zoal te doen is zie het programmaboek voor de eerste helft van 2020. Heb je zelf een leuk idee om iets te doen in het Rendierhof? Neem dan contact op met Miranda Rietveld. Wil je helpen bij activiteiten? Bijvoorbeeld kooklessen of een instuif voor kinderen? Wil je seniorengym opzetten? Loop even langs bij Miranda of bel 06-12724929."

- Lezen: - 'Overgewaaid' vanuit Amerika, is er inmiddels al op enkele duizenden plekken in ons land een minibibliotheek, oftewel MiniBieb. Boeken worden in kleine kastjes voor de deur neergezet zodat iedereen deze gratis kan meenemen en lezen. De bedoeling is dat men er weer een eigen boek dat men niet meer leest in teruglegt, zodat het systeem zichzelf zo in stand houdt. Kinderboeken, romans en thrillers, er is van alles te vinden. Er is ook een MiniBieb Kralingseveer, sinds oktober 2021 te vinden op IJsselmondselaan 282.

- Plantenbieb: - Naast de MiniBieb is er sinds 2021 ook de Plantenbieb Kralingseveer: "Je kunt plantjes en stekjes ruilen, doneren of adopteren in de Buurtwinkel. Heb je een plantje of stekje over? Breng deze dan naar de Buurtwinkel zodat een buurtgenoot er voor kan zorgen. Het is fijn als je er een kaartje aan doet waarop staat welke plant het is en hoe deze verzorgd moet worden. Zo kan de nieuwe eigenaar goed van start. Zie je een leuk stekje om mee te nemen? Neem gratis mee! Wil je inspiratie opdoen voor het stekken en verzorgen van planten? Neem eens een kijkje op de Facebookpagina van Mama Botanica @mamabotanica.amsterdam."

- Buurtkastje: - En er is nu ook een kastje waar je voedingsmiddelen in kunt zetten en/of uit kunt halen. Om zo verspilling tegen te gaan en om mensen te helpen die weinig geld hebben. "Sinds kerst 2021 staat op IJsselmondselaan 245 het Buurtkastje Kralingseveer. Deze is mede mogelijk gemaakt door buurtgenoten. Het kastje is bedoeld om boodschappen met elkaar te delen. Heb je boodschappen over, dan kun je die delen door ze in het kastje achter te laten. Heb je boodschappen nodig, neem ze dan gerust mee. Wees welkom! We posten regelmatig een foto op onze Facebookpagina zodat je weet wat er nodig is of wat je in het kastje kunt verwachten. We hopen veel mensen die het nodig hebben van gratis boodschappen te kunnen voorzien!"

- Volkstuinen: - "Nutstuinvereniging NTV Kralingseveer is een kleine, gezellige volkstuin. Midden in de wijk op IJsselmondselaan 183 bevindt zich het volkstuincomplex met 55 volkstuinen. We zijn onderdeel van de Rotterdamse Bond voor Volkstuinders, de RBvV. De vereniging bestaat sinds 1992 en kenmerkt zich door het Nutstuinkarakter. Dat houdt in dat er geen water, gas of elektra op de tuinen aanwezig is. We kiezen dus voor meer zelfvoorziening. Je haalt water uit een sloot of vangt het regenwater op. Ook kun je zonnepanelen aanleggen. We tuinieren zoveel mogelijk biologisch. Ook organiseren we steeds meer activiteiten. Denk daarbij aan onze Open Dag of de speciale NTV-Plantjesdag, jaarlijks in mei gehouden, waarop tuinders en bezoekers voor een klein bedrag plantjes kunnen aanschaffen.

De huurders van NTV Kralingseveer zijn een gezellige mengeling van jong en oud, gezinnen en singles. Ook zien we verschillende culturen gebroederlijk naast elkaar leven: Kaapverdiaanse, Engelse, Nederlandse, Spaanse, Portugese en Turkse tuinders met allen één gezamenlijke passie: genieten van de natuur en van de zelf gekweekte groenten, fruit en andere gewassen! De vereniging kent veel actieve leden en vrijwilligers. Wij zijn trots op het feit dat er een imker van start is gegaan op onze vereniging. Dit is belangrijk in het kader van de bestuiving. Ook is er een initiatief om het de ijsvogels naar hun zin te maken."

- Sport: - "Het is ruim 90 jaar geleden dat voetbalvereniging CKC in Kralingseveer werd opgericht. Er bestond in de omtrek geen voetbalclub. Voor deze tijd bestond wel voetbalclub 'Kralingsche Veer' die ongeveer zes jaar heeft bestaan en in 1920 werd ontbonden. Kort daarop werd v.v. Victoria opgericht maar ook deze club was geen lang leven beschoren. Op 4 mei 1928 was de geboorte van CKC een feit. In 1929 kreeg CKC een eigen terrein, al was het meer een verbreed koolaspad. Het veld had de afmeting van 85x40 meter en was aangelegd door leden. Provisorisch was er een sloot gedempt. Zodra de natte maanden weg waren zakte de sloot weg. Men wilde toch spelen (baggeren). Vier avonden per week werd er dan door de leden met een handwagen koolas gecharterd van een van de omliggende fabrieken. Met veel geluk werd er dan zondags gespeeld. Na afloop van de wedstrijd kwam het probleem om de bagger van je lichaam af te krijgen. De een waste zich in een emmer met slootwater, de ander nam de bagger mee naar huis.

In deze periode kostte een nieuwe bal f. 3,75 en dat was voor CKC een groot bedrag. We hadden als toch wel arme voetbalclub slechts één goede bal en drie à vier oude krengen met stukken erop. Loodzwaar waren deze ballen en na koppen hield je een halve hersenschudding over, maar er was niets anders. Het gebeurde in de begintijd geregeld dat spelers geen schoenen hadden. De een had een rechtse schoen over en de ander een linkse, deze werden dan aan elkaar uitgeleend, en er werd weer gevoetbald. Ook waren er voetballers die met een klomp en een schoen meespeelden. Verschillende maten schoenen kwam ook regelmatig voor.

De contributie bedroeg in de beginjaren vijf cent. Dit was voor velen een grote uitgave, maar dat werd met de een 3 cent en de ander 7 cent in goede harmonie opgelost. De recette van een thuiswedstrijd bedroeg ongeveer f. 10,- Wat de CKC-spelers van toen te kort kwamen aan techniek en tactiek werd gecompenseerd door een enorm enthousiasme. Het kwam daardoor dat CKC thuis vooral een moeilijk te overwinnen tegenstander was. Het waren in het algemeen stevige jongens die met gemak de bal 60 à 70 meter ver weg konden trappen." Hoe het CKC Kralingseveer verder is vergaan in de loop der jaren, kun je hier lezen. Nou ja zeer ten dele dan, want om een of andere reden stoppen ze ermee na 1968. Kennelijk is het deel van erna nog 'in wording'? Of, wat wij vermoeden, dat dit uit een jubileumboek komt t.g.v. het 40-jarig bestaan in 1968 en dat nog niemand op het idee is gekomen om hier een vervolg op te maken...

"CKC heeft veel aandacht voor jeugd- en seniorenspelers uit Rotterdam en Capelle aan den IJssel. Vooral uit de wijken Kralingseveer, Capelle 's Gravenland, Capelle West en Capelle Fascinatio. De club telt een kleine 600 actief spelende leden verdeelt over 10 senioren- en 28 jeugdteams. Het eerste elftal komt uit op zaterdag in de 4e klasse van het KNVB district West II."

- AWZI: - "Kinderen van het Vivere Democratisch onderwijs hebben in februari 2018 afvalwaterzuiveringsinstallatie AWZI Kralingseveer bezocht. Ze wilden graag de waterzuiveringsinstallatie eens bekijken en weten hoe dat allemaal werkt. Het Waterschap reageerde enthousiast en gaf antwoord op hun vragen. En die voorlichting is belangrijk. Want maar al te vaak maakt de burger slecht gebruik van de waterafvoer door bijvoorbeeld het doorspoelen van plastic en vet." - Bekijk hier de video 'Leerlingen Vivere nemen kijkje bij waterzuiveringsinstallatie'.

Reacties

(2)

LS, Complimenten voor de website. Beter dan die van de gemeente Rotterdam :-). Ik heb wel wat wijzigingen:

Spelling
Vroeger werd deze plaatsnaam vaak als twee woorden gespeld (Kralingsche Veer, Kralingse Veer). De naam van deze buurt veranderde van Kralingse Veer in 2014 naar Kralingseveer in 2015.

Hier staat meest actuele cijfers aantallen woningen, inwoners enz : https://allecijfers.nl/buurt/kralingseveer-rotterdam/

Stichting tot Plaatselijk Nut Kralingseveer is per 1/1/2022 opgeheven. De wijkkrant wordt gecontinueerd (ik doe de eindredactie); een nieuwe wijkwebsite is in de maak. Er is een facebookgroep en een appgroep Leefomgeving omdat er in onze omgeving veel verandert. Het Nieuwe Rivium, nieuwe oeververbinding, renovatie Van Brienenoordbrug, Algeracorridor, Bouman terrein... Via de appgroep houden we elkaar op de hoogte.

Kralingseveer heeft sinds kort ook een kastje waar je voedingsmiddelen in kan zetten/uit kan halen. Om zo verspilling tegen te gaan en om mensen te helpen die weinig geld hebben. Alle biebs hebben een eigen facebookgroep. De minibieb heeft nieuwe 'eigenaren'.

Er is geen sinterklaasintocht meer, geen kerstfeest, geen koningsdag.

Dank voor je complimenten! Dat doet altijd goed om te horen en stimuleert mij om door te gaan en de laatste loodjes ook af te maken, de puntjes op de i te zetten (na dik 10 jaar wil ik het eind dit jaar weleens inhoudelijk helemaal af hebben). Zo heb ik deze pagina nu aangevuld met de Sikh Tempel, het Buurtkastje, de volkstuinvereniging, de voetbalvereniging en de BVKV. Bestaat die laatste eigenlijk nog wel? Omdat de meest recente berichten op hun site van enkele jaren geleden dateren.

Qua spelling zijn er nogal wat geweest door de jaren heen in/op de verschillende media (atlassen, poststempels, plaatsnaamborden). Ik heb dat hoofdstuk nog wat verder aangevuld. Dank voor de tip van die statistiekensite. Die kende ik nog niet. Ik heb alle door jou gemelde wijzigingen verwerkt. Jij nog gecomplimenteerd met de inhoudelijk interessante en kleurrijke wijkkrant. Menig beduidend grotere kern moet zoiets ontberen!
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen