Kuundert

Plaats
Buurtschap
Gemert-Bakel
Zuidoost-Brabant Peelland
Noord-Brabant

Kuundert

Terug naar boven

Status

- Kuundert is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Peelland, gemeente Gemert-Bakel. T/m 1996 gemeente Bakel en Milheeze.

- De buurtschap Kuundert valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Bakel.

- De buurtschap Kuundert heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
"In 1839 woonde in de Bakelse buurtschap Hilakker o.a. Jan Kuunders. Men meent soms dat de naam van de naastgelegen buurtschap Kuundert van een (of deze?) persoon Kuunders komt, die daar gewoond zou hebben." (bron: Heemkundekring Bakel en Milheeze)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Kuundert ligt rond de gelijknamige weg, Z van het dorp Bakel, ZW van het dorp Milheeze, NO van de stad Helmond en NW van het dorp Deurne.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Kuundert omvat ca. 10 huizen met ca. 25 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Archeologie
"KSP Archeologie heeft in 2018 een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, verkennende fase (IVO-(O)verig); booronderzoek) uitgevoerd voor de locatie Kuundert 5 te Bakel (gemeente Gemert-Bakel). Het onderzoek is uitgevoerd om duidelijkheid te krijgen over de bodemgesteldheid en de hoge archeologische verwachting op de gemeentelijke archeologische beleidskaart te toetsen. Op basis van de landschappelijke ligging op een dekzandwelving langs het beekdal van de Kaweische Loop en de archeologische vondstlocaties uit de omgeving is aan het plangebied een hoge verwachting toegekend voor vuursteenvindplaatsen uit het Laat-Paleolithicum tot en met het Neolithicum en een middelhoge verwachting voor nederzettingsresten uit het Neolithicum tot en met de Volle Middeleeuwen (tot in de 13e eeuw).

Het plangebied ligt tegen de Deurnse heide aan en hoorde in het verleden bij de landbouwgrond van de boerderij Kundert(s) die direct ten zuidwesten van het plangebied heeft gelegen. In het laatste kwart van de 19e eeuw is de huidige woonboerderij op Kuundert 5 binnen het plangebied gebouwd. In de loop van de 20e eeuw is dit bedrijf uitgebreid. Op basis van deze gegevens is aan het plangebied een lage verwachting toegekend voor een vindplaats uit de Late Middeleeuwen (vanaf de 13e eeuw) en de Nieuwe tijd. Vervolgens is deze verwachting getoetst door middel van een inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. Uit het booronderzoek is gebleken dat in het grootste deel van het plangebied sprake is van een verstoord bodemprofiel, waarbij het potentiële archeologische niveau geheel is verstoord/ verdwenen. Op basis hiervan is de hoge verwachting voor vuursteenvindplaatsen uit het Laat-Paleolithicum tot en met het Neolithicum en de middelhoge verwachting voor nederzettingsresten uit het Neolithicum tot en met de Volle Middeleeuwen (tot in de 13e eeuw) naar beneden bijgesteld.

Op één locatie in het zuidelijke deelgebied kan de hoge verwachting voor vuursteenvindplaatsen uit het Laat-Paleolithicum tot en met het Neolithicum en de middelhoge verwachting voor nederzettingsresten uit het Neolithicum tot en met de Volle Middeleeuwen (tot in de 13e eeuw) gehandhaafd blijven op basis van de intacte bodemopbouw. Het advies is om op grond van de aangetroffen bodemverstoringen de hoge verwachting op de gemeentelijke archeologische beleidskaart voor het plangebied te laten vervallen. In het zuidelijke deelgebied is weliswaar op één locatie een intacte enkeerdgrond aangetroffen, maar het oppervlak daarvan is beperkt (kleiner dan de gemeentelijke ondergrens van 500 m2 voor een hoge verwachtingszone)." Aldus de samenvatting van het hierboven gelinkte rapport.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Overzicht van waargenomen dier- en/of plantensoorten in de buurtschappen Hilakker, Kuundert, Overschot en omgeving (tip: als je onder de tab 'Waarnemingen' weinig of geen resultaten krijgt, kun je de 'datum van' een tijd, bijvoorbeeld een jaar, naar het verleden terugleggen).

Reactie toevoegen