Laag-Soeren

Plaats
Dorp
Rheden
Veluwe
Gelderland

laag-soeren_plaatsnaambord_kopie.jpg

Laag-Soeren is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe(zoom), gemeente Rheden.

Laag-Soeren is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe(zoom), gemeente Rheden.

Laag-Soeren

Terug naar boven

Status

Laag-Soeren is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe(zoom), gemeente Rheden.

Terug naar boven

Naam

Spelling
Wij zien deze naam soms weleens gespeld worden als Laag Soeren, zonder koppelteken dus, maar de officiële spelling is met koppelteken. Zo staat het ook op de plaatsnaamborden en in de adresbestanden van het postcodesysteem en van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).

Terug naar boven

Ligging

Laag-Soeren ligt NW van Dieren, ZO van Eerbeek, ZW van Brummen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Laag-Soeren 44 huizen met 343 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 350 huizen met ca. 850 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In 2013 is een deel van het grondgebied van Laag-Soeren tot beschermd dorpsgezicht benoemd. Het omvat vooral het gebied ten westen van het Apeldoorns Kanaal, met uitzondering van de bebouwde kom en het merendeel van de bossen. Het dorp was vroeger bekend vanwege het kuuroord, dat hier sinds het midden van de 19e eeuw was gevestigd. De komst van de badinrichting en de toestroom van vele welgestelde patiënten betekende werkgelegenheid en daarmee een zekere mate van welvaart voor de inwoners van het dorp. Hele families werkten in dienst van het kuuroord of op het daaraan verbonden landgoed.

In het gebied zijn veel sporen van de veelzijdige en bijzondere ontwikkelingsgeschiedenis bewaard gebleven. Uit de vroegste periode is dit de Soerense enk met de daaraan gelegen oude boerenerven, met weliswaar in latere perioden vernieuwde of vervangen bebouwing. Het (restant van het) Huis Laag-Soeren, de Plantage, verschillende lanen, landerijen en erven vertegenwoordigen de 18e- en 19e-eeuwse ontginningsgeschiedenis. Vanuit het Huis werd de verdere ontginning en aanleg van het gebied ondernomen. Hier woonde later ook de initiatiefnemer van het kuuroord. Na diens dood was er het badhotel gevestigd.

Een geheel nieuwe fase in de geschiedenis van het dorp begon in de late 18e eeuw met de aanleg van een stelsel van beekjes (sprengen). De opkomst en ontwikkeling van de papierindustrie, de korenwatermolen en later de wasserijen waren er onlosmakelijk mee verbonden. Dat geldt ook voor de bouw van het badhuis in 1850 en de verdere ontwikkeling van het kuuroord. Het nog vrijwel compleet aanwezige sprengenstelsel vormt als verbindend element dan ook een essentieel onderdeel van het beschermd dorpsgezicht. Hoewel elk van deze ontwikkelingen zichtbaar sporen in het dorp heeft nagelaten, is de directe en indirecte invloed van het kuuroord op de inrichting van de omgeving en de bebouwing wellicht het grootst geweest. Uitvoerige nadere informatie vind je in de 'Toelichting op de aanwijzing beschermd gezicht Laag-Soeren' onder de link aan het begin van dit hoofdstuk.

- Rheden op de Kaart is een prachtige en gebruikervriendelijke website, waar je in een aantal menus's kunt selecteren op de canon van de gemeente (= de chronologische geschiedenis van de gemeente, beschreven in een 40-tal onderwerpen) of op een van de dorpen, zoals Laag-Soeren. Bij een dorp kun je op de kaart inzoomen op een schat aan informatie m.b.t. verleden en heden van een aantal thema's, met name bedrijvigheid, dorpsleven, films, groen erfgoed, kunstwerken, landgoederen en buitenplaatsen, monumenten, onderwijs, openbaar vervoer, religie, straten, weg en water, en zorg, die per object binnen dat thema in tekst en beeld worden beschreven.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Voormalig hotel
Het voormalige Hotel Laag-Soeren (Harderwijkerweg 11) staat al jarenlang leeg en verkeert inmiddels in vervallen toestand. Het staat daarom ook wel bekend als het 'spookhotel'. De laatste eigenaar, Mientje Dullemond, woonde met haar broer in het pand, dat tot 1976 een hotel was. Ze overleed in 2007 en liet het terrein na aan vijf goede doelen: de Hervormde Gemeente, het Reumafonds, Stichting Wilde Ganzen, Artsen Zonder Grenzen en KWF Kankerbedstrijding. In 2016 is het terrein met opstallen weer in de verkoop gezet (kennelijk is dat al eens eerder gebeurd). Tot heden zijn belangstellenden echter vooral geïnteresseerd in herbestemming tot een zorgfunctie, en dat vindt de gemeente vooralsnog geen goed plan. Zij ziet namelijk bij voorkeur een partij met een toeristisch of recreatief plan, zoals een hotel, restaurant of conferentieoord, omdat door een dergelijke pubieksfunctie het terrein toegankelijk en 'beleefbaar' blijft en daarmee bijdraagt aan het beleid van de gemeente om toeristische en recreatieve activiteiten in het buitengebied te bevorderen.

Winkel
Toen eind jaren negentig de laatste winkel in Laag-Soeren stopte, zag het er naar uit dat het dorp het voor eeuwig zonder winkels zou moeten stellen. Maar in 2009 heeft het dorp toch weer een winkel(tje) gekregen. In het Kulturhus, het nieuwe multifunctionele dorpshuis, is een buurtwinkeltje gekomen waarin onder meer levensmiddelen worden verkocht. Personeelsleden zijn bewoners van de Schreuderhuizen. Het betreft gehandicapten, die bij dat werk begeleid worden. Behalve levensmiddelen worden spullen verkocht die cliënten van de Schreuderhuizen zelf hebben gemaakt.

Basisschool
"Openbare Basisschool 't Schaddeveld is een kleinschalige, groene school waar kinderen uit Laag-Soeren en omringende dorpen zich thuis voelen. Sinds 2012 zijn we bezig met Eco-schools, een programma waarin verschillende onderwerpen rond duurzaamheid schoolbreed aan bod komen. Sinds schooljaar 2014-2015 krijgen de kinderen uit alle groepen natuuronderwijs in de natuur. De kinderen trekken drie keer een hele dag de bossen in of de hei op. Daar mogen ze kijken, voelen, ruiken, luisteren en proeven. Zélf de natuur ervaren en zélf ontdekken wat mensen en natuur met elkaar te maken hebben. Dat blijft pas écht hangen. Het bos als klaslokaal. Tijdens de buitendagen doen de kinderen afwisselende, uitdagende activiteiten. In elke activiteit komen de componenten 'hoofd, handen, hart' terug. De buitendagen worden aangevuld met voorbereidende en verwerkende lessen in de klas." Zo stond te lezen op de site van de school.

Helaas is er in juli 2018 na 157 jaar een einde gekomen aan basisonderwijs in Laag-Soeren. Er waren in het laatste schooljaar namelijk nog maar 18 leerlingen, die gezamenlijk in één klas - ondergebracht in dorpshuis 't Sprengenhus - les kregen. De laatste jaren kwamen er al geen nieuwe leerlingen meer op de school, waardoor er alleen nog sprake was van de groepen 6, 7 en 8. En de 8 leerlingen van groep 8 verlieten de school uiteraard in juli 2018. En toen waren er dus nog maar 10, waardoor sluiting onvermijdelijk was.

Een fors deel van de Soerense kinderen ging al buiten het dorp naar school. Ook kinderen van de groepen 6, 7 en 8. Hun ouders zagen de sluiting aankomen of vonden het niks voor hun kind om met weinig leeftijdsgenoten in een combinatieklas van drie groepen te zitten. Nieuwbouwwijk Hof van Soeren beoogde soelaas te bieden voor het lage kindertal, maar die is door verzet van tegenstanders te laat tot stand gekomen om de school nog overeind te kunnen houden. De kinderen uit Laag-Soeren gaan in het vervolg naar school in Dieren en Eerbeek.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Rijksmonumenten: voormalig badhuis en herstellingsoord
- Laag-Soeren heeft 6 rijksmonumenten, die allemaal te maken hebben met het voormalige badhuis en herstellingsoord uit 1850 (met latere uitbreidingen) op Badhuisweg 9. Het gebouw is: van architectuurhistorische waarde omwille van de hoogwaardige esthetische kwalteiten van het badhuis met uitbreidingen, de gaaf bewaarde hoofdvormen en de voor de verschillende bouwfasen kenmerkende detaillering alsmede het materiaalgebruik. Het badhuis vormt een voorbeeld van diverse, voor de tweede helft van de 19e eeuw en de eerste decennia van de 20e eeuw kenmerkende bouwstijlen. Het complex vormt als zodanig een staalkaart van bouwstijlen waarin het Neo-Classicisme, het Eclecticisme, de Neo-Renaissance en het Traditionalisme vertegenwoordigd zijn. Hoewel de badinstallaties zijn verdwenen, bezitten delen van de gebouwen nog steeds bijzondere interieuronderdelen als trappenhuizen, geornamenteerde stucplafonds en terrazzovloeren;

het gebouw is van stedenbouwkundige waarde als essentieel onderdeel van het kuuroordcomplex. Tevens van belang vanwege de hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing en de historisch-ruimtelijke samenhang met het voormalige landgoed Huis Laag-Soeren waarvan onder meer het aan de Badhuislaan gelegen voormalige postkantoor en het omringende lanenstelsel deel uitmaken. Het badhuis is van bijzondere betekenis voor het aanzien van het dorp en omgeving en is nauw verbonden met de ontwikkelingsgeschiedenis van dit dorp in de tweede helft van de 19e eeuw en de eerste decennia van de 20e eeuw; het gebouw is van cultuurhistorische waarde als een voor Nederland uniek voorbeeld van een in oorsprong uit het midden van de 19e eeuw daterend voormalig kuuroord waar de koudwatergeneeskunde naar voorbeeld van Vincent Priessnitz werd toegepast. Het badhuis bezit als zodanig een hoge zeldzaamheids- en typologische waarde.

Gemeentelijke monumenten
- Laag-Soeren heeft 13 gemeentelijke monumenten.

Hervormde kerk
"Op Eerbeekseweg 3 in Laag-Soeren staat het in 1935 gebouwde Hervormde (thans PKN) kerkje. Met klokkentoren, bol en spits steekt het boven de omgeving uit. Daarbij vallen het steile rode zadeldak en de grote ramen meteen op. Vooral omdat het gebouw gesitueerd is tegen de bosrand van Le Paradou. Enkele jaren terug is dit bijzondere gebouw op de Monumentenlijst van de gemeente Rheden geplaatst. Eigenaar van het kerkje is de Jut van Breukelerwaardstichting. Deze stichting is opgericht in 1935 met als doelstelling het bouwen en sindsdien onderhouden van de kerk. Daarnaast zijn er ook de Vrienden van Jut. Zij ondernemen actie om de financiële middelen bij elkaar te krijgen voor de instandhouding van het kerkje. - Hier vind je informatie over de geschiedenis van deze kerk.

Trouw en Rouw. Sinds 2010 is de kerk een erkende trouwlocatie voor het burgerlijk huwelijk. De voltrekking van het kerkelijk huwelijk kon natuurlijk al. Er wordt een idyllische lokatie geboden, plaats voor 86 personen en een sfeervolle inrichting. Geluidsinstallatie is aanwezig. Trouwen kan ook op zaterdag of ’s avonds. Het kerkje kan ook dienst doen als locatie voor een rouwbijeenkomst of opbaring. De aangename sfeer in het gebouw biedt een goede plaats voor een respectvolle overdenking. Informatie. Voor meer informatie over het kerkje, de Vrienden van Jut of het gebruik voor Rouw of Trouw, kun je contact opnemen met Mieke Blanksma-van Herwijnen, tel. 0313-619459/06-21235701, e-mail miekeblanksma@upcmail.nl." (bron: dorpssite) 1x in de twee weken zijn er nog kerkdiensten. De kerk valt tegenwoordig onder de (PKN) Hervormde Gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren Noordoost.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

Schaatsen en skeeleren
Als het goed vriest en het ijs dik genoeg is, kun je schaatsen op de prachtige schaatsbaan in het dorp. Vrijwilligers van IJsvereniging Laag-Soeren zijn altijd enorm druk om de ijsbaan zo snel als mogelijk schaatsklaar te maken. In de zomer organiseert de ijsvereniging een skeelertocht.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Wandelen
- "Tijdens de Trage Tocht Laag-Soeren (14 km) maak je een 100% boswandeling vanuit het dorp in de wat minder bekende delen van de bossen van Nationaal Park Veluwezoom en Twickel. Het is hier heerlijk rustig en stil. Alleen aan de randen van het dorp en buurdorp Dieren is er weer meer te beleven. Aan het begin van de wandeling komen we langs het mooie kerkje van het dorp en we wandelen door een bos bij het huis Le Paradou. Dan gaan we de Veluwezoom op. Soms is het zwaar lopen over de zanderige, mulle paden. Dit gebied is bijzonder door de vele heuvelachtige trajecten. Adelaarsvarens, bosbessen en zelfs hulst vallen op in de dennenbossen. We komen over de Hindenberg en lopen door beukenbossen over de lange Imboslaan naar de rand van Dieren. Daar buigen we af naar de Jutberg, waar we met een prachtig slingerpaadje over de heuvelrug wandelen. Het laatste deel van de wandeling gaat dwars over de Soerense enk en langs het Torentje van Priesnitz. We lopen over een fraaie beukenlaan en langs de Soerense spreng terug naar de Harmonie."

"Tijdens Trage Tocht Laag-Soeren 2 (13 km) maak je een mooie wandeling aan de rand van de Veluwezoom langs de diep gelegen sprengen van de Soerense beek die in de tweede helft van de 19e eeuw is gegraven. Vroeger stonden er langs de beek drie papiermolens en een korenmolen. We komen verderop langs het voormalige Badhuis, ook wel Bethesda genoemd, waar tussen 1850 en 1940 de watergeneeskunde werd beoefend. Het Badhuis heeft grote invloed gehad op de latere ontwikkeling van het dorp. Jarenlang heette het huis Soeria en was het in gebruik als meditatiecentrum.

Het huis is in 2005/2006 verbouwd tot appartementencomplex voor vijftigplussers en heet sindsdien 'Landgoed Laag-Soeren'. De route vervolgt door de bossen van Nationaal Park Veluwezoom. Bijzonder spannend zijn de slingerpaadjes die steil op en neer gaan over de heuvels van de Dammensberg en de Jutberg. We raken de rand van Dieren en na de oversteek van het Apeldoorns Kanaal wandelen we door het Soerense Broek. Boerenland dat voor een groot deel nieuwe natte natuur wordt."

Bos Le Paradou
"Aan de noordkant van Veluwezoom, in het dorp Laag-Soeren, ligt Le Paradou. Een gemengd bos van zo'n 14 hectare, waar je in het voorjaar de spechten kunt horen roffelen. Le Paradou grenst aan een woonwijk en is een geliefde plek voor Soerenaren om een ommetje te maken. Het beschermde gebied met 35 verschillende boomsoorten wordt al meer dan 40(!) jaar beheerd door vrijwilliger Piet Blanksma. Hij doet dat uit liefhebberij, vanuit zijn achtergrond, vertelt hij tijdens een korte wandeling; hij groeide op in een bos en volgde een bosbouwopleiding, maar maakte carrière in de consultancy. Naast zijn baan hield hij zich een aantal dagen per jaar bezig met beheer van het bos; haalde wat weg, plantte wat bij, herstelde een laan. Alles kleinschalig en met veel gevoel voor detail. Ook hield hij altijd een oogje in het zeil.

Piet is met recht trots op 'zijn' Paradou. Het is een fijn, gevarieerd bos met een aantal flinke woudreuzen. Vandaar ook het 'lange bomenpad', een van zijn favoriete paden. Verder vind je er een aantal karakteristieke bomen, zoals een acacia vol spechtengaten. Vijf Nederlandse spechtensoorten komen hier voor. Als om dat te illustreren roept een zwarte specht. Even later vliegt het dier over, landt hoog tegen een stam en kijkt nieuwsgierig naar beneden. Alsof hij Piet even komt begroeten.

Tot voor kort had Le Paradou twee eigenaren: Natuurmonumenten en een particuliere eigenaar. Op eigen initiatief bood Piet destijds aan beide partijen aan het beheer voor zijn rekening te nemen. Niet dat de Soerenaren iets merkten van die tweedeling, want dankzij Piets inzet vormt het bos al sinds de jaren tachtig een eenheid waar je vrij kunt wandelen. De eigenaar van het particuliere deel besloot onlangs zijn eigendom van de hand te doen en Natuurmonumenten kon het verwerven. Die 6 hectare natuurgebied lijkt misschien weinig. Maar in een land waar de natuur onder druk staat, telt iedere hectare en is het belangrijk om dit soort gebieden te behouden. Bovendien blijft het bos in zijn geheel toegankelijk voor wandelaars.

En Piet? Die blijft zolang zijn gezondheid het toelaat, zijn rol spelen in het beheer van het bos en als aanspreekpunt voor wandelaars. We hopen natuurlijk dat het hem nog lang gegeven mag zijn. Want Le Paradou mag dan een pareltje zijn voor Laag-Soeren, dat geldt zeker ook voor Piet. Zelf een kijkje nemen? Een van de ingangen is Harderwijkerweg 84, tegenover de Rozesteinweg. Je herkent deze ingang aan de twee betonnen pilaren." (bron: Natuurmonumenten, maart 2021)

Nieuwe natuur
In 2014 hebben Gedeputeerde Staten partners opgeroepen te helpen met het realiseren van nieuwe natuur. Gedeputeerde Staten steunen deze partners met onder meer subsidies voor het aankopen én inrichten van gronden. Voorwaarde daarvoor is dat partners zich melden met concrete plannen. Als gevolg daarvan hebben Natuurmonumenten en de landgoederen de Bockhorst en De Gelderse Toren zich in 2014 gemeld met een gezamenlijk initiatief voor circa 50 hectare nieuwe natuur rondom de loop van de Soerense Beek. Dit gebied vormt de verbinding tussen de Veluwe en de IJsseluiterwaarden. Natuurmonumenten heeft in 2017 voor een deelgebied hiervan een plan ingediend. Het gaat om circa 23 hectare nieuwe natuur rondom de bovenloop van de Soerense Beek bij Laag-Soeren. Gedeputeerde Staten hebben dit plan in juni 2017 'vastgesteld' zodat zij dit plan kunnen steunen met subsidiemogelijkheden voor het aankopen van gronden en gebouwen. (bron: Provincie Gelderland, 6-6-2017)

"Voor het project Soerens Beekdal zijn Natuurmonumenten en de landgoederen De Bockhorst en De Gelderse Toren de initiatiefnemers. Medio 2019 gaan zij keukentafelgesprekken voeren met gebruikers en eigenaren rondom de Soerense Beek. Eind 2019/begin 2020 verwachten zij een schetsplan aan het gebied te kunnen presenteren. Voor het project Gebiedspaspoort Laag-Soeren is de gemeente Rheden initiatiefnemer. Voor dit project gaan we in 2019 een of meerdere gebiedstafels organiseren. Aan de gebiedstafels worden onderwerpen besproken die een plek moeten krijgen in het gebiedspaspoort. Voor nadere informatie zie de presentatie van het Soerens Beekdal, de presentatie van het Gebiedspaspoort, en het mooie filmpje over het Soerens Beekdal van Waterschap Vallei en Veluwe bekijken." (bron: gemeente Rheden)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Laag-Soeren, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Laag-Soeren (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Laag-Soeren.

- Nieuws: - Nieuws uit Laag-Soeren op Facebook.

- Belangenorganisatie: - “Soerens Belang wil een vereniging zijn voor en door haar leden. Hierbij staan planmatig werken en samenwerken, zowel tussen de leden onderling als met andere verenigingen en organisaties, voorop om de doelstelling < de vereniging stelt zich ten doel de belangen - in de ruimste zin des woords - van het dorp Laag-Soeren en haar inwoners te behartigen > te bereiken. Zij beoogt haar doel te bereiken door zelfstandig op te treden en daarnaast in overleg en in samenwerking met andere in het dorp bestaande verenigingen en stichtingen op te treden.”

- Kulturhus: - "Om de leefbaarheid van de kleine kern Laag-Soeren te behouden en te vergroten, hebben Vereniging Soerens Belang en Stichting Ons Dorpshuis medio 2003 het initiatief genomen om de mogelijkheden van het Kulturhusconcept te onderzoeken. Begin 2004 is een initiatiefgroep gevormd waarin alle belangrijke gebruikers van Ons Dorpshuis zitting namen. De toekomstige partners waren van meet af aan enthousiast over de synergie die samenwerking volgens het Kulturhusconcept zou kunnen bieden. Doordat het initiatief vanuit het dorp zelf is ontstaan, is er voor het kulturhus een breed draagvlak. Het dorp kent een rijk verenigingsleven: muziekvereniging, toneelgroep, seniorensoos, yoga, gymnastiekvereniging, voetbalvereniging, hockey, volleybal, darts en naaiclub. Maar ook zijn er nog allerlei ideeën voor nieuwe activiteiten. De - in 2018 helaas opgeheven - basisschool nam in het dorp een centrale plaats in en was een van de dragers van het initiatief. Dit geldt ook voor de Schreuderhuizen.

In Laag-Soeren is het bijzondere Kulturhus 't Sprengenhus gerealiseerd. De samenwerking en bundeling van krachten leveren een waardevolle bijdrage aan de leefbaarheid en sociale kwaliteit van het dorp. Echt bijzonder in het lokale kulturhusconcept is de plaats die is ingeruimd voor de mensen met een verstandelijke handicap. ELVER (Schreuderhuizen) is een instelling voor mensen met een verstandelijke handicap en heeft al heel lang een vestiging in het dorp. Er wonen 35 mensen, die ook dagbesteding aangeboden krijgen. De bewoners van ELVER (volwassenen tussen de ca. 25 en 85 jaar oud) horen bij het dorp en hebben duidelijk baat bij het woon- en leefklimaat in het dorp. De verschillende vormen van dagbesteding lieten te wensen over en de realisering van activiteitenruimten in het Kulturhus was een mogelijkheid bij uitstek om de integratie in het dorp te bestendigen.

Door het grote aantal participanten is een voor de omvang van het dorp relatief groot Kulturhus gerealiseerd. Hierdoor worden draagvlak en de synergie versterkt. Het kan op deze manier echt als centraal punt in het dorp functioneren, ruimte bieden aan uiteenlopende activiteiten en daardoor een wezenlijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid van Laag-Soeren. Bovendien konden eerder verloren gegane voorzieningen als zorgpost en kleine winkel na realisatie van het kulturhus terugkeren." Het Kulturhus is een multifunctioneel gebouw waarin meerdere organisaties zijn opgenomen. Het is een laagdrempelige toegangspoort voor jong en ouder om te verblijven, zorg te ontvangen, gezamenlijk te sporten (gymnastiek, volleybal, tafeltennis en yoga), naar een vergadering of bijeenkomst te gaan (diverse vergaderruimten), kennis te vergaren (Soerens Archief), of te ontspannen.

"Om een mooie naam voor het Kulturhus te krijgen is er in het dorp een prijsvraag uitgeschreven. Ruim 100 inzendingen was het gevolg. Een jury, samengesteld uit gebruikers van 't Sprengenhus, heeft uit deze inzendingen de beste naam gekozen. Badhuis, Badhuislaan, de sprengen, wasserijen voorheen papierfabrieken, Bovenbeek, Soerensebeek; de Zuidoost Veluwe is het enige stukje Nederland dat beroemd is om zijn bijzonder zachte en zuivere water. Laag-Soeren heeft zijn bestaan grotendeels te danken aan het feit dat ergens in de 16e eeuw Soerense inwoners met een schop in de heuvels zijn gaan graven om dat uiterst kostbare water naar boven te halen. Water waarvan zij en vele vele generaties na hen hun leven, hun bestaan en uiteindelijk hun toekomst op gebouwd hebben. Als hommage aan het kostbaarste produkt dat de aarde kent, zoet drinkwater, dat ons dorp via sprengen tot leven heeft gebracht, is ons Kulturhus dus 't Sprengenhus genoemd!"

- Muziek: - De in 1890 opgerichte harmonie Sempre Crescendo treedt regelmatig op in en buiten Laag-Soeren. Hoogtepunten zijn onder meer de optredens bijde Nieuwjaarsreceptie, de Sinterklaasintocht, het Paasvuur, het Oranjefeest, het Jaarconcert in maart, de Tuinconcerten bij de Harmonie en De Jutberg, en het Kerstconcert. Verder verzorgen ze door het jaar heen nog diverse spontane optredens en serenades.

- Sport: - Voetbalvereniging SCS te Laag-Soeren is opgericht in 1937. Op de dinsdagen is er een volleybalavond, bedoeld voor mensen die wekeljks willen volleyballen maar die niet de verplichting van het spelen van competitiewedstrijden aan willen gaan. Volleybal is uitstekend geschikt om een avondje actief bezig te zijn. En elke woensdag van 18.30-19.15 uur worden kinderen van 5-8 jaar uitgedaagd om sportief allerlei spellen te spelen. De kinderen genieten er van en het is bovendien goed voor de ontwikkeling van de motoriek. 'Sport en spel' vindt - net als het volleybal - plaats in de sporthal van 't Sprengenhus.

SCS speelde in seizoen 2015-2016 voor het laatst met een team in competitieverband. Het ging daarna door het leven als 'de enige voetbalclub van Nederland zonder elftal'. "Al weet ik uit navraag dat er meerdere van dit soort 'voetbalverenigingen' zijn’", stelde een woordvoerder van de KNVB. SCS bleef het voetbalveld huren van de gemeente Rheden. Op papier beschikte de club nog altijd over een wedstrijdsecretaris. Na een wervingsactie in 2018 is er opnieuw een team samengesteld.

Reactie toevoegen