Langedijke

Plaats
Dorp
Ooststellingwerf
Fryslân

langedijke_plaatsnaambord_kopie.jpg

Langedijke is een dorp in de provincie Fryslân, in de streek Stellingwerven, gemeente Ooststellingwerf.

Langedijke is een dorp in de provincie Fryslân, in de streek Stellingwerven, gemeente Ooststellingwerf.

langedijke_welkom_in_bord_kopie.jpg

Naast de officiële plaatsnaamborden heten de inwoners van Langedijke je ook nog welkom in hun dorp met fraaie zelfgemaakte plaatsnaamborden met daarop de trots van het dorp: de rijksmonumentale klokkenstoel met klok uir ca. 1300.

Naast de officiële plaatsnaamborden heten de inwoners van Langedijke je ook nog welkom in hun dorp met fraaie zelfgemaakte plaatsnaamborden met daarop de trots van het dorp: de rijksmonumentale klokkenstoel met klok uir ca. 1300.

Langedijke

Terug naar boven

Status

- Langedijke is een dorp in de provincie Fryslân, in de streek Stellingwerven, gemeente Ooststellingwerf.

- Onder het dorp Langedijke valt ook een klein deel van de buurtschap Boekhorst. De Dorpsraad stelt in de dorpsvisie dat zij ook nog een aantal omliggende panden in de praktijk tot het dorpsgebied rekent (d.w.z. die daar formeel, voor de postadressen, niet onder vallen). Bij een enquête hebben zij 150 huishoudens ondervraagd, terwijl het dorpsgebied formeel ca. 120 huishoudens heeft. Wij vermoeden dat het gezien die ca. 30 extra panden en de ligging zal gaan om de buurtschappen Boekhorst, Hoogeduurswoude en Laagduurswoude.

- De gemeente vindt de dorpskern van Langedijke kennelijk te klein om het tot 'bebouwde kom' te benoemen. Daarom heeft het dorp witte plaatsnaamborden in plaats van de voor dorpen gangbare blauwe.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Langedike.

Inwoners
Een inwoner van dit dorp is een Langedijkemer.

Oudere vermeldingen
1408 Langedijc, 1542-1543 Langedijcke, 1573 Langedijck, 1579 Langdijx.

Naamsverklaring
Betekent letterlijk 'bij de lange dijk'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Langedijke ligt Z van het dorp Oosterwolde, ZW van het dorp Fochteloo, W van het dorp Ravenswoud, WNW van het dorp Appelscha, NNO van het dorp Zorgvlied, NNO van het dorp Elsloo, ONO van het dorp Nijeberkoop en ZO van het dorp Makkinga.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Langedijke 6 huizen met 36 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 120 huizen met ca. 290 inwoners en is daarmee de op een na kleinste kern van de gemeente Ooststellingwerf (nog net een tandje kleiner is namelijk het dorp Nijeberkoop met ca. 270 inwoners). Met de in de praktijk onder het dorpsgebied vallende buurtschappen erbij (waarvoor zie het hoofdstuk Status) is er sprake van ca. 150 huizen met ca. 350 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Na jaren van archiveren en het uitpluizen van materiaal heeft de Historische Commissie van Plaatselijk Belang in oktober 2018 een boek gepubiceerd over de geschiedenis van Langedijke. "De Historische Commissie kijkt met een zeer tevreden gevoel terug op de presentatie van het boek over het verleden van ons dorp. Het dorpshuis was afgeladen vol met Langediekemers en oud-Langediekemers. De stemming was opperbest, en alle 150 boeken zijn die avond verkocht. Ondertussen groeit de lijst met namen van belangstellenden voor een boek. De Historische Commissie heeft inmiddels besloten tot een tweede druk. Dus als je nog een boek zou willen bestellen, kun je dat melden bij Hendrik Jan Olijve (tel. 0516-516164; email: olijvebeenen@planet.nl).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De openbare basisscholen De Stam in Langedijke en de Meester Lokschool in bijna-buurdorp Ravenswoud (enkele kilometers naar het oosten gelegen) hebben na afloop van schooljaar 2014-2015 de deuren moeten sluiten. Op basis van het aantal leerlingen kon volgens scholenkoepel Comperio de kwaliteit van het onderwijs vanaf schooljaar 2015-2016 niet meer gegarandeerd worden. De Stam telde in het laatste schooljaar nog 21 leerlingen. De Meester Lokschool had er nog 30, maar dat zou het schooljaar erna teruglopen tot eveneens 21. Op basis daarvan konden nog maar twee groepen per school geformeerd worden. "Wil je de kwaliteit van onderwijs kunnen garanderen, dan zijn er minimaal drie groepen per school nodig", aldus Sake Saakstra, directeur van Comperio, bij het bekend worden van de sluitingen, anno eind 2014. "Voor het dorp is het natuurlijk doodzonde dat zo’n school verloren gaat. Maar voor de ouders kwam het bericht niet als een verrassing", reageerde Roelf Grasmeijer, directeur van De Stam. In september 2014 is er nog een reünie geweest t.g.v. het 150-jarig bestaan van de school. Ouders hebben nog onderzocht of de school zou kunnen blijven bestaan met een innovatief concept van de iPad-school en als 'dochter' van een basisschool in Oosterwolde, maar dat is kennelijk niet gelukt.

- Dorpsvisie Langedijke. "De vorige dorpsvisie is tot stand gekomen na intensieve dorpsgesprekken, waaraan ongeveer 70 personen hebben deelgenomen. Om tot een vernieuwde dorpsvisie te komen is gekozen voor een enquête waarbij de dorpsvisie van 2005-2010 als startpunt is genomen. Elk gezin in het dorp, en de gebieden die vallen onder de invloedssfeer van het dorp, heeft een enquêteformulier ontvangen. Er zijn in totaal 150 formulieren uitgedeeld en er zijn 120 formulieren retour gekomen, een goede respons van 80 procent. Tevens was er de mogelijkheid opmerkingen te plaatsen bij de diverse onderwerpen en hiervan is ook massaal gebruik gemaakt. In totaal zijn er 425 opmerkingen geplaatst. Om een zo hoog mogelijke respons te krijgen was het ook mogelijk om de enquête anoniem in te leveren.

Uit de enquête en de gemaakte opmerkingen blijkt overduidelijk dat Langediekemers: zeer gesteld zijn op hun woonomgeving; voor het behoud zijn van het bestaande voorzieningenniveau: school, dorpshuis, sportveld en ijsbaan; de mogelijkheid willen hebben voor beperkte nieuwbouw, met name voorbetaalbare starters- en seniorenwoningen; voor een betere verkeersveiligheid zijn. Veel onderwerpen die in de oude dorpsvisie staan, staan ook weer in de nieuwe dorpsvisie. Bij de onderwerpen zijn ook aandachtspunten aangegeven. Bij het opstellen van de nieuwe dorpsvisie zijn de uitkomsten van de enquête leidend geweest. De Dorpsvisie is vooral een “werkdocument”, niet dwingend maar richtinggevend voor het maken van plannen en activiteiten. Als politieke, maatschappelijke of omgevingsfactoren dat nodig maken zal het beleid daarop worden aangepast."

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Langedijke heeft 2 rijksmonumenten, zijnde een archeologisch monument (een terrein waarin overblijfselen van bewoning uit het mesolithicum en neolithicum, aan de N361, ter hoogte van Laagduurswoude) en de klokkenstoel tegenover Klokhuisdijk 1. De klok in de klokkenstoel dateert vermoedelijk uit ca. 1300 en is daarmee naar men zegt de oudste klok of in ieder geval een van de oudste klokken van Noord-Europa.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- De toneelvereniging brengt jaarlijks in het voorjaar een nieuw stuk op de planken.

- Sinds jaar en dag is er in Langedijke jaarlijks het Paasfeest op de zaterdag. In 2013 is het Paasfeest verplaatst van het Dorpshuis naar een grote feesttent. En in 2015 is het Fout Feest op Goede Vrijdag aan het weekend toegevoegd. Op deze avond kunnen bezoekers in hun foute kleding feesten op nog foutere muziek. In de ticketshop zijn losse kaarten te koop en passe-partouts voor het hele weekend.

- Iedere 3 jaar is er in Langedijke een Dorpsfeest (gedurende 3 dagen in juli. De eerstvolgende keer is in 2022). Dankzij de vele vrijwilligers kunnen ze er iedere keer weer een gezellig feest van maken. Iedere avond vindt er een ander evenement plaats. Naast de feestavonden worden er in het weekend ook overdag verschillende activiteiten georganiseerd, voor jong en ouder.

- "Een groep dorpsbewoners en oud-Langedijkemers spelen van begin mei tot half augustus op het sportveld het Jeu de Boules-spel..Elke woensdagavond mits het weer redelijk is wordt er een balletje gegooid. Wil je meedoen, geef je op. Lid worden hoeft niet; we hebben geen leden en heffen geen contributie."

- "In de winterperiode (september tot half april) is de koersbalgroep in het dorpshuis actief. Niet alleen de prestatie staat op de voorgrond, gezelligheid is voor de deelnemers zeker zo belangrijk. Twee keer in de maand op de woensdagavond komt men bij elkaar. Wie mee wil doen kan altijd langskomen. Lid worden hoeft niet; we hebben geen leden en heffen geen contributie."

- "In de wintermaanden (september t/m april) klaverjassen we eens in de twee weken op de donderdagavond vanaf 8 uur vier boompjes. De doelstelling is lekker ontspannen met elkaar te kaarten. Er zijn diverse vleesprijzen te verdienen, en voor de beste van het seizoen een wisselbeker. Lid worden? Neem dan even contact op met Erwin Sinnige, tel. 06-51345260, e-mail sinnige.klus@hotmail.com."

- Als het in de winter hard genoeg vriest, kun je in Langedijke schaatsen op de ijsbaan van IJsclub De Samenwerking. Ze verzorgen dan ijsplezier voor jong en ouder, houden wedstrijden voor leden, en laten de schoolkinderen kennismaken met schaatsen.

Terug naar boven

Links/voorzieningen

- Algemeen: - Site van en over Langedijke.

- Nieuws: - Dorps- en Schoolkrant De Klokkestoel met wetenswaardigheden uit het dorp verschijnt 10x per jaar. Het abonnementsgeld bedraagt € 10,- per jaar. Inlichtingen bij Birte Verra, tel. 521656, e-mail deklokkestoel@kpnmail.nl.

- Belangenorganisatie: - "Plaatselijk Belang Langedijke behartigt de belangen van het dorp bij de gemeente en andere instanties."

- Dorpshuis: - "Tijdens een ledenvergadering op 9 december 1949 deelde de toenmalige schoolmeester, Bauke Jansen, mee dat Dorpsbelang Langedijke een garage aan kon kopen om daar een Dorpshuis van te maken. Maar ja, er moest wel fl. 5500,00 op tafel komen. Om deze gelden bijeen te brengen zijn er onder de inwoners 50 schuldbekentenissen van elk fl. 100,00 uitgegeven. En zo kon het gebeuren dat burgemeester Bontekoe op 4 januari 1951 het Dorpshuis officieel opende. Hiermee was het eerste Dorpshuis een feit. Een houten gebouw met een zaaltje van 6,00 x 5,50 m met een toneel, een keukentje en één wc. De houders van de schuldbekentenissen kregen ieder jaar rente uitgekeerd en als de kas het toeliet werden een of meerdere schuldbekentenissen terugbetaald. In 1959 is de entree vergroot. Zo ontstond er ruimte voor een garderobe en een tweede toilet.

In 1978 is er een stenen aanbouw aan de noordgevel gerealiseerd en in 1981 is het houten hoofdgebouw vervangen door een geheel stenen gebouw met ruimere afmetingen en centrale verwarming. In 2003 is het Dorpshuis opnieuw vergroot en aangepast aan de eisen van de tijd. Het Dorpshuis vormt nog altijd een bruisend middelpunt binnen de hele dorpsgemeenschap, en voorziet daarmee in een grote sociale en culturele behoefte. Voor alle activiteiten kan het Dorpshuis beschikken over een grote groep vrijwilligers die er voor zorgen dat alles goed verloopt, voor en achter de bar, en zij zien toe op een correct gebruik van de locatie. Ook worden er elk jaar doe-dagen georganiseerd, waarbij door vrijwilligers allerlei noodzakelijke werkzaamheden aan, in en om het Dorpshuis worden uitgevoerd. Hierdoor blijft het Dorpshuis een aantrekkelijke en eigentijdse locatie, kortom: "het kloppend hart" van Langedijke en directe omgeving."

- Jeugd: - "Jeugdvereniging De Klimop uit Langedijke organiseert al sinds 1969 feestjes, activiteiten voor basisschooljeugd, oudejaarspresentjes voor 65+ers en nog veel meer, dit in het kader van het op peil houden van de leefbaarheid in het dorp. In 1969 werd vanuit Dorpsbelang de vraag gesteld of er ook niet wat moest gebeuren voor de jongeren van het dorp. Vijf jongeren kregen de taak om hier mee te beginnen. Maar dat is nog een hele klus als je 16/17 bent. In het eerste jaar werd een playbackavond georganiseerd. Ondanks het enthousiasme van de deelnemers viel de opkomst toch wat tegen. Hierna werden er nog spelmiddagen, oud en nieuw feestjes, carnaval en paasvuren georganiseerd. Inmiddels zijn we heel wat jaren en vele generaties Klimoppers verder."

- Vrouwen: - "Vrouwen van Nu afd. Langedijke is een afdeling van de landelijke vereniging Vrouwen van Nu, Nederlands grootste vrouwenorganisatie. We zijn een ontmoetingsplaats voor vrouwen die hart hebben voor hun leefomgeving, die hun creativiteit willen ontplooien, aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken en die hun stem willen laten horen in de maatschappij. Al sinds 1953 zijn wij een actieve en gezellige vereniging met tal van activiteiten. We organiseren diverse bijeenkomsten, lezingen en uitstapjes. Vrouwen delen verschillende hobby’s met elkaar in onze zogeheten ‘interessegroepen’. Wij nodigen je van harte uit om kennis te komen maken. Je zult je snel thuis voelen. Leden van Vrouwen van Nu kunnen niet alleen gebruik maken van het aanbod in de eigen afdeling, maar ook deelnemen aan activiteiten die provinciaal en landelijk worden georganiseerd. Daarnaast krijgen leden zes maal per jaar het ledenblad."

- Muziek: - Zin in zang? Het zangkoor van Langedijke repeteert eenmaal per 2 weken op donderdagavond in het Dorpshuis.

- Buurtbus: - De buurtbus rijdt diverse malen per dag (behalve zondag) door Langedijke.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Langedijke.

Reactie toevoegen