Leenderstrijp

Plaats
Buurtschap
Heeze-Leende
Zuidoost-Brabant Kempen
Noord-Brabant

Leenderstrijp plaatsnaambord (Kopie).jpg

De officiële blauwe plaatsnaamborden willen de argeloze voorbijganger doen denken dat deze buurtschap Strijp heet. Deze borden zijn echter misleidend. Strijp is de volksmondbenaming. De gangbaarste naam voor deze buurtschap is toch echt Leenderstrijp.

De officiële blauwe plaatsnaamborden willen de argeloze voorbijganger doen denken dat deze buurtschap Strijp heet. Deze borden zijn echter misleidend. Strijp is de volksmondbenaming. De gangbaarste naam voor deze buurtschap is toch echt Leenderstrijp.

leenderstrijp_eeuwfeest_2016.jpg

Leenderstrijp heeft in 2016 100 dagen feest gevierd i.v.m. het 100-jarig bestaan van de school en de coöperatieve dorpswinkel

Leenderstrijp heeft in 2016 100 dagen feest gevierd i.v.m. het 100-jarig bestaan van de school en de coöperatieve dorpswinkel

leenderstrijp_strijp_kermis.jpg

En in juni is er sowieso altijd vier dagen feest in Leenderstrijp met de Strijp Kermis

En in juni is er sowieso altijd vier dagen feest in Leenderstrijp met de Strijp Kermis

leenderstrijp_coop._dorpswinkel_st._jan_kopie.jpg

De coöperatieve dorpswinkel St. Jan is al 100 jaar het bruisende hart van Leenderstrijp. Ze hebben er o.a. heerlijke en gezonde streekproducten op het gebied van eten en drinken.

De coöperatieve dorpswinkel St. Jan is al 100 jaar het bruisende hart van Leenderstrijp. Ze hebben er o.a. heerlijke en gezonde streekproducten op het gebied van eten en drinken.

leenderstrijp_basisschool_st._jan_kopie.png

Ook basisschool St. Jan in Leenderstrijp heeft in 2016 het 100-jarig bestaan gevierd. Onder het kopje Geschiedenis kun je alles lezen over het bijzondere ontstaan van deze school.

Ook basisschool St. Jan in Leenderstrijp heeft in 2016 het 100-jarig bestaan gevierd. Onder het kopje Geschiedenis kun je alles lezen over het bijzondere ontstaan van deze school.

Leenderstrijp

Terug naar boven

Status

- Leenderstrijp is een buurtschap* in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Kempen, gemeente Heeze-Leende. T/m 1996 gemeente Leende.

* Hoewel de plaats geen kerk heeft, is dat tegenwoordig geen noodzaak meer om een plaats als dorp te kwalificeren. Gezien grootte, komvorming en zekere mate van voorzieningen zou je het even legitiem een grote buurtschap als een klein dorp kunnen noemen (bijvoorbeeld het even grote of kleine en eveneens kerkloze Vlist wordt ook als dorp beschouwd). Op de lokale site worden beide termen ook door elkaar gebruikt. Maar aangezien de term buurtschap voor deze plaats toch het meest gebezigd wordt, conformeren wij ons daaraan. De plaats is hoe dan ook een 'kern'. Toen de gemeente Heeze-Leende enkele jaren geleden de kermis van Leenderstrijp wilde opheffen omdat de plaats geen 'kern' zou zijn, hebben de inwoners daar dan ook terecht, en met succes, tegen geprotesteerd.

- De buurtschap valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Leende.

Terug naar boven

Naam

Alternatieve naam
In de volksmond wordt de buurtschap ook wel kortweg Strijp genoemd.

Verschillende benamingen
Bíjna overal, bijvoorbeeld in de Topografische atlas Noord-Brabant(1), op plattegronden en wegwijzers, op lokale sites, in het iDOP e.d. wordt deze buurtschap Leenderstrijp genoemd. Dus je zou denken dat dat de officiële of op zijn minst voorkeursspelling-/naam is. Echter op de officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden) ter plekke staat Strijp... En dat is de volksmond-benaming. Het lijkt óns niet erg logisch om een volksmond-naam op officiële plaatsnaamborden te zetten. Doorgaans houden wij op onze site bij niet-formele plaatsnamen - in de zin van het postcodeboek en de gemeentelijke basisregistratie BAG - de plaatsnaambordenspelling aan, als kennelijke voorkeursspelling, maar in dit geval lijkt het ons toch logischer om de meest gebruikte naam aan te houden. Waarvan akte.

Oudere vermeldingen
Leende-Strijp, 1527 Strijpe straete, 1671 straet genaempt Strijp, 1794 Leender Streyp, 1840 Strijp.

Naamsverklaring
Betekent strijp 'streep, smalle strook land' bij Leende.(2)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Leenderstrijp ligt ZW van Leende.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Leenderstrijp 72 huizen met 410 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 140 huizen met ca. 350 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In het gebied van het huidige Leenderstrijp zijn sporen van bewoning gevonden uit het neolithicum (4000-1500 v.Chr.). Ook zijn urnenvelden uit de Bronstijd (1500-750 v.Chr.) gevonden. Vermoedelijk hebben er sindsdien altijd mensen gewoond, die in de middeleeuwen een herdgang vormden die onafhankelijk van Leende was, waarvan de hoeven gelegen waren tussen de Strijper Aa en de hogere zandgronden.

Leenderstrijp ontwikkelde zich tot een langgerekte verzameling boerderijen met een driehoekig plein, het 'Kaetsveld', als middelpunt. Hierop stond een lindeboom. De (voor)laatste boom heette de Spokenboom. Het was een gekandelaberde boom in drie etages, mogelijk verwijzend naar de Drievuldigheid. Ten gevolge van een schimmelziekte braken er sinds 2004 takken af, waarna de boom in 2006 is verwijderd. De markante boom was tussen de 200 en 250 jaar oud.

Hoewel Leenderstrijp tegenwoordig vooral leeft van landbouw en toerisme, woonden er vroeger ook teuten en valkeniers, die het soms tot aanzienlijke welstand brachten. Beide beroepen kwamen op vanaf de 17e eeuw en zijn in de 19e eeuw geleidelijk verdwenen.

In 2016 hebben de inwoners 100 dagen feest gevierd wegens 100 jaar lagere school en coöperatieve winkel. Dat zit zo: Mede door de eensgezindheid en het doorzettingsvermogen van de Strijpse bevolking is, tegen de wil van de plaatselijke politiek in, in 1916 een eigen school gesticht in de kleine gemeenschap van Leenderstrijp. Tegelijkertijd wordt een coöperatieve winkel opgericht om de lasten van de school te kunnen bekostigen. Een mooi verhaal over de buurtschap en de school anno 1916 en 2016 vinden wij op de lokale site:

"1916: Tientallen Strijpse kinderen gaan dagelijks te voet, door weer en wind, naar school in Leende. Er is nog geen verharde weg tussen Strijp en Leende. Een karrenspoor ligt er, vol gaten en bulten, dat bij regen en sneeuw verandert in nauwelijks begaanbare modderpoelen. In tijd uitgedrukt is de loopafstand van Strijp naar de school in Leende gemiddeld zo'n 25 minuten. Kinderen die achter 'op de Zandberg' wonen, doen er meer dan een half uur over... 100 jaar later zijn de rollen omgedraaid: dagelijks trotseren tientallen kinderen uit Leende met hun ouders weer en wind om naar de school in Strijp te gaan. Maar waarom? In Leende is toch ook een school? Wilt je het weten? Je kunt het lezen in het boek over de 100-jarige geschiedenis van winkel en school in Leenderstrijp."

De werkgroep Historie is de archieven ingedoken op zoek naar unieke documenten, krantenknipsels, foto’s en anekdotes. Hun speurwerk is vastgelegd in een ruim 100 pagina’s tellend boek. Een boek waaruit blijkt dat de doorzetter wint. Niet alleen in 1916, maar ook 100 jaar later...

Ook in dit artikel van Strijpenaar Joost Janssen vind je een beschrijving van de lotgevallen van het hulpschooltje dat aan de huidige school vooraf ging (1868-1895) en van de ontwikkelingen van de huidige school in de loop der jaren.

Ter gelegenheid van het jubileum is ook een prachtige dorpsvlag ontworpen.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze buurtschap, kun je naast het hierboven beschreven boek terecht bij de volgende sites:

- Veel verhalen en films over de geschiedenis van Leenderstrijp en Leende vind je op de site van inwoner Joost Janssen.

- Ook op de site van de lokale Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind vind je vele verhalen uit de geschiedenis van Leenderstrijp.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het Integraal Dorpsontwikkelingsplan (iDOP) Leenderstrijp (2010) is een praktische agenda waarin voor de middellange termijn is vastgelegd welk beleid en welke projecten uitgevoerd gaan worden om deze buurtschap als kleine kern in het landelijk gebied sociaal, economisch en ruimtelijk leefbaar en vitaal te houden. Omdat er uiteraard prioriteiten gesteld moeten worden, is besloten om met de volgende 6 punten uit het iDOP ook daadwerkelijk aan de slag te gaan voor realisatie: de pleintjes, AED's, Virtueel Plein, starterswoningen, verkeer en nieuwbouw school. Het meeste is inmiddels al gerealiseerd. Zie hierna voor enkele voorbeelden. Zie ook het verslag 'Samen aan de slag met Leenderstrijp'.

- In de Sint Jan Baptistastraat ter hoogte van de parkeerplaats van gymzaal 't Bruukske zijn in 2013 4 starterswoningen gebouwd. Het geheel heeft de vorm gekregen van een langgevelboerderij van 24 bij 9 meter, om aan te sluiten bij de overige bebouwing. Het project is uitgevoerd in een CPO-collectief (collectief particulier opdrachtgeverschap).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Leenderstrijp heeft 7 rijksmonumenten.

- Leenderstrijp heeft 5 gemeentelijke monumenten.

- De buurtschap heeft nog tal van fraaie langgevelboerderijen, die met elkaar een mooi dorpsbeeld vormen. Enkele bijzondere panden zijn: Strijperstraat 24a/26 (1735 of 1738), 25 (1820), 36 (1856), 38 (eind 18e eeuw. Voor de hoeve staan eeuwenoude linden), 42 (begin 18e eeuw, deels nog in een oude steensoort uitgevoerd), 44 (begin 18e eeuw), 50 (1900), 59 (2e helft 18e eeuw), Riesten 2 (1818), Zaalstraat 1 (begin 18e eeuw), Klooster 1 (1857), 16 (19e eeuw), Heerstraat 2 (19e eeuw).

- De oorspronkelijke Sint Janskapel van Leenderstrijp is vermoedelijk gesticht door de Heer van Heeze en Leende. In 1440 werd ze voor het eerst vernoemd, door Philips van Horne, maar ze bestond toen waarschijnlijk al enige tijd. De kapel, die oorspronkelijk zowel aan Johannes de Doper als Johannes de Evangelist was gewijd, had een eigen kapelaan. Er zouden ook bedevaarten naar de kapel zijn geweest. In 1648 werd de kapel genaast door de protestanten en waren de katholieken aangewezen op grenskerken in de bossen bij Nederweert. In 1656 werd een grenskerk op de Beverbeekse Heide bij Achel gesticht. Hoewel de kapel hierna nog meerdere malen is gerepareerd, raakte ze tenslotte in verval, mede omdat uiteindelijk de inkomsten van de kapel naar de baron van Heeze werden gesluisd.

Als tijdens de Bataafse Republiek (eind 18e eeuw) de godsdienstvrijheid weer wordt ingesteld, willen de Strijpenaren weer een eigen kapel. De kerkelijke autoriteiten geven er echter de voorkeur aan om de parochiekerk van Leende te herstellen, wat hoge onkosten met zich meebrengt. Niettemin wordt de oude kapel gesloopt. Omstreeks 1843 is de nieuwe, huidige Sint Janskapel gebouwd. Schilderachtig gelegen, net even ten W van de buurtschap (Heerstraat bij nr. 4).

De kapel is omringd door hoogopgaand geboomte, bestaande uit Zomereik en Hollandse linde. Sinds 1962 werd er een jaarlijkse mis voor het schuttersgilde opgedragen, en in 1973 is de kapel, die rijksmonument is, gerestaureerd. H.N.C. van Tuyll van Serooskerken, baron van Heeze sedert 1955, heeft nimmer van de inkomsten van de kapel gebruikgemaakt en sinds 1973 worden ze, op zijn verzoek, aan de pastoor van Leende uitgekeerd. Uit de oude kapel is een 16e-eeuwse Sint-Jansschotel afkomstig, versierd met 18e-eeuwse polychromie.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- "Jaarlijks in een weekend in april of mei (in 2020 voor de 30e keer) organiseert het AJK kring Eindhoven Zuid de Trekkertrek Leende, op een terrein op Strijperdijk 13 in buurtschap Leenderstrijp. Eén baan staat heel de avond gevuld met de kanonnen van de 8.5 ton supersport. Zij rijden punten voor het Nederlands Kampioenschap. Ook op baan twee hebben ze een avondvullend programma klaar staan. Bij de VTN hebben ze in 2018 ook de 5 ton supersport klasse toegevoegd. Deze zullen ook aanwezig zijn. De competitie van hypropullers klasse A+ zullen hun pk’s komen tonen op de baan. Ook zal het Tractorpullingteam Leende met hun tractor Miraculous Machine enkele demo’s komen geven. Daarnaast zullen enkele leden van het AJK meedoen in de vrije klasse om alvast een voorproefje te geven voor wat er zondag allemaal te wachten staat.

Rond 22.00 uur zal een DJ de tent op zijn kop gaan zetten. De entree voor de zaterdagavond is € 10,- (kinderen tot 12 jaar gratis). Op de zondag begint om 09.00 uur de strijd bij de landbouwtractoren. Dit zijn er ongeveer tachtig. Rond de klok van 12.00 uur wordt baan één klaargemaakt voor de sporttractoren, zoals de powerpullers en de Belgische klassen van de ITPV. Al met al komen ongeveer veertig sporttractoren hun krachten tonen. De dag wordt muzikaal afgesloten door een DJ. De entree voor zondag is € 5,- (kinderen tot 12 jaar gratis)."

- De Strijp Kermis in Leenderstrijp (4 dagen in juni) staat bekend om zijn gemoedelijke indeling. Alle attracties staan rondom de centraal opgestelde feesttent, waardoor de ouders vanaf het terras hun kinderen in de gaten kunnen houden. Voor de oudere jongeren is er op de avonden een feestje in de tent, met live muziek of DJ's.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Plattelandsvereniging Hei, Heg & Hoogeind komt op voor de landschappelijke belangen van het 1.400 hectare grote buitengebied van de buurtschap Leenderstrijp.

- Het langgerekte Leenderstrijp wordt gekenmerkt door natte natuurgebieden in het beekdal van de Strijper Aa die onder meer ten oosten en zuiden van de buurtschap stroomt. Helaas heeft in 1973 de ruilverkaveling Budel-Strijper Aa plaatsgevonden, waarbij veel verloren is gegaan. De Strijper Aa is toen goeddeels rechtgetrokken.

Maar er is nu goed nieuws op dit gebied, want in 2020 lezen wij: "De directe aanleiding voor projectplan 'Realiseren Natuurnetwerk Brabant (NNB) en habitats omgeving Oude Strijper Aa' is het natuurherstel van de omgeving nabij het Leenderbos - gelegen Z van buurtschap Leenderstrijp - dat onderdeel uitmaakt van Natura2000-gebied Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux. In dit gebied zijn meerdere percelen geselecteerd die middels enkele aanpassingen kunnen bijdragen aan een robuustere natuur. Dit project is onderdeel van een groter plan om verdroging van het natuurgebied Leenderbos en Groote Heide tegen te gaan. De in te richten percelen maken namelijk deel uit van de natte natuurparel Strijper Aa / Het Goor. Daarnaast is het zuidelijke deel van het plangebied onderdeel van het Natura 2000-gebied ‘Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux’. Tenslotte is het plangebied gelegen in het Natuurnetwerk Nederland.

Om de verdroging tegen te gaan is door Waterschap De Dommel reeds een project opgestart genaamd ‘herinrichting Oude Strijper Aa’. In dat project worden maatregelen genomen die direct betrekking hebben op het beekherstel van de Oude Strijper Aa en enkele percelen grenzend aan de Oude Strijper Aa. Doel van dat project is om de Oude Strijper Aa weer te laten meanderen en natuurlijke processen te stimuleren. Hierdoor wordt het mogelijk om water langer in het gebied vast te houden. Binnen ditzelfde gebied zijn recent enkele percelen uit agrarisch gebruik genomen. Hierdoor kunnen op deze percelen Z van buurtschap Leenderstrijp Natura2000- en NNB-doelen worden gerealiseerd. Deze percelen vallen binnen hetzelfde gebied als van de herinrichting Oude Strijper Aa. Om de doelen voor deze percelen te realiseren, start Staatsbosbeheer het project ‘Realiseren NNB en habitats omgeving Oude Strijper Aa’." Aldus enkele citaten uit dat - in de vorige alinea gelinkte - projectplan.

- De Strijperheg is een afwisselend broekgebiedje aan een zijtak van de Strijper Aa. Tot 1928 was het gebied in gemeenschappelijk gebruik bij de bewoners van Leenderstrijp, ook nu nog is het gemeentelijk bezit. De kern is een rietmoeras- en broekbosgebied waaromheen cultuurgronden liggen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren er klotputten, waaruit door de bevolking klot (halfvergane plantenresten) werd gebaggerd, dat na droging als brandstof kon worden gebruikt. Hoewel na de Tweede Wereldoorlog geen klot meer werd gebaggerd, bleef een plas bestaan die echter geleidelijk aan weer verlandde.

- De Goorse Putten, de Dolingerputten, de Putten, de Broeken en de Riesten zijn andere natuurgebieden waar nog restanten van klotputten bestaan. In de Goorse Putten is Slangenwortel te vinden.

- Ten westen van Leenderstrijp liggen het Leenderbos en de Groote Heide, een zeer groot bosgebied met diverse vennen en geïsoleerde heidegebieden, in het zuiden overgaand in een heidegebied dat doorloopt tot de Achelse Kluis.

- Leenderstrijp is een knooppunt van wandel- en fietsroutes.

Terug naar boven

Eten en drinken

- De coöperatieve dorpswinkel St. Jan is opgericht in 1916 (zie verder bij Geschiedenis) maar is nog altijd, net als de in hetzelfde jaar opgerichte lagere school, alive and kicking. Ze hebben er o.a. reguliere supermarktproducten maar ook heerlijke en gezonde streekproducten op het gebied van eten en drinken, en bloemen en cadeau-artikelen, dus als je een keer in de buurt van Leenderstrijp bent: ga er eens kijken, en kopen natuurlijk, daar doe je jezelf een plezier mee én je helpt mee om dit unieke bruisende dorpshart in stand te houden.

Leo van Wezel meldt eind 2016 dat hij er om gezondheidsredenen na 11 jaar helaas mee moet stoppen. Gelukkig worden er al snel opvolgers gevonden, want in februari 2017 meldt de fam. Van der Linden (Wilma, Eric, Stan en Evi) dat ze de sleutel hebben gekregen en gaan beginnen met de verbouwing om het naar hun wensen in te richten. En ze hebben flink doorgewerkt, want al op 2 april 2017 is de winkel feestelijk heropend, onder grote belangstelling van ca. 200 aanwezigen (wellicht was er op die dag voor het eerst een file in de buurtschap ;-) en met toespraken van de coöperatievoorzitter en de burgemeester van de gemeente Heeze-Leende, die de inwoners feliciteerde met de heropende winkel, en de wens uitsprak dat heel Leenderstrijp, samen met de familie Van der Linden, de uitdaging aangaat om de winkel ook voor de verre toekomst open te houden.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Leenderstrijp (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Leenderstrijp.

- Nieuws: - Dorpskrant De Strieper is via de link ook online te lezen. - Actualiteiten uit Leenderstrijp op Facebook.

- Belangenvereniging: - Stichting Buurtschap Strijp heeft tot doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de inwoners van Leenderstrijp, en het bevorderen van de onderlinge contacten tussen de inwoners. Dat doet zij o.a. door het organiseren van een reeks evenementen en activiteiten door het jaar heen, waarvoor zie de link hiervóór. - Stichting Buurtschap Strijp op Facebook.

- Onderwijs: - Basisschool St. Jan is sinds 2013 een 'brede school', omdat in de in 2013 gerealiseerde nieuwbouw ook verschillende dorpsactiviteiten plaatsvinden en ruimtes ook door buitenschoolse organisaties gebruikt kunnen worden. De school speelt een belangrijke sociale rol in buurtschap Leenderstrijp. Het is een plek waar ontmoetingen plaatsvinden, waar kinderen leren omgaan met andere volwassenen en kinderen en waar relaties worden aangegaan. De school is de basis in deze kleine gemeenschap.

De school, die op ontdekkingstocht is naar het anders leren, kenmerkt zich onder andere door: kleinschaligheid; intensieve samenwerking tussen de kinderen onderling en met volwassenen; individuele begeleiding; saamhorigheid; teamteaching: extra handen in de groep en daardoor meer zorg op maat; leefstijl: kinderen en ook volwassenen maken ze bewust van hun eigen gedrag en handelen; zelfstandigheid; het zoeken naar de goede balans tussen kindgericht zijn en de kerndoelen; ouders zien als partners; leren in school en leren buiten de school, leren door middel van boeken, leren met de computer, maar vooral leren met elkaar en van elkaar; continu-rooster, schooltijden 8.30-15.00 uur, op woensdag en vrijdag tot 12.15 uur; voorschoolse en naschoolse opvang is geregeld in samenwerking met verschillende BSO's.

- Overige verenigingen: - Gilde St. Jan Baptista.

Reactie toevoegen