Leiderdorp

Plaats
Dorp en gemeente
Leiderdorp
Zuid-Holland

ZH gemeente Leiderdorp in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Leiderdorp in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Leiderdorp in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Leiderdorp

Terug naar boven

Status

- Leiderdorp is een dorp en gemeente in de provincie Zuid-Holland.

- Wapen van de gemeente Leiderdorp.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente.

- Onder het dorp Leiderdorp valt ook de buurtschap Achthoven.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
918-948 kopie 11e eeuw Legihan lees: Legthan, 918-948 kopie 11e eeuw Leithon, eind 11e eeuw kopie 1420 Leythem, 1125-1130 kopie 1420 Leithen, 1280-1287 Leyderdorpe, 1280-1287 in leyderdorp ambacht, 1351-1356 Leyderdorp.

Naamsverklaring
Betekent dorp '(dochter)nederzetting' behorend bij Leiden. De plaats heette oorspronkelijk zelf Leiden, maar verloor deze benaming aan de rondom de burcht opgekomen nederzetting.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Leiderdorp ligt aan de N oever van de rivier de Oude Rijn en ligt O van de stad Leiden, ZO van het dorp Warmond, Z van de Kagerplassen, ZW van de dorpen Oud Ade en Rijpwetering, W van het dorp Hoogmade en N van het dorp Zoeterwoude-Rijndijk. De A4 loopt door de gemeente, maar het dorp ligt voornamelijk N daarvan.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvatten de gemeente en het dorp Leiderdorp 397 huizen met 1.698 inwoners. Tegenwoordig hebben gemeente en dorp ca. 11.000 huizen met ca. 27.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Leiderdorp, kun je terecht bij het Leiderdorps Museum. Voorwerpen en afbeeldingen vanaf de Romeinse tijd. Archeologische vondsten, vaandels van verenigingen, grenspalen, gevelstenen, schilderijen enzovoort. Tevens documenten van oude industrieën, boerderijen, het weeshuis en de polder. Stichting Leiderdorps Museum is voortgekomen uit de in 1989 opgerichte Stichting Oudheidkamer. De stichting stelt zich als doel de inwoners inzicht te verschaffen in de vroege en recente geschiedenis van de regio en die van het eigen dorp in het bijzonder.

Deze doelstelling wordt vormgegeven door: exposities van stukken uit de vaste collectie, foto’s, documenten en maquettes; speciale thematentoonstellingen; lezingen over historische onderwerpen; educatieve activiteiten, gericht op scholen en instellingen; beheer van een bibliotheek en een foto- en filmarchief; de website, met zo breed mogelijke informatie. Openingstijden: woensdag 14.00-17.00 uur, zaterdag 10.30-12.30 uur, zondag 14.00-16.00 uur. De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Voor een groepsbezoek na afspraak is de bijdrage aan het museum € 25,–. Voor een groepsbezoek met een lezing is de bijdrage aan het museum€ 35,–. Het Leiderdorps Museum komt ook graag naar je toe met een lezing (bijdrage aan het museum € 25,–).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "ln opdracht van het college van Leiderdorp heeft Twynstra Gudde een onderzoek uitgevoerd naar de effecten voor de gemeente bij voortzetting van de lichte regionale samenwerking. Hierbij zijn zeven bestaande samenwerkingsverbanden in het onderzoek betrokken. Het onderzoeksrapport is in april 2019 opgeleverd. Twynstra Gudde constateert in het rapport onder meer dat de gemeente constructief samenwerkt en gezien wordt als een betrouwbare, loyale partner. ln een aantal samenwerkingsverbanden is de gemeente een voorloper in de regio. De gemeente participeert in een lappendeken van regionale samenwerkingen, variërend van formele gemeenschappelijke regelingen tot netwerk- of projectsamenwerking.

Dit brengt echter wel onoverzichtelijkheid en complexiteit in afstemming met zich mee (bestuurlijke drukte). Bovendien is de positie van de raad in sommige samenwerkingsvormen niet helder en/of is de afstand groot. De regie op en de ondersteuning van de regionale samenwerkingen vraagt veel aan kwaliteit en capaciteit van de organisatie. De huidige regionale samenwerking rendeert en er worden resultaten geboekt die de gemeente alleen niet kan realiseren. Tegelijkertijd worden in regionaal verband visies en ambities geformuleerd, maar is de vertaling daarvan in uitvoeringsprogramma's of plannen nog niet of nog onvoldoende zichtbaar. Het lukt nu niet om concrete vraagstukken, met name op het gebied van woningbouw en mobiliteit, goed aan te pakken, mede doordat een besluitvormingsplatform ontbreekt.

In opdracht van de raad heeft het college van Leiderdorp daarom aan Berenschot gevraagd om vanuit Leiderdorps perspectief een onderzoek uit te voeren naar de effecten, kansen en bedreigingen van een gemeentelijke herindeling: Wat is het effect van een fusie tussen de vijf gemeenten in de Leidse regio wat betreft: 1. Financiën: inkomsten uit algemene uitkering (per inwoner), kosten/besparingen (op langere termijn). 2. Bestuurlijke slagkracht om de thema’s uit de Toekomstvisie Leidse regio te realiseren. 3. Overige belangrijke bovenregionale thema’s die niet in de Toekomstvisie Leidse regio staan: bijvoorbeeld jeugdzorg, veiligheid, etc. 4. Belangenbehartiging bij rijk, provincie, gemeenschappelijke regelingen. 5. Ambtelijke organisatie. 6. Relatie inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen met bestuur en gemeentelijke organisatie.

De eerste stap in het onderzoek vormt deze Nota van Bevindingen. Hierin schetsen wij een (feitelijk) beeld van de gemeente Leiderdorp zelf én de gemeente in verhouding tot de regio. Dit doen we aan de hand van feiten en cijfers over de gemeente en de regio, een omschrijving van de algemene trends en ontwikkelingen binnen Nederlandse gemeenten en opinies die we ophaalden bij verschillende belanghebbenden. Deze nota formuleert dus nog geen antwoorden op bovenstaande vragen, maar vormt wel de basis voor ons vervolgonderzoek en eindrapport. In dat eindrapport zullen wij de onderzoeksvragen beantwoorden en ons advies uitbrengen." Aldus enkele citaten uit de in juli 2020 verschenen Nota van Bevindingen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Leiderdorp heeft als plaats 31 rijksmonumenten.

- De voorganger van de Protestantse (PKN) Dorpskerk in Leiderdorp (Hoofdstraat 19) was de Sint Michaëlkerk of St. Pancratiuskerk. Deze is rond 1200 gebouwd. Tijdens het Beleg van Leiden in 1573-1574 is de kerk door de Spanjaarden verwoest. In 1620 is op dezelfde plek de huidige kerk gebouwd. Het oorspronkelijke gebouw was rechthoekig met een hoog raam in de west- en de oostgevel. Dat hoge raam is nu alleen nog maar zichtbaar in de oostgevel, omdat in 1781 een orgel werd ingebouwd. Er werd een portaal gebouwd en op de zolder daarvan kwam de blaasbalg van het orgel te staan. In 1846 is op het ingangsportaal een toren gebouwd en is de dakruiter afgebroken. In 1965 is deze toren weer afgebroken, en tijdens de grote restauratie in de jaren 1965-1970 is de dakruiter weer opgebouwd.

In het interieur vallen twee tegen de gevels staande banken op, beide uit 1687: de regeringsbank tegen de noordgevel en de luifelbank tegen de oostgevel. De oorspronkelijke kansel is tijdens de restauratie vervangen door een kansel met doophek uit de 17e eeuw, afkomstig uit de kerk van Opmeer. In de kerkvloer tref je grafzerken aan uit de 16e, 17e en 18e eeuw. Orgel met Hoofdwerk en Bovenwerk, in 1781 gemaakt door J.J. Mitterreither, in 1972 gerestaureerd door de fa Gebr. Van Vulpen te Utrecht. De begraafplaats achter de kerk is niet meer als zodanig in gebruik. Naast de kerk staat een groot pand, het Trefpunt. Dit gebouw heeft tot 1946 dienstgedaan als pastorie. Tegenwoordig is het een gebouw waarin kerkelijke en maatschappelijke activiteiten plaatsvinden. De kerk valt onder de Protestantse Gemeente Leiderdorp.

- De Achthovense Molen (Ruigekade 8) is een wipmolen ten oosten van Leiderdorp. De molen is, nadat zijn voorganger in 1892 afbrandde, in 1893 gebouwd ten behoeve van de bemaling van de polders Achthoven en de Huis ter Doespolder. In 1964 is de molen vervijzeld, waarbij de vijzel naast de molen is geplaatst. De bonkelaar is van gietijzer en heeft houten kammen, iets wat in Nederland vrij ongebruikelijk is. De vijzel kon zowel op de wind draaien als door een dieselmotor worden aangedreven. Tegenwoordig is de dieselmotor verwijderd en vindt de hoofdbemaling plaats door een elektrisch vijzelgemaal naast de molen. De molen is maalvaardig en wordt regelmatig ingezet als hulp- en noodgemaal. De Achthovense Molen is eigendom van de Rijnlandse Molenstichting. De molen is te bezichtigen wanneer deze draait en op afspraak.

- De Zijllaanmolen staat aan de noordelijke dorpstand, tussen de wegen Weidemolen en Windmolen. Het is een houten achtkantige grondzeiler, in 1850 gebouwd ten behoeve van de bemaling van de Zijllaan- en Meijerpolder. De molen verving een eerdere wipmolen en heeft tot 1951 dienstgedaan. Nadat de molen was stilgezet, volgde verhuur als weekendverblijf. De molen werd door het polderbestuur niet meer onderhouden en raakte in verval. Na aankoop door de gemeente Leiderdorp is de molen in 1964 geheel gerestaureerd. Na de restauratie is de molen altijd permanent bewoond geweest. In de loop der jaren is de molen ingesloten geraakt door een nieuwbouwwijk. De Zijllaanmolen, die nog altijd eigendom is van de gemeente, draait nog wel regelmatig maar maalt niet meer; met scheprad is afgekoppeld. De molen wordt bewoond en is niet te bezichtigen.

- Doeshofmolen.

- Munnikkenmolen.

- De Meerburgermolen is in 2007 verwijderd van zijn oude standplaats te Zoeterwoude-Rijndijk en tijdelijk elders opgeslagen. In 2013 is hij herplaatst in Leiderdorp.

- Gevelstenen in Leiderdorp.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- "Zien, bewegen, maken, ontdekken, luisteren en ervaren: het kan allemaal in onze gemeente! Via de site Cultuurpunt Leiderdorp is dat te ontdekken. Kijk bij activiteiten voor alles wat er te doen is, vind in de kalender wanneer activiteiten plaatsvinden en kijk bij organisaties voor meer informatie over wat onze gemeente allemaal in huis heeft. Deze website geeft het totale culturele aanbod van de gemeente weer. Alle organisaties houden zelf een pagina en activiteiten bij. Voor vragen over een activiteit of cursus kun je contact opnemen met de desbetreffende organisatie. Mis je iets op deze site? Neem dan contact op met de gemeente."

- Het doel van Stichting Vrienden van het Oude Dorp is om jaarlijks diverse grote evenementen te organiseren voor heel Leiderdorp. Ze organiseren Koningsdag in het Oude Dorp (samen met de Hollandsche Tuyn), het jaarlijkse Klootschietfestijn, het Smartlappenfestival / Unity-NL Tour, de Uitmarkt, het Beachvolleybaltoernooi, de Disco Classics Party en de jaarlijkse Kerstsamenzang bij de Dorpskerk. Verder assisteren ze bij het binnenhalen van Sinterklaas. Over zichzelf zeggen ze op hun Facebookpagina: "Neem 7 idioten die hun vrije tijd willen vullen met iets doen voor anderen. Doe daar een heleboel super-vrijwilligers bij en je hebt ons." :-)

- Triathlon Leiderdorp (op een zondag in augustus).

- Op de 1e zaterdag van september is er de Jaarmarkt Leiderdorp, een gezellige dag met veel diversiteit aan kramen op de Laan van Berendrecht en leuke optredens op het Winkelhofplein.

- Sinterklaasintocht.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- "Werkgroep IVN Leiderdorp, onderdeel van IVN afd. Leidse Regio, bestaat uit 12 leden. Niet alleen Leiderdorpse leden en natuurgidsen van IVN Leiden, maar ook de medewerkers van het Milieu Educatief Centrum (MEC) in de Houtkamp, en de beheerder van de Heemtuin maken er deel van uit. Het Milieu Educatief Centrum (MEC) is gelegen op Van Diepeningenlaan 110-E (in gebouw De Sterrentuin). Van hieruit wordt door de week het natuuronderwijs gegeven aan de leerlingen van de Leiderdorpse basisscholen. Op zondagmiddag hebben de leden van de werkgroep om beurten dienst op het MEC als het opengesteld is voor publiek. De (wisselende) tentoonstellingen en allerlei onderwerpen uit de natuur zijn dan te bezichtigen. Open: tijdens activiteiten voor het publiek. Excursies: Het hele jaar door worden (gratis) excursies verzorgd, gericht op: de diverse seizoenen; gebieden zoals de Houtkamp, de Heemtuin en de Boterhuispolder; bepaalde onderwerpen zoals vogels, bomen, paddenstoelen en natuurbeleving.

Zelfstandig te lopen natuurpaden (vooral voor kinderen): Vanuit het MEC kan elk seizoen een korte wandeling worden gemaakt met behulp van een routebeschrijving met aanwijzingen. Verkrijgbaar tijdens de openingstijden van het MEC op zondagmiddag. In de Heemtuin wordt één keer per maand (april-oktober) het Kikker- en Egelpad uitgezet. Ook dit is tijdens de openingstijden van het MEC op zondag te lopen. Excursies op verzoek: Tegen een geringe vergoeding organiseert het IVN rondleidingen voor groepen in Heemtuin en/of Houtkamp."

- "Het doel van Kinderboerderij Leiderdorp is de bezoekers, vooral kinderen, vertrouwd te maken met landbouwhuisdieren. Daarmee willen wij voorkomen dat zij vervreemden van dieren en de natuur in het algemeen. Respect voor dieren (en natuur) brengt respect voor leven bij. Naast dieren en natuur wordt ook op de kinderboerderij duurzaamheid steeds belangrijker. Zo willen wij toe naar led verlichting en zonnepanelen. Duurzaamheid speelt een belangrijke rol bij de keuzes die wij maken op de kinderboerderij. Voor nu en voor de toekomst! Naast deze belangrijke educatieve doelstellingen heeft de kinderboerderij ook een belangrijke sociale functie. Niet in de minste plaats voor stagiaires, vrijwilligers, dagbesteding voor mensen met een beperking en andere sociale instellingen. Ook voor herintegratie, socialisatie en taalvaardigheid wordt de kinderboerderij ingezet."

- "Heemtuin Leiderdorp heeft als doel de inwoners bekend te maken met inheemse planten, vegetaties en landschapselementen. De oorspronkelijke vegetatie (= begroeiing door planten) van Nederland was vroeger veel rijker aan soorten en dus ook aan diersoorten, vooral insecten. In de loop van de tijd zijn er veel verschillende landschappen ontstaan. Dat willen wij graag laten zien en ervaren, met als uiteindelijk doel meer draagvlak te creëren voor het behoud en het versterken van de natuur in het algemeen en de biodiversiteit in het bijzonder. Belangrijk kenmerk van een heemtuin is de enorme soortenrijkdom in een relatief klein gebied. Er zijn heel veel verschillende bijzondere en zeldzame plantensoorten te bewonderen. Al die verschillende planten trekken weer een heleboel bijzondere dieren. Vooral veel insecten maar ook vogels, reptielen, amfibieën en kleine zoogdieren, zoals de spitsmuis en de egel.

Bij de aanleg van de tuin in 1970 zijn er diverse grondsoorten aangebracht en zijn er, door gebruik te maken van stroompjes, sloten en paden, verschillende oorspronkelijke landschappen gecreëerd. Voorbeelden daarvan zijn: duinlandschap, dotterbloem hooiland, bloemrijk grasland, drassig grasland, veenkom, een beekje, muurflora, beuken-eikenbos, bronnenbos, stinzebos, broekbos, fluitenkruidrijk essenbos en holle weg. In 2007 is de Waterschapsheuvel ook onderdeel van de Heemtuin geworden. Het beheer is afgestemd op de verschillende behoeften van de gewenste flora. Er wordt gebruik gemaakt van de oorspronkelijke methoden en hulpmiddelen, zoals maaien met de zeis, wieden met een mes, afvoeren met een kruiwagen en spitten met een spade. Moderne middelen en methoden als landbouwgif, kunstmest en tractoren worden niet gebruikt. Om een grote biodiversiteit te stimuleren en te handhaven wordt gemaaid groen afgevoerd uit de tuin nádat de rijpe zaden van de gemaaide planten zijn gevallen. Overheersende planten als brandnetel en heermoes worden selectief uit de heemtuin verwijderd."

- "Het project Schooltuin Leiderdorp wordt door Stichting Schooltuinen De Sterrekers aangeboden aan de groepen 6 (leerlingen van ca. 10 jaar) van de Leiderdorpse basisscholen. Schooltuinwerk is een manier om kennis te maken met natuur en milieu. Met je handen in de aarde: voelen, proeven en ruiken van wat er groeit op je akkertje. De kinderen zijn daarbij zelf verantwoordelijk voor de groenten, kruiden en bloemen die ze kweken. Ze krijgen te maken met allerlei tuinwerkzaamheden zoals zaaien, onkruid wieden, verplanten en oogsten. Ze zullen ontdekken dat de groei en bloei van planten kan verschillen afhankelijk van het gewas, de weersomstandigheden, de beestjes die van je planten eten en nog veel meer zaken; een stukje biologie in de praktijk dus. Tijdens de open dagen kunnen de kinderen hun akkertjes laten zien aan familie en bekenden. Met schooltuinwerk wordt de basis gelegd voor liefde en zorg voor natuur en milieu. En natuurlijk steken ook de begeleiders heel wat op tijdens hun ervaringen op de tuin."

- "De exploitatie van sport- en recreatiecentrum en Zwembad De Does, sporthal De Bloemerd en de sportzalen Hoftuyn, Klerkenhof en Zijlkwartier is in handen van Sportfondsen Leiderdorp, in opdracht van de gemeente. Bij De Does en De Bloemerd hoort bovendien horeca. Sportverenigingen, scholen, organisaties en particulieren voelen zich thuis bij Sportfondsen. In het subtropisch zwembad, de sporthallen, gymzalen en horecagelegenheden vinden tal van activiteiten plaats."

- "In het centrum van Leiderdorp is in 1980 winkelcentrum Winkelhof geopend. Dit sfeervolle winkelcentrum compleet met passages, pleinen, overdekte winkelstraten, promenades en een parkeergarage betekent voor de consument veel gemak en koopgenot. Winkelhof beschikt over 70 zeer gevarieerde winkels en 830 gratis parkeerplaatsen. De winkels zijn vanaf straatniveau bereikbaar via een aantal trapingangen en hellingbanen en vanuit de parkeergarage met een tweetal rolpaden en een personenlift. Het aanbod is gevarieerd met een evenwichtige branchesamenstelling en een sterke mix van zelfstandige (lokale) ondernemers en filiaalbedrijven. Winkelhof fungeert voor het dorp als hoofdwinkelcentrum en heeft mede dankzij de in 1999 gerealiseerde uitbreiding en het gratis parkeren een duidelijke regionale functie gekregen. Bekijk hier de actuele openingstijden."

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Leiderdorp, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Leiderdorp (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Leiderdorp. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Gemeentegids: - In de digitale gemeentegids van de gemeente Leiderdorp vind je organisaties, verenigingen, instellingen en bedrijven in deze gemeente, met links naar hun websites, voor zover ze die hebben.

- Media / nieuws: - Unity is de regionale omroep voor de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Voorschoten en Oegstgeest, die gezamenlijk bekend staan als de 'Leidse Regio'.

- Muziek: - "Het hoofdorkest van Tamarco Leiderdorp is de Marchingband, die een graag geziene gast is op parades in binnen- en buitenland. Een gemiddeld orkest bestaat uit 30-45 muzikanten. Daarnaast speelt Tamarco ook regelmatig zittende concerten, waarbij zeer gevarieerde muziekgenres ten gehore worden gebracht. Het orkest staat onder muzikale leiding van Ferdi Seelbach. Op straat staat het orkest onder leiding van tamboer-maitre Niels van der Fits. De Bloebent is de partyband van Tamarco. Enkele muzikanten van de vereniging spelen in dit orkest mee. Het repertoire is vrolijke muziek waarop lekker kan worden gedanst en gehost. Een variërend repertoire van Nederlands tot popsongs. De naam is afkomstig van de band met de traditionele blauwe uniformkleuren van de Marchingband. De Bloebent is een graag geziene gast op braderieën, feesten en partijen."

- Duurzaamheid: - "GOED Leiderdorp helpt Leiderdorpers bij het maken van de juiste keuzes. Bijvoorbeeld op het gebied van energiezuinig wonen en -vervoer en het bijdragen aan meer biodiversiteit. Dat is GOED voor je portemonnee, je directe leefomgeving, voor ons dorp en het klimaat. Laat je inspireren!"

- "Bijna iedereen weet dat het anders moet, en er is best een breed draagvlak voor duurzaamheid. De opgave is alleen zo groots, dat het nogal overweldigend is voor het individu. Natuurlijk ligt er een taak voor het bedrijfsleven en overheden wereldwijd, maar ook jouw inzet is belangrijk. Iedere bijdrage helpt! Het MEC (Milieu Educatief Centrum) in Leiderdorp is een centrum voor Natuur- en DuurzaamheidsEducatie (NDE). Natuur zit in ons DNA en is de inspiratiebron voor duurzaamheid. Wij van het MEC willen onder het motto 'Duurzaam Natuurlijk Doen!' mensen daartoe informeren, inspireren, motiveren en stimuleren. Dat doen we met lessen die we geven aan het basisonderwijs, maar ook onze gewone bezoekers helpen we graag op weg naar een duurzame manier van leven met aandacht, waardering en zorg voor deze planeet. Het MEC is in 1985 opgericht door een werkgroep van schoolbiologen. Sindsdien kunnen basisscholen uit het dorp al natuurlessen bij of via ons volgen."

- "Zou je graag zonnepanelen willen, maar heb je geen eigen dak, geen geschikt dak of misschien vind je het te veel gedoe? Doe dan mee met de collectieve zonnepanelenprojecten van coöperatie Zon op Leiderdorp. Hiermee profiteer je toch van duurzame energie en verlaag je je energierekening! Hoe werkt het? Op grote daken, bijvoorbeeld van de gemeente, wordt een groot aantal zonnepanelen geïnstalleerd. Leden van de coöperatie kopen certificaten die goed zijn voor een x-aantal kWh per jaar. De waarde van het certificaat wordt vervolgens op je energierekening in mindering gebracht. Grote voordelen zijn dat je een bijdrage levert aan duurzame energieopwekking, 15 jaar geen energiebelasting betaalt, en een lagere energierekening hebt. Eerste collectieve zonnedak een feit! De coöperatie is in 2018 opgericht door enkele enthousiaste Leiderdorpers. Zij willen de omschakeling naar groene energie in de gemeente handen en voeten geven door uiteindelijk duizend panelen te realiseren. Het eerste collectieve zonnedak (op de gemeenteloods) is op 9 januari 2020 feestelijk geopend. Belangstellenden kunnen zich registeren op de site van de coöperatie. Zo ontvang je automatisch bericht wanneer het volgende project van start gaat!"

- "De huurders van woningcomplex Langendijkdreef in Leiderdorp hadden in september 2020 een landelijke primeur: op ‘hun’ dak is toen ’s lands eerste collectieve zonnestroominstallatie voor huurders in werking gesteld. Het is voor het eerst dat huurders met een gezamenlijk dak rechtstreeks kunnen profiteren van de opbrengst van zonnestroom. Het project is mogelijk gemaakt door duurzame energieleverancier Greenchoice en Delen Duurzame Energie, in samenwerking met woningcorporatie Rijnhart Wonen en met ondersteuning van Provincie Zuid-Holland. Het is voor huurders in Nederland lastig om zelf zonne-energie op te wekken. Zij lopen tegen praktische bezwaren en regels op. Zo zijn ze zelf geen eigenaar van het dak waaronder ze wonen en kunnen dus niet zomaar zonnepanelen plaatsen.

Marieke van den Hoek, commercieel directeur Greenchoice: “Huurders staan in de energietransitie vaak aan de zijlijn, terwijl zij wel graag mee willen doen. Wij vinden dat íedereen aan de transitie mee moet kunnen doen én ervan moet kunnen profiteren.” Om woningcorporaties en huurders te helpen, sloegen Greenchoice en sociale onderneming Delen Duurzame Energie (DDE) de handen ineen. Het idee: voor elke woningcorporatie die geschikte daken aanbiedt voor het opwekken van zonnestroom, richt DDE een lokale energiecoöperatie op en financiert de opwekinstallatie. De energiecoöperatie start vervolgens een postcoderoosproject. In zo’n project krijgen lokale bewoners, in dit geval de huurders van de betreffende woningcorporatie, de mogelijkheid gezamenlijk een bijdrage te leveren in de opwek van duurzame energie. In ruil hiervoor zijn ze tot maximaal 10.000 kWh vrijgesteld van energiebelasting. Na aftrek van kosten voor bijv. rente en aflossing levert dit deelnemers bij gemiddeld verbruik een fikse maandelijkse besparing op.

Het project in Leiderdorp is het eerste resultaat van deze samenwerking. Van den Hoek: “We zijn er enorm trots op dat het is gelukt. We richten ons nu op uitbreiding van sociale zonneprojecten met woningcorporaties in heel Nederland. Diverse woningcorporaties en gemeenten hebben al gezegd mee te willen doen.” Niet vooraf geld inleggen. Normaalgesproken investeert een deelnemer in een postcoderoosproject vooraf in een aantal zonnepanelen. Hij of zij krijgt daar een belastingvoordeel op zijn energierekening voor terug. In de samenwerking tussen Greenchoice en DDE kunnen de huurders meedoen aan het project en belastingvoordeel ontvangen zónder zelf geld in te leggen. In plaats daarvan betalen zij via hun maandelijkse energierekening contributie aan de energiecoöperatie, die daar onder andere de rente en aflossing van de zonnepanelen van betaalt. Het voordeel is dat de maandelijkse energierekening direct lager wordt. Greenchoice neemt de collectief opgewekte groene stroom af en verrekent op de energienota van deelnemers de opgewekte en verbruikte stroom, de energiebelasting en de contributie aan de energiecoöperatie. Dubbelslag: ook op weg naar aardgasvrij. Leden van de coöperatie ontvangen daarnaast een aanzienlijke korting bij de aanschaf van apparatuur om elektrisch te gaan koken. De provincie Zuid-Holland stelt een eenmalige subsidie beschikbaar als voorbereiding op aardgasvrij wonen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een inductiekookplaat, magnetron en pannenset." (bron: Greenchoice, september 2020)

Reactie toevoegen