Lelystad-Haven

Wijk
Dorp in de stad
Lelystad
Oostelijk Flevoland
Flevoland

lelystad-haven_plaatsnaambord_kopie.jpg

Lelystad-Haven was aanvankelijk een werkeiland t.b.v. de inpoldering van Oostelijk Flevoland, later een dorp en nu een wijk van Lelystad. Jarenlang hebben er plaatsnaamborden gestaan (foto anno 1999). Helaas zijn die inmiddels verdwenen.

Lelystad-Haven was aanvankelijk een werkeiland t.b.v. de inpoldering van Oostelijk Flevoland, later een dorp en nu een wijk van Lelystad. Jarenlang hebben er plaatsnaamborden gestaan (foto anno 1999). Helaas zijn die inmiddels verdwenen.

lelystad_openbalkstempel_postkantoor_1954_kopie.jpg

Tot 1-10-1954 wordt de post van Lelystad-Haven per boot naar Harderwijk gebracht en aldaar afgestempeld. Vanaf die datum krijgt Lelystad-Haven een eigen postkantoor en kan men de post zelf afstempelen met het afgebeelde 'openbalkstempel' Lelystad 1.

Tot 1-10-1954 wordt de post van Lelystad-Haven per boot naar Harderwijk gebracht en aldaar afgestempeld. Vanaf die datum krijgt Lelystad-Haven een eigen postkantoor en kan men de post zelf afstempelen met het afgebeelde 'openbalkstempel' Lelystad 1.

Lelystad-Haven

Terug naar boven

Status

- Lelystad-Haven is een voormalig dorp - en daarvóór werkeiland - thans formeel een wijk in de provincie Flevoland, in de streek Oostelijk Flevoland, gemeente Lelystad.

- Lelystad-Haven heeft jarenlang plaatsnaamborden gehad (een wit bord onder het blauwe plaatsnaambord - kombord - Lelystad). In ieder geval in 1999 was dat nog zo (zie foto). Wel een beetje vreemd gespeld, als één woord, en helemaal in hoofdletters is ook niet erg fraai, maar ja beter zo dan helemaal niks ;-) Helaas is dit bord namelijk inmiddels verdwenen.

Wat ons betreft zou hier wel weer een plaatsnaamborje mogen komen. Je kunt Lelystad-Haven - dat wil zeggen de oude oorspronkelijke kern, oftewel het huidige buurtje Werkeiland - immers nog altijd als 'dorpje in de stad' beschouwen, niet alleen gezien de nog altijd wat geïsoleerde ligging, maar vooral ook vanwege de geschiedenis en wat daarvan in de bebouwing nog altijd herkenbaar is. Zie daarvoor verder bij Geschiedenis en Bezienswaardigheden. Het staat wél nog altijd als plaatsnaam vermeld in recente atlassen en - dus ook? - op Google Maps.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
De naam refereert aan het ontstaan als werkhaven ten behoeve van de drooglegging van de polder Oostelijk Flevoland.

Terug naar boven

Ligging

Lelystad-Haven ligt (in het) ZW van de stad Lelystad, en grenst in het NW grotendeels aan de N701 (Houtribweg) (alleen het oude gedeelte, het voormalige werkeiland ligt nog N daarvan), in het NO en ZO aan de Lage Dwarsvaart*, die de wijk scheidt van de rest van Lelystad, en in het Z aan het meer 't Bovenwater (waarachter de Knardijk loopt).
* Met dien verstande dat bedrijventerrein Noordersluis N van deze vaart ook nog tot de wijk wordt gerekend. Zie verder bij Statistische gegevens.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- Aanvankelijk heeft Lelystad-Haven ca. 60 inwoners, maar in 1954 is dat al opgelopen tot een populatie van alleen al ca. 400 dijkwerkers.

- Tegenwoordig omvat de wijk Lelystad-Haven de gelijknamige buurt plus de buurten Bovenwater, Hollandse Hout en Noordersluis (aldus de gemeentelijke website). Bovenwater omvat het meer 't Bovenwater plus de ZO aangrenzende Uilenweg (ca. 20 inwoners), de buurt Lelystad-Haven is het oude Werkeiland in het N - die in de volksmond ook nog altijd zo genoemd wordt - plus de Z aangrenzende nieuwere buurt rond de Harderwijkstraat (ca. 3.500 inwoners), Hollandse Hout is de buurt in het ZO (ca. 900 inwoners) en Noordersluis is het bedrijventerrein in het NO, waar volgens het CBS ook nog bijna 400 mensen wonen. Totaal dus ca. 2.200 huizen met ca. 4.800 inwoners. Volgens de CBS-statistieken is sprake van de statistische wijk 33 'Haven-Noordersluis', waar naast de genoemde buurten ook de ZO van bedrijventerrein Noordersluis gelegen Landstrekenwijk nog onder valt (met ca. 4.500 inwoners), en waar zij de buurt Bovenwater benoemt als Uilenweg.

Terug naar boven

Geschiedenis

In den beginne
In 1950 wordt een begin gemaakt met de aanleg van de ringdijk van Oostelijk Flevoland. Middenin het IJsselmeer wordt het 7 km lange dijkvak Perceel P aangelegd. Vanaf Perceel P kan men aan beide zijden verder werken aan de rest van de ringdijk (aan de Z kant betreft dat de Knardijk). 1 km dijkvak wordt verbreed tot 50 à 100 meter. Op dit gedeelte wordt een werkeiland met een werkhaven aangelegd - dat later de naam Werkeiland Lelystad-Haven krijgt - en een 'kamp' waar dijkwerkers en ander personeel worden gehuisvest.

Nederzetting
Zo ontstaat een kleine nederzetting van aanvankelijk ca. 60 bewoners, in 1954 al uitgegroeid tot ca. 400 dijkwerkers, met een stuurhuis, een kantine die tevens dienst doet als dorpshuis, een schooltje, een kleuterschooltje, een ziekenbarak, een huisarts, op zondag kerkdiensten in een tot kerkje geïmproviseerde EHBO-post (later in het stenen stuurhuis), een postkantoortje (bemand door en gevestigd in het pand van kapper Borst) en woonarken en houten barakken voor de arbeiders. Voor de ingenieurs zijn er stenen huizen. Later worden er ook arbeidershuisjes gebouwd. Ook wordt er een bouwput gegraven voor Gemaal Wortman (zie daarvoor verder bij Bezienswaardigheden).

Vertraging door Watersnoodramp
Na de stormramp in Zeeland op 1 februari 1953 worden bijna alle baggermolens, hijskranen en ander materiaal van de dijkbouw Oost Flevoland ingezet in Zeeland om daar de dijken te herstellen. De dijkbouw en inpoldering van Oostelijk Flevoland wordt daardoor een jaar vertraagd. De bouw van Gemaal Wortman en de Noordersluis gaan wel gewoon door.

Verbinding met de vaste wal in Harderwijk
Werkeiland Lelystad-Haven ligt uiteraard geïsoleerd van de 'buitenwereld'. Op zich is dat geen probleem, omdat voedsel, de post en andere benodigheden per schip de dr. C. Lely worden aangevoerd. De kapitein van het schip, de vader van Bob Flobbe, die hier zijn jeugd heeft doorgebracht, regelt aan de hand van boodschappenboekjes van de huismoeders de inkopen in Harderwijk. Ieder gezin had zijn eigen houten kist met daarin hun boodschappenboekje. Als de boot om 09.00 uur in de haven van Harderwijk aankwam, haalden de Gereformeerde en de Hervormde kruidenier ieder hun deel van de kisten af, voorzagen die van de boodschappen en leverden ze weer af. Ook niet-kruideniersartikelen die elders uit de stad nodig waren (zoals bijv. laarzen), regelden zij als service voor de mensen van Lelystad-Haven. Ook de slager werkte met boodschappenboekjes en ook de zuivel ging via de kisten. Ook kampbeheerder De Jong had altijd veel proviand nodig. Dat kwam ook met de Lely. Om 11.00 uur vertrok de boot weer terug naar het werkeiland. Aan het begin van de haven gaf de Lely een lange stoot op de fluit. Iedereen op het eiland wist dan: over 5 minuten ligt de boot voor de wal en kan ik de proviandkist afhalen.

De post
Ook de PTT postzak werd in Harderwijk aan boord afgeleverd. Die kwam veilig in de stuurhut te liggen. Onder het varen sorteerde de kapitein het beetje post. En deed dat bij de mensen in hun boodschappenkist. Of hij bracht het op Lelystad-Haven op de fiets bij hen thuis. Later mocht dat niet meer. Want de kapitein was geen opgeleid bevoegd gecertificeerd postsorteerder. De PTT plaatste daarom een stalen kast in het gangboord van de Lely. Met hangslot. Daarin werd de postzak opgeborgen. En kapper Borst op Lelystad-Haven, die inmiddels was aangesteld als postbezorger, had de sleutel. De kast in het gangboord was echter niet waterdicht. Op de vraag van de kapitein aan de PTT wie er tijdens de reis met slecht weer en buiswater verantwoordelijk was voor de postzak was het antwoord: de kapitein. Dus kreeg de kapitein een reservesleutel om bij slecht weer de postzak veilig in de stuurhut te leggen. Een week later werd het postzakje weer gewoon in de stuurhut afgeleverd. De stalen kast is een mooie gereedschapskast geworden en staat na 64 jaar nog steeds bij een van de zoons in de schuur...

De strenge winter van 1954
In de strenge winter van 1954 wordt de situatie even penibel. Aanvankelijk gaan de inpolderaars over het ijs naar het vasteland om hun inkopen te doen. Maar als de dooi inzet, waardoor het ijs begint te kruien, en men niet meer over het ijs kan, maar er ook nog niet gevaren kan worden, moet het Werkeiland enige tijd per helikopter* worden bevoorraad. De bewoners zijn natuurlijk blij met het voedsel, maar ook met de postzakken met post die de helikopter brengt, waarmee men de contacten met de buitenwereld onderhoudt.
* Wat, blijkens het filmpje onder de link, in die tijd nog als helikoptèr wordt uitgesproken.

De laatste inpolderingsloodjes
In 1954 komt het dijktracé tussen Perceel P en Harderwijk gereed. Perceel P is niet langer een eiland. Desondanks wordt het hiervoor beschreven verbrede dijkvak omgedoopt tot Werkeiland Lelystad-Haven. De ringdijk van Oostelijk Flevoland wordt in 1956 gesloten, en in 1957 valt de polder droog (waarbij de mannen met de hand de laatste in de blubber spartelende vissen vangen...), waarna de grond nog enkele jaren verder moet drogen (en er in de weekenden files ontstaan op de Knardijk, van vastelanders die het Werkeiland als 'toeristische attractie' komen bezichtigen. De inwoners staan niet te juichen bij dat 'aapjes kijken'. Waar ze wél blij mee zijn is dat ze vanaf dan met de bus naar Harderwijk kunnen, naar school en om boodschappen te doen).

Het prille begin van Lelystad
De beoogde ontwikkeling van Lelystad komt echter nog niet echt op gang. Lange tijd bestaat de 'stad' slechts uit het Werkeiland Lelystad-Haven, dat overeenkomt met het huidige buurtje Werkeiland. Pas in september 1967 arriveren de eerste bewoners van het 'eigenlijke' Lelystad. Ook in de jaren daarna vlot het nog niet met de groei van de stad, omdat mensen niet staan te springen om te verhuizen naar 'die rimboe'. Pas na de aanwijzing van Lelystad tot groeikern in 1975, om de bevolkingsdruk in de Randstad mede op te vangen, komt er schot in de ontwikkeling van de stad.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Lelystad-Haven, kun je terecht bij de volgende artikelen:

- Interview uit 2005 met ir. Jan Middelburg, die vanaf 1954 namens de Dienst der Zuiderzeewerken belast werd met de verantwoordelijkheid voor de dijkbouw rond Lelystad-Haven. Lees ook de commentaren er onder van mensen die zich ook nog het een en ander herinneren uit de beginjaren. - En nog een mooi interview met dezelfde hr. Middelburg, over de aanleg van een 'zwembad' voor de bewoners van het Werkeiland. Ook hier weer veel reacties eronder van mensen die hier ook nog herinneringen aan hebben.

- Ca. 40 artikelen met herinneringen van vroegere bewoners van Werkeiland Lelystad-Haven (voor een groot deel van de hand van Bob Flobbe, die op het werkeiland de jeugd van zijn leven heeft beleefd, en van wie wij hierboven enkele verhalen hebben mogen overnemen), die deels hierboven al zijn gelinkt.

- Gedicht van mevr. L. Flobbe-Schouwstra uit 1958 over haar leven op het Werkeiland.

- Weblog met artikelen m.b.t. Lelystad-Haven (2005-2010).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In december 2020 is een petitie gestart om het voormalig Werkeiland te behouden als erfgoed, of nauwkeuriger geformuleerd; de cultuurhistorische biotoop van dit gemeentelijk monument niet te laten aantasten door de realisatie van hoogbouw-appartementen in de directe omgeving. De petitie is opgezet door inwoners van Lelystad-Haven en mensen die het gebied rond het Werkeiland een warm hart toedragen. Volgens de opstellers is het voormalig werkeiland een uniek cultuurhistorisch eiland in de Flevopolder, waar de geschiedenis van Lelystad en van de Flevopolder is begonnen. Ze zijn dan ook uitgesproken tegen geplande hoogbouw in het gebied. Die doet volgens hen het open en historisch karakter van het Werkeiland teniet. Ook zou de verkeersdrukte rond het werkeiland te veel toenemen.

Projectontwikkelaars willen appartementen op het werkeiland bouwen. Het werkeiland in Lelystad-Haven is voor een groot deel een gemeentelijk monument, maar de gemeente heeft laten weten dat woningbouw op de beoogde locatie wel is toegestaan, omdat dit formeel buiten het gebied van het gemeentelijk monument ligt. De opstellers van de petitie wijzen op een passage over het werkeiland in de Kustvisie 2030 van de gemeente Lelystad. Daarin staat dat "het behoud van de kleinschalige en informele stedenbouwkundige opzet op het Werkeiland uitgangspunt is. Nieuwbouw voegt zich toe met respect voor de omgeving zowel in stedenbouwkundig als architectonische zin." De Kustvisie is destijds door de gemeenteraad aangenomen. Volgens de opstellers van de petitie zijn de huidige bouwplannen daarmee in strijd. De gemeente zou haar eigen erfgoed hiermee 'verkwanselen'. Wordt vervolgd dus... Voor recente ontwikkelingen in dit gebied zie het 'dossier voormalig Werkiland Lelystad' op de site van Omroep Flevoland.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De in 1956 gereed gekomen Noordersluis op Lelystad-Haven is een schutsluis met waaierdeuren aan de buitenzijde.

- W van bedrijventerrein Noordersluis ligt de echte Noordersluis. Bij de O entree van het bedrijventerrein, op de hoek van de Westerdreef en de Zuiveringweg, staat het 7 meter hoge kunstwerk Noordersluis van kunstenaar Ab van Vloten. Twee antieke sluisdeuren uit Harlingen zijn in 2005 per schip naar Lelystad-Haven gebracht. Daar zijn ze in een speciaal voor dit doel gegraven vijver geplaatst. Het kunstwerk bestaat uit twee opengeslagen sluisdeuren met ertussen een glasplaat, die het water symboliseert. Het kunstwerk is een initiatief van de Bedrijfskring en het Platform Noordersluis. Zij beogen met dit kunstwerk een betere herkenbaarheid van het industrieterrein. Het markante herkenningspunt wordt 's nachts verlicht.

- Op 13 september 1956 wordt het sluitgat in de meerdijk even ten noorden van Lelystad gesloten. Enkele uren na de sluiting stelt koningin Juliana dieselgemaal Wortman - gelegen O van de Noordersluis - in werking. Tegelijkertijd beginnen ook de gemalen Colijn en Lovink met het leegmalen van de polder Oostelijk Flevoland. De 3 gemalen hebben 9 maanden nodig om de polder droog te malen. Op 27 juni 1957 wordt Oostelijk Flevoland officieel 'droog' verklaard. Het diepste punt van de polder, rond Lelystad, is het laatst aan de beurt. Hier blijft de polder nog lang drassig en gevaarlijk om te betreden. Het duurt nog 15 maanden voordat het peil in de lage afdeling van de polder op 6,2 meter beneden NAP kan worden ingesteld. Vervolgens moet de bodem nog ca. 5 jaar 'rijpen' (ontdaan worden van het overvloedige watergehalte) voor de landbouwers daadwerkelijk aan de slag kunnen. - Filmpje van de imposante machines van Gemaal Wortman te Lelystad-Haven in bedrijf. Het gemaal is een gemeentelijk monument.

- De bebouwde omgeving van Lelystad is relatief jong. Tegelijk gaan de ontwikkelingen snel. In 2017 is gevierd dat 50 jaar daarvoor, in 1967 dus, de eerste inwoners in Lelystad een woning kregen. In dit jubileumjaar heeft het college tevens besloten om op basis van het positieve advies van de Erfgoedcommissie en aanvullend onderzoek, diverse woningen, objecten en terreinen op Werkeiland Lelystad-Haven aan te wijzen als gemeentelijk monument. Het betreftb de woningen van het zogeheten Stenen Kamp, de houten woningen aan de sluis (ook wel het Houten Kamp), het sluizencomplex met Gemaal Wortman, de dienstwoningen NO van het gemaal, en de vrijstaande klok. Daarnaast vallen ook delen van het terrein van het werkeiland onder de aanwijzing.

Voor enkele delen die niet zijn aangewezen, wordt nader onderzoek gedaan. Op deze plattegrond zijn de desbetreffende woningen, objecten en terreinen in kaart gebracht. De panden op Werkeiland Lelystad-Haven die na 1967 zijn gerealiseerd, zijn bij de aanwijzing buiten beschouwing gelaten. Hier ontbreekt de cultuurhistorische meerwaarde of de historische afstand. Dit is nodig om een kwalitatief oordeel te kunnen vormen. Voorheen waren er in Lelystad nog geen gemeentelijke monumenten. De aanwijzing tot gemeentelijk monument beoogt er aan bij te dragen dat de bijzondere stedenbouwkundige en cultuur- en architectuurhistorische elementen van Lelystad voor de toekomst behouden blijven. De huizen op het Werkeiland zijn in 2007 opgeknapt en verkocht. Voorheen waren de huizen in bezit van Pension De Lange Jammer, dat eveneens in 2007 is gerestaureerd en heropend als kleinschalig driesterrenhotel/B&B. De oude werkhaven is een jachthaven geworden.

- De Klasemaboom, een schietwilg langs de Oostvaardersdijk aan de Houtribweg te Lelystad-Haven, is de oudste boom van Oostelijk Flevoland (1950), en genoemd naar ir. Klasema, hoofd van de Dienst der Zuiderzeewerken (1970-1974). Het verhaal gaat dat dit boompje, geplant als piketpaaltje, groot is geworden op het spoelwater van de aardappelen van een polderpioniersvrouw. De boom wordt geëerd met poëzie van lokale dichters. De laatste strofes van het gedicht van Job Degenaar beschrijven de onttakelde boom het mooist: "Daar staat me die oude anarchist / scheef en leeg / als een legende z'n moeizame zomer toe te ruisen."

- Het monument 'De Dukdalf' (2009) aan de Pioniersstraat, ter hoogte van hotel De Lange Jammer, is een replica van de allereerste paal, met informatiepaneel en een paaltje om een wandelroute-app te downloaden. Het heeft in 2011 de 'Kern-met-Pit prijs' van de KNHM toegekend gekregen, als leukste idee/project voor de leefomgeving.

- Het monument 'De Bel van Werkeiland Lelystad-Haven' hangt voor hotel De Lange Jammer. De bel is nog uit de tijd van de ca. 50 allereerste dijkwerkers die in een barak op een ponton woonden (1952). De bel werd gebruikt om te melden dat de keuken het eten klaar had. Ook bij mist had de bel een belangrijke functie.

- Kunstwerk 'Torso' (1980) aan de Sluisstraat.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Zeilwedstrijd 50 Mijl Single- and Doublehanded Regatta (eind april, vanuit jachthaven Lelystad-Haven). - Videocompilatie 50 Mijl Single- and Doublehanded Regatta 2015.

- De Lelystad Regatta (weekend eind september) is een tweedaagse zeilwedstrijd vanuit jachthaven Lelystad-Haven, met een bijzondere formule. Behalve voor je persoonlijke prestatie als wedstrijdteam, vaar je ook voor de clubprestatie van je watersportvereniging. Dat geeft een extra boost en nog meer mooie verhalen op de zaterdagavond, onder het eten, bij het biertje en de live muziek. Aldus de organisatoren.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In het ZW van Lelystad-Haven, O van de Knardijk en de Oostvaardersplassen, ligt recreatiemeer 't Bovenwater. Het meer is verboden voor motorboten. Stille motoren met vergunning zijn wel toegestaan, en er kan ook worden gezeild. Aan het meer ligt Jachthaven De Gnutten. Het meer is niet toegankelijk vanaf het IJsselmeer, maar je kunt een zeilboot huren bij Watersportvereniging Het Bovenwater.

- Het park 'Hondekop', een soort schiereiland, dankt zijn naam aan de vorm en is gelegen in de hoek achter de Purmer, tussen ‘t Bovenwater en de Buizerdtocht (Hollandse Hout). Het heeft een oever- / broedwand voor beschermde vogels. De herinrichting (2004) is door de gemeente, in overleg samen met bewoners van deze 2 wijken bedacht, als wandelgebied met veel paden, een vijver en brugje.

- Het wijkwinkelcentrum (met versmarkt) van Lelystad-Haven ligt aan het begin van de Ringdijk.

- Handmatig bedienbaar sluisje / brugje tussen de Buizerdtocht (Hollandse Hout) en de Lage Dwarsvaart.

- Oeverwand met broedplaatsen voor de beschermde oeverzwaluwen, bij het bedrijf Heembeton langs de Lage Dwarsvaart. Zo zijn er in Lelystad-Haven 3 verschillende soorten zwaluwen te zien. En ook het 'vlinder-/vogelbosje' langs de Lage Dwarsvaart op het terrein van Heembeton. Beide plaatsen zijn ingericht met hulp van Landschapsbeheer Flevoland.

- Z van de buurt Hollandse Hout ligt het ca. 900 ha grote bosgebied en deels bosreservaat Hollandse Hout, aan de Knardijk / Buizerdweg tot aan de Lage Knarsluis (met ca. 60 nesten van de huiszwaluw) bij de A6.

- In 2015 hebben inwoners van Lelystad-Haven gezamenlijk beplanting aangebracht op de landtong in de wijk. Het openbare strookje grond voor de huizen en bij het water, zag er onverzorgd en rommelig uit. Omwonenden wilden dit gezamenlijk opknappen. Bewoners hebben met elkaar, en met begeleiding van de gemeentelijke stedenbouwkundige, het ontwerp gemaakt en gezorgd voor de uitvoering. Ook het onderhoud wordt samen gedaan. Wethouder John van den Heuvel: "Dit initiatief is een prachtig voorbeeld van 'Mensen maken de buurt', omdat bewoners samenwerken en samen zorgen voor een plezierige woon- en leefomgeving. Door het project ziet de buurt er weer netjes uit, is de saamhorigheid in de wijk vergroot en zijn de sociale contacten verbeterd. Dat is precies wat we met deze campagne beogen."

Terug naar boven

Beeld

- Drone-beelden van Lelystad-Haven in de sneeuw, januari 2015.

- Foto's van het Werkeiland I. - Foto's van het Werkeiland II.

- Op de site Historische luchtfoto's Flevoland van de provincie Flevoland kun je, middels navigatie aan de hand van de symbolen voor in- en uitzoomen, navigeren, het schuifbalkje voor de jaartallen etc., prachtig door de tijd reizen en zien hoe de kernen van Flevoland zich sinds 1960 hebben ontwikkeld. Zo kun je bijv. visualiseren hoe de stad Lelystad aanvankelijk geïsoleerd midden in de polder ligt, en zich sinds 1975 - door de benoeming tot 'groeikern' - in hoog tempo uitbreidt richting het Werkeiland Lelystad-Haven. En hoe het Werkeiland tot ca. 1985 als geïsoleerd dorpje apart ligt, en pas nadien omringd wordt door de nieuwe wijken in het Z.

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Actualiteiten m.b.t. Lelystad-Haven op de site van de gemeente Lelystad.

- Belangenvereniging: - Site Wijkraad Lelystad-Haven. - Wijkraad op Facebook.

- MFA: - In multifunctionele accomodatie (MFA) Buurthuis De Windhoek aan de Ringdijk is regelmatig iets te doen voor jong en ouder en ze kunnen ook anderszins veel betekenen voor de inwoners van Lelystad-Haven. Enkele voorbeelden: Elke donderdagavond is er klaverjassen. Een gezellige groep en er is altijd ruimte voor iemand die mee wil doen. Er is een vrijwilliger die mensen wil helpen met computerles, en iemand die je wil helpen bij het schrijven van een sollicitatiebrief. Elke dinsdag om 13.30 uur is er ouderengym. Kom gewoon eens binnen en doe een keer gezellig mee. Heb je moeite om je was te doen of heeft je hulp minder uren om de was te doen? Bel of kom langs dan kunnen ze kijken wat ze voor je kunnen betekenen in de waskom. Elke donderdag is er SAM SAM lekker koken en eten met en door inwoners, van 11.30-14.00 uur in het buurthuis. Kom binnen en doe mee. De kosten zijn slechts 2 euro. Elke 2e en 4e dinsdag van de maand is er van 10.00-12.00 uur knutselen in De Windhoek. Kosten 5 euro per keer voor de materialen. Graag van te voren aanmelden i.v.m. de aankoop van materiaal.

- Onderwijs: - Basisschool De Sluis is de basisschool van Lelystad-Haven. De school wil een gemeenschap zijn waar leerlingen zich geborgen en begrepen voelen. Begrip geeft zekerheid, rust en zelfvertrouwen. Dit valt niet altijd te vangen in regels. Hun voornaamste regel is: Hier doet niemand iets wat een ander stoort of in gevaar brengt. Op deze school willen ze de leerlingen leren omgaan met vrijheid. Voor hen betekent dat: leren omgaan met het maken van je eigen keuzes in het leven en daarmee je eigen leerproces steunen. Ze stimuleren leerlingen tot zelfstandig handelen. Leerkrachten zijn er niet alleen om de kinderen iets te leren, maar ook om ze te stimuleren. Door ‘uitgestelde aandacht’ prikkelen ze leerlingen om eerst hun eigen mogelijkheden te ontdekken en te gebruiken. Dit doen ze volgens het 'GIP-model' (van Groepsgericht naar Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht). Hierdoor laten ze de leerlingen een duidelijk positief zelfbeeld ontwikkelen. Hun missie is: "Samen lerend op weg naar zelfstandig verder."

Reacties

(2)

(...) (informatie hierboven verwerkt)
U mag bovenstaande informatie gebruiken.
Vr.gr., Bob Flobbe, Delfzijl.

Beste Bob,
Hartelijk dank voor uw aanvullingen en correcties! Ik heb e.e.a. hierboven verwerkt. Dank dat ik dit mocht gebruiken. Ik had veel van uw prachtige verhalen uit uw jeugd op Werkeiland Lelystad-Haven reeds gelezen en hierboven deels verwerkt en ernaar gelinkt. Dat zal zeker velen die iets met Lelystad hebben en met het werkeiland in het bijzonder, veel plezier doen om nog eens terug te lezen hoe het er in de beginjaren aan toeging met alle improvisaties van dien die toen op veel gebieden noodzakelijk waren. Persoonlijk vind ik uw verhaal over hoe het er in de beginjaren met de post aan toeging, extra interessant, omdat ik filatelist ben, me in dat kader in de postgeschiedenis van (plaatsen in) Nederland verdiep, én mijn vader 43 jaar (1943-1986) bij de PTT heeft gewerkt en ook nog met de hand de post heeft gesorteerd, omdat er ook in een groot deel van zijn dienstverband-tijd nog geen postcode en mechanisatie van de sortering was.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen