Maasbracht

Plaats
Dorp
Maasgouw
Midden-Limburg
Limburg

maasbracht_plaatsnaambord_kopie.jpg

Maasbracht is een dorp in de provincie Limburg, in de regio Midden-Limburg, gemeente Maasgouw. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2006. Het is de hoofdplaats van de gemeente.

Maasbracht is een dorp in de provincie Limburg, in de regio Midden-Limburg, gemeente Maasgouw. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2006. Het is de hoofdplaats van de gemeente.

gemeente_maasbracht_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper.jpg

Gemeente Maasbracht anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (© www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Maasbracht anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (© www.atlasenkaart.nl)

maasbracht_en_brachterbeek_kaart_anno_ca._1935_kopie.jpg

Je kunt het je nu nauwelijks voorstellen, maar tot ver in de 19e eeuw was Brachterbeek nog aanmerkelijk groter dan de hoofdplaats Maasbracht. Op deze kaart, uit ca. 1935, zijn ze ongeveer even groot. De kerk van Brachterbeek is dan net gebouwd (1933).

Je kunt het je nu nauwelijks voorstellen, maar tot ver in de 19e eeuw was Brachterbeek nog aanmerkelijk groter dan de hoofdplaats Maasbracht. Op deze kaart, uit ca. 1935, zijn ze ongeveer even groot. De kerk van Brachterbeek is dan net gebouwd (1933).

Maasbracht

Terug naar boven

Status

- Maasbracht is een dorp in de provincie Limburg, in de regio Midden-Limburg, gemeente Maasgouw. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2006. Het is de hoofdplaats van de gemeente.

- Wapen van de voormalige gemeente Maasbracht.

- De gemeente Maasbracht is in 1991 vergroot met de gemeenten Linne, Ohé en Laak en Stevensweert.

- Voor de postadressen valt ook het dorp Brachterbeek onder het dorp Maasbracht.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Brach.

Oudere vermeldingen
1265 de Bragth, 1294-1295 apud Bragth iuxta Egth, ca. 1550 Bracht, 16e eeuw Maesbracht, ca. 1700 Maasbracht.

Naamsverklaring
"Bracht behoort bij het werkwoord breken en bij braak 'diepgeploegd, gebroken land, akkerland ontgonnen in heidegrond', ter aanduiding van nieuw ontgonnen gronden. De toevoeging van de riviernaam Maas is ter onderscheiding van Bracht (Duitsland, ten oosten van Reuver), 1294-1295 Bragth in mola."(1)

Terug naar boven

Ligging

Maasbracht ligt ZW van Roermond en grenst in het O aan A2 en A73 en in het W aan Maas en Julianakanaal.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Maasbracht 191 huizen met 1.114 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 50/305 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Kruchten 28/167, Bruchterbeek (= Brachterbeek) 88/495 en Bruchter St. Joost (= Brachter St. Joost) 25/147. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 2.300 huizen met ca. 5.800 inwoners (exclusief de ca. 1.200 inwoners van het dorp Brachterbeek, dat voor de postadressen ook onder dit dorp valt).

Terug naar boven

Geschiedenis

Scheepvaart en scheepvaartindustrie
"Het dorp is nauw met de Maas verbonden. Vanaf 1860 was de Maas ten zuiden van Venlo niet bevaarbaar, omdat België veel water onttrok om via kanalen naar de Kempen te laten stromen. In juli 1929 kwam de Maasverbetering tussen Grave en Maasbracht gereed. Stroomopwaarts was de Maas nog een onbetrouwbare regenrivier. Hierdoor was het gunstig om in laatstgenoemd dorp een overslag te realiseren, waarbij steenkool het belangrijkste overslaggoed was.

Vanaf 1926 liep er een zijtak naar de haven van het dorp, vanaf tramhalte Stevensweert aan de tramlijn Roermond - Sittard . De eerste twee jaar nadat dit in gebruik was gesteld werd hierover bouwmateriaal vervoerd voor het kanaal en Sluis Maasbracht, daarna zand, grind en andere grondstoffen. Op 30 november 1929 werd de kolentip van het Rijkskolentipsbedrijf in gebruik genomen. Drie treinen met 50 kolenwagons per dag werden uit de Oostelijke Mijnstreek via station Echt de tramlijn opgeleid en vervolgens via de kolentip op schepen geladen. De kolentip werd bij het gereedkomen van het Julianakanaal overbodig en is in juli 1935 gesloten, want vanaf mei 1934 vond de overslag plaats in de havens van Born, Stein en Borgharen. De Tipstraat en restaurant de Kolentip op het onderstel van deze voormalige installatie herinneren nog aan deze tijd. Er is een Maasboulevard waar veel economische activiteiten plaatsvinden die met binnenvaart en ook pleziervaart samenhangen.

In 1934 kwam het Julianakanaal gereed, dat via het Sluizencomplex Maasbracht toegankelijk is. Het dorp wordt mede daardoor ook door veel binnenvaartschippers gekozen als zogeheten "thuishaven", of domicilie (een postadres), omdat men toch een vast adres aan wal moet hebben om schriftelijk bereikbaar te zijn. Ook godsdienstoefeningen (katholiek, hervormd, gereformeerd) konden er worden bijgewoond. Het dorp heeft ook een industriehaven met het industrieterrein Koeweide. Hier vindt men scheepvaartgerelateerde bedrijven als Linssen Yachts, en metaalbedrijf Antonius, waar onderdelen van drukketels worden vervaardigd. Ook zijn er de silo's van mengvoederbedrijf De Heus en van Cehave Landbouwbelang. Naast dit industrieterrein zijn er nog enkele andere, kleinere, bedrijventerreinen."(2)

Maas Binnenvaartmuseum
"Ver weg van alle wereldzeëen of grote industriesteden ligt de grootste binnenhaven van Nederland. Maasbracht kent een rijke historie met de Maas en de binnenvaart. Als grootste binnenhaven van Nederland mag dit dorp zich met recht het centrum van de binnenvaart noemen. Aan de Maasboulevard, die naast de haven gelegen is, vinden veel economische activiteiten plaats die met binnenvaart en pleziervaart samenhangen. Het Maas Binnenvaartmuseum stelt een rijke geschiedenis aan verhalen en herinneringen uit de binnenvaart van het dorp tentoon. De scheepsattributen zoals ze vroeger gebruikt werden. Alles over de voor het dorp zo belangrijke zand- en grindwinning. Waarbij zelfs het skelet van een paard tevoorschijn kwam.

Onze collectie is het bezoeken waard. Bijzondere binnenvaartschepen op schaal. Diverse gebruiksartikelen van vroeger. Oude vaarkaarten. Foto’s en documenten van de schippersbeurs. Een complete scheepswerf met dokken en al op schaal. Een bedienbare scheepslift. Door baggerwerkzaamheden opgegraven schatten. Met monitoren wordt dit alles toegelicht. Je treft er ook een maquette aan van het “schepenkerkhof”: een ramp die de binnenvaart trof op 30 september 1944, waarbij 240 schepen in de haven van Maasbracht met dynamiet door de vijand tot zinken werden gebracht. Een gebeurtenis die in de geschiedenis van de binnenvaart zijn weerga niet kent. De afgelopen decennia kreeg ook de binnenvaart te maken met allerlei maatschappelijke en economische ontwikkelingen. In het museum kun je in woord en beeld zien hoe deze ontwikkelingen hun weerslag hadden op de bedrijfstak. Door middel van diverse foto-exposities ontdek je hoe de schipper en zijn gezin, vaak onder moeilijke omstandigheden, leefden en werkten. Als afsluiter is er de vaarsimulator om zelf eens voor schipper te spelen."

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Herinrichting
"De gemeente Maasgouw gaat in 2021 de riolering in de Hoofdstraat, de Kloosterstraat en de Kromstraat in Maasbracht vervangen. Tegelijkertijd krijgen de Hoofdstraat, Kloosterstraat en Kromstraat een nieuwe inrichting. In eerdere berichten hebben we aangegeven dat de Battenweg en de Haverkamp alleen een aangepaste inrichting zouden krijgen. Er is echter gebleken dat in de Battenweg ook de riolering aangepast dient te worden om het regenwater op te vangen. De bestaande riolering wordt niet vervangen. De Hoofdstraat krijgt de uitstraling van de Molenweg. De stoepen krijgen een andere steen die wel dezelfde kleur heeft als de Molenweg, maar een gladdere structuur, zodat deze beter onderhoudbaar is. De Hoofdstraat is onderdeel van het centrum: parkeervakken, verlichting en rijbaan zijn overeenkomstig het beeld van het centrum. Voor de fietsers is een fietspad voorzien.

Er zijn meer parkeerplaatsen beschikbaar dan in de oude situatie en het zicht vanuit de Suikerdoossingel richting de Hoofdstraat is beter, omdat de weg meer richting de Kromstraat is gelegd dan in de huidige situatie. De kruising met de Suikerdoossingel blijft onveranderd. De aansluiting van de Kromstraat op de Kloosterstraat verandert daarentegen ingrijpend: Doordat de Kromstraat een 30km uur weg wordt, is de aansluiting veranderd naar een inrit-constructie (drempel). Daardoor wordt het kruispunt ook een stuk kleiner dan dat het nu is en is er ruimte voor meer groen. Door de as van de Kloosterstraat meer richting de Kromstraat te verschuiven, ontstaat er ter plaatse van de Kloosterhoek een grotere groenzone. De groene scheiding tussen het trottoir en de rijbaan helpt daar nog extra bij. In de Kloosterstraat zijn de wijzigingen iets minder heftig. De belangrijkste wijzigingen zijn de inrichting van de weg met fietspaden en het verplaatsen van de bushaltes. De bushaltes komen hierdoor dichter bij elkaar te liggen.

Ter hoogte van de kruising Kloosterstraat - Haverkamp - Europlein wordt een rotonde aangelegd. Deze heeft drie functies: het remmen van het verkeer in de Kloosterstraat, het verbeteren van de doorstroming vanuit de Haverkamp en het oplossing van het slechte zicht op de Kloosterstraat vanuit het Europlein. De rotonde krijgt vrijliggende fietspaden, zodat de fietsers de rotonde veiliger kunnen oversteken. De Kromstraat wordt een 30 km/uur weg. Eerste inzet was om de Kromstraat volledig doodlopend te maken, alleen ging dat problemen geven met afvalophaaldiensten, omdat deze dan niet kunnen keren. Daarom is besloten om een aansluiting te maken op de Battenweg, maar dan alleen voor hulpdiensten en vuilophaaldiensten. De aansluiting met de Battenweg wordt ook een drempel, met daarin paaltjes die door de hulpdiensten en vuilophaaldiensten kunnen worden verwijderd. Verder is de huidige uitgebreide parkeergelegenheid teruggebracht naar een beperkt aantal parkeerplaatsen, die worden afgewisseld met groenstroken. Aan de even zijde wordt een trottoir met een hoge stoeprand aangelegd. (bron: gemeente Maasgouw)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Maasbracht heeft 8 rijksmonumenten.

- Maasbracht heeft 10 gemeentelijke monumenten.

Sint Gertrudiskerk
De Sint Gertrudiskerk (Kerkplein 1) ligt op een verhoging aan de Maas, en enigszins buiten het dorpscentrum. Deze locatie maakte hem zeer geschikt om schippers de gelegenheid te geven hun religieuze plichten te vervullen, een traditie die in stand is gebleven. Reeds in 1265 wordt melding gemaakt van een kerk in Maasbracht. De toren is 14e-eeuws, al menen sommigen dat deze al in de 13e eeuw is gebouwd. In 1890 is een nieuwe kerk gebouwd naar ontwerp van Jules Kayser. Deze kerk is eind 1944 zwaar beschadigd door Brits artillerievuur. In 1948-1949 is een nieuwe kerk gebouwd waarvan Alphons Boosten de architect was. In 1950-1951 is de toren gerestaureerd.

De 14e-eeuwse toren, die drie geledingen telt, heeft een bakstenen plint en is verder in mergelsteen uitgevoerd. De kerk is in rode baksteen uitgevoerd, heeft rondboogvensters en rondbogige gewelven en een voorhoging boven het koor, naar christocentrische trant. De apsis is rond. De kerk heeft enkele zijkapellen en een reeks nevenruimten onder lessenaardak. Het doopvont is uit het eerste kwart van de 16e eeuw met een deksel van eind 19e eeuw. Communiebank uit 1835.

Heilig Hartbeeld
Het zandstenen Heilig Hartbeeld is in 1924 ontworpen door beeldhouwer Jean Geelenvoor en destijds geplaatst bij het klooster van de Zusters der Goddelijke Voorzienigheid aan de Kloosterstraat. In 1971 is het beeld in verband met een wegverbreding verplaatst naar de ingang van de begraafplaats aan de Hoofdstraat. In 1983 kreeg het een plaats in de voortuin van de pastorie, en sinds 2002 staat het op de huidige locatie, aan de voet van de toren van de Sint-Gertrudiskerk.

Protestantse kerk
Vanaf 1702 werden de hervormde schippers in deze omgeving bediend door de hervormde kerk in Stevensweert. In 1951 nam de laatste predikant van Stevensweert afscheid, maar reeds in 1943 werd de eerste predikant in Maasbracht beroepen, en er kwamen plannen voor een hervormd kerkgebouw in dat dorp. Nadat de schippers eerst diensten konden bijwonen op het schoolschip Prins Bernhard, en later in een bioscoop, werd in 1950 een hervormd kerkje gebouwd (op Julianalaan 42), ook bekend als witte kerkje of schipperskerk. Dit kerkje is in 2004, toen hervormden en gereformeerden samengingen in de PKN, afgestoten en is daarna gesloopt. De kerk op Sintelstraat 23 is in 1949 gebouwd als Gereformeerde kerk, naar ontwerp van Ch. Philips uit Geleen, ten behoeve van de gereformeerde schippers die hier regelmatig verbleven. Het is een bescheiden zaalkerkje onder zadeldak, voorzien van een dakruiter en een voorportaal. Het kerkgebouw werd, na de kerkenfusie van 2004 tot Protestantse Kerk Maasbracht, de protestantse kerk van het dorp.

Leonardusmolen
De Leonardusmolen (Zuidsingel 1a) dateert uit 1867. Tijdens de slag om de Roer-driehoek in de Tweede Wereldoorlog richtten enkele granaten, die dichtbij de romp insloegen, enige schade aan. In 1946 is de romp hersteld en een andere buitenroede gestoken. In 1947 raakt de bovenas zwaar beschadigd als de buitenroede tijdens het malen doorschuift en vastslaat op de molenberg. Een andere molenas met roede is vanwege de hoge kosten niet meer aangebracht en het maalbedrijf is verder elektrisch voortgezet. In 1950 is de binnenroede uitgenomen. Kort daarna volgt een verdere onttakeling door het verwijderen van de kap, de staart, de molenas en het gehele binnenwerk. Een kleine elektrische hamermolen neemt de functie van de maalstenen over. In 1973 is het bedrijf opgeheven.

Vanaf 1987 zetten enkele enthousiaste inwoners van Maasbracht en Brachterbeek zich in voor het herstel van de molen. Er wordt een stichting opgericht, die binnen korte tijd voldoende geld bijeen weet te vergaren om de romp te laten herstellen en zolders aan te brengen als eerste fase van de restauratie tot een maalvaardige molen. In de jaren negentig is de molen uitwendig weer compleet gemaakt en op 17 juni 2000 is hij als maalvaardige korenmolen officieel in gebruik genomen. Wat vergeleken met vroeger wel veranderd is, is de omgeving: vroeger stond de molen aan de zuidelijke kant van het dorp prachtig in het open landschap. Na de jaren vijftig vonden in het dorp, zoals in de meeste plaatsen, flinke uitbreidingen plaats. De molen is als gevolg daarvan binnen de bebouwde kom komen te staan. - Site Leonardusmolen.

Sluizencomplex
Sluis Maasbracht, ook bekend als de drielingsluis, is een complex van sluizen in het Julianakanaal, CEMT-klasse Va. Het sluizencomplex vormt de overgang tussen het Julianakanaal en de Maas. Het bestaat uit drie sluiskolken, die de oorspronkelijke enkele sluis die een paar honderd meter naar het oosten lag opvolgden. Aan de bouw van de sluizen is gewerkt in de jaren '60 van de 20e eeuw. Het complex is in maart 1964 opgeleverd. De sluizen hebben met 11,85 meter het grootste verval van alle sluizen in Nederland en hebben vanwege dat verval drijvende bolders. Het complex omvat drie sluizen met aanvankelijk identieke schutkolken, met een lengte van 142,00 meter en een breedte van 16,00 meter. De 14 kilometer stroomopwaarts in het Julianakanaal gelegen sluis Born heeft een halve meter minder verval, 11,35 meter, en heeft daarmee het op een na grootste verval van Nederland.

Verlenging sluizen. Om grotere en langere schepen toegang te kunnen blijven bieden op het kanaal is eind 2006 besloten de oostelijke kolk tot 225 meter te verlengen. De vaarweg is daarmee geschikt gemaakt voor schepen met een lengte van 190 meter, een breedte van 11,4 meter en een diepgang van 3,5 meter. In 2008 is het werk gegund aan de Belgisch-Nederlandse aannemerscombinatie Besix/Mourik Limburg. De aannemer heeft de verlenging gecombineerd met de verlenging van de sluiskolken in Heel en Born en heeft ook groot onderhoud aan de complexen uitgevoerd. De werkzaamheden in Maasbracht zijn in september 2009 begonnen en in november 2012 gereedgekomen. Als je op de drielingsluis staat heb je een prachtig uitzicht over de haven en de activiteiten op het water. Vanwege het grote verval en de gigantische sluisdeuren is het schutten altijd weer een spectaculair gezicht. Via Hart van Limburg (VVV) kun je een exclusieve rondleiding boeken bij de bediencentrale (voor groepen van 10 tot 20 personen). Bezoek de bediencentrale en ontdek hoe het sluizencomplex werkt.

Replica Erasmusbrug op schaal
In de buurt van de molen staat een bijzondere bezienswaardigheid, een uniek object, namelijk een op schaal nagebouwd deel van de Erasmusbrug met directe omgeving, in de voortuin van oud-binnenschipper Martin Seine, die het geheel zelf heeft vervaardigd. Onder de link vind je een reportage hierover, door het L1-programma Óngerwaeg (2019).

- Gevelstenen in Maasbracht.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Brach.nl organiseert Koningsdag, het jeugdwerk, de Kindervakantieweek en Sinterklaas in Maasbracht.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

Kringloop
Kringloop Maasbracht heeft als missie "reduce, re-use or recycle" op lokaal niveau. Zij focussen volledig op het hergebruik en het recyclen van overbodige goederen en proberen hiermee de algemene afvalstromen binnen regio Maasgouw op een andere wijze te benaderen en uiteindelijk te verminderen. Zij halen gratis herbruikbare goederen op in de regio Maasgouw. Zij specialiseren zich voornamelijk in kleine spulletjes, hebbedingtjes, boeken, muziek, verzamelingen, decoratie en hifi. Daarnaast is ook het gebruikelijke huisraad bij hen te vinden. Zij halen geen grote meubels op zoals bankstellen en slaapkamers. Kleding nemen ze ook niet aan. Kleine kasten, tafeltjes is geen probleem. Kleine spullen graag gesorteerd aanleveren in dozen of stevige tassen.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Maasbracht, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Oude kaarten van Maasbracht en Brachterbeek, met toelichting.

- Oude en recente foto's en ansichtkaarten van Maasbracht op Facebook.

Terug naar boven

Links / voorzieningen / verenigingsleven

- MFC: - "Als voormalig gemeentelijk Cultureel Centrum is Zalencentrum De Spil nog altijd bedeeld met een groot aantal cultureel-maatschappelijke organisaties en verenigingen onder haar vaste gebruikers. In de hechte gemeente Maasgouw, waar vele verenigingen bijzonder actief zijn, is ons zalencentrum dan ook onmisbaar. Naast wekelijkse repetities, vergaderingen of bijeenkomsten organiseren ze ook grotere evenementen binnen ons complex. Voor deze doeleinden weten ook organisaties van buiten het dorp ons te vinden. Enkele verenigingen en organisaties die bij ons hun thuisbasis hebben: Spaarkasvereniging de Verspillers; Biljartclub VOM; Carnavalsvereniging Onger ’t Viaduct; Dartclub biej Geert; Harmonie St. Cecilia; Linedancevereniging; Organisatie Cirque de Vasteloavendj; Stichting Eurofestival; v.v. Maasbracht; Vereniging MaasgouwMania open podium; Vereniging van Ouderen; Zumba."

- Onderwijs en kinderopvang: - "Basisschool de Toermalijn is in 2016 ontstaan door een fusie van basisschool Het Palet (OBS), basisschool De Vlinder (CBS) en basisschool De Tweesprong (RK). De Toermalijn is gevestigd in De Hoeksteen in Maasbracht. De Hoeksteen is een gebouw dat vele kindpartners huisvest, zoals Prokino kinderopvang, BSO en peuterspeelzaal, PSW junior, consultatiebureau en GGD. Dit biedt de mogelijkheid om de gehele ontwikkeling van het kind af te stemmen. Dat wil zeggen dat we de intentie hebben om gaandeweg opvang, onderwijs, ontspanning en opvoeding meer dan voorheen binnen één pedagogische, doorgaande lijn te laten vallen, rekening houdend met verschillen in de ontwikkelingsbehoeften van kinderen."

- Prokino Maasbracht biedt middels Kinderdagverblijf Eigenwijsje, de Peutergroep en BSO Pienter kinderopvang in het dorp, sinds 2015 gevestigd in de nieuwe Brede School aan de Neutrale Hoek. De nieuwe locatie heeft de beschikking over alle faciliteiten van de school, zoals een grote sportzaal en een creatieve ruimte. Tevens kunnen de kinderen heerlijk spelen op het speelplein, bij de kleine speeltoestellen en biedt het trapveldje bij de Brede School de mogelijkheid om een balletje te trappen.

- Muziek: - "Een exacte datum van de oprichting van de vereniging is helaas niet aan te geven, maar duidelijk is dat onze vereniging in de eerste helft van de 19e eeuw als een liederentafel is begonnen. Deze liederentafel richtte zich voornamelijk op kerkelijke muziek. Waarschijnlijk had men na verloop van tijd behoefte aan instrumentale begeleiding, waardoor er aan het koor een instrumentaal ensemble werd toegevoegd. Dit ensemble was de voorloper van Fanfare Eendraght Maasbracht. Wanneer dit ensemble was uitgegroeid tot een fanfare is niet helemaal duidelijk. Helaas zijn uit deze interessante periode veel gegevens verloren gegaan door een dramatische brand in het verenigingsgebouw in 1935. Het grootste deel van het historisch archief is hierbij verloren gegaan.

Niet altijd verliep de geschiedenis van de vereniging in pais en vree. Aanleiding hiervan was de bouw van een nieuwe parochiekerk. De bevolking was in de tweede helft van de 19e eeuw toegenomen, waardoor de bestaande parochiekerk te klein was geworden. Er moest een nieuwe kerk gebouwd worden. De bewoners van Brachterbeek wilden de oude kerk graag behouden en een nieuwe bouwen tussen de kernen Maasbracht en Brachterbeek. De toenmalige bisschop besliste echter dat de oude kerk zou worden afgebroken en er een nieuwe op dezelfde plaats moest komen. Alleen de middeleeuwse toren zou behouden blijven. Hierdoor ontstond er een conflict tussen de beide dorpskernen. Het gevolg was dat de muzikanten uit Brachterbeek in 1884 besloten om een nieuwe muziekvereniging op te richten: Fanfare Eensgezindheid. Het moge duidelijk zijn dat de naam Fanfare Eendragt in die bewogen dagen door velen als nogal bizar werd ervaren. Waarschijnlijk is dit de reden geweest dat de naam Fanfare Eendraght in 1885 is gewijzigd in Fanfare St. Cecilia. Op het vaandel prijkt nu het jaar van de naamswijziging als het jaartal van de oprichting van Harmonie St. Cecilia.

Na de tijdelijke muzikale pauze door de oorlogsomstandigheden ging het zowel qua orkestgrootte als muzikaal niveau bergopwaarts. Onder leiding van haar toenmalige dirigent J.W. Maessen lukte het om binnen acht jaar de superieure afdeling te bereiken. Topprestaties van de vereniging zijn de twee Limburgse kampioenschappen en de twee Nederlandse kampioenschappen. In 2005 werd Harmonie St. Cecilia 2e in de 1e divisie tijdens het Wereldmuziekconcours (WMC) te Kerkrade (daarbij behaalde het orkest de onderscheiding goud!). In 2007 werd de vereniging winnaar in de primera division van het prestigieuze certamen van Altea (Spanje). Dat Harmonie St. Cecilia Maasbracht niet alleen uitstekend het ‘klassieke’ repertoire beheerst, heeft het orkest al meermaals bewezen. Zo nam harmonie St. Cecilia in 2000, 2002 en 2006 deel aan het TEMA (Tielen Entertainment & Music Award) Tielen-toernooi: een internationaal concours voor lichte muziek dat elke twee jaar plaatsvindt. Dankzij drie daverende shows, ondersteund met zang en dans, werd harmonie St. Cecilia zowel in 2000, 2002 als 2006 uitgeroepen tot winnaar in de categorie harmonie van het TEMA Tielen-toernooi."

- Sport: - Voetbalvereniging MBC '13 (Maasbracht Baek Combinatie '13) is in 2013 ontstaan uit een fusie van de voetbalverenigingen van het dorp en buurdorp Brachterbeek. "De vereniging heeft 4 senioren veldteams en een veteranenteam 35+. Verder heeft MBC’13 voor de dames een samenwerkingsverband met SNA. Zij kunnen voetballen in de samengestelde seniorenteams VR1, VR2 of 18+. Daarnaast heeft onze vereniging 4 teams uitkomend in de zaal en 1 team walking football. Er zijn 19 jeugdteams. Tevens is MBC’13 gestart met kaboutervoetbal voor de allerkleinsten (3- en 4-jarigen). Ons Sportpark Mortelskoel bestaat uit twee wedstrijdvelden en één trainingsveld. Verder is er nog 1 pannaveld. Verder heeft het complex een gebouw met onder meer 7 kleedlokalen, twee scheidsrechterlokalen en een EHBO-ruimte. De zaalteams van MBC’13 maken gebruik van de Andreashal in het dorp en sporthal Koeweide in Montfort. Tevens beschikt het complex over een eigen kantine met balkon waar het gezellig vertoeven is."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Maasbracht.

Reactie toevoegen