Manderveen

Plaats
Dorp
Tubbergen
Twente
Overijssel

Manderveen

Terug naar boven

Status

Manderveen is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Tubbergen.

Terug naar boven

Naam

In het Nedersaksisch
Maanderven.

Oudere vermeldingen
1846 gebied: Manderveen.

Naamsverklaring
Betekent veen 'veengebied' bij Mander.(1)

Terug naar boven

Ligging

Manderveen ligt N van Tubbergen en grenst in het N aan Duitsland.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Manderveen heeft ca. 250 huizen met ca. 625 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In 1963 heeft C.C.W.J. Hijszeler verslag gedaan van het archeologisch onderzoek in kringgrepgrafveld De Haar te Manderveen (in: Vereniging tot Beoefening van Overijssels Recht en Geschiedenis. Verslagen en mededelingen, vol. 78 (1963) p. 5-13). Dat verslag heeft ooit online gestaan, maar is verwijderd en elders op het internet is het vooralsnog niet meer te vinden.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Eind 2015 is het project Mijn Manderveen 2030 van start gegaan, waarbij de dorpelingen de huidige situatie van het dorp in kaart brengen, en inventariseren wat er nodig is om de kern ook in 2030 nog een leefbare en vitale kern te laten zijn.

- De dorpsraad van Manderveen heeft in 2010 bij de gemeente Tubbergen (wederom) aangedrongen op de uitgifte van nieuwe bouwkavels in het dorp. Volgens de dorpsraad staat de leefbaarheid van de kern onder druk, omdat jongeren bij gebrek aan bouwkavels wegtrekken naar omliggende dorpen. "Het vertrek van de jongeren heeft consequenties voor de leefbaarheid van het dorp. Het aantal kinderen dat de peuterspeelzaal bezoekt bijvoorbeeld. Dat is op het moment minimaal. Ook het aantal leerlingen op basisschool De Zeven Mijlen is klein. Nu heeft de gemeente toegezegd dat de school niet opgeheven zal worden, maar wat als het leerlingenaantal nog verder daalt? En ook het verenigingsleven staat onder druk. Geen mensen betekent geen leden en geen leden betekent geen club", aldus Ingrid Franke van de dorpsraad. Uit een enquete bleek dat alle jongeren graag in het dorp willen blijven wonen.

In 2014 is in Manderveen woningbouwplan De Bessentuin gerealiseerd, dat in de eerste fase voorziet in 4 kavels voor vrijstaande woningen en een 2-onder-1-kapwoning aan de Bovenbroeksweg.

- Recentelijk is drinkwaterpompstation Manderveen vernieuwd. De installaties, voorheen losstaand op het terrein, zijn vervangen en ondergebracht in een nieuw zuiveringsgebouw. De vormgeving en materialisatie van het nieuwe zuiveringsgebouw zijn gebaseerd op de boerenschuren en -stallen uit de omgeving. Door het gebruik van hout en donkere tinten past het gebouw goed in de omgeving.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging De Venfluiters. - Nieuws van De Venfluiters op Facebook.

- Paasvuur (1e paasdag).

- De carnavalsvereniging organiseert jaarlijks op een zondag eind augustus een Zeepkistenrace.

- Op de zondag voor Kerstmis wordt in Manderveen in het Kerstdorp (in een weiland aan de Manderveenseweg) het kerstverhaal uitgebeeld, met een heuse tempel en een metershoge kerk als blikvanger. Grote aanjager van het Kerstdorp is Jeroen Oosterik. Samen met ca. 100 vrijwilligers zorgt hij ervoor dat alles wordt opgebouwd. Volgens Oosterik is het kerstdorp niet te vergelijken met de traditionele kerstmarkten die her en der gehouden worden. "Dit is een hele beleving. Als je hier zondag loopt, krijg je gegarandeerd kippenvel. De huisjes worden allemaal mooi uitgelicht. Er is een tempel en een metershoge kerk, ook mooi verlicht. Het is echt uniek, omdat we het samen doen. Ik krijg hulp van alle kanten en dat is het mooie van een dorp als Manderveen." Er treden koren en fanfares op. En er zijn dieren, zoals kamelen en ezels.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het gebied Ruime Slag ten westen van Manderveen is in 2010 door het waterschap heringericht. De 'nieuwe natuur' ligt overwegend langs de Mosbeek, waarmee ongeveer 2 kilometer Mosbeek is hersteld. Met de inrichting van de natuur in het gebied van de Mosbeek wordt een versterking gegeven aan de recreatieve en toeristische sector.

Terug naar boven

Links/voorzieningen/verenigingsleven

Het kleine dorp Manderveen heeft een bruisend verenigingsleven. Het dorp telt de volgende verenigingen en instanties: voetbalvereniging, damesvolleybal, klootschietvereniging, De Zonnebloem, Oranjecomité, Werkgroep Jeugd, Dorpsraad, basisschool, peuterspeelzaal, muziekvereniging, toneelvereniging, ouderengym, volksdansen, zondagsschool, vrouwenverenigingen en Stichting De Samenwerking.

- Belangenvereniging: - "Het doel van Dorpsraad Manderveen is het versterken van de leefbaarheid van en sociale samenhang in het dorp. De Dorpsraad levert de bouwstenen voor het gemeentelijk beleid. Tegelijkertijd  is de Dorpsraad een communicatiekanaal voor inwoners naar de gemeente toe en omgekeerd. De Dorpsraad vertegenwoordigt de belangen van het dorp bij de gemeente en is er voor alle Manderveners. De Dorpsraad signaleert en inventariseert knelpunten en wensen die in het dorp leven. Ideeën en oplossingen maakt de Dorpsraad kenbaar bij de gemeente. Het doel is inwoners bij ontwikkeling van plannen te betrekken. Het gaat erom dat de wensen en behoeften van de bewoners tot hun recht komen in de beleidsplannen van de gemeente. De Dorpsraad is adviseur van de gemeente en heeft de mogelijkheid gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen over uiteenlopende onderwerpen. Bijvoorbeeld ten aanzien van huisvesting, openbare werken, zorg, welzijn, sport, voorzieningen en (verkeers)veiligheid."

- Dorpshuis: - In 2004 is dorpshuis De Samenwerking verbouwd en uitgebreid tot Kulturhus, zodat verenigingen en jong en oud er optimaal gebruik van kunnen maken.

- Onderwijs: - Basisschool De 7 Mijlen is een school met een grote historie en bestaat al ruim 130 jaar. In 1886 wordt hier de openbare lagere school gesticht. In 1964 komt er de neutraal bijzondere kleuterschool Klein Duimpje. Beide scholen betrekken in 1977 samen een nieuw gebouw en Stichting voor Neutraal Bijzonder Onderwijs te Manderveen is een feit. De nieuwe school krijgt de naam De Zeven Mijlen. Neutraal houdt in dat elk kind welkom is, ongeacht geloofsovertuiging. Voor deze vorm is gekozen, omdat de bevolking van Manderveen qua geloofsovertuiging voor ongeveer de helft uit katholieken en voor de helft uit hervormden bestaat. Bijzonder betekent, dat de school een eigen schoolbestuur heeft.

De school kenmerkt zich als een kleine, gezellige en bovenal vooruitstrevende school waar veel aandacht wordt geschonken aan de verschillende onderwijsbehoeften van kinderen. Ze hebben twee schoolpleinen die geheel gerenoveerd zijn. Buiten schooltijd doet het plein ook dienst als speelterrein van de buurt. De leerlingen zijn een goede afspiegeling van de bevolking in het dorp Manderveen. Tevens hebben ze kinderen uit het grensgebied met Duitsland op school. Veelal komen de kinderen in aanraking met de Nederlandse taal en het streekdialect. Ze zijn actief bezig om eventuele taalachterstanden vroegtijdig te signaleren en te bestrijden.

De 7 Mijlen is een neutraal bijzondere school. Ze willen een ontmoetingsplaats zijn voor kinderen, ouders en personeel met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden. Het merendeel is echter katholiek of protestants. Ze richten dagelijks het onderwijs in met de gedachte: “Verschillen zijn gewoon”. Daarmee bedoelen ze dat we in onze maatschappij veel mensen ontmoeten die verschillend denken, handelen en geloven. Dat is niet erg, dat is niet vreemd, dat is niet eng. Dat is een reden om elkaar te leren begrijpen en te respecteren. Vanuit de methode Trefwoord hebben ze dagelijks aandacht voor het christelijk gedachtegoed. Ze hebben hun vieringen en geven ruimte tot het doen van de communie en het vormsel. Maar ze besteden ook aandacht aan de andere geloofs- en levensovertuigingen. Op die manier leren kinderen niet alleen de verschillen, maar bovenal de overeenkomsten. Zo draagt de school bij aan een respectvolle maatschappij.

- Muziek: - Muziekvereniging De Eendracht is opgericht in 1945 en heeft ca. 40 actieve leden, verdeeld over de verschillende onderdelen zoals fanfare, drumband en majorettes.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Manderveen. - Nieuws van Dames 1 op Facebook.

- Zorg: - In 2012 is op Beltweg 15 De Amanshoeve gerealiseerd, een kleinschalige zorghoeve voor dementerende ouderen, waar de bewoners de zorg en aandacht krijgen die past bij hun levensfase.

Reactie toevoegen