Manderveen

Plaats
Dorp
Tubbergen
Twente
Overijssel

manderveen_plaatsnaambord_en_venfluitersdorp_kopie.jpg

Manderveen is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Tubbergen. Tijdens carnaval heet het dorp Venfluitersdorp.

Manderveen is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Tubbergen. Tijdens carnaval heet het dorp Venfluitersdorp.

Manderveen

Terug naar boven

Status

Manderveen is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Tubbergen.

Terug naar boven

Naam

In het Nedersaksisch
Maanderven.

Oudere vermeldingen
1846 gebied: Manderveen.

Naamsverklaring
Betekent veen 'veengebied' bij Mander.(1)

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet het dorp Venfluitersdorp.

Terug naar boven

Ligging

Manderveen ligt N van Tubbergen en grenst in het N aan Duitsland.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Manderveen heeft ca. 250 huizen met ca. 625 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In 1963 heeft C.C.W.J. Hijszeler verslag gedaan van het archeologisch onderzoek in kringgrepgrafveld De Haar te Manderveen (in: Vereniging tot Beoefening van Overijssels Recht en Geschiedenis. Verslagen en mededelingen, vol. 78 (1963) p. 5-13). Dat verslag heeft ooit online gestaan, maar is verwijderd en elders op het internet is het vooralsnog niet meer te vinden.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Eind 2015 is het project Mijn Manderveen 2030 van start gegaan, waarbij de dorpelingen de huidige situatie van het dorp in kaart brengen, en inventariseren wat er nodig is om de kern ook in 2030 nog een leefbare en vitale kern te laten zijn.

- De dorpsraad van Manderveen heeft in 2010 bij de gemeente Tubbergen (wederom) aangedrongen op de uitgifte van nieuwe bouwkavels in het dorp. Volgens de dorpsraad staat de leefbaarheid van de kern onder druk, omdat jongeren bij gebrek aan bouwkavels wegtrekken naar omliggende dorpen. "Het vertrek van de jongeren heeft consequenties voor de leefbaarheid van het dorp. Het aantal kinderen dat de peuterspeelzaal bezoekt bijvoorbeeld. Dat is op het moment minimaal. Ook het aantal leerlingen op basisschool De Zeven Mijlen is klein. Nu heeft de gemeente toegezegd dat de school niet opgeheven zal worden, maar wat als het leerlingenaantal nog verder daalt? En ook het verenigingsleven staat onder druk. Geen mensen betekent geen leden en geen leden betekent geen club", aldus Ingrid Franke van de dorpsraad. Uit een enquete bleek dat alle jongeren graag in het dorp willen blijven wonen.

In 2014 is in Manderveen woningbouwplan De Bessentuin gerealiseerd, dat in de eerste fase voorziet in 4 kavels voor vrijstaande woningen en een 2-onder-1-kapwoning aan de Bovenbroeksweg. - Bestemmingsplan De Bessentuin fase 2.

Na sloop van de basisschool (die een plek krijgt in het nieuw te bouwen Kulturhus-complex) worden op die locatie woningen gebouwd. Ook Café Peddemors wordt gesloopt. De horecafunctie daarvan wordt ondergebracht in het Kulturhus. Op de plek van het café komen 3 levensloopbestendige (senioren)woningen.

- Recentelijk is drinkwaterpompstation Manderveen vernieuwd. De installaties, voorheen losstaand op het terrein, zijn vervangen en ondergebracht in een nieuw zuiveringsgebouw. De vormgeving en materialisatie van het nieuwe zuiveringsgebouw zijn gebaseerd op de boerenschuren en -stallen uit de omgeving. Door het gebruik van hout en donkere tinten past het gebouw goed in de omgeving.

- Op de zondag voor Kerstmis werd in Manderveen t/m 2017 in het Kerstdorp (in een weiland aan de Manderveenseweg) het kerstverhaal uitgebeeld, met een heuse tempel en een metershoge kerk als blikvanger. Grote aanjager van het Kerstdorp was Jeroen Oosterik. Samen met ca. 100 vrijwilligers zorgde hij ervoor dat alles werd opgebouwd. Volgens Oosterik was het kerstdorp niet te vergelijken met de traditionele kerstmarkten die her en der worden gehouden. "Dit was een hele beleving. Als je hier liep, kreeg je gegarandeerd kippenvel. De huisjes werden allemaal mooi uitgelicht. Er was een tempel en een metershoge kerk, ook mooi verlicht. Er traden koren en fanfares op. En er waren dieren, zoals kamelen en ezels." In 2018 is de organisatie echter ontbonden, vanwege een combinatie van factoren: er moest al enkele jaren geld bij, de bezoekersaantallen liepen terug en het lukte niet meer om genoeg vrijwilligers bij elkaar te krijgen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging CV De Venfluiters. - CV De Grensdrieters.

- Paasvuur (1e paasdag).

- 1x in de 4 jaar zijn er de Zomerfeesten in Manderveen (juli). De laatste keer was in 2019, dus de eerstvolgende keer is in 2023.

- De carnavalsvereniging organiseert jaarlijks op een zondag in augustus een Zeepkistenrace (in 2020 voor de 12e keer). Voor een indruk van dit evenement zie de video Zeepkistenrace 2019.

- Jaba Feest (op een zaterdag in september, in 2020 voor de 10e keer).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het gebied Ruime Slag ten westen van Manderveen is in 2010 door het waterschap heringericht. De 'nieuwe natuur' ligt overwegend langs de Mosbeek, waarmee ongeveer 2 kilometer Mosbeek is hersteld. Met de inrichting van de natuur in het gebied van de Mosbeek wordt een versterking gegeven aan de recreatieve en toeristische sector.

Terug naar boven

Links/voorzieningen

- Algemeen: - Site van en over Manderveen.

- Belangenorganisatie: - "Het doel van Dorpsraad Manderveen is het versterken van de leefbaarheid van en sociale samenhang in het dorp. De Dorpsraad levert de bouwstenen voor het gemeentelijk beleid. Tegelijkertijd is de Dorpsraad een communicatiekanaal voor inwoners naar de gemeente toe en omgekeerd. De Dorpsraad vertegenwoordigt de belangen van het dorp bij de gemeente en is er voor alle Manderveners. De Dorpsraad signaleert en inventariseert knelpunten en wensen die in het dorp leven. Ideeën en oplossingen maakt de Dorpsraad kenbaar bij de gemeente. Het doel is inwoners bij ontwikkeling van plannen te betrekken. Het gaat erom dat de wensen en behoeften van de bewoners tot hun recht komen in de beleidsplannen van de gemeente. De Dorpsraad is adviseur van de gemeente en heeft de mogelijkheid gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen over uiteenlopende onderwerpen. Bijvoorbeeld ten aanzien van huisvesting, openbare werken, zorg, welzijn, sport, voorzieningen en (verkeers)veiligheid."

- Dorpshuis/Kulturhus: - In 2004 is dorpshuis De Samenwerking verbouwd en uitgebreid tot Kulturhus, zodat verenigingen en jong en ouder er optimaal gebruik van kunnen maken. "Het begon 3 jaar geleden toen we werden uitgedaagd om binnen ‘Mijn Manderveen 2030’ mee te denken over de toekomstige leefbaarheid van het dorp. Ja, natuurlijk! En we hebben met z’n allen niet stil gezeten. In een rap tempo werden er allerlei werkgroepen gevormd, die alle een onderdeel van die toekomst onder de loep namen. En met succes, want we hebben nu een goed plan waarmee de school én het Kulturhus kunnen blijven bestaan. Voor de afzonderlijke accommodaties, school en Kulturhus, wordt het in de toekomst steeds lastiger om overeind te blijven. Er komen minder leerlingen, de bevolking van ons dorp vergrijst. Er ligt druk op de exploitatie en ook op de benodigde vrijwilligers. Doordat mensen langer thuis willen en moeten blijven wonen ontstaat behoefte aan andere en nieuwe activiteiten.

Dit was voor ons aanleiding om een plan te maken voor het behoud van deze belangrijke voorzieningen. Door de functies te combineren, de exploitatie van school onder te brengen in het Kulturhus en de ruimtes gezamenlijk te gebruiken ontstaat er een onderlinge samenwerking - tussen alle gebruikers, dorpsbewoners, jong en oud(er) - waardoor het dorpshart wordt verlevendigd. Een plek waar iedereen elkaar ontmoet en spreekt. Om te weten wat er speelt en leeft. Zodanig dat een helpende hand toegestoken kan worden, in woord of daad, daar waar nodig. Zo’n plek, het fundament van het dorp, is onmisbaar voor de zorg om en voor elkaar. 6 februari was het dan zover. De dag dat Manderveen zich moest laten zien en horen in het gemeentehuis te Tubbergen. Het was prachtig om te zien dat er zoveel Manderveners en verenigingen waren gekomen om steun te geven aan dit plan. Daarmee hebben we een zeer positieve indruk gemaakt! Langs deze weg willen wij jullie hier dan ook hartelijk voor bedanken! Op 19 februari jl. is de gemeenteraad unaniem tot het besluit gekomen om dit project te steunen. Waar we ontzettend blij mee zijn! Er is nog veel werk te verrichten en daarbij hebben we jullie hard nodig, samen staan we sterk. En gaan we met z’n allen bouwen aan de nieuwe toekomst. Waar plannen worden gemaakt, komen dromen uit!" (aldus een bericht op de dorpssite uit zo te zien begin 2019)

De gemeenteraad van Tubbergen heeft in mei 2019 ingestemd met het verstrekken van een bedrag van 560.000 euro voor de plannen van Stichting Kulturhus, mede met het oog op het initiatief van werkgroep De Huiskamer. Eerder al stelde de gemeente 1,1 miljoen euro beschikbaar voor de leefbaarheid in Manderveen. Het bedrag van 560.000 euro heeft de gemeente nodig voor aankoop van ruim een hectare en opstallen om zo het project De Huiskamer mogelijk te maken. Hieronder valt de ondergrond van het Kulturhus en het naastgelegen veldje (ijsbaan) en worden ook de Landbouwersbank en Café Peddemors aangekocht. Het café wordt gesloopt. Op die plek komen huizen. De horecafunctie wordt ondergebracht in het nieuwe Kulturhus.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool De 7 Mijlen is een school met een grote historie en bestaat al ruim 130 jaar. In 1886 wordt hier de openbare lagere school gesticht. In 1964 komt er de neutraal bijzondere kleuterschool Klein Duimpje. Beide scholen betrekken in 1977 samen een nieuw gebouw en Stichting voor Neutraal Bijzonder Onderwijs te Manderveen is een feit. De nieuwe school krijgt de naam De Zeven Mijlen. Neutraal houdt in dat elk kind welkom is, ongeacht geloofsovertuiging. Voor deze vorm is gekozen, omdat de bevolking qua geloofsovertuiging voor ongeveer de helft uit katholieken en voor de helft uit hervormden bestaat. Bijzonder betekent, dat de school een eigen schoolbestuur heeft.

De school kenmerkt zich als een kleine, gezellige en bovenal vooruitstrevende school waar veel aandacht wordt geschonken aan de verschillende onderwijsbehoeften van kinderen. Ze hebben twee schoolpleinen die geheel gerenoveerd zijn. Buiten schooltijd doet het plein ook dienst als speelterrein van de buurt. De leerlingen zijn een goede afspiegeling van de bevolking in het dorp Manderveen. Tevens hebben ze kinderen uit het grensgebied met Duitsland op school. Veelal komen de kinderen in aanraking met de Nederlandse taal en het streekdialect. Ze zijn actief bezig om eventuele taalachterstanden vroegtijdig te signaleren en te bestrijden.

De 7 Mijlen is een neutraal bijzondere school. Ze willen een ontmoetingsplaats zijn voor kinderen, ouders en personeel met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden. Het merendeel is echter katholiek of protestants. Ze richten dagelijks het onderwijs in met de gedachte: “Verschillen zijn gewoon”. Daarmee bedoelen ze dat we in onze maatschappij veel mensen ontmoeten die verschillend denken, handelen en geloven. Dat is niet erg, dat is niet vreemd, dat is niet eng. Dat is een reden om elkaar te leren begrijpen en te respecteren. Vanuit de methode Trefwoord hebben ze dagelijks aandacht voor het christelijk gedachtegoed. Ze hebben hun vieringen en geven ruimte tot het doen van de communie en het vormsel. Maar ze besteden ook aandacht aan de andere geloofs- en levensovertuigingen. Op die manier leren kinderen niet alleen de verschillen, maar bovenal de overeenkomsten. Zo draagt de school bij aan een respectvolle maatschappij.

- "In mei 2019 heeft de KinderKroon haar vestiging in Manderveen geopend. We zijn erg blij met deze geweldige locatie, waar leidinggevende Lieke Horst samen met Monique Heijink de ‘kar’ trekken. Met versterking van Pien, Sharon en Annelot maken zij het voor alle Manderveense kinderen en kinderen uit de omgeving een gezellig samenzijn. Het enthousiasme van alle dames is terug te vinden in de aankleding van de stamlokalen. Een vrolijke entourage zorgt voor een kindvriendelijke uitstraling, een sfeer waarin kinderen zich snel op hun gemak voelen. En dat is waar we voor staan. Kinderdagopvang, VVE peuteropvang en Buitenschoolse Opvang zijn op deze prachtige locatie allemaal mogelijk. De KinderKroon is te vinden in Bassischool de 7 Mijlen (Fundatiestraat 1). Kom gerust eens een kijkje nemen op deze gezellige locatie."

- Verenigingsleven algemeen: - Het kleine dorp Manderveen heeft een bruisend verenigingsleven. Het dorp telt de volgende verenigingen en instanties: voetbalvereniging, damesvolleybal, klootschietvereniging, De Zonnebloem, Oranjecomité, Werkgroep Jeugd, Dorpsraad, basisschool, peuterspeelzaal, muziekvereniging, toneelvereniging, ouderengym, volksdansen, zondagsschool, vrouwenverenigingen en Stichting De Samenwerking.

- Muziek: - Muziekvereniging De Eendracht is opgericht in 1945 en heeft ca. 40 actieve leden, verdeeld over de verschillende onderdelen zoals fanfare, drumband en majorettes.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Manderveen. - Nieuws van Dames 1 op Facebook.

- VMC (Vasse Manderveen Combinatie) is opgericht in 1993, als samenwerkingsverband voor de jeugd van de beide voetbalverenigingen. Een destijds mager jeugdledenbestand bij beide verenigingen leidde tot de samenwerking. De jeugdleden komen bij VMC samen in teams die deelnemen aan de competitie. De voetballers van VMC trainen in de beide dorpen. Vanaf de oprichting is daarom met het vervoer rekening gehouden. Voor de training worden spelers vanaf acht jaar opgehaald en na afloop weer thuis gebracht. In de elftallen spelen jongens en meisjes, want een meidenelftal heeft VMC nog niet. Bij iedere nieuwe lichting voetballers zitten wel meisjes, maar te weinig voor een volwaardig team. Ze krijgen daarom een plek in een elftal met jongens. En als ze jeugd-af zijn maar graag door willen voetballen, kunnen ze naar het vrouwenelftal van VV Manderveen.

- "Klootschietvereniging KV Manderveen is in 1977 ontstaan uit het opgeheven 3e elftal van de plaatselijke voetbalvereniging. In 1979 is de vereniging uitgebreid met een dames- en een jeugdteam. Momenteel bestaat de klootschietvereniging uit twintig heren, acht dames en 9 jeugdleden. Het oudste lid van de vereniging is ca. 87 jaar, het jongste lid is ca. 9 jaar). De KV heeft de afgelopen veertig jaar niet stil gezeten. Zo werden de mannenteams maar liefst 23 keer kampioen en bestegen de dames 11 keer het hoogste podium. Al sinds het begin komen de leden samen in Café Peddemors. Onze KV is een van de twaalf verenigingen uit de regio en neemt ieder jaar deel aan de competitie van Noord en Midden Twente en verschillende andere straat- en veldtoernooien, cupwedstrijden in binnen- en buitenland en Nederlands kampioenschappen. Daarnaast organiseert de KV jaarlijks de schoolwedstrijden voor de leerlingen van basisschool de 7-Mijlen, de uitwisseling met de klootschietvereniging uit Beningafehn en sinds 1984 de jaarlijkse Ronde van Manderveen, die een deelname heeft van rond de zestig teams uit de hele regio, verdeeld over zeven klassen."

- Zorg: - In 2012 is op Beltweg 15 De Amanshoeve gerealiseerd, een kleinschalige zorghoeve voor dementerende ouderen, waar de bewoners de zorg en aandacht krijgen die past bij hun levensfase. "Onze locatie in Manderveen (er is ook nog een locatie in Agelo) biedt ruime een- en tweepersoonsappartementen in een prachtige omgeving. Onze bewoners kunnen bij ons volledig zelfstandig wonen of deels/geheel gebruik maken van de zorg en faciliteiten die de Amanshoeve biedt. Onze medewerkers bieden elke dag een dagprogramma en intensieve zorg voor diegenen die dit wensen. In een sfeervolle omgeving midden in het Twentse landschap genieten de bewoners van de weilanden en boerderijen."

Reactie toevoegen