Mastwijk

Plaats
Buurtschap
Montfoort
Lopikerwaard
Utrecht

Montfoort..JPG

Buurtschap Mastwijk valt onder de stad Montfoort

Buurtschap Mastwijk valt onder de stad Montfoort

Mastwijk (5).JPG

Het landschap bij de buurtschap Mastwijk

Het landschap bij de buurtschap Mastwijk

Mastwijk (3).JPG

Buurtschap Mastwijk aan de Mastwijkerweg

Buurtschap Mastwijk aan de Mastwijkerweg

Mastwijk.JPG

 In het "centrum" van Mastwijk

In het "centrum" van Mastwijk

Mastwijk

Terug naar boven

Status

- Mastwijk is een buurtschap en polder in de provincie Utrecht, in de streek Lopikerwaard, gemeente Montfoort. T/m 1988 gemeente Linschoten.

- De buurtschap Mastwijk valt tegenwoordig onder de stad Montfoort.

- Mastwijk had vroeger officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden) met die naam, die enkele jaren geleden zijn vervangen door komborden met de naam Montfoort.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1296-1307 Mastwijc, 1639 Mastwyck.

Naamsverklaring
Samenstelling van mast ‘varkensvoer’ (vooral eikels) en wijk ‘nederzetting, vaak met speciale functie’. Mast in de betekenis van ‘pijnboom’ is hier niet van toepassing, omdat pijnbomen pas na de Middeleeuwen in ons land zijn ingevoerd. Zie verder bij Stolwijk voor de verschillende betekenissen die het toponiem wijk kan hebben. (601)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Mastwijk ligt O van Montfoort, rond de Mastwijkerdijk en de Blindeweg, die vanuit de buurtschap naar het noorden richting Reijerscop en Harmelen loopt.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Mastwijk 6 huizen met 44 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 80 huizen met ca. 200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De polder Mastwijk is rond 1200 ontgonnen, waarbij de Mastwijkerdijk als basis is gebruikt.

Schurenburg
Schurenburg (ook: Schoerenborch of Scoerenborch) is een voormalig versterkt huis aan de Blindeweg in Mastwijk. Het huis wordt voor het eerst vermeld in 1341. In dat jaar erft Zweder II van Montfoort het huis met land van zijn vader Hendrik II van Montfoort. Schurenburg is in de 18e eeuw afgebroken. In de 17e eeuw is naast het versterkte huis een boerderij gebouwd, die eigendom werd van het Utrechtse pestgasthuis Leeuwenberch. Deze boerderij draagt nu nog de naam van het voormalige huis. De gracht van Schurenburg werd aan de noordzijde gevormd door een brede voormalige rivierarm van de Hollandse IJssel, dat nu een moerasbosje is. Bij opgravingen in het weiland vóór het moerasbos zijn in 1977 restanten van fundamenten aangetroffen.

De Polle
De Polle is een voormalig kasteel dat heeft gestaan ter hoogte van Blindeweg 5. In 1307 wordt een Willaem uten Polle genoemd en vervolgens In 1323 een halve hoeve land in Mastwijk, dat in 1360 ten westen van het goed van De Polle blijkt te liggen, als leen bij een lid van het geslacht Van de Poll. De belendende halve hoeve komt in bezit van burggraaf Zweder van Montfoort. In 1412 blijkt het goed van De Polle een Montfoorts leen te zijn, waarbij de leenman de broer van de burggraaf was. Het huis werd niet vermeld, slechts 'het goed' van De Polle. In een vierkant door een sloot omgeven terrein bevinden zich nog funderingsresten.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Zendmast
In 2001 is de Nozema-zendmast van Mastwijk verplaatst naar Flevoland. De eigenaar had namelijk een contract van vijf jaar met de gemeente Montfoort en de gemeente wilde dat contract niet verlengen omdat veel mensen klaagden over storingen op telefoonlijnen en dergelijke.

Meren
De twee meren zijn ontstaan door zandwinning voor de aanleg van de autosnelweg Utrecht - Rotterdam/Den Haag. Het grootste meer is grotendeels gedempt met vuil van de stad Utrecht en later afgedekt met schoongemaakt rioolslib. Het kleinere zandgat, dichter bij de Hollandse IJssel, is helaas voor de omwonenden door de toenmalige gemeente Linschoten verkocht aan Ruinemans Koudwatervissen. Voorheen konden Montfoorters daar in de zomer namelijk heerlijk vrij zwemmen.

Pompstation
Aan de Blindeweg in Mastwijk ligt, na ongeveer één kilometer vanaf de Mastwijkerdijk aan je linkerhand, nog net op grondgebied van de gemeente Montfoort, een pompstation van Waterleidingmaatschappij Midden-Nederland.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Hefbrug uit 1920 met bijbehorende brugwachterswoning. Met de aanleg van de nieuwe brug (de zogenaamde Mussertbrug) over de Hollandse IJssel, die in 1932 gereedkwam, werd de hefbrug overbodig.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Een voormalige zandwinput bij Mastwijk is in de jaren zeventig en tachtig volgestort met huisvuil. Deze stortplaats is vervolgens voorzien van een afdeklaag van grond met gecomposteerd zuiveringsslib, wat de cultuurtechnische gesteldheid van de bodem aantastte. In 2012 is de huidige eigenaar Afvalzorg gestart met aanbrengen van een nieuwe leeflaag op de voormalige stortplaats. Door het aanbrengen van een nieuwe laag met grond en baggerspecie kan de cultuurtechnische gesteldheid van de bodem weer worden hersteld. Zo veroorzaakt de locatie geen overlast meer voor het milieu en de omgeving. Om de locatie weer geschikt te maken voor nieuwe natuur is onder meer gebruik gemaakt van baggerspecie die eerst is gerijpt. De overgebleven grond is vervolgens verwerkt in de deklaag. De laatste grond is aangevoerd in 2018. Nu kan de locatie definitief worden ingericht en kan het weer in gebruik worden genomen als openbaar groengebied. Het gebied is bedoeld voor niet-intensieve recreatie, zoals wandelen. (bron: Afvalzorg)

Terug naar boven

Links

- Duurzaamheid: - "De gemeente Montfoort heeft in november 2020 de omgevingsvergunning afgegeven voor de realisatie van zonnepanelen op Energietuin Mastwijk in Montfoort. Een belangrijke mijlpaal in het project van initiatiefnemers Afvalzorg en Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU), dat een zonnepark combineert met openbare natuur, recreatie en educatie. Wanneer alles volgens planning verloopt, start eind 2021 de daadwerkelijke inrichting van de Energietuin.

Stroom voor 60% huishoudens Montfoort. In september 2020 stemde de gemeenteraad van Montfoort reeds unaniem in met het gewijzigde Bestemmingsplan Energietuin Mastwijk. In de raad was veel enthousiasme voor dit vernieuwende project. Veel partijen spraken lovende woorden over het zorgvuldige ontwerpproces, waarbij de omgeving nauw is betrokken. NMU en eigenaar van het terrein Afvalzorg zijn op hun beurt erg blij met het gemeentelijk besluit. “Een mooi praktijkvoorbeeld van onze visie om van een verontreinigde plek weer een waardevol gebied te maken voor de maatschappij,” reageert Roy Bakker, projectleider van Afvalzorg. “Daarbij combineren we onze kennis van landschapsontwikkeling, duurzame energie en bodemsanering.”

Veel inbreng van omwonenden. Aan het project ging een bijzonder ontwerptraject vooraf, met een grote betrokkenheid en inbreng van omwonenden en lokale belanghebbenden. Tijdens vier ontwerpsessies zijn ideeën en uitgangspunten verzameld. Een denktank van lokale betrokkenen heeft de deelthema’s ecologie, landschappelijke inpassing, recreatieve educatie en energie & innovatie uitgewerkt. Juist die zorgvuldigheid is wat het plan zo bijzonder maakt, aldus Gerben de Vries, projectleider van de NMU. “Zonder de inbreng vanuit de omgeving was Energietuin Mastwijk misschien wel blijven steken in goede bedoelingen. Maar nu hebben we een kans om echt lokaal meerwaarde te creëren!” Met de nu verleende Omgevingsvergunning laat de gemeente weten dat de plannen voor het zonnepark goed passen binnen dit bestemmingsplan. Het zonnepark gaat genoeg stroom leveren voor zo’n 60% van de Montfoortse huishoudens, die ook financieel kunnen participeren in het zonnepark. Samen met Energie Coöperatie Lek en IJssel Stroom wordt hiervoor in ieder geval een obligatieregeling uitgewerkt.

Struinpaden en educatie voor jong en oud. De Energietuin is een mooie nieuwe invulling van de voormalige stortplaats, met veel meerwaarde voor natuur, milieu én de lokale gemeenschap. De zonnepanelen worden zorgvuldig ingepast in de natuurlijke omgeving van het park. Bezoekers kunnen er duurzame energie en natuur “beleven” met onder meer struinpaden, een uitkijktoren en informatiepunten voor jong en oud. En er wordt subsidie aangevraagd voor elektrische fluisterbootjes en een ‘energie-innovatiepad’. “Wij zijn erg trots op deze vergunning-mijlpaal als “kroon” op het zorgvuldige voortraject dat we samen met omwonenden en de denktank van lokale betrokkenen hebben doorlopen”, aldus NMU en Afvalzorg. “Met Energietuin Mastwijk maken we van de voormalige stortplaats weer een waardevol gebied voor de maatschappij.”

Van zandwinput tot Energietuin. In de jaren ’70 en ’80 is op deze locatie een voormalige zandwinput volgestort met huisvuil. De afdeklaag tastte de cultuurtechnische gesteldheid van de bodem aan. Afvalzorg is sinds 1996 eigenaar van de voormalige stortplaats en heeft de gesteldheid van de bodem verbeterd. Natuur kreeg weer een kans en overlast voor milieu en omgeving behoorde tot het verleden. Samen met de NMU is Afvalzorg gaan werken aan een mooie en duurzame invulling van het terrein. De Energietuin is onderdeel van Energietuinen Nederland. Dit project van de Natuur en Milieufederaties wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een schenking van de Nationale Postcode Loterij." (bron: Natuur en Milieu Utrecht (NMU), november 2020) Voor nadere informatie zie ook het Bestemmingsplan Energietuin Mastwijk.

Reactie toevoegen