Metslawier

Plaats
Dorp
Noardeast-Fryslân
Fryslân

metslawier_collage.jpg

Metslawier, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Metslawier, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Metslawier. (2).JPG

Middenin het dorp Metslawier

Middenin het dorp Metslawier

Metslawier..JPG

Hoekje in Metslawier

Hoekje in Metslawier

Metslawier

Terug naar boven

Status

- Metslawier is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân. T/m 1983 gemeente Oostdongeradeel. In 1984 over naar gemeente Dongeradeel, in 2019 over naar gemeente Noardeast-Fryslân.

- Onder het dorp Metslawier valt ook de buurtschap Reidswâl (grotendeels).

- De inwoners van de dorpen Metslawier, Niawier en Oosternijkerk werken op veel gebieden samen en hebben veel gemeenschappelijke voorzieningen en verenigingen. Je zou ze dan ook als een 'drielingdorp' kunnen beschouwen.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Mitselwier.

Oudere vermeldingen
1417 Mitzlawere, 1420 Midslawer, Midslaweer, 1491 Metseleuier, 1500 Metslewer, 1511 Metslawier, 1664 Metzelawier, 1718 Metzelwier.

Naamsverklaring
Betekent wier = weer 'werf, opgeworpen hoogte voor bewoning' van de persoon Matsila*.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Metslawier ligt ZZO van het dorp Oosternijkerk, ZW van de dorpen Lioessens en Morra, WZW van het dorp Anjum, NW van de dorpen Jouswier en Ee, NNO van het dorp Oostrum, NO van het dorp Wetsens en de stad Dokkum en O van het dorp Niawier.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Metslawier 71 huizen met 491 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 350 huizen met ca. 900 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Metslawier heeft 8 rijksmonumenten.

- De Protestantse (PKN, voorheen Hervormde) Doarpstsjerke (Tsjerkebuorren 7) is de oudste van de twee kerkgebouwen in Metslawier en ligt centraal op een wierterrein, op de plaats waar in de middeleeuwen de eerste kerk van het dorp werd gebouwd. Deze kerk is in 1776 afgebroken. Op de plaats van de oude kerk is vervolgens de huidige kerk gebouwd. De ingebouwde toren met ingesnoerde spits is in 1925 gerestaureerd. De luidklok (1711) is gegoten door Petrus Overney. De kerk zelf is in 1970/1971 gerstaureerd. In de loop der tijd zijn ook een aantal kleinere veranderingen aan het gebouw aangebracht, waaronder een verplaatsing van de toegangsdeur van de noordzijde van het gebouw naar de westzijde. Bij de restauratie van de kerk in 1970/1971 is ook het interieur van de kerk hersteld. Meest opvallende elementen in het interieur van de kerk zijn: de preekstoel uit 1776; de herenbank uit 1777 tegen de oostzijde van het kerkschip; diverse grafzerken in het middenpad van de kerk; het rouwbord aan de noordwand van de kerk in Lodewijk XVI-stijl voor Johannes Casparus Bergsma (1793); gedenksteen van Balthasar Bekker; grafkelder. Het rijksmonumentale orgel uit 1819, gemaakt door Jan Reinders Radersma en voltooid door Lambertus van Dam, is in 1913 in deze kerk geplaatst. Het is afkomstig uit de kerk van Spannum en is in 1985 gerestaureerd.

Ook de gedenksteen in de buitenmuur van het koor m.b.t. de Allerheiligenvloed (1570) en het kerkhof rond de kerk zijn het bekijken waard. In de consistorie is een cultuurhistorisch en toeristisch infocentrum onder gebracht. De Doarpstsjerke ligt midden op de terp van Metslawier, op een enigszins opgehoogd gebiedje en wordt omgeven door een kerkhof met een monumentale bomenkrans. De kerk heeft de status van rijksmonument. De kerktoren is eigendom van een gemeentelijke stichting. De kerkzaal en consistorie zijn eigendom van Stichting Doarpstsjerke, die deze in de jaren 2014/2015 heeft laten renoveren en restaureren, met het oog op het veranderde gebruik van het kerkgebouw. De kerk wordt nu multifunctioneel gebruikt voor toneel, cabaret, kleine concerten, tentoonstellingen en ook voor rouw, trouw, en bijzondere kerkdiensten. Zie daarvoor verder het hoofdstuk Links > Gemeenschapscentrum. Niet alleen mensen, ook vleermuizen vinden een gastvrij onderdak in de Doarpstsjerke. De kerk valt tegenwoordig onder de Protestantse Gemeente Metslawier - Niawier.

- Molen Ropta (Roptawei 2) is een windmolen, gelegen N van Metslawier. De molen uit 1836 was oorspronkelijk een grondzeiler. In 1840 is hij met twintig voet verhoogd tot een stellingmolen. De achtkante bovenkruier was in gebruik als koren- en pelmolen. In 1962 is de molen door overgenomen door de gemeente Oostdongeradeel. In 1971 is de molen gerestaureerd. Sinds 1994 is de molen in beheer van Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Braderie (op een woensdag eind augustus).

- Iepenloftspul Mitselwier (september).

- Al jaren organiseert Carbid Team Metslawier het carbidschieten in het dorp op oudjaarsdag (video). Met een heuse carrousel en minion-kanon zijn er knallen genoeg.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Het dorp maakt deel uit van de in 2016 gerealiseerde Waddentour, een wandel-, fiets- en autoroute langs o.a. de 4 Beschermde Dorpsgezichten in Dongeradeel (Ee, Holwerd, Metslawier en Paesens-Moddergat). Voor nadere informatie zie de pagina van Dongeradeel, kopje Natuur en recreatie.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Metslawier, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links / voorzieningen / verenigingsleven

- Algemeen: - Site van en over Metslawier.

- Nieuws: - Nieuws uit Metslawier van de afgelopen jaren, op de site van de Volkskrant.

- Belangenorganisaties: - Dorpsbelang Metslawier bewaakt en vertegenwoordigt de belangen van het dorp in de meest ruime zin van het woord. Het gaat hierbij om de leefomgeving van de inwoners van het dorp. Dorpsbelang levert bijdragen aan de planologie, het groen en het grijs (straten en gebouwen) in het dorp, maar ook aan het sociaal-maatschappelijk leven in het dorp. Hiertoe heeft Dorpsbelang een wijdvertakte werkgroepenstructuur, waarmee een hoog democratisch gehalte en een groot draagvlak wordt gerealiseerd.

- In 2012 is een aantal stappen gezet vanuit het Experiment Duurzame Beschermde Dorpsgezichten Dongeradeel. Zo is er, samen met de inwoners van Metslawier, een nieuwe Dorpsverkenning opgesteld. Op een informatieavond is een groot aantal onderwerpen genoemd, die de inwoners graag veranderd of verbeterd willen zien in het dorp. Voordat met deze lijst aan de slag kan worden gegaan moest vanuit het experiment een Dorps Ontwikkeling Maatschappij (DOM) worden opgezet die de onderwerpen in behapbare projecten omzet. In elk van de vier dorpen is een dergelijke DOM opgericht. De voorzitters vormen samen de koepel-DOM. In het kort ziet de werkwijze er als volgt uit: Van de onderwerpen uit de inventarisatie worden projectplannen voorbereid door de DOM’s van elk dorp. In de koepel-DOM wordt gekeken welke projecten worden voorgedragen voor (mede)financiering. Soms is Dorpsbelang de aangewezen partij om een project uit te voeren, een andere keer zal dat de Dorps Ontwikkeling Maatschappij zijn.

- Gemeenschapshuis: - In 2016 is in de Doarpstsjerke een dorpshuis gerealiseerd. In het jaarverslag 2018 van de Dorpsraad vinden wij het volgende informatieve verslag m.b.t. het dorpshuis: "De aantrekkelijkheid van Metslawier als woondorp wordt mede beïnvloed door de activiteiten die het jaar rond plaatsvinden in Mienskipshûs de Doarpstsjerke. De Doarpstsjerke is ieder weekend (zaterdag en zondag) van 13.30 uur tot 17.00 uur geopend. Er valt van alles te zien en te horen. Er wordt altijd iets tentoongesteld (schilderijen, keramiek, kunstnijverheid e.d.) en gemiddeld 6 keer per jaar vindt er een concert plaats, waarbij zo af en toe ook uit volle borst kan worden meegezongen. Voor toeristen maar ook voor ons als inwoners is er in de oude consistorie een klein informatiecentrum ingericht, maar ook vrijwilligers die tijdens de openingstijden aanwezig zijn kunnen je van de nodige informatie voorzien over “de geheimen van de Doarpstsjerke”.

Tijdens de openingstijden kun je je, voor zover je nog geen donateur bent, aanmelden als “freon” van Stichting Doarpstsjerke. Je geniet dan van kortingen op de entree bij de diverse activiteiten! De aantrekkelijkheid van Mienskipshus de Doarpstsjerke blijkt ook uit het aantal bezoekers; anno eind 2018 hebben sinds de opening in 2016 meer dan 5500 personen het Mienskipshûs bezocht; in het 2e kwartaal van 2018 kon de 5000e bezoeker worden verwelkomd. We doen dan ook een beroep op iedereen om ook eens langs te komen of een van de exposities en concerten te bezoeken. Ook kun je je natuurlijk opgeven als vrijwilliger en/of donateur. De continuïteit van het Mienskipshûs staat of valt met de beschikbaarheid van voldoende mensen die bereid zijn “dienst te doen” in het kader van activiteiten die er plaatsvinden. Ook in het bijna voorbije jaar is dat weer duidelijk gebleken. Voor hun inzet past eveneens een bijzonder woord van dank!"

- Onderwijs: - "Op Basisschool De Rank in Metslawier wordt lesgegeven in een doorgaande lijn, waardoor de drempel tussen de kleuterschool en de 'grote' school is verdwenen. We houden zorgvuldig rekening met de verschillen tussen leerlingen in aanleg en tempo. Zo richt het onderwijs zich op de emotionele, creatieve en verstandelijke ontwikkeling. De kinderen krijgen les in lezen, taal, rekenen, schrijven en wereldverkenning (aardrijkskunde, geschiedenis en biologie), Fries, verkeer, gymnastiek, muziek, tekenen en handvaardigheid. Andere activiteiten op de basisschool zijn: dramatische expressie, gezond gedrag, sociale redzaamheid, geestelijke stromingen, ICT en Engels. Wij willen graag dat kinderen op De Rank veel leren, maar wij vinden het minstens zo belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en zich er veilig en thuis voelen. We maken gebruik van moderne lesmethoden, die regelmatig worden vervangen of vernieuwd. Ook het gebruik van computers en het internet krijgt in het onderwijs op onze school de nodige aandacht."

- Sport: - Kaatsvereniging KF De Trije Doarpen is er van en voor de dorpen Oosternijkerk, Niawier en Metslawier.

- Ook voetbalvereniging Ropta Boys is er van en voor de hiervoor genoemde dorpen.

- Woonzorg: - "Woonzorgcentrum De Skûle van zorginstelling Elkander biedt woonzorg, tijdelijke zorg en thuiszorg. Het moderne gebouw ligt midden in Metslawier. In totaal zijn er 55 appartementen, waarvan 4 voor 2 personen. Hier woont u zelfstandig en krijgt u zorg en ondersteuning als dat nodig is. In De Skûle zijn ook 17 aanleunwoningen die verhuurd worden door Thús Wonen. Verpleegafdeling De Klink heeft 14 kamers en 1 logeerkamer. In De Klink wonen mensen met dementie. Het unieke aan De Skûle is dat u er tijdens een aantal fasen van uw leven kunt verblijven; van zelfstandig wonen tot verpleegd wonen. Bij ons kunnen echtparen zo lang mogelijk bij elkaar blijven wonen, ook als het met een van de partners minder goed gaat. Er is in De Skûle veel aandacht voor activiteiten. U kunt in uw eigen appartement eten, maar ook samen met andere bewoners in Romsicht, de gemeenschappelijke ruimte. In Romsicht kunt u ook terecht voor gezelligheid. Er worden verschillende activiteiten gehouden, u kunt meedoen als u daar zin in heeft. Er is een biljartkamer waar de plaatselijke biljartclub gebruik van maakt. Verder is er in De Skûle een kapper, een fysiotherapeut en een winkeltje. Ook peuterspeelzaal de Pikestjelp zit in De Skûle. Dat zorgt voor een hoop gezelligheid."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Metslawier alg.

Reactie toevoegen