Midsland Noord

Plaats
Buurtschap
Terschelling
Waddengebied
Fryslân

midsland_noord_plaatsnaambord_kopie.jpg

Midsland Noord is een buurtschap in de provincie Fryslân, in de streek Waddengebied, op het eiland en in de gemeente Terschelling.

Midsland Noord is een buurtschap in de provincie Fryslân, in de streek Waddengebied, op het eiland en in de gemeente Terschelling.

Midsland Noord

Terug naar boven

Status

- Midsland Noord is een buurtschap in de provincie Fryslân, in de streek Waddengebied, op het eiland en in de gemeente Terschelling.

- De buurtschap Midsland Noord valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Midsland.

- De buurtschap Midsland Noord ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Spelling
Plaatsnamen met een nadere geografische aanduiding zoals -Noord horen eigenlijk met koppelteken te worden geschreven (zie punt 6.E onder de link), maar aangezien de plaatsnaam op de plaatsnaamborden zonder koppelteken staat, dus met de spelling 'Midsland Noord', is dat kennelijk de officiële dan wel voorkeursspelling, en conformeren wij ons daar dan maar aan.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Midsland Noord ligt rond het Z gedeelte van de Heereweg en rond de wegen Duinweg Midsland, Dorreveldweg en Noordlandweg. De buurtschap ligt N van het dorp Midsland, W en WNW van het dorp Formerum, W van de dorpen Lies en Hoorn en NO van het dorp West-Terschelling.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Midsland Noord omvat ca. 40 huizen (plus ca. 300 verblijfsaccommodaties), met ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Huidige situatie

- "Midsland Noord is in hoofdzaak een nederzetting van recreatiewoningen (bungalows) ten noorden van het dorp Midsland. Er bevinden zich tevens enkele woningen voor permanente bewoning, een aantal terreinen voor stacaravans, een hotel, enkele restaurants en een winkel. Het gebied wordt aan de zuidzijde omgeven door weilanden. Aan de noordzijde grenst het terrein aan de duinen. De laagten ten zuiden van de recreatienederzetting zijn overblijfselen van oude slenkenpatronen uit de tijd dat Terschelling nog niet bedijkt was. De Heereweg doorsnijdt de nederzetting en verbindt het gebied in het zuiden met het dorp Midsland en met de hoofdweg en in het noorden met Midsland aan Zee. De belangrijkste wegen in het gebied zijn de Duinweg, de Dorreveldweg en de Noordlandweg.

Recente ontwikkelingen en perspectieven
De laatste decennia hebben zich belangrijke veranderingen voorgedaan in het beeld van Midsland Noord. Deze hebben vooral te maken gehad met functieveranderingen binnen het gebied zelf. Vanouds aanwezige kampeerterreinen binnen het gebied (Noordkaap, Schuttersbos en het terrein Noordlandweg/Tijs Smitweg) hebben hun kampeerplaatsen ingewisseld voor chalets en zomerhuisjes. Discotheek Actania aan de Heereweg is recentelijk vervangen door de nieuwbouw met een nieuw appartementencomplex onder de naam Landel Residence Terschelling, terwijl daarnaast aan diverse zomerhuizen verbeteringsmaatregelen zijn getroffen. Veel van de zomerhuisjes zijn in de naoorlogse decennia gebouwd in een relatief beperkte oppervlakte. Binnen de mogelijkheden van de vigerende bestemmingsplannen hebben eigenaren hun recreatiewoning kunnen uitbreiden, hetzij door een aanbouw, hetzij door de verdiepingslaag te benutten. Dit proces van verbetering en vernieuwing verloopt geleidelijk. Naar verwachting zal ook de komende jaren de behoefte blijven bestaan om verouderde zomerhuisjes op te knappen.

De vernieuwing aan de zomerhuisjes heeft eraan bijgedragen dat er gedurende langere tijd gebruik van kan worden gemaakt. Het algemene proces van seizoensverlenging, dat op Terschelling al veel langer optreedt, doet zich dan ook zeker in deze zomerhuisgebieden voor. Ook het nieuwe complex Landel Residence Terschelling met 54 appartementen aan de Heereweg is ingericht om gedurende alle seizoenen toeristen aan te trekken. De bezettingsgraad van zomerhuizen op Terschelling is, mede gelet op de bijzondere locatie en kwaliteit, hoog en ligt boven het landelijk gemiddelde. Verwacht wordt dat deze ontwikkeling, mede onder invloed van veranderingen in de bevolkingssamenstelling (vergrijzing en ontgroening) zich nog verder doorzet. Tegelijkertijd heeft zich een daling van de gemiddelde bezettingsgraad voorgedaan. Vergelijkbaar aan ontwikkelingen in de permanente woningvoorraad is ook de gemiddelde bezetting van zomerhuizen door kleinere huishoudens geleidelijk aan afgenomen. Het gemeentelijk beleid is erop gericht om deze recreatienederzetting in haar huidige staat te handhaven en mogelijkheden voor verdere kwaliteitsverbetering te bieden. Daarbij is nog wel ruimte voor inbreiding op een aantal locaties die grenzen aan bestaande verblijfsrecreatieterreinen." (bron en voor nadere informatie zie het in 2013 vastgestelde Bestemmingsplan Midsland Noord)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Kerkgebouw ET-10 in Midsland Noord (Heereweg 40) van Protestantse Gemeente ET-10. "ET-10 is genoemd naar een boei op de Europese Transportroute boven het eiland op de Noordzee. Op de weg naar het strand van Midsland, op een knooppunt van fietspaden, aan de rand van bos en duin vind je ET-10. ET-10 is eigendom van de Protestantse Gemeente en wordt gerund door vrijwilligers. De kerkelijke gemeente gebruikt het gebouw voor de kerkdiensten op zondag en voor vele andere activiteiten. De Protestantse Gemeente is een actieve gemeente die zich gastvrij openstelt voor alle eilandbewoners en gasten waar ook maar vandaan. ET-10 is een ontmoetingscentrum oftewel een multifunctioneel gebouw, dat haar kerkelijke doelstelling beoogt te combineren met haar sociaal-maatschappelijke taak. Als de mensen en het gebouw als een boei op de vaarroute richting wijzen in gastvrij onderdak voor de ander en voor elkaar komt zij tot haar bestemming. Weet dat je welkom bent!

ET-10 heeft geen eigen organist of pianist voor de begeleiding van de gemeentezang op zondag. Wij zijn daarom afhankelijk van gastmusici. Je begrijpt dat dat nogal wat onzekerheid met zich meebrengt. Daarom onze vraag: kom je naar het eiland? En bespeel je of jullie een of meerdere instrumenten waarmee de gemeentezang kan worden begeleid en zou je ons muzikaal willen verrassen? Dan nodigen wij je uit om contact met ons op te nemen. Een orgel en piano zijn aanwezig. Graag ‘tot hórens'! Ria Blom, tel. 0562-443151."

Reactie toevoegen