Milsbeek

Plaats
Dorp
Gennep
Noord-Limburg
Limburg

milsbeek_plaatsnaambord_kopie.jpg

Milsbeek is een dorp in de provincie Limburg, in de streek Noord-Limburg, gemeente Gennep. T/m 1972 gemeente Ottersum.

Milsbeek is een dorp in de provincie Limburg, in de streek Noord-Limburg, gemeente Gennep. T/m 1972 gemeente Ottersum.

Milsbeek

Terug naar boven

Status

Milsbeek is een dorp in de provincie Limburg, in de streek Noord-Limburg, gemeente Gennep. T/m 1972 gemeente Ottersum.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
De Milsbik.

Oudere vermeldingen
1329 Milsbeec, 1331 Milsbeke, 1336 in Milsbeke, 1452 Myddelsbeke, 1518 Mylsbeck, 1573 op dy Mylsbeeck, 1641 Milse Beeck, 1835 Milsbeek.

Naamsverklaring
Overdrachtelijk gebruik van de waternaam Milsbeek, bronbeek van de Kroonbeek. De variant 1452 Myddelsbeke berust op hypercorrectie dan wel reïnterpretatie.(1)

Terug naar boven

Ligging

Milsbeek ligt NW van Gennep en Ottersum, O van Middelaar en grenst in het NO aan Duitsland (het Reichswald).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Milsbeek 88 huizen met 520 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.100 huizen met ca. 2.750 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Heemkunde
"De in 2005 opgerichte Stichting Cultuurbehoud Milsbeek (SCM) vindt cultuurbehoud belangrijk voor de identiteit van de gemeenschap en haar vrienden, vriendinnen en vrijwilligers. Kennis van het lokale verleden en oude gebruiken helpt bij de vorming van ieders identiteit en is van waarde voor het hedendaags bewustzijn. Doelstelling. De stichting heeft ten doel: - het verwerven, in stand houden, herstellen, bewaren en archiveren van cultuurhistorische goederen en gegevens, in welke vorm dan ook, betreffende ons dorp e.o. en zijn (oud-) inwoners; - het (doen) onderzoeken, publiceren, tentoonstellen en beschikbaar stellen, in welke vorm dan ook, van de hierboven vermelde goederen en gegevens. SCM houdt zich bezig met het volgende: 1. Monumenten. 2. Publicaties en informatievoorzieningen. 3. Bijeenkomsten voor vrienden, vriendinnen en vrijwilligers. 4. Externe samenwerking. 5. Archivering. 6. Wandel- en fietsroutes.

Ad 1: Monumenten. SCM zal zich blijven inzetten om waardevolle gebouwen en andere zaken die voor de inwoners van Milsbeek van belang zijn, te behouden voor toekomstige generaties. Hierbij gaat het om Rijksmonumenten, Gemeentelijke monumenten en Overige / eigen monumenten.

Ad 2: Publicaties en informatievoorzieningen. 1. Public relations. SCM wil zichtbaar zijn in de media en aan het woord komen als het gaat over het behoud van de cultuur en historie in Milsbeek. SCM geeft hierbij de nodige aandacht aan een goede informatievoorziening via haar website en via de media. 2. Informatieborden en bewegwijzering. SCM bevordert het plaatsen van informatieborden bij objecten van derden. Bij eigen objecten plaatst en onderhoudt SCM deze zelf. Met de lay-out en materiaalkeuze van de borden sluit SCM zoveel mogelijk aan bij het gemeentelijk model. 3. Boekuitgaven. SCM geeft boeken uit die direct betrekking hebben op de cultuur en historie van ons dorp e.o. en zijn (oud-) inwoners. Op verzoek van derden ondersteunt SCM initiatieven bij het uitbrengen van familieboekjes en andere uitgaven. Daarbij deelt SCM alle beschikbare informatie. 4. Overige uitgaven / publicaties. Van boeken en/of andere uitgaven die analoog niet meer beschikbaar zijn publiceert SCM zoveel mogelijk digitale versies op haar website. 5. Website. Op de website kan kennis worden genomen van cultuurhistorische informatie en de activiteiten daar omheen. 6. Facebook. Het gebruik van dit medium zal te zijner tijd bij de publicaties en informatievoorzieningen worden ingezet.

Ad 3: Bijeenkomsten voor vrienden, vriendinnen en vrijwilligers. 1. Historische avond. Jaarlijks organiseert SCM voor haar vrienden, vriendinnen en vrijwilligers in maart een historische avond. Overige belangstellenden zijn tegen een kleine vergoeding welkom. Het grootse deel van de avond wordt gevuld met presentaties en beeldmateriaal die betrekking hebben op de cultuur en historie van Milsbeek e.o. Jubilerende verenigingen of instanties kunnen hierin een bijdrage in de vorm van een eigen presentatie leveren. 2. Excursie. Jaarlijks organiseert SCM in het najaar voor haar donateurs een excursie met een cultureel en/of historisch thema. Vrijwilligers van SCM die geen donateur zijn worden hier eveneens voor uitgenodigd. Van tijd tot tijd organiseert SCM voor haar vrijwilligers een bijeenkomst of excursie met een cultureel en/of historisch thema.

Ad 4: Externe samenwerking. 1. Naast de contacten met de gebruikelijke overheidsinstanties, zoals gemeente, provincie en waterschap, zal SCM ook contact zoeken met andere organisaties en/of personen met nagenoeg dezelfde doelstelling. SCM wil deze contacten onderhouden en versterken. Met name denkt SCM hierbij aan lokale instellingen zoals Stichting SL!M, Stichting De Oude Pottenbakkerij, de Olde Kruyk, werkgroep Ottersum / Ven-Zelderheide, Stichting Monarch, Radio Culthis en het Federatief Platform Cultuurhistorie Maas en Niers. 2. SCM volgt de ontwikkelingen van werken en voorzieningen van derden. Daarbij vraagt SCM aandacht voor de cultuurhistorische waarde van deze voorzieningen en/of objecten van Milsbeek e.o. Zo mogelijk neemt SCM zitting in werkgroepen en klankbordgroepen om deze voorzieningen te waarborgen en indien mogelijk met de uitvoering van die projecten het cultuurhistorisch deel te versterken. 3. SCM neemt deel aan de landelijke Open Monumentendagen indien het een cultuurhistorisch thema betreft waarover SCM informatie beschikbaar heeft.

Ad 5: Archivering. Het archiveren van de binnen de doelstelling genoemde relevante informatie is een doorlopend proces. Het archiveren vindt plaats in digitale en analoge vorm. Het analoge archief bestaat uit twee brandvrije kasten waarvan de inhoud zoveel mogelijk wordt gedigitaliseerd.

Ad. 6: Wandel- en fietsroutes. Het streven van SCM is om zoveel mogelijk monumenten en cultuurhistorische objecten voor belangstellenden bereikbaar te maken en te houden. Dat vindt plaats door derden ontwikkelde knooppuntenroutes voor wandelaars en fietsers en door SCM zelf ontwikkelde wandelroutes. Belangrijk is dat deze routes begaanbaar blijven. SCM ziet er op toe dat passend onderhoud wordt uitgevoerd door de daarvoor verantwoordelijke instanties en instellingen. Daar waar dit onder haar verantwoordelijkheid valt verricht SCM met haar vrijwilligers zelf het noodzakelijke onderhoud. Indien aanpassingen van routes wenselijk zijn overlegt SCM met de betreffende instanties. SCM steunt het initiatief van Wandelgidsen Milsbeek door het beschikbaar stellen van cultuurhistorische informatie."

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Waterschap Limburg werkte in 2018 en 2019 aan het versterken van de dijken in o.a. Milsbeek en Ven-Zelderheide. Inwoners, bedrijven en infrastructuur zijn na uitvoering hiervan beter beschermd tegen overlast bij hoogwater van de Maas.

- "In 2011 heeft een enthousiaste groep inwoners het Dorpsontwikkelingsplan (DOP) opgesteld. Dit heeft onder andere geleid tot de oprichting van Stichting SL!M (Samen Leven in Milsbeek) om de uitvoering van het DOP te begeleiden en te stimuleren. Er is toen ook afgeproken om met enige regelmaat het DOP te evalueren. 7 jaar later werd dat hoog tijd. Vandaar het in 2018 verschenen 'Voorzieningenplan Milsbeek. Doorkijk naar leefbaarheid'. Met deze evaluatie van het DOP wil SL!M graag bereiken dat er een nieuwe agenda ontstaat voor de komende jaren, waarbij het handhaven van de leefbaarheid in het dorp en de levendigheid van haar gemeenschap voorop staat."

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Milsbeek heeft 4 gemeentelijke monumenten.

- Museum De Oude Pottenbakkerij is in 2016 gerealiseerd. Het museum heeft een schitterende collectie oude pottenbakmachines, afkomstig van de voormalige pottenbakkerij Jansen uit Deventer. De Oude Pottenbakkerij heeft deze bijzondere collectie in eigendom ontvangen van het Nationaal Openlucht Museum Arnhem. De Oude Pottenbakkerij is gevestigd in Potterie Jacobsladder. Van half mei tot half oktober is het museum op zaterdag en zondag van 13.30-17.00 uur geopend. De entree is gratis. Een vrijwillige bijdrage voor onderhoud en behoud van het museum is welkom. Middels een tiental presentaties, voorzien van prachtige oude foto’s, van de oorspronkelijk ongeveer 10 pottenbakkerijen die er zijn geweest in en rond Milsbeek en de inmiddels gesloten steenfabriek aan de Bloemerstraat, kun je kennis nemen van de kleigerelateerde industrie die hier in het verleden aanwezig is geweest en zeer belangrijk was voor deze omgeving.

De prachtig gerestaureerde houtgestookte pottenoven (de laatste in Nederland!) met de bijbehorende schoorsteen zijn ook te bezichtigen. Verder beschikt het museum over keramiek dat in deze omgeving is vervaardigd, met als absoluut hoogtepunt het enige keramische orgel ter wereld, vervaardigd door keramist Geert Jacobs van De Jacobsladder. Mogelijk bespeelt Geert het orgel tijdens je bezoek of bespeelt hij een van zijn vele zelfvervaardigde keramische fluiten. Een bezoek brengen aan het museum is een leuk uitstapje wanneer je bijv. wandelt of fietst in de prachtige omgeving van Milsbeek en het Reichswald, of een bezoekje brengt aan wat er over is van het Genneper Huis, het eens zo machtige kasteel daar waar De Maas en De Niers samenkomen. Overigens is het voor groepen vanaf 10 personen mogelijk om ook op andere dagen een afspraak te maken voor een bezichtiging met rondleiding.

- Tegenover Achterbroek 15 in Milsbeek heeft een naamloze poldermolen gestaan. Deze is in 1910 als stenen schepradmolen gebouwd. Een dergelijke molen is in Zuidoost-Nederland een zeldzaamheid. Met een vlucht van 10 meter was het mogelijk ook de kleinste Nederlandse molen van dit type. In het Hoogheemraadschap van Rijnland, waar meerdere van deze stenen poldermolens te vinden zijn, heeft de kleinste molen daar nog een grotere vlucht, namelijk 12,9 meter. De molen werd gebouwd door Jan Laarakkers, die op deze wijze een moerassig landje geschikt wilde maken voor weidegrond. Naar verluidt had hij het idee opgedaan tijdens zijn dienstplicht in West-Nederland. In de jaren dertig van de 20e eeuw sloeg de molen op hol en werd vernield. Alleen de romp is bewaard gebleven.

- Milsbeek War Cemetery is een Brits ereveld gelegen aan de Kerkstraat. De begraafplaats ligt achteraan op het kerkhof achter de Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstandkerk. Er liggen ruim 210 doden uit de Tweede Wereldoorlog begraven, afkomstig uit landen van het Gemenebest. De graven dateren vrijwel allemaal uit februari en maart 1945, ten tijde van de opmars Duitsland in. Onder de doden zijn mannen van de 51st (Highland) Division, de 52nd (Lowland) Division, en het 3e bataljon Irish Guards. Op de begraafplaats staat een herdenkingskruis (Cross of Sacrifice) naar ontwerp van Sir Reginald Blomfield. Het is uitgevoerd in natuursteen, en er is een bronzen zwaard op aangebracht. De Commonwealth War Graves Commission is verantwoordelijk voor de begraafplaats. Er is een register aanwezig.

'Tread Softly, my darling sleeps here.' Zo luidt de titel van het herdenkingsboek dat fotograaf en schrijver Paul ten Broeke uit Gennep in mei 2017 op de Milsbeekse oorlogsbegraafplaats het levenslicht heeft laten zien. Paul heeft dit boek geschreven ter nagedachtenis aan de 220 soldaten die hier tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gesneuveld en in Ottersum en Milsbeek hun laatste rustplaats hebben gevonden. ''Een boek dat eigenlijk nooit geschreven had mogen worden'', zo sloot Paul ten Broeke zijn presentatie op de Milsbeekse begraafplaats af. Het boek drukt namelijk iedereen op de bizarre feiten van oorlogsvoering. Veel leed, vele doden en vele vragen bij de achtergebleven vrienden en familieleden. Dat het niet voor niets is geweest, weten de naoorlogse generaties die al ruim 70 jaar in vrijheid hebben kunnen leven. Dat die vrijheid niet gratis is, getuigen de vele kruisen op de begraafplaatsen. In het boek staan foto's en verhalen van de mannen die in de genoemde dorpen zijn begraven. Ook wordt zo goed mogelijk de tijd geschetst van de oorlogshandelingen uit die periode dat zij het leven hebben gelaten.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - "De in 1958 opgerichte carnavalsvereniging CV De Diepenkikkers organiseert jaarlijks diverse activiteiten in Milsbeek voor jong en ouder. Zoals de jaarlijks weer schitterende optochten, waar de Milsbeekse carnavalisten laten zien wat ze allemaal in hun mars heben. Ondanks dat de bouwplaatsen steeds geringer worden, komen er ieder jaar weer prachtige bouwwerken uit de diverse schuren en garages. Met jong en ouder wordt er maandenlang op een gezellige manier samengewerkt om op carnavalszondag en verdere dagen samen op een geweldige manier carnaval te vieren. Natuurlijk zijn de zittingsavonden niet meer weg te denken in ons Diepenkikkerrijk. Op deze twee avonden laten allemaal vrijwillige Milsbeekse artiesten de gemeenschap genieten van muziek, dans, zang en humor van de bovenste plank. Ieder op zijn eigen manier en dat maakt het juist zo mooi.

Dan de Buutkampioenschappen die al jarenlang een begrip in de wijde omgeving zijn. Ook weer een avond die je niet mag missen. En wat te denken van de Kinderboerenbruiloft die traditioneel op carnavalsdinsdag voor de jeugd wordt georganiseerd. Kortom De Diepenkikkers bekleden een belangrijke positie in het sociale leven van Milsbeek. Dit doen we met zijn allen en we zullen er samen met de hele dorpsgemeenschap voor moeten zorgen dat dit nog tot in lengte van jaren zal voortduren", aldus de vereniging op haar site.

- Sinds 2015 wordt door een team van 6 vrijwilligers in de meivakantie Kindervakantiewerk Milsbeek - Middelaar georganiseerd, voor alle kinderen van basisschoolleeftijd (groep 1 t/m 8) uit de genoemde dorpen. Drie dagen waanzinnig leuke activiteiten. De avond vooraf vindt de grote opening plaats met een toneelstuk in het thema van het betreffende jaar, en op de laatste dag sluiten ze af met een swingende Coladisco.

- "Keramisto (weekend in september, in 2019 voor de 32e keer) is hét jaarlijkse internationale keramiekfestival. 100 met zorg geselecteerde keramisten uit heel Europa tonen hun nieuwste werk in Milsbeek. Bij de kunstenaars zelf kun je keramiek kopen voor je keramiekverzameling of gewoon om je huis mee op te vrolijken. De keus is enorm. In demonstraties en presentaties kun je kennismaken met de nieuwste keramiektechnieken en -trends. Of je nou een ervaren professional bent of een startende liefhebber van keramiek: dit unieke keramiekfestival mag je niet missen! De markt wordt georganiseerd door het Noord-Limburgs Pottenbakkers Collectief (NLPC) en trekt jaarlijks zo'n 10.000 bezoekers. Het niveau van de keramiek op de markt is volgens de Nederlandse Vakgroep van Keramisten van hoog niveau.

Je vindt op Keramisto alle typen voorwerpen en verschijningsvormen van keramiek. Zowel kunst, design, beelden als servies. Keramisto vindt plaats in keramiekdorp Milsbeek, waar al sinds de Romeinse tijd pottenbakkers actief zijn. Het festivalterrein ligt aan de Mookerplas, bij het zwemstrand. Het terrein is prachtig gelegen aan het water en omzoomd door bomen. Er is meer dan voldoende gratis parkeerruimte. De omgeving is on-Nederlands heuvelachtig, met de bossen van het Reichswald en de St. Jansberg, de rivieren Niers en Maas en de stad Nijmegen op een steenworp afstand. De prachtige regio nodigt absoluut uit tot een lekker weekendje weg, waarin je kunt genieten van keramiek, de omgeving en niet te vergeten de culinaire specialiteiten van Noord-Limburg. Waaronder natuurlijk Limburgse vlaai."

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Gebrande Kamp
"In december 2021 heeft aannemer Martens en Van Oord een deel van de begroeiing in de Gebrande Kamp in Milsbeek verwijderd. Dit was voorbereidend werk voor de herinrichting van de Maasuiterwaard in opdracht van Rijkswaterstaat. Het doel van deze herinrichting is om een beter leefgebied te creëren voor waterplanten, vissen en kleine waterdiertjes die thuishoren in en langs de rivier. Hiervoor komt er aan de zuidzijde van de Tielebeek bijvoorbeeld een ondiepe geul te liggen. Aan de noordzijde wordt een stuk Maasoever ‘ontsteend’. De werkzaamheden vinden plaats in de eerste helft van 2022. De herinrichting van de Gebrande Kamp maakt onderdeel uit van een groter pakket van maatregelen, verspreid over meerdere Maasgemeenten. - Hier vind je meer informatie over de maatregelen van Rijkswaterstaat in de Gebrande Kamp en het ecologisch herstel van de Maas." (bron: gemeente Gennep, december 2021)

- Sinds 2014 is de firma Teunesen Zand en Grint uit Gennep bezig met het 'ontzanden' van het gebied Koningsven - De Diepen, NO van Milsbeek, gelegen langs de Duitse grens en langs de grens met het Reichswald aldaar. Het gaat om een strook grond van ca. 6 km lengte en 500 m breedte en een oppervlakte van ruim 200 hectare. Er wordt ca. 6 miljoen kuub industriezand gewonnen. Na de ontzanding wordt de groeve door Natuurmonumenten heringericht tot moeras- en laagveengebied. Deze herinrichting zal rond 2030 zijn afgerond.

'Win-winsituatie' is o.a. dat met de ontzanding wordt bijgedragen in de bekostiging van de 'nieuwe natuur'. Vroegere natuurwaarden keren door de natuurontwikkeling weer terug. Het is de bedoeling dat er natte graslanden komen langs de voet van het Reichswald. Natuurvriendelijk ingerichte beken komen op de overgang tussen natuur en landbouw. De landbouw in de nabije omgeving krijgt een betere verkavelingssituatie. Toerisme en recreatie worden versterkt. Het gebied is reeds in trek bij wandelaars: het bekende lange-afstandswandelpad Pieterpad doorkruist het Koningsvengebied. Door de aanleg van wandelroutes via knuppelpaden en fietsroutes verbeteren de mogelijkheden voor extensieve recreatie. Door in het gebied de zanddeklaag te verwijderen, ontstaan goede kansen voor de natuur. Ook komt er extra waterberging. Zie verder de Ontgrondingenwetvergunning Groeve Koningsven - De Diepen bij Milsbeek.

Tielebeek
In 2015 is 2,5 km van de Tielebeek tussen de N271 en de Maas bij Milsbeek heringericht (dit is de benedenloop van deze beek). Hierdoor is vispasseerbaarheid weer mogelijk. De maatregelen langs de beek zijn uitgevoerd om zowel de ecologische als landschappelijke betekenis van het gebied te verbeteren. "De bovenloop van de Tielebeek, globaal van de oude Rijksweg N271 tot de Diepen, voldeed tot voor kort niet aan haar functie van natuurbeek. Waterschap Limburg en de gemeente Gennep hebben dit project samen opgepakt in hun streven naar een robuust en veerkrachtig watersysteem. Met bijdragen van de Europese Unie, de Provincie Limburg en Rijkswaterstaat is de Tielebeek inmiddels duurzaam en klimaatbestendig ingericht. Op 14 april 2022 is het project 'Herinrichting Tielebeek bovenloop' feestelijk opgeleverd.

De Tielebeek ontspringt aan de rand van de stuwwal van Nijmegen en mondt uit bij de Gebrande Kamp in de Maas. Na de herinrichting door Waterschap Limburg vormt de Tielebeek een doorgaande (natte) ecologische verbinding tussen het nieuwe natuurgebied Koningsven-De Diepen en de Maas. Een natuurlijke geul zorgt hier voor de verbinding tussen beide systemen. Door de verruiming van het beekprofiel en de aanpassing van het rioolstelsel door de gemeente, vermindert de kans op lokale wateroverlast, bijvoorbeeld in 'Het Verloren Land'.

Biodiversiteit. “De Tielebeek vormt nu een doorgaande ecologische verbinding tussen de Maas en natuurgebied Koningsven-De Diepen. Deze zorgt voor een grotere biodiversiteit, doordat het nu een plek is waar meer planten en diersoorten zich thuis voelen”, aldus Arnold Jansen, dagelijks bestuurder van Waterschap Limburg. Tevens is er een regenwaterbuffer aangelegd bij Het Verloren Land. Dit is een komvormige laagte in het landschap. Hier wordt tijdens hevige regenval het regenwater tijdelijk opgevangen, om onnatuurlijke afvoerpieken in de beek te voorkomen en overtollig regenwater vast te houden in het gebied. Ook deze landschappelijk ingepaste buffer draagt bij aan meer biodiversiteit in het gebied.

Aanpak rioolstelsel. De overstort van het gemeentelijk rioolstelsel op de bovenloop van de Tielebeek is verplaatst naar een eveneens nieuw aangelegde buffervoorziening langs de N271. Hierdoor wordt het water in de beek schoner. Dit past binnen de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water. Daarin staan afspraken om de kwaliteit van onze wateren te verbeteren, zowel ecologisch als chemisch. Voor deze ingreep moest het rioolstelsel rigoureus worden aangepast. Tijdens hevige regenval wordt gemengd rioolwater, overstortwater, nu tijdelijk opgevangen in deze buffer langs de N271. Dit water wordt teruggeleid naar de zuiveringsinstallatie. Zo draagt de gemeente ook bij aan een schonere Tielebeek. De komende jaren werkt de gemeente verder aan een gescheiden rioolstelsel in Milsbeek. Het regenwater wordt dan opgevangen en vastgehouden in de aangelegde buffer bij het Rozenbroek. Het project ‘Herinrichting Tielebeek bovenloop’ is tot stand gekomen in samenwerking met Provincie Limburg, Rijkswaterstaat en de gemeente Gennep. Het project is mede gefinancierd door de Provincie Limburg vanuit het partnercontract 2016-2021 en met steun uit het ELFPO, ‘Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland'." (bron: Waterschap Limburg) Zie ook deze video van het waterschap over de herinrichting van de Tielebeek.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Milsbeek, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Milsbeek (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Milsbeek.

- Nieuws: - Nieuws uit het dorp op Facebook. - Onder de link wordt telkens aangekondigd wanneer er weer een nieuwe editie van het fraaie dorpsblad 'Op de Milsbèk' (ca. 1x per 2 maanden) is verschenen. Via de link in dat bericht is die editie dan ook online te lezen. Je kunt evt. ook terugscrollen om oudere nummers op te zoeken en te lezen.

- Belangenorganisatie: - De in 2011 opgerichte Stichting SL!M (Samen Leven In Milsbeek) is in het leven geroepen om de uitvoering van het in 2011 verschenen Dorpsontwikkelingsplan (DOP) door de inwoners te begeleiden en te stimuleren. Dat doet zij op de volgende manieren: "De leefbaarheid en de maatschappelijke samenhang in het dorp bewaren en bevorderen: - door het stimuleren van initiatieven van inwoners en het ondersteunen van de initiatiefnemers met advies en begeleiding; - door het samenbrengen van belanghebbenden die willen of kunnen bijdragen tot verwezenlijking van het doel; - door de aandacht te blijven vestigen op de materiële en immateriële kwaliteit van de Milsbeekse leefomgeving en; - door het geven van advies aan het gemeentebestuur van Gennep en andere organisaties over zaken die de dorpsgemeenschap aangaan." Samengevat wil SL!M een klankbord en helpende hand bieden aan iedereen die zijn schouders gaat zetten onder plannen voor de verbetering van de Milsbeekse leefomgeving. Op de site vind je heel veel informatie over verleden en heden van het dorp. Voor de in 2018 verschenen opvolger van het DOP zie het hoofdstuk Recente ontwikkelingen.

- Dorpshuis: - Dorpshuis het Trefpunt is al vele jaren de plek in Milsbeek waar allerlei verenigingen en stichtingen komen voor hun activiteiten. Ook voor vrienden en families biedt het Trefpunt vele mogelijkheden. Zo gaat er geen weekend voorbij zonder een verjaardagsfeest of bruiloft. Ook voor een gepaste koffietafel biedt het Trefpunt diverse mogelijkheden.

- Onderwijs en kinderopvang: - "Basisschool De Drie Vijvers in Milsbeek biedt kinderen uit het dorp en omgeving een veilige plek om te leren. Op De Drie Vijvers: leren leerlingen verantwoordelijkheid te dragen; leren leerlingen zelfstandig te werken; ontwikkelen leerlingen zelfvertrouwen en een positieve instelling; leren leerlingen van en met elkaar; ontwikkelt ieder kind zich naar zijn of haar mogelijkheden. Wij geloven in: een kansrijke en gestructureerde leeromgeving; acceptatie van en respect voor iedereen op gebied van godsdienst, afkomst en cultuur; rekening houden met verschillen, waarbij de leraren een voorbeeldfunctie hebben; een veilig en vriendelijk klimaat; een open relatie met de ouders. Basisschool De Drie Vijvers is een goede school! Lees hier de resultaten van het onderzoek door de Inspectie van het Onderwijs."

- "Bij Peuterspeelzaal Hummelhonk in Milsbeek hoeft je kind zich geen moment te vervelen. Spelen in de bouwhoek, poppenhoek en autohoek of lekker klimmen en glijden (binnen!). Buiten kan je peuter zich uitleven tussen de bomen in de eigen tuin. En is het slecht weer? Dan kunnen we ook nog in de gymzaal terecht. Kortom, er is genoeg te doen. Hummelhonk is samen met buitenschoolse opvang Schatkelder gevestigd in het gebouw van basisschool De Drie Vijvers: spelen en ontwikkelen voor kinderen van 2 tot 13 jaar onder één dak."

- Jeugd: - Stichting Kinderwerk Milsbeek hangt als het ware “boven” alle werkgroepen die met kinderactiviteiten in het dorp te maken hebben. Denk hierbij aan de Coladisco, Kindervakantiewerk, Koningsdag, Sinterklaas etc. De stichting is een 'financieel vangnet' voor alle kinderactiviteiten in het dorp. Iedere werkgroep heeft en houdt zijn eigen sponsoracties, maar de stichting kan extra inkomsten creëren door gebruik te maken van subsidies die door verschillende organisaties en instanties worden verstrekt. Zit een werkgroep in 'zwaar weer' of wil de werkgroep eens iets extra's doen, dan kan de stichting een bijdrage doen om een en ander te kunnen realiseren. - De maandelijkse Cola Disco in het Trefpunt s er voor kinderen van groep 7 en 8 uit het dorp en uit buurdorp Middelaar.

- Muziek: - "Sinds haar oprichting in 1924 heeft Fanfare en Tamboerkorps Crescendo in het middelpunt van de Milsbeekse gemeenschap gestaan, met o.a. muzikale evenementen en serenades. En Crescendo is vast van plan in dit middelpunt te blijven staan", aldus de vereniging op haar site.

- Sport: - De in 1979 opgerichte tennisvereniging T.V. de Milsbeek beschikt over 4 zandkunststofbanen en een gezellige kantine, die vrijwel alle doordeweekse avonden geopend is en uiteraard ook tijdens toernooien, competitiewedstrijden en evenementen. Op iedere maandag- en dinsdagavond en woensdagochtend wordt er een toss georganiseerd, waarvoor je je kunt inschrijven. - SPES Korfbal heeft ca. 250 leden in ca. 20 teams. Ze zijn al diverse malen Nederlands Dameskorfbal Kampioen geweest, zowel in de zaal als op het veld.

- Schutterij De Milsbeek is opgericht in 1971. Het is een bloeiende en actieve vereniging met ca. 70 leden, terzijde gestaan door vrijwilligers en steunende leden. De leeftijdsopbouw is zeer gevarieerd; van jong tot oud beoefent men de schietsport (disciplines) waarnaar de interesse uitgaat. De schutterij draagt bij aan de veelzijdigheid van het verenigingsleven in haar omgeving en creëert hiermee een sociale binding in de samenleving. Veel aandacht en zorg wordt gestoken in het opleiden en begeleiden van de jeugdleden. En de vereniging organiseert vele activiteiten om binding, promoting, gezelligheid, enthousiastme en betrokkenheid te waarborgen. Je bent van harte welkom om tijdens de trainingsavonden op de maandag- en vrijdagavond eens kennis te komen maken.

- Overige verenigingen: - "Wie Milsbeek bezoekt komt er vroeg of laat mee in aanraking, op een zonnige zomerdag, bij een officiële gelegenheid of op een nationale feestdag. Plotseling is het daar: tromgeroffel. En vanuit de verte verschijnen dan vanzelf de veroorzakers. Een schuttersgilde: een groep mannen en vrouwen, in kleurrijke uniformen. Met trommen, een vaandel, vendels, hellebaarden en kruisbogen of geweren. Met de gildepriester die de patroonheilige uitbeeldt. Het geheel wordt voorafgegaan door een ruiter fier te paard: de standaardruiter die de weg baant voor zijn gilde." Aldus het lang 'geslapen' hebbende en in 1954 heropgerichte St. Lambertus Gilde.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Milsbeek RK.

Reacties

(2)

Hallo ter aanvulling,
Milsbeek heeft een prachtig pottenbakkersmuseum.
Milsbeekse pottenbakkers organiseren jaarlijks een van de grootste pottenbakkersmarkten (Keramisto).
Er is op de begraafplaats een oorlogskerhof waar Britse gesneuvelde soldaten uit WO2 begraven zijn.

Dank voor uw aanvullingen! Dit zijn inderdaad drie belangrijke Milsbeekse onderwerpen die zeker op deze pagina thuishoren. Ik heb het verwerkt. Bij alle 6.500 plaatsen ligt nu een stevige inhoudelijke basis, waar ik in totaal 10 jaar aan heb gewerkt. Mijn hoop en doel is vanaf nu dat lokale ingewijden met aanvullingen, actualiseringen en/of correcties de laatste puntjes op de i helpen zetten, dus dank hiervoor!

Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen