Minnertsga

Plaats
Dorp
Waadhoeke
Fryslân

minnertsga_collage.jpg

Minnertsga, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Minnertsga, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Minnertsga (2).JPG

Minnertsga ligt in de 'bouwhoek', en dat kun je zien

Minnertsga ligt in de 'bouwhoek', en dat kun je zien

Minnertsga.JPG

Minnertsga dichtbij

Minnertsga dichtbij

Minnertsga

Terug naar boven

Status

- Minnertsga is een dorp in de gemeente Waadhoeke. T/m 1983 gemeente Barradeel. In 1984 over naar gemeente Het Bildt, in 2018 over naar gemeente Waadhoeke.

- Onder het dorp Minnertsga valt ook het streekje Mooie Paal / Moaije Peal.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Minnertsgea.

Oudere vermeldingen
13e eeuw Menerdkerke, 13e eeuw Meynardiskerke, 1319 Menerdiskerka, 1370 Meynardiskerka, 1398 Meynaertsga, 1473 Mynnertsgae, 1579 Minnarsga.

Naamsverklaring
De oude vormen wijzen op kerk 'eigenkerk' als oorspronkelijk tweede deel, dat in de loop van de 14e eeuw is vervangen door ga 'dorp, dorpsgebied'. Het eerste deel is de persoonsnaam Meinard, vermoedelijk de eigenaar of stichter van de kerk. De patroonheilige van de kerk was Sint Maarten.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Minnertsga ligt in de ZW nabijheid van de Waddenzee en ligt verder ZZW van het dorp Sint Jacobiparochie, ZW van het dorp Sint Annaparochie, W van het dorp Wier, NW van de dorpen Berltsum en Menaam, NNW van het dorp Slappeterp, N van het dorp Ried, NO van het dorp Tzummarum en O van het dorp Firdgum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Minnertsga 140 huizen met 1.140 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 700 huizen met ca. 1.800 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Heemkunde
"Al tientallen jaren doe ik onderzoek naar de geschiedenis van het dorp van mijn jeugd. Dat begon met het onderzoeken van de eigen familiegeschiedenis, later is dat uitgegroeid tot het onderzoeken naar de geschiedenis van de dorpsbewoners en het vastleggen van hun onderlinge familierelaties. Daarnaast verzamel ik zo veel mogelijk foto’s en documentatie van de vroegere dorpsbewoners en hun omgeving om zo het beeld van vroeger te bewaren voor het nageslacht. In de loop van de jaren is er een omvangrijk archief ontstaan waar zo veel moois in zit wat de moeite waard is om anderen er ook van te laten genieten. Daarom heb ik de website 'Minnertsga vroeger' gemaakt om het verhaal ‘fan ús doarp’ van vroeger te vertellen.

Het doel van de site is het verleden van ús doarp vast te leggen in woord en beeld voor latere generaties. Dat doen we door verhalen over vroeger te schrijven, vroegere bewoners in beeld te brengen en foto’s, documenten en andere bijzonderheden te verzamelen en te laten zien. Ook jij kunt daarbij helpen door oude foto’s en ander documentatiemateriaal betreffende het dorp in vroeger tijden beschikbaar te stellen. Dat mag digitaal, maar ook origineel materiaal zijn. Originele documentatie wordt zorgvuldig bewaard in de archiefopslagplaats in de bibliotheek in Sint Annaparochie. Daar is het voor iedereen in het echt te bekijken. Gerryt Bouma (âld-Minnertsgeaster)." Ook Aalzen de Haan houdt zich met veel plezier bezig met de geschiedenis van het dorp en het verzamelen van foto’s en documenten over het dorp van vroeger. "Zo help ik mee ons - digitale - dorpsarchief nog completer te maken", aldus Aalzen. Anno 2020 vind je op de site 250+ verhalen over vroeger, 800+ geïnventariseerde documenten en 4200+ foto's en documenten. - Nieuws van 'Minnertsga vroeger' op Facebook.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Eind 2017 is de provincialeweg door Minnertsga, de N393, opnieuw geasfalteerd. Tevens heeft het dorp toen een dorpsplein gekregen, naast de kerk.

- Na 40 jaar zijn Jan en Klaaske Zijlstra uit Minnertsga in juni 2018 gestopt met hun kraam met brood, koek en snoep waarmee ze op markten in de regio stonden. Ze vonden het zelf "het mooiste beroep ter wereld", maar om gezondheidsredenen ging het niet meer.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Minnertsga heeft 13 rijksmonumenten.

- De Hervormde (PKN) Meinardskerk (Meinardswei 3) is een eenbeukige kerk uit de 16e eeuw (met delen uit de 13e eeuw). De toren uit 1505 had een spits, die in 1552 door bliksem werd getroffen. Omstreeks 1590 kreeg de toren een zadeldak, dat in 1818 werd gerestaureerd. De toren van drie geledingen is in 1939 gerestaureerd. In 1951-'55 is de kerk gerestaureerd (A. Baart) na een brand in 1947. De luidklok (1648) van Jacob Noteman is door Van Bergen in 1951 opnieuw gegoten. Ook het orgel uit 1777 van Albertus Antoni Hinsz ging verloren. In 1955 is het orgel vervangen door een orgel uit 1785 gemaakt door Guillaume Robustelly. De preekstoel is afkomstig van de Doopsgezinde kerk van Blije. Het doopvont is gemaakt door Jan Meefout. Enkele grafzerken zijn afkomstig uit de afgebroken Galileërkerk (Leeuwarden). De kerk valt onder de Protestantse Gemeente Minnertsga. Op hun site vind je o.a. een pagina met een uitvoerige beschrijving van de geschiedenis en de bijzonderheden van de kerk en het interieur in tekst en beeld.

"De Meinardskerk is met zijn omvangrijke en grote toren is in de wijde omtrek al van verre te zien. De dorpelingen zijn trots op dat prachtige beeldbepalende gebouw dat best als dorpsmonument mag worden aangemerkt. Het is een sieraad voor en het hart van het dorp. Zo’n groot gebouw heeft onderhoud nodig en dat kost geld. De kerk is eigendom van de kerkgemeenschap, maar de toren is door de gemeente Het Bildt in 2003 in eigendom overgedragen aan Stichting Kerktoren Minnertsga. Voor het onderhoud van de kerk is in 2008 Stichting Dorpsmonument in het leven geroepen met de bedoeling samen met de dorpsbewoners, ‘Minnertsgeasters om útens’ en anderen een fonds te vormen voor het behoud van de Meinardskerk. Zie je ook net als wij de noodzaak er van in om dit prachtige gebouw in goede staat van onderhoud te houden, dan kun je ons daarbij helpen door donateur te worden van Stichting Dorpsmonument Meinardskerk voor € 15 per jaar. Natuurlijk zijn eenmalige giften en schenkingen ook welkom."

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Minnertsga (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Minnertsga op Facebook. - Nieuws uit het dorp van Plaatselijk Belang op Facebook.

- Belangenorganisatie: - Plaatselijk Belang Minnertsga is opgericht in 1969. De vereniging, die 600 leden heeft - dat is 85 procent van de huishoudens in het dorp - richt zich op het in stand houden en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van het woon- en leefmilieu in het dorp, en treedt op als belangenbehartiger voor de inwoners. De vereniging tracht dit te bereiken door samenwerking met haar leden, de plaatselijke middenstand, de gemeente Waadhoeke, de provincie Fryslân en andere belanghebbende instanties.

- MFA: - "De ruimten van multifunctionele accommodatie MFA De Doarpsfinne in Minnertsga zijn ook te huur. Groepsuitjes voor groepen van 10 tot 150 personen. Voor groepen zijn er diverse mogelijkheden. Zo kun je hier je bedrijfsfeest of verjaardag vieren. Maar ook recepties en condoleances behoren tot de mogelijkheden. Daarnaast bieden wij diverse mogelijkheden om als sportvereniging clinics of sportdagen te organiseren. Ook het sinterklaasfeest en de toneelvereniging kunnen hier hun publiek ontvangen. Huwelijksfeest. De Doarpsfinne is een uiterst sfeervolle gelegenheid om je bruiloft of huwelijksfeest net even anders te vieren. Er zijn mogelijkheden voor recepties of feestavonden tot maximaal 200 personen. Alles is mogelijk: van eenvoudige buffetten tot een exclusief diner, van kleine recepties tot een groot knalfeest. Je bepaalt zelf hoe je feest er uit komt te zien en hoe hoog de kosten zullen zijn. Bedrijfsfeest of sportgerelateerde activiteiten. Met groepen vanaf 10 personen kun je gebruik maken van de vergaderruimtes, sporthal en (kunstgras) sportveld. Wifi is door het hele gebouw beschikbaar en diverse sport- en spelarrangementen zijn mogelijk. Laat je verrassen door de veelzijdige combinaties die mogelijk zijn."

- Onderwijs: - "CBS De Wizebeam is een moderne, open, christelijke basisschool in Minnertsga, met rond de 100 leerlingen. De Wizebeam is een basisschool, die open staat voor iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken. We willen ruimte bieden aan ieder individu en er is respect voor ieders inbreng. Dit komt tot uiting in de omgang met elkaar, de keuze van de leermiddelen en in de sfeer die heerst op school. Ons schoolgebouw staat aan de Tilledyk en had aan de voorzijde de uitstraling van een 'oude' school (1919). Door de jaren heen hebben er diverse verbouwingen plaatsgevonden. In 2017 heeft de laatste verbouwing plaatsgevonden. Daarbij heeft de school een uitstraling gekregen die beter bij het onderwijsconcept van deze tijd past. Met subsidie van de provincie heeft het voorplein in 2018 een metamorfose ondergaan. Het resultaat is een speelplein met nieuwe toestellen op natuurlijke basis, waarmee we met veel plezier de toekomst in kunnen.

Wat betekent de naam van CBS De Wizebeam in Minnertsga? De Wizebeam werd vroeger door de boeren gebruikt bij het vervoer van hooi en tarweschoven. Een ander woord voor Wizebeam was ook bynstok of pontsjer. Deze stok werd over de lading heen gelegd en met een touw onder aan de wagen vastgesjord. Zo bleef de lading goed zitten tijdens het schommelende vervoer van het land naar de boerderij. De basisschool kan en mag ook werken als een Wizebeam: onze school wil er voor gaan om vanuit onze identiteit het beste uit alle leerlingen te halen. Uitgangspunt is aan te sluiten bij wat het kind meebrengt om samen over tal van hobbels en bobbels, welke ook bij het leven horen, een stap te zetten in de ontwikkeling op weg naar hun volwassenheid. Betekenis van ons logo: het wiel is open om aan te geven dat we een open school willen zijn waar een ieder, die zich kan vinden in ons schoolconcept, van harte welkom is. De pijl, in de kleuren van de regenboog, refereert aan de identiteit van de school en geeft tegelijk aan dat ieder bij ons welkom is ongeacht de geaardheid."

- Muziek: - Muziekvereniging Oranje in Minnertsga omvat een Fanfare, een Drumfanfare, een Jeugdkorps en diverse majorettegroepen. De vereniging is opgericht in 1894 en heeft het 125-jarig jubileum in 2019 uitbundig gevierd. Lees maar: "Oranje heeft het jubileumjaar 2019 afgesloten met een nieuwjaarsborrel met alle leden en vrijwilligers die de vereniging bij dit bijzondere jaar geholpen hebben. Wat was het een fantastisch jaar met ontzettend veel hoogtepunten. De opening op de buorren, waar het weer ons ontzettend goed gezind was, daarna een prachtig jubileumconcert 'Reis troch de tiid' met allemaal muziek met herinneringen. Het herdenkingsconcert 4/5 mei in Sint Jacobiparochie heeft bij de fanfare en publiek diepe indruk gemaakt. De play-inn en bevrijdingsconcert van de Regimentsfanfare Garde Grenadiers en jagers. De streetparade met schitterende bands door het dorp, het dorp was vol met muziek! In september werd de reunie gehouden voor alle leden en oud-leden met feestavond, tentoonstelling enz., tevens heeft de jeugd van Oranje laten zien wat zij allemaal in huis hebben met een prachtig circusoptreden in een volle tent. In december nog het Retrospective concert waarbij de jubileumcompositie Retrospective van Rob Goorhuis in première ging. En de majorettes behaalden een 6e plaats op het NK. Kortom een fantastisch jaar waar wij op kunnen terugkijken!"

- Sport: - "Volleybalvereniging SBO Minnertsga is een kleine maar gezellige vereniging. Onze vereniging speelt in seizoen 2019-2020 met 1 damesteam in de regio Noord van de Nevobo competitie. Daarnaast hebben we nog 2 B-jeugdteams en 1 recreantenteam. De trainingen voor de jeugd en de dames zijn op dinsdag in De Doarpsfinne. De recreanten trainen op maandagavond en de dames spelen hun wedstrijden op donderdagavond. De jeugdleden komen in actie op de zaterdag. Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen of wandel eens binnen tijdens onze trainingen. Je bent van harte welkom!"

- Voetbalvereniging v.v. Minnertsga.

- Zorg: - In Bildt is een dagbestedingslocatie in Minnertsga voor (jong)volwassenen met een zorgvraag in Noordwest Fryslân. In een kleinschalige, centraal gelegen locatie krijgen ze persoonlijke begeleiding op maat. Ze werken aan (re-)integratie en participatie op het gebied van wonen, werken en vrije tijd. In Bildt is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met NAH (= niet aangeboren hersenletsel) en afasie. Er is ruimte voor vijf á zes cliënten per dagdeel, waardoor ze de begeleiding sterk op de persoon kunnen richten. Door kleinschalig te werken staan ze dichter bij de cliënten en hun netwerk. Je kunt er aan je creatieve en technische kant werken in het atelier of de (hout)werkplaats. Ook is de werkplaats een openbare gelegenheid waar mensen uit de omgeving - tegen een kleine vergoeding en op afspraak - gebruik mogen maken van de ruimte en de materialen. Zelf of met cliënten. Een mooie gelegenheid om een kastje op te knappen of de wat grotere klussen aan te pakken.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Minnertsga.

Reactie toevoegen