Muyeveld

Plaats
Buurtschap
Wijdemeren
Gooi en Vechtstreek
Noord-Holland

Muyeveld-MSDC-20110630-240268.jpg

Muyeveld is een buurtschap van het dorp Nieuw-Loosdrecht, gelegen aan een deel van de kilometerslange Nieuw-Loosdrechtsedijk, die één langgerekte bebouwde kom is, met daarin een deel van het dorp Nieuw-Loosdrecht en de buurtschappen Muyeveld en Boomhoek.

Muyeveld is een buurtschap van het dorp Nieuw-Loosdrecht, gelegen aan een deel van de kilometerslange Nieuw-Loosdrechtsedijk, die één langgerekte bebouwde kom is, met daarin een deel van het dorp Nieuw-Loosdrecht en de buurtschappen Muyeveld en Boomhoek.

Muyeveld-MSDC-20110630-240239.jpg

Buurtschap Muyeveld ligt op de smalle landstrook van de Nieuw-Loosdrechtsedijk, met aan weerszijden heel veel water, van resp. de Loosdrechtse Plassen in het N en de Breukeleveense Plas in het Z.

Buurtschap Muyeveld ligt op de smalle landstrook van de Nieuw-Loosdrechtsedijk, met aan weerszijden heel veel water, van resp. de Loosdrechtse Plassen in het N en de Breukeleveense Plas in het Z.

Muyeveld-MSDC-20110630-240291.jpg

Buurtschap Muyeveld omvat een 40-tal panden, overwegend luxe, vrijstaande villa's aan het water van de Loosdrechtse Plassen in het N en de Breukeleveense Plas in het Z.

Buurtschap Muyeveld omvat een 40-tal panden, overwegend luxe, vrijstaande villa's aan het water van de Loosdrechtse Plassen in het N en de Breukeleveense Plas in het Z.

muyeveld_polder.jpg

De buurtschap Muyeveld omvat alleen het W deel van het horizontale lint in het midden van deze kaart. De Pólder Muyeveld omvat het héle en omvangrijke gebied op de kaart. In het hoofdstuk Landschap etc. vind je een rapport met een uitvoerige beschrijving.

De buurtschap Muyeveld omvat alleen het W deel van het horizontale lint in het midden van deze kaart. De Pólder Muyeveld omvat het héle en omvangrijke gebied op de kaart. In het hoofdstuk Landschap etc. vind je een rapport met een uitvoerige beschrijving.

Muyeveld

Terug naar boven

Status

- Muyeveld is een buurtschap in de provincie Noord-Holland, in de regio Gooi en Vechtstreek, gemeente Wijdemeren. T/m 2001 gemeente Loosdrecht (en daarmee provincie Utrecht).

- De buurtschap Muyeveld valt voor de postadressen onder Loosdrecht (en daarbinnen onder de kern Nieuw-Loosdrecht).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Muijeveld, Mijndenveld, Mijnderveld, Muideveld, 1575/1608 Muienvelt, 1639 Muievelt, 1840 Muijdeveld.

Naamsverklaring
Het eerste deel kan verband houden met mui 'uitstroming', maar een persoonsnaam Moije is ook denkbaar.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Muyeveld ligt ZW van het dorp Nieuw-Loosdrecht, NO van de buurtschap Breukeleveen, W van de buurtschap Boomhoek, rond, vanuit Nieuw-Loosdrecht gezien, laatste deel van de Nieuw-Loosdrechtsedijk (zijnde vanaf huisnr. 242 tot het eind van de dijk), plus de aansluitende weg 't BreukeleveenseMeentje.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Muyeveld 8 huizen met 62 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 40 huizen met ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het plaatsje zelf is maar een klein buurtschapje. De Polder Muyeveld betreft het hele gebied van de Loosdrechtse Plassen, Vuntus, Zodden, Breukeleveense Plas en Tienhovense plassen. Naast het plassengebied is hier ook een woonkern (Nieuw-Loosdrecht) en zijn er woningen langs lange ‘dijken’ (plassenscheidende wegen) tussen de plassen. Aan de zuidzijde van het gebied is een (tertiaire) waterkering. Aan de andere zijde van deze kering ligt de oostelijke binnenpolder van Tienhoven.

Het gebied tussen de rivier de Vecht en de Utrechtse Heuvelrug was een moerasgebied. Het gebied kenmerkt zicht door de overgang van de gestuwde zandige afzettingen van de laatste IJstijd aan de oostzijde en de Holocene veengebieden aan de westzijde daarvan. Deze afzettingen liggen op zandige Pleistocene afzettingen van voor de laatste ijstijd. Langs de Vecht komen ook Holocene kleien (rivierafzettingen) voor. Omdat het gebied eerst te drassig was voor agrarische doeleinden werden, t.b.v. de ontwatering, sloten naar de Vecht en de Drecht gegraven. Die sloten naar de Drecht werden gegraven naar de oorsprong van dit riviertje, waardoor een stervormige verkaveling ontstond: de 'Ster van Loosdrecht'. Om dit gebied, in het O van Polder Muyeveld, werd een dijk gelegd, de nu nog bestaande Oud-Loosdrechtsedijk en Nieuw-Loosdrechtsedijk en ook enkele dijken binnen het gebied, die echter alle verdwenen zijn.

Het drooggevallen gebied werd aanvankelijk als weidegrond gebruikt. De grond was voornamelijk laagveen, dat in de 16e eeuw werd afgestoken en verwerkt tot turf. In de 17e en 18e eeuw ging men ook beneden het grondwater veen baggeren (natte vervening), daar waar voldoende veen aanwezig was. Er ontstonden met water gevulde trekgaten tussen de legakkers. De turfwinning vond grootschalig plaats. De smalle legakkers werden weggegraven of ze werden bij stormweer door de golfslag weggeslagen en geleidelijk groeiden de plassen tot de huidige omvang, de thans als recreatiegebied bekende Loosdrechtse Plassen. Hetzelfde geld voor Vuntus, Breukeleveense Plas en Tienhovense Plas, gezamenlijk de Polder Muyeveld vormend. Her en der zijn de patronen van trekgaten en legakkers nog bewaard gebleven. (bron: rapport 'Flexpeil - geotechnische effecten. Flexibel peil. Van denken naar doen', betreffende o.a. de Polder Muyeveld, Stowa, 2012)

In het concept-Watergebiedsplan Zuidelijke Vechtplassen (voor de Polders Loenderveen, Mijnden, Breukelen-Proostdij, Bethune en Muyeveld) (Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht / Waternet, 2008, 226 pag.) vind je een uitvoerige beschrijving van deze gebieden, met betrekking tot o.a. de aspecten cultuurhistorie, landschap, waterhuishouding, natuur en recreatie, welke problemen zich daarbij voordoen, en welke oplossingen of oplossingsrichtingen daarbij mogelijk of gewenst zijn. (© van de kaart op deze pagina: Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht / Waternet)

- W van buurtschap Muyeveld loopt de Muyeveldse Wetering, verticaal O langs de Polder Mijnden. O van de wetering ligt een aantal legakkers*. Veel legakkers in de Loosdrechtse Plassen zijn in de loop der jaren in verschillende mate van vervallen staat komen te verkeren. De uitdaging voor de komende jaren is hoe de legakkers weer in goede staat te krijgen én een oplossing te vinden voor de bagger in de plassen. In dat kader is hier in 2017 een proefproject uitgevoerd: een vergane legakker van maar liefst 250 meter lengte is opnieuw opgebouwd (zie het filmpje onder de link) door wilgenrasters te vullen met veenslib uit de Loosdrechtse Plassen en deze te voorzien van een 4 meter brede oever van riet.
* Legakkers zijn de smalle stroken grond die vroeger werden gebruikt om het veen op te drogen.

Het Plassenschap Loosdrecht is opdrachtgever van dit proefproject, waarbij in samenwerking met een groot aantal partijen wordt onderzocht of het mogelijk is om veenslib uit de Loosdrechtse Plassen te gebruiken bij de opbouw van verdronken legakkers. Hierdoor verbetert de bevaarbaarheid van de plassen en versterkt de cultuurhistorische waarde van het legakkergebied. Het proefproject levert waardevolle informatie over de bruikbaarheid van veenslib uit de Loosdrechtse Plassen als bouwstof. Wanneer blijkt dat deze methode succesvol is, kan deze werkwijze op meer locaties worden toegepast.

Verschillende overheden en private partijen werken toe naar een aanpak om de problemen en ontwikkelingen voor de Oostelijke Vechtplassen samen op te pakken en te financieren. Het herstel van de legakkers met bagger uit de plassen is een eerste stap richting het oplossen van de baggerproblematiek van het gebied. (bron: Recreatie Midden-Nederland)

Reactie toevoegen