Nieuw-Balinge

Plaats
Dorp
Midden-Drenthe
Drenthe

Nieuw-Balinge

Terug naar boven

Status

Nieuw-Balinge is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Midden-Drenthe. T/m 1997 gemeente Westerbork.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Nei-Baoling.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Nieuw-Balinge ligt Z van het dorp Westerbork, ZZW van de dorpen Mantinge en Balinge, ZW van het dorp Witteveen, WZW van de dorpen Meppen, Aalden en Zweelo, WNW van de dorpen Gees en Oosterhesselen, NW van de dorpen Geesbrug en Zwinderen, N van de A37, NNW van het dorp Nieuwlande, NO van de dorpen Tiendeveen, Noordscheschut en Hollandscheveld en de stad Hoogeveen, OZO van het dorp Pesse en ZO van het dorp Wijster.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Het dorp Nieuw-Balinge heeft ca. 360 huizen met ca. 900 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Verhalen in tekst en beeld uit de geschiedenis van Nieuw-Balinge op de lokale dorpssite.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In juni 2015 is het dorp tijdens het Zomerfeest het Buurtlabel Veilig Verkeer* toegekend. Nieuw-Balinge is in dat jaar namelijk aan de slag gegaan met het project 'Veilig door het dorp'. Gedurende het jaar zijn verschillende acties georganiseerd om aandacht te vragen voor de verkeersveiligheid. Aan het einde van het jaar wordt dit project voortgezet in een ander dorp. Het dorp wilde zich echter blijvend inzetten voor de verkeersveiligheid. Daarom hebben zij de hulp ingeroepen van Veilig Verkeer Nederland (VVN) om ondersteuning te krijgen bij een structurele aanpak van de verkeersveiligheid. Na de uitreiking van het Buurtlabel was er de gelegenheid om deel te nemen aan de zogeheten crashtest. Door het simuleren van de kracht die vrijkomt bij een botsing wordt aangetoond hoe belangrijk het is om gordels te dragen. In de loop van het jaar zijn er verschillende andere activiteiten ondernomen om aandacht te vragen voor de verkeersveiligheid, zoals een remwegdemonstratie en een voorlichting over de dode hoek van landbouwvoertuigen.

* Bewonersgroepen die structureel werken aan de verkeersveiligheid in buurt, wijk of dorp komen in aanmerking voor het Buurtlabel Veilig Verkeer van VVN. De toekenning van dit label betekent niet dat een buurt 100% verkeersveilig is, maar dat buurtbewoners en andere organisaties de handen ineen hebben geslagen om de buurt zo verkeersveilig mogelijk te maken. De bewonersgroep heeft de intentie om gedurende een periode van drie jaar minimaal eenmaal per jaar een buurtactie te organiseren. Hiermee wordt een duurzaam verkeersveilige buurt beoogd. (bron: Veilig Verkeer Nederland afd. Drenthe)

- De 82 huizen van recreatiepark De Breistoeken mogen sinds 2011 permanent worden bewoond. Verder heeft Nieuw-Balinge er in of vanaf 2011 nog enkele huizen bij gekregen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Stichting Munitiemuseum Het Mantingerveld (MMAN) is van 2010 tot 2016 doende geweest met plannen om het voormalige Munitiecomplex MMC Nieuw-Balinge aan de Hoogeveenseweg, Z van de Haarweg, te herbestemmen tot museum 'Bedreigd Bestaan', met focus op de Koude Oorlog en de Joodse werkkampen. Na een haalbaarheidsonderzoek in 2016 in opdracht van de provincie Drenthe, de gemeente Midden-Drenthe en eigenaar Natuurmonumenten blijkt het plan niet rendabel. Het museum heeft een investering van 850.000 euro nodig en komt daarna jaarlijks rond de 100.000 euro tekort. Ook ziet Natuurmonumenten activiteiten zoals muziek en theater niet zitten. Het complex wordt vermoedelijk benoemd tot rijksmonument.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In 2011 is in Nieuw-Balinge 'nieuwe natuur' ontwikkeld aan de Verlengde Middenraai. Daarvoor is een boerderij aan die weg verplaatst naar Nieuweroord.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Nieuw-Balinge (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Nieuw-Balinge.

- Straatnamen: - Verklaringen van de straatnamen in Nieuw-Balinge.

- Nieuws: - "Op de hoogte blijven van de activiteiten in het dorp is voor de inwoners van Nieuw-Balinge geen probleem. Al meer dan 50 jaar valt elke maand bij ieder huis het dorpsblad ‘Kontakt’ in de brievenbus. Via de link is het dorpsblad ook online te lezen (ook oudere nummers, vanaf 2005). De doelstelling is alle bewoners te informeren over alles wat er te doen is in ons dorp op het gebied van sportieve en culturele activiteiten en het verenigingsleven. Ook is er een vaste rubriek “Infopagina” waarin veel informatie staat zoals roosters van apothekers en huisartsen, telefoonnummers van belangrijke instanties, enz. Iedere bewoner die vindt dat hij of zij iets aan de Nieuw-Balingers heeft te melden mag kopij aanleveren. Dat kan zijn van een mededeling, een te koop- of aangeboden- advertentie tot en met een gedicht of dankbetuiging en alles wat daar tussen zit. Het blad is opgericht in de jaren zestig op A-5 formaat en is uitgegroeid tot wat het nu is, in een oplage van ca. 450 stuks. De benodigde financiële middelen, drukkerijkosten e.d. worden geput uit de advertentie-inkomsten en vrijwillige bijdragen van de bewoners, door jaarlijks in het najaar een huis-aan-huis collecte te organiseren."

- Belangenorganisatie: - "Plaatselijk Belang De Vooruitgang Nieuw-Balinge is opgericht in 1913 en heeft als doel het behartigen van de algemene belangen van de inwoners en het verbeteren van de leefbaarheid. Dit beogen wij te bereiken door het opzetten van projecten, overleg met de gemeente en het initiatief nemen in of ondersteuning bieden bij het opzetten van voorzieningen. Je mag van ons verwachten dat wij de plannen van de gemeente en de provincie kritisch volgen en waar nodig op zullen komen voor de belangen van het dorp. Verder willen wij ons op positieve wijze inzetten voor de leefbaarheid in ons dorp. Dit willen wij doen door zelf voorstellen te doen om knelpunten op te lossen of door deel te nemen aan projecten die iets toe te voegen hebben aan de leefbaarheid. Ook andere verenigingen kunnen op onze steun rekenen bij het opzetten en uitvoeren van plannen of projecten."

- Onderwijs en kinderopvang: - "De Meester Sieberingschool ligt midden in het dorp Nieuw-Balinge. De school is mooi gelegen aan een doorgaande weg in het dorp en omringd door groen. Het schoolgebouw is gevestigd in een gebouwencomplex, waarvan tevens het dorpshuis, de peuterspeelzaal en de gymzaal deel uit maken. De school beschikt over veel speelruimte. We hebben een ruim schoolplein en twee grasvelden tot onze beschikking. In 2009 is een aantal speelattributen geplaatst, mogelijk gemaakt door de werkgroep ‘Dorpsplein’. De school heeft haar naam te danken aan meester Siebering, die binnen onze dorpsgemeenschap een belangrijke rol heeft gespeeld op sociaal gebied. Uit dankbaarheid hiervoor heeft men zijn naam aan de school verbonden. In 2009 is een borstbeeld van hem geplaatst.

Het onderwijs dat de Meester Sieberingschool in Nieuw-Balinge biedt heeft twee doelen: de leerlingen, wat leerstof betreft, voorbereiden op het vervolgonderwijs; de leerlingen de kansen bieden om zich te ontwikkelen, zodat zij de school verlaten met het nodige zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag. Wij werken aan onze missie door het geven van adaptief onderwijs. Adaptief onderwijs wil zeggen dat het onderwijs zoveel mogelijk wordt aangepast aan verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is de aanwezigheid van een goed pedagogisch klimaat. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten van belang: een gevoel van veiligheid - een uitdagende leeromgeving en positief gedrag van de leerkrachten en de leerlingen ten opzichte van elkaar; op zowel pedagogisch als onderwijskundig gebied zoveel mogelijk aansluiten bij de mogelijkheden van het kind; onderwijs dat zo effectief mogelijk gegeven wordt op een didactisch verantwoord niveau; het bevorderen van de zelfstandigheid van de leerlingen, met als belangrijk onderdeel het samenwerkend leren; door middel van het hanteren van ons leerlingvolgsysteem, duidelijk zicht krijgen op de problemen van de leerlingen en daar zo optimaal mogelijk aandacht aan te schenken; een goede band met de ouders. Dat wil zeggen open staan voor wensen en meningen. De ouders zo goed mogelijk informeren en betrekken. Dit trachten wij te bereiken door middel van onder andere de schoolgids, de nieuwsbrief, oudergesprekken, huisbezoeken, inloopavonden, contactavonden, informatieavonden, kijkmomenten in de klas tijdens lestijd en ouderhulp."

Reactie toevoegen