Nieuw-Helvoet

Plaats
Dorp in de stad
Hellevoetsluis
Voorne-Putten
Zuid-Holland

nieuw-helvoet_plaatsnaambord_kopie.jpg

Nieuw-Helvoet is een 'dorp in de stad'* in de provincie Zuid-Holland, in de streek Voorne-Putten, gemeente Hellevoetsluis. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1959.

Nieuw-Helvoet is een 'dorp in de stad'* in de provincie Zuid-Holland, in de streek Voorne-Putten, gemeente Hellevoetsluis. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1959.

gemeente_nieuw-helvoet_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Nieuw-Helvoet anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (© www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Nieuw-Helvoet anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (© www.atlasenkaart.nl)

Nieuw-Helvoet groeten uit [640x480].jpg

Nieuw-Helvoet, ansichtkaart met diverse dorpsgezichten

Nieuw-Helvoet, ansichtkaart met diverse dorpsgezichten

Nieuw-Helvoet langebalkstempel [640x480].jpg

Nieuw-Helvoet had tot 1966 een postkantoor met die naam. Waarschijnlijk is men het dorp na die tijd als gelegen 'in' Hellevoetsluis gaan beschouwen.

Nieuw-Helvoet had tot 1966 een postkantoor met die naam. Waarschijnlijk is men het dorp na die tijd als gelegen 'in' Hellevoetsluis gaan beschouwen.

Nieuw-Helvoet De Quack vakantiewoningen [640x480].jpg

Polder De Quack was door haar ligging in bosrijk gebied en aan het water (Haringvliet/Deltageul) al vroeg aantrekkelijk voor het toerisme. Ook nu nog zijn er diverse bungalowparken.

Polder De Quack was door haar ligging in bosrijk gebied en aan het water (Haringvliet/Deltageul) al vroeg aantrekkelijk voor het toerisme. Ook nu nog zijn er diverse bungalowparken.

Nieuw-Helvoet

Terug naar boven

Status

- Nieuw-Helvoet is een 'dorp in de stad'* in de provincie Zuid-Holland, in de streek Voorne-Putten, gemeente Hellevoetsluis. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1959. De opheffing van de gemeente ging destijs met protesten van de dorpelingen gepaard.

* Het dorp is geen formele woonplaats meer (heeft geen eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek) en is door de stad Hellevoetsluis 'opgeslokt'. Toch heeft de kern nog altijd dorpse kenmerken en wordt zij door veel inwoners ook nog altijd als dorp beschouwd. Voor dit type kernen hebben wij de kwalificatie 'dorp in de stad' in het leven geroepen.

- Wapen van de voormalige gemeente Nieuw-Helvoet.

- De gemeente is per 1-9-1855 vergroot met de gemeente Oude en Nieuwe Struiten.

- De gemeente omvatte het gelijknamige dorp plus de polder De Quack.

- Het dorp Nieuw-Helvoet heeft in 1978 geen eigen postcode en postale plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' Hellevoetsluis.

Rien Kap, fractievoorzitter van de lokale politieke partij Inwonersbelang Hellevoetsluis (IBH), heeft zich er sterk voor gemaakt om, als de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne in 2023 fuseren tot de gemeente Voorne aan Zee, de in 1978 dus 'postaal vergeten dorpen' Nieuwenhoorn en Nieuw-Helvoet weer in ere te herstellen door ze alsnog een eigen postcode en plaatsnaam in de postadressen te geven, en ook officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden) als erkennning van het dorp-zijn. Het blijkt echter zeer prijzig om de postcodes van de huisadressen te wijzigen. Daarom gaat dit 'feest' helaas niet door.

"Kap baalt daarvan, omdat hij goed weet dat Nieuwenhoorn en Nieuw-Helvoet ooit, tot de fusie waaruit Hellevoetsluis ontstond, zelfstandige gemeenten waren. Nu zijn het 'wijken' die bij de huidige gemeente Hellevoetsluis horen. Veel oudere inwoners voelen echter zich nog altijd op-en-top Nieuwenhoornaar en Nieuw-Helvoeter, en beslist geen Hellevoeter. Beide wijken krijgen nu een wit bord met daarop Nieuwenhoorn en Nieuw-Helvoet, maar alleen onder Hellevoetsluis komt op het blauwe plaatsnaambord ook de toevoeging 'gem. Voorne'." Aldus een citaat uit het hiervoor gelinkte artikel.

- Nieuw-Helvoet heeft sinds 2011 weer plaatsnaamborden, zij het witte borden en geen blauwe, omdat de plaats inmiddels formeel binnen de bebouwde kom van Hellevoetsluis ligt.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Nieuwhellevoet, 1367 Nieuwhellevoeter-Landt, 1395 nieu Hellevoeterlant, 1630 Nieuw Hellevoet. De gemeente werd soms ook wel 'Nieuw-Helvoet en de Quack' (of de Quak, de Kwak) genoemd, met soms daar nog achter aan 'en het Weergors'.

Naamsverklaring
In 1367 geeft Machteld Vrouwe van Voorne vergunning aan Jan van Poelgheest tot het bedijken van de gorzen "Nieuwhellevoeter-Landt ende Smeethil met alle hare toebehoren". De bedijking komt echter niet tot stand, zodat het gebied in 1397 opnieuw ter bedijking wordt uitgegeven. Het heet dan "nieu Hellevoeterlant buiten den Nieuwenhoorn", omdat de polder Nieuwenhoorn, die in de tussentijd gerealiseerd was, een deel van de in de uitgifte van 1367 genoemde gorzen omvatte. Het verklaart waarom de polder Nieuw-Helvoet, waar onze plaats naar genoemd is, op enige afstand van de polder Oud-Helvoet ligt.(1)

Terug naar boven

Ligging

Nieuw-Helvoet is door de uitbreidingen van Hellevoetsluis aan de stad vastgegroeid, het ligt formeel binnen de bebouwde kom van Hellevoetsluis en is daarmee volgens de gemeente een wijk van de stad geworden. Een deel van de inwoners vindt het echter nog wel degelijk een dorp, omdat het haar dorpse karakter heeft behouden en niet echt in de stad ligt maar er tegenaan ois gegroeid. De gemeente besloeg overigens een veel groter oppervlak dan alleen het dorp en omsloot zelfs de stad en gemeente Hellevoetsluis rondom. Op de oude gemeentekaart elders op deze pagina is dat goed te zien.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Nieuw-Helvoet 100 huizen met 730 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 86/654 (= huizen/inwoners) en polder De Quack 14/76. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 2.600 huizen met ca. 6.600 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Kerkringdorp, ontstaan na de bedijking van de Polder Nieuw-Helvoet (1395). De bebouwing beperkte zich vooral tot de kerkring (Ring) en de Smitsweg, waar in 1840 een eerste raadhuis verrees. Begin 17e eeuw diende de kerk tevens als parochiekerk van Hellevoetsluis. Door de forse naoorlogse uitbreidingen van Hellevoetsluis is het dorp aan Hellevoetsluis vastgegroeid.

Kerkelijk
"In maart 1629 "...wordt de huisvrouw van IJmert Matthijsz de toegang tot het Heilig Avondmaal ontzegd om wichtige redenen...", lezen we in het eerste 'boek der Kerkelyke Zaaken in de Gemeinte Jesu Christi te Nieuw-Helvoet'. Een dergelijke notitie is niet zo uitzonderlijk als het lijkt. Het Avondmaal werd vier maal per jaar gevierd, voorafgegaan door een huisbezoek aan alle volgelingen door de predikant met een ouderling en een zogeheten 'censura morum' in de kerkenraadsvergadering, waarbij het zedelijk handelen van alle gemeenteleden de revue passeerde. Het weigeren van deze viering aan gemeenteleden was een van de manieren, waarop diegenen die van het rechte pad waren afgeweken weer tot de orde konden worden geroepen. De kerk was als meest gezaghebbend orgaan naast het burgerlijk bestuur immers bij uitstek het instituut tot het bewaken van de goede zeden en geldende normen.

Voor de overtreder van die algemeen aanvaarde (in onze moderne visie soms zeer bekrompen) regels waren er sancties die liepen van een vermaning door dominee en ouderling tijdens het huisbezoek via verschijnen voor de voltallige kerkenraad, tot wering van de Avondmaalstafel, ja zelfs tot uitsluiten van diaconale ondersteuning. De notulen in de opeenvolgende boeken maken daarom nogal eens gewag van dit soort gebeurtenissen, naast de bekende zaken als wisseling van predikanten en kerkenraadsleden, de reeds genoemde Avondmaalsvieringen en welke gemeenteleden daar ontbraken, de afgelegde huisbezoeken en de nieuwe lidmaten.

Al in 1396 bepaalde Aalbrecht van Beieren, hertog en landheer, dat een 100ste penning van het bedijkte polderland Nieuw-Helvoet ter beschikking moest komen voor het stichten en onderhouden van een kerkgebouw. De hertog van Bourgondië, Karel de Stoute, verordonneerde datzelfde voor een aantal gorzen die tegen de polder aanleunden en bestemd waren om later ook bedijkt te worden. Dat indijken geschiedde maar ten dele en de bewoners bleven onder de parochie Nieuw-Helvoet ressorteren. Vanaf 1408 moet er een kapel hebben gestaan blijkens bestaande documenten en in 1957 aangetroffen funderingen. Die kapel stond dus midden in de kern binnen een ring van woningen. Een gegeven, waarmee deze gemeente zich, met Oostvoorne en Oudenhoorn, onderscheidt van alle andere gemeenten op dit eiland (Voorne-Putten), waar de kerken juist aan de rand van de dorpskern staan. De parochie strekte zich uit over de polders Nieuw-Helvoet, De Quack en Het Weergors met Hellevoetsluis en de Oude en Nieuwe Struiten.

Na de Reformatie bleek tijdens de administratie van geconfisqueerde bezittingen van kerken en kloosters in 1573 dat de financiële toestand van de kerk deplorabel was en het gebouw zeer gehavend en vervallen. Zes jaar later bestonden de bezittingen nog slechts uit negen gemeten land, die met toestemming van de Staten van Holland en West-Friesland werden verkocht om de renten af te lossen en het gebouw te herstellen. In diezelfde administratie werd ook een aantekening gevonden dat de kerk "...van bliksem afgebrand was...". De laatste pastoor die deze parochie mocht dienen was Hendrik Boogaard. Hij verwierf enige bekendheid en wel: - door zijn grote geloof, zijn geleerdheid en vergevensgezindheid jegens afvalligen (lees: Hervormers); - door het groot aantal kinderen dat hij verwekte (een zestal, voor zover bekend) ondanks het celibaat; - door de tragische en onverdiende wijze waarop hij zijn einde vond; bij de komst van de Watergeuzen in Den Briel in 1572 onderging hij hetzelfde lot als de Martelaren van Gorkum. Met de dood van Hendrik Boogaard eindigde tevens het Rooms-katholieke tijdperk van Nieuw-Helvoet, gelijk in zoveel plaatsen na de Hervorming.

Na de Hervorming beschikten de kerkelijke gemeenten van Nieuwe Goote, Nieuwenhoorn en Nieuw-Helvoet gezamenlijk slechts over één predikantsplaats. Dat zal voor de toenmalige kerkelijke herder een zware opgave zijn geweest als we de af te leggen afstanden, de begaanbaarheid van 's heren wegen en het gebrekkige vervoer in die dagen in aanmerking nemen. Dat zal toch echter niet de reden zijn geweest dat die eerste voorganger, Johannes Culhemius, al overleed in 1574, hetzelfde jaar van zijn aanstelling. In 1581 werden de gemeenten gescheiden en kreeg ieder een eigen voorganger.

Toch vond er 10 jaar later opnieuw een samenvoeging plaats en wel met Hellevoetsluis. De predikant in dat jaar was ds. Mattheus Pieters die ook al vroeg overleed namelijk twee jaar na zijn aanstelling. Nee, het was kennelijk toch niet zo'n gezond ambt in Nieuw-Helvoet. Met de komst van Petrus Steyaart in 1629 werd er ook een begin gemaakt met het vastleggen van de kerkelijke handelingen in een notulenboek, zodat we vanaf die periode kunnen lezen over het wel en wee van de lokale Nederlands Hervormde Gemeente. Het Betreft het notulenboek dat het fragment bevat waarmee deze inleiding begon en waarin ook blijkt dat Nieuw-Helvoet in 1640 onder dezelfde predikant eindelijk een zelfstandige kerkelijke gemeente werd." (bron)

Molen
Molen De Haas uit 1891 is in 1956 onttakeld. In 1976 is het restant gesloopt.

Vakantie
Nieuw-Helvoet was in de jaren vijftig (en vast ook nog wel enkele decennia daarna) een populaire vakantiebestemming voor Rotterdammers.

Boek
"Het leek ons een aardig idee om een boekje te schrijven over het snoepwinkeltje van de weduwe Goeneveld in het 'Achterdorp' van Nieuw-Helvoet. Het lag verscholen achter de kerk, als een verborgen paradijsje voor de kinderen van de dorpsschool, op wie het een grote aantrekkingskracht uitoefende. Daarom kunnen zij het zich nu, als hoogbejaarden, nog zo goed herinneren. Dit was de aanleiding om een boekje te schrijven over verschillende zaken uit de geschiedenis van het dorp. Het behandelt facetten van en episoden uit de geschiedenis van het dorp. Dit bleek voldoende te zijn om het dorp te bestempelen tot een bijzondere voormalige gemeente, tussen het maritieme Hellevoetsluis en het zuiver agrarische Nieuwenhoorn." Aldus Stichting Historie Hellevoetsluis. Het boekje is nog verkrijgbaar bij Stadsmuseum Hellevoetsluis (nr. 16 op de lijst onder de link).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Bestemmingsplan Nieuw-Helvoet.

Terug naar boven

Actuele situatie

- Nieuw-Helvoet kent een grote verscheidenheid aan buurten. Het is een van de oudere delen van Hellevoetsluis en heeft een aantal karakteristieke straten en plekken, zoals de Rijksstraatweg en de Moriaanseweg, en het deel van het oorspronkelijke dorp. Hier zijn ook winkels te vinden. De oude dorpskern is nog herkenbaar door de kerk op een open ruimte, met woningen rondom. De Smitsweg en Moriaanseweg hebben nog veel karakteristieke huizen, alle met een eigen uitstraling en architectuur.

De Bloemen- en Plantenbuurt heeft zowel flats - langs de buitenrand van Hellevoetsluis - als bescheiden eengezinswoningen, huur en koop. De buurt is gebouwd in de jaren zestig. De woningen zijn eenvoudig van architectuur. In de Kulck-noord zijn woningen van recenter datum te vinden. Het zijn voornamelijk rijtjeswoningen, veelal huur. Centraal in de buurt ligt een complex voor ouderen. De Kulck-zuid heeft korte rijtjes eengezinswoningen, voornamelijk koop maar ook nog enkele huurwoningen. De woningen aan de Rijksstraatweg en Moriaanseweg zijn karakteristiek, ouder, individueel en zeer afwisselend. Nu zijn in het gebied tussen Rijksstraatweg en Moriaanseweg nog veel bedrijven te vinden. Op termijn verhuizen deze bedrijven wellicht naar een industrieterrein, waardoor een nieuwe ontwikkelingsmogelijkheid voor dat gebied ontstaat. In Dorp en Hoonaart is nog de typsche jaren zestig sfeer te proeven. De woningen zijn eenvoudig in architectuur, de rijtjes geordend in een rustig stratenpatroon. De Vogelbuurt is vergelijkbaar met Dorp en Hoonaart, met dit verschil dat er in de Vogelbuurt nog een aantal flats te vinden is. (bron: gemeente Hellevoetsluis)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Nieuw-Helvoet heeft 7 gemeentelijke monumenten.

- De Hervormde kerk (Ring 1), oorspronkelijk gewijd aan St. Cornelius, bestaat uit een dwarsschip met vijfzijdig gesloten koor en een vrijstaande toren van drie geledingen met tentdak. De toren verrees in de tweede helft van de 15e eeuw en bevat een door Cornelis Ouderogge gegoten klok uit 1634. Het laatgotische dwarsschip en koor kwamen rond 1500 tot stand. Het schip is naar alle waarschijnlijkheid tijdens een brand door blikseminslag in 1578-1579 verwoest en nooit meer herbouwd. Dat is ook de reden waarom de toren los van de rest van de kerk staat. De toren met de aansluitende muurresten van het schip zijn in 1927 en in 1984 gerestaureerd. Bij de kerkrestauratie in 1964-'65 is tevens een portaal in neoclassicistische trant aangebracht. Tot de inventaris behoren een door A. Verhoeff gemaakte preekstoel (1807) en een uit Luik afkomstig orgel van A. Clerinx (1845, geplaatst in 1971).

"In 1999 is besloten het Ned. Hervormde Kerkgebouw aan de Ring in Nieuw-Helvoet niet langer te gebruiken voor kerkdiensten. Voor het historische gebouw is toen een bestemming gezocht die in overeenstemming is met het karakter van het gebouw en de sfeer van de (landelijke) omgeving. Daarbij is gekozen voor sociale en/of culturele activiteiten, bestemd voor de gehele gemeenschap van Hellevoetsluis en omgeving. Aan het gebouw werd de naam ‘Kerk aan de Ring’ gegeven. Het beheer van het kerkgebouw kwam in handen van Stichting tot Behoud en Beheer van de Kerk aan de Ring te Hellevoetsluis. Het bestuur van de stichting ziet het als zijn eerste taak het gebouw op een verantwoorde manier te onderhouden en daardoor te bewaren voor het nageslacht. Daarvoor ontwikkelt het de nodige activiteiten om geld in te zamelen, onder andere door middel van verhuur van de kerk. Naast enkele vaste gebruikers, wordt de kerk dan ook regelmatig gebruikt voor incidentele of periodieke activiteiten, passend binnen de doelstellingen.

De Kerk aan de Ring heeft diverse gebruiksmogelijkheden. Behalve voor concerten, is het gebouw uitstekend geschikt voor recepties, het vieren van een verjaardag of het houden van een reunie. De activiteiten moeten natuurlijk wel passen binnen de kaders van het karakter van het gebouw en de omgeving, en mogelijkheden van de lokatie. Het is echter onmogelijk om al onze mogelijkheden op de website te laten zien, omdat dit hier veel te ver zou voeren en wij altijd de zaken met u doorspreken. Dus als U interesse heeft voor de huur van deze unieke locatie, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Dit kunt u doen via het contactformulier van de website. Vrienden. Naast de Stichting tot Behoud en Beheer is er ook een Stichting Vrienden van de Kerk aan de Ring. De bijdragen van de Vrienden vormen voor het behoud en beheer van het gebouw een belangrijke financiële steun in de rug. Voor de uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden binnen beide stichtingen is een enthousiaste groep vrijwilligers actief. Zij zorgen voor het onderhoud en de organisatie van diverse activiteiten."

- De voormalige pastorie (Smitsweg 49) dateert uit 1850. Het is een fors pand met neoclassicistische ingangsomlijsting.

- De in 1900 gestichte Algemene begraafplaats van Nieuw-Helvoet (Smitsweg 96) heeft een toegangshek uit ca. 1920. Interessant is onder meer de grafsteen voor J. van der Meer (overleden 1893). De in 1890 aangelegde Algemene begraafplaats van Hellevoetsluis (Rijksstraatweg 60) heeft een gietijzeren hek en een afzonderlijk RK gedeelte.

- De voormalige openbare lagere school (Smitsweg 72) is in 1869 gebouwd als een drieklassige school en in 1903 met drie klassen verlengd naar plannen van J. van der Ban. Hij ontwierp ook het naast de vroegere school gelegen raadhuis (Smitsweg 70), een rijzig eenlaagspand uit 1903, en de onderwijzerswoning (Smitsweg 74); beide vertonen neorenaissancedetails.

- De tweelaags burgemeesterswoning op Smitsweg 1 dateert uit circa 1870.

- Het huis op Smitsweg 45 kreeg in 1864 een nieuwe gevel met ingangsomlijsting voor twee bestaande diepe panden.

- Het gepleisterde eenlaagspand op Ring 13 dateert uit ca. 1880 en heeft eclectische wenkbrauwen boven de vensters.

- Van rationalistische en jugendstil-details voorzien zijn de huizen uit 1906 op Moriaanseweg Oost 191-197, rationalistische details hebben de panden op Rijksstraatweg 100 en Moriaanseweg Oost 199 (beide uit ca. 1915).

- De ten westen van het dorp gelegen zijlangsdeelboerderij De Quackstee (Tussenweg 40) heeft een afgeknotte puntgevel en een in 1882 vernieuwde schuur. Vergelijkbaar in opzet is de boerderij uit 1857 op Smitsweg 29. De Torenhoeve (Helvoetse Achterweg 2) heeft een woongedeelte uit ca. 1900.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- "Stichting Concerten Hellevoetsluis organiseert al enkele tientallen jaren koffieconcerten in de Kerk aan de Ring in Nieuw-Helvoet, onder de noemer 'Hellevoet Klassiek. et concertseizoen loopt van oktober tot en met maart. Daarin worden zes concerten gegeven, uitgevoerd door topmusici."

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Overzicht van waargenomen dier- en/of plantensoorten in het buitengebied van Polder Nieuw-Helvoet (tip: als je onder de tab 'Waarnemingen' weinig of geen resultaten ziet, leg de datum dan een stuk, bijvoorbeeld een jaar, terug).

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Nieuw-Helvoet, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- "Op de Facebookpagina 'Vrienden van Nieuw-Helvoet' kun je zelf je oude foto's plaatsen vanuit de buurt maar ook foto's van de Vesting en van Nieuwenhoorn en Oudenhoorn zijn natuurlijk van harte welkom. Heb je een leuk verhaal uit de vroegere of recentere tijd dan lezen wij dat ook graag!" Berichten lezen en plaatsen kan alleen als je lid bent geworden van de groep.

- Oude ansichtkaarten van het dorp te koop.

- Kaart van de polder Nieuw-Helvoet, Jan Stemmers, naar A. Steyaart, 1701-1729.

- Kaart van deze polder en buurpolder De Quack, 1954.

- Diaserie met oude foto's en ansichtkaarten van het dorp.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Nieuw-Helvoet (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Actualiteiten en oude foto's van Nieuw-Helvoet op Facebook.

- Duurzaamheid: - "De gemeente Hellevoetsluis wil energiebesparing en het gebruik van duurzame maatregelen stimuleren. Dit is namelijk een van de doelen van het gemeentelijke duurzaamheidsbeleid. Het uiteindelijke doel hiervan is de CO2-uitstoot terug te dringen en hiermee bij te dragen aan de strijd tegen klimaatverandering. Om dit doel te bereiken, heeft de gemeente de Energiesafari in het leven geroepen en een groepsinkoop georganiseerd. In 2020 is de energiesafari in Nieuw-Helvoet van start gegaan. Ruim 170 huiseigenaren van deze wijk hebben zich opgegeven voor de Energiesafari.

Energiesafari. Bij de 'Energiesafari' heeft men gratis een warmtebeeld (thermografische foto) aangeboden gekregen. Een warmtebeeld geeft een goede indicatie op welke plekken warmte uit de woning lekt. Deze warmtebeelden zijn gemaakt door een expert van de WoonWijzerWinkel. De WoonWijzerWinkel is het regionale energieloket voor 24 gemeenten in de regio’s Rijnmond en Haaglanden. Je kunt bij hen terecht voor deskundige voorlichting over duurzame oplossingen voor je woning, zoals isolatie, installaties en zonnepanelen. Als je gebruik hebt gemaakt van de Energiesafari, dan heb je op basis van dit warmtebeeld inmiddels een advies gekregen van het energieteam van de gemeente Hellevoetsluis. Op basis van deze warmtebeelden en energieadviezen heeft de WoonWijzerWinkel een aantal maatregelen in kaart gebracht waarmee je je woning kunt verduurzamen. Door energiebesparende maatregelen gezamenlijk in te kopen, worden deze goedkoper.

Rijkssubsidies. Sinds 2016 was er via het Rijk een subsidie voor energiebesparing in je eigen koopwoning beschikbaar. Helaas is die subsidie inmiddels uitgeput. Van deze subsidie kun je dus niet meer gebruik maken. Wel is er via het Rijk nog een subsidie beschikbaar (Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)) waarbij je een tegemoetkoming kunt krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. Deze regeling is zowel voor particulieren als voor zakelijke gebruikers.

Vleermuiskasten. In Nieuw-Helvoet leven vleermuizen. Deze hebben verblijfplaatsen in spouwmuren. Door na-isolatie van gevels raken vleermuizen mogelijk hun verblijfplaats(en) kwijt. Wanneer u zich aanmeldt voor gevel-isolatie, hangen wij daarom ook een vleermuizenkast op aan uw gevel. U leest hier meer over in de brochure met de isolatie-maatregelen. De gemeente zoekt echter in uw wijk nog extra locaties om vleermuiskasten op te hangen. Dus als u graag de vleermuizen wilt helpen, dan kunt u bij ons melden dat u interesse heeft in een vleermuizenkast. Deze krijgt u dan van de gemeente. U dient deze dan zelf aan uw gevel op te hangen op tenminste 4 meter hoogte en bij voorkeur op een warme en zonnige plek met een vrije aanvliegroute.

Aanmelden. Heeft u belangstelling voor een van onze maatregelen en/of het plaatsen van een vleermuiskast aan de gevel, dan kunt u mailen naar hellevoetsluis@woonwijzerwinkel.nl. Heeft u nog geen technisch energieadvies gehad maar heeft u hier wel belangstelling voor? Dan kunt u zich via deze pagina aanmelden. Het energieteam van de gemeente Hellevoetsluis neemt dan contact met u op. Vragen? Voor vragen over de vleermuiskasten kunt u bellen met Marlies van Santen van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling & Beleid via telefoonnummer 14 0181 (ma t/m do). Voor alle andere vragen kunt u contact opnemen met de WoonwijzerWinkel, bereikbaar op tel. 010-7470147." (bron: Woonwijzerwinkel)

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de lokale begraafplaats, met foto's van de grafzerken.

- Overzicht van tussen 1812 en 1902 in Nieuw-Helvoet geborenen met hun gezinnen.

- Geboorte-, huwelijks- en overlijdensregisters van deze gemeente.

Reactie toevoegen