Nieuwe Meer

Plaats
Buurtschap
Haarlemmermeer
Noord-Holland

nieuwe_meer_haarlemmermeer_plaatsnaambord_kopie.jpg

Nieuwe Meer is een buurtschap in de provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer.

Nieuwe Meer is een buurtschap in de provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer.

Nieuwe Meer

Terug naar boven

Status

- Nieuwe Meer is een buurtschap in de provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer.

- In tegenstelling tot de Z van de buurtschap gelegen buurtschap Oude Meer, heeft buurtschap Nieuwe Meer geen eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek; voor de postadressen ligt de buurtschap daarom 'in' Badhoevedorp.

Terug naar boven

Naam

Spelling
De plaatsnaam wordt soms ook als Nieuwemeer gespeld, maar de huidige correcte spelling is - getuige de plaatsnaamborden - kennelijk Nieuwe Meer.

Naamsverklaring
Genoemd naar het NO van de buurtschap gelegen meer De Nieuwe Meer, dat onder de gemeente Amsterdam valt (en dat bij automobilisten bekend is van het nabijgelegen gelijknamige knooppunt in de A10/A4).

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap Nieuwe Meer ligt O van Badhoevedorp, in de O 'oksel' van A4 en A9, langs de Ringvaart van de Haarlemmeer, rond de Nieuwemeerdijk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Buurtschap Nieuwe Meer omvat ca. 180 huizen met ca. 400 inwoners. Nieuwbouw in deze kern is niet toegestaan i.v.m. (de regelgeving rond) de nabijheid van Schiphol en andere infrastructuur.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Beschrijving van Nieuwe Meer in een boek over de Haarlemmermeer-kernen, door journalist van het Haarlems Dagblad Bart Boele, 1984.

- 30 jaar later heeft Boele opnieuw een dergelijk boek gemaakt, met o.a. Nieuwe Meer anno 2014.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Persbericht bij documentaire '10 jaar verkeersonveiligheid Ringdijk Haarlemmermeer', maart 2017: "De bewoners van de Nieuwemeerdijk en de Akerdijk in Badhoevedorp en buurtschap Nieuwe Meer hebben al jaren last van het verkeer op de ringdijk. De ringdijk is een 30km-zone, maar de verkeerssituatie is zeer onveilig. Er is zeer veel verkeer en snelheden boven de 100km per uur zijn geen uitzondering. Er gebeuren daarom veel ongelukken, er is veel overlast en veel mensen die kwetsbaar zijn in het verkeer mijden de ringdijk (vooral fietsers en kinderen). De gemeente Haarlemmermeer heeft sinds de herinrichting van de ringdijk in 2008 hierover veelvuldig en voortdurend klachten ontvangen van bezorgde bewoners, buurtverenigingen en dorpsraden. Ondanks al deze inzet en participatie, heeft de gemeente tot nu toe niets aan de situatie gedaan en verzaakt haar eerste plicht als overheid: het beschermen van haar burgers.

Een aantal bezorgde dijkbewoners kan het ontlopen van deze verantwoordelijk door de gemeente niet langer aanzien en hebben een documentaire gemaakt die laat zien hoe het gesteld is met de verkeersveiligheid op de ringdijk en hoe de gemeente Haarlemmermeer zich al tien jaar een onverschillige houding aanmeet. En dit terwijl de voorgestelde oplossing relatief eenvoudig te realiseren is: 1. Chicanes weg. 2. Terug naar 50 km per uur in combinatie met strenge en doelgerichte handhaving. 3. Sluipverkeer verbieden. De behandeling van het ringdijkbeleid door het college van B&W en de gemeenteraad van Haarlemmermeer vindt dit voorjaar plaats. Wij zijn net als u ook benieuwd wat het college en de raad beslist.

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met Martijn Akerboom, tel. 06- 44088668 / infonieuwemeerdijk@gmail.com. Zie ook de website met diverse berichten m.b.t. de verkeersonveiligheid in buurtschap Nieuwe Meer door de jaren heen. Dit persbericht is verstuurd naar: alle politieke partijen in de gemeente Haarlemmermeer, B&W Haarlemmermeer, ambtelijk betrokkenen gemeente Haarlemmermeer, dijkbewoners Nieuwemeerdijk en Akerdijk, alle dorpsraden en buurtverenigingen in de gemeente Haarlemmermeer, alle lokale media. De documentaire wordt daarnaast verspreid via internet en social media."

- Bestemmingsplan buurtschap Nieuwe Meer. - Bestemmingsplan Nieuwe Meer e.o. (betrekking hebbend op het onder de gemeente Amsterdam vallende meer plus de omringende oevers).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het vroegere Hervormde kerkje Rehoboth (Nieuwemeerdijk 294) is niet meer als zodanig in gebruik. Het pand is herbestemd tot Buurthuis Rehoboth, waarvoor zie verder het hoofdstuk Links. "Op 17 maart 2021 hebben wij een schrijven gehad van de gemeente waarin wij worden gefeliciteerd omdat we eigenaar zijn van een bijzonder pand langs de Ringvaart: ons buurthuis Rehoboth. In 1921 was door de gemeente een vergunning verleend voor de bouw van een zondagsschool en in 1928 voor een verenigingslokaal. Het pand werd toen mogelijk in gebruik genomen door de Nederlands Hervormde kerk, die tot 1973 in het pand was gevestigd. Daarna is het pand in gebruik genomen als buurthuis voor buurtschap Nieuwe Meer.

De gemeente heeft op 16 maart 2021 besloten om voor Rehoboth een aanwijzingsprocedure te starten waarbij het pand tot gemeentelijk monument zou kunnen worden verklaard. Zij vinden het een zeer zeldzaam voorbeeld van een kerkgebouw aan de Ringdijk uit het begin van de 20e eeuw, dat een belangrijke bijdrage levert aan het vertellen en zichtbaar maken van het verhaal van de Ringdijk en Ringvaart. Naar de gemeente toe hebben wij te kennen gegeven dat wij blij zijn dat zij ons buurthuis zo bijzonder vinden. Maar ook dat wij bang zijn dat dit extra vrijwilligerswerk en extra kosten met zich meebrengt, die eigenlijk niet door de buurtvereniging op te brengen zijn. En dat wij het daarom niet erg zouden vinden als de gemeente hierover negatief besluit." Aldus Buurtvereniging Nieuwe Meer in haar nieuwsbulletin editie april 2021.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Fiets- en voetveer Ome Piet, die jaarlijks van half april tot half oktober vaart tussen buurtschap Nieuwe Meer en het Amsterdamse Bos, is gebouwd in 2010 en in de vaart sinds april 2011. Het symbolische overzetbedrag van 50 cent is meer bedoeld om spelevaren te voorkomen dan te voorzien in de explotatiekosten. - Videoreportage eerste vaarseizoen fiets- en voetveer Ome Piet, gemaakt door Henny ten Bookum.

"Jaarverslag 2019 veerpont Ome Piet. In 2019 heeft de pont 54 dagen gevaren, waarvan 25 maal in het weekend. Het aantal overgezette gasten was dit jaar iets minder, omdat het weer ons in het weekend soms in de steek liet. Zaterdag 10 augsustus was het door de harde windkracht van 6-7 moeilijk aanmeren aan de boskant, met als gevolg dat we soms een doorstart moesten maken en opnieuw beginnen; best spannend voor de schippers en gasten. Sinterklaas varen is als ieder jaar een leuk gebeuren op de dijk; veel belangstelling van bewoners en zelfs aan de boszijde stonden mensen te zwaaien. Met dank aan onze sponsors en vrijwilligers, die dit ieder jaar weer mogelijk maken. In 2020 varen we alweer voor het 10e jaar, dan gaan we er een feestje van maken. De pont vaart van half april tot half oktober. Zaterdag van 12.00-18.00u en zon- en feestdagen van 11.00-19.00u. Buurman & Buurman; Erik en Martin." (bron: nieuwsbulletin Buurtvereniging Nieuwe Meer, februari 2020)

- NW van de buurtschap ligt het meer De Nieuwe Meer, dat op grondgebied van de gemeente Amsterdam ligt. "Het meer is tot ongeveer 40 meter uitgediept voor zandwinning. Later is er slib gestort. De maximum diepte bedraagt nu ongeveer 31 meter. Er vindt beroeps- en pleziervaart plaats, er zijn meedere jachthavens, er wordt koelwater gewonnen en er wordt spoelwater van ontzilting van zeezand geloosd. Het water staat in open verbinding met de Ringvaart van de Haarlemmermeer en maakt onderdeel uit van de boezem. De plas is voedselrijk, maar toch groeien er niet veel algen, door actieve verticale menging door een beluchtingsinstallatie. Dit is echter geen duurzame oplossing en daarom zijn we op zoek naar alternatieven. Verder is de inrichting van de oevers ook niet optimaal. Er groeien weinig waterplanten, en er is een visgemeenschap van blankvoorn-brasem.

Resultaten gebiedsproces Nieuwe Meer. Om een beeld te krijgen van de beleving van het meer bij externe partijen is gesproken met de gemeente Amsterdam - Stadsdeel Nieuw West, vereniging De Oeverlanden Blijven, Het Amsterdamse Bos (gemeente Amsterdam) en de Amsterdamse Hengelsportvereniging. Alle partijen geven aan graag te willen samenwerken om gezamenlijk doelen te bereiken ten aanzien van de waterkwaliteitsverbetering en daaraan gerelateerde functies en gebruik.

De noordelijke oever van het meer was t/m 2014 in beheer bij het stadsdeel en is in 2015 overgegaan naar het Amsterdamse Bos. Een herinrichting van het gebied is dan mogelijk aan de orde, waarbij de bestaande beluchtingsinstallatie een belangrijk aandachtspunt zal zijn. Het Amsterdamse Bos heeft in het Bosplan 2012-2016 (2011) de ambities vastgelegd. De Nieuwe Meer grenst aan een natuurzone (zuidzijde) waarmee het watersysteem ook een afgeleide natuurdoelstelling heeft. Als compensatie voor de aanleg van de Bosbaan zijn vooroevers aangelegd voor de zuidelijke oever van het meer, waarachter rietontwikkeling zou moeten plaatsvinden. Dit zijn ook de plekken die door Rijnland zijn aangemerkt voor ontwikkeling van oevervegetatie. Hier zou mogelijk voor gebaggerd moeten worden.

Stadsdeel Nieuwe West geeft als belangrijk onderwerp de verbetering van de waterrecreatie aan. Hierbij speelt de verbinding van het meer met het centrum van Amsterdam een belangrijke rol. Het water is helder en vormt geen belemmering voor de recreatie. Als mogelijke maatregel om de toestroom van nutriënten te beperken worden in het veen rondom de Sloterplas drains voor het afvangen van regenwater aangelegd. Mogelijk is dit ook een maatregel voor de Nieuwe Meer.

De Amsterdamse Hengelsportvereniging (AHV) geeft aan geen klachten te ontvangen over de Nieuwe Meer. Het is een meer met diverse vissoorten en niet aangewezen voor een specifieke soort. Er wordt een verschuiving van snoekbaars naar snoek geconstateerd. Het water wordt dus helderder. De AHV voert of is betrokken bij verschillende projecten om vissen uit te zetten of te introduceren. Hieruit volgt onder andere dat de schutsluis in de Schinkel een barrière is en visvriendelijk gemaakt zou moeten worden. Door de beluchting wordt stratificatie beperkt, waardoor meer waterbodem oppervlak beschikbaar is voor vis. Het meer is geschikt als paaigebied, maar er moeten meer natuurvriendelijke oevers worden aangelegd. Door de vormgeving (eventueel met vooroeververdediging) zijn deze echter niet geschikt voor visplaatsen. De AHV wenst dan ook op deze locaties speciaal ingerichte visplekken.

Vereniging De Oeverlanden Blijven, actief op de noordoever, constateert een toename aan ondergedoken waterplanten, een gunstig teken. Daarnaast worden er veel driehoeksmosselen geconstateerd op substraten aan de oevers (bestorting). Dit wordt positief gevonden. Wel is de wens om de bestaande bestorting van de oevers aan te pakken en er een meer natuurlijke variant te creëren. Het jaagpad aan de noordoever is een historische oever. Dit is een goede optie om natuurvriendelijke oevers aan te leggen. Als het beheer van oevers vanaf 2015 in één hand ligt (Amsterdamse Bos) kan voor de hele Nieuwe Meer een afgewogen plan worden gemaakt voor verbetering van de oevers.

In samenwerking met Arcadis heeft Rijnland onderzoek gedaan waarin maatregelen zijn onderzocht en getoetst op effectiviteit (wat draagt de maatregel bij aan waterkwaliteit, ecologie en de KRW doelen) en uitvoerbaarheid (technisch uitvoerbaar, kosten, draagvlak). Specifieke aandacht in het onderzoek ging uit naar maatregelen die een dusdanige waterkwaliteit opleveren, dat de luchtmenginstallatie kan worden uitgezet zonder dat dit overlast van blauwalgen oplevert. Conclusies van het onderzoek zijn dat ook na mogelijke maatregelen de luchtmenginstallatie nodig is om de algenbloei tegen te gaan. Nader onderzoek is nodig om te beoordelen of alternatieven haalbaar zijn. In 2014 is een onderzoek gestart naar het effect van driehoeksmosselen op de waterkwaliteit. Deze resultaten kunnen mogelijk worden toegepast op de Nieuwe Meer en bijdragen aan het opstellen van effectieve maatregelen." (bron: Hoogheemraadschap van Rijnland, 2015)

Terug naar boven

Links/voorzieningen

- Algemeen: - Site over buurtschap Nieuwe Meer, opgezet en onderhouden door inwoner Erik Hoogenboom.

- Op dit platform kun je informatie delen met andere mensen die geïnteresseerd zijn in wat er speelt in en rondom Badhoevedorp, Lijnden en Nieuwe Meer. Je vindt er onder meer een dorpsagenda, een rubriek 'vraag en aanbod', en een overzicht van organisaties en projecten.

- Nieuws: - Nieuws uit buurtschap Nieuwe Meer op Facebook, onderhouden door inwoner Erik Hoogenboom. Enkele malen per jaar brengt hij ook een Nieuwsbrief m.b.t. de buurtschap uit. Via de link zijn ze ook online te lezen (ook oudere nummers) en kun je je er, bovenaan die pagina, ook op abonneren. Van 1974 tot 2019 was er in de buurtschap Buurtkrant 't Dijkertje.

- Belangenorganisatie: - Buurtvereniging Nieuwe Meer zet zich in voor de belangen van de buurtschap en haar inwoners en organiseert en faciliteert daarnaast door het jaar heen allerlei sociale activiteiten voor en door buurtbewoners.

- Buurthuis: - Buurthuis Rehoboth (Nieuwemeerdijk 294) is gevestigd in de voormalige Hervormde kerk. Het is het thuishonk van Buurtvereniging Nieuwe Meer. Er vinden diverse buurtgebonden activiteiten plaats zoals Bridge, Bingo-/Kienavonden, Buurtoverleggen, en Buurt-/Coverband Chicane houdt er zijn repetities.

- Veiligheid: - "Om als inwoners elkaar te kunnen informeren en/of waarschuwen voor vreemde zaken in en rond onze buurt, hebben wij Buurt Whatsapp groep Nieuwe Meer opgezet. Wij kunnen elkaar dan via een Whatsapp berichtje informeren over vreemde en/of verdachte zaken. Dus als je iets vreemds ziet, stuur een WhatsAppje om aandacht hiervoor te vragen of je buren hiervoor te waarschuwen. Misbruik de groep niet, dus niet voor andere zaken gebruiken, anders zijn wij genoodzaakt je te verwijderen. De WhatsApp groep heeft nog geen koppeling met de politie, dus vergeet bij spoed niet tevens 112 te bellen! De groep uitsluitend gebruiken ter informatie en geen discussies gaan voeren. Voor 'leuke, informatieve, sociale en minder belangrijke zaken' kun je gebruik maken van NextDoor.nl. Wil je opgenomen worden in deze WhatsApp groep, dan moet je je mobiele nummer en je huisnummer e-mailen. Uiteraard is het van belang dat je mobiele telefoon deze functie heeft. Wij hebben ook het idee om een vergelijkbare groep op te zetten voor diegenen die een AED kunnen bedienen, zodat indien nodig iedereen z.s.m. kan worden geïnformeerd en/of ter plaatse kan gaan met de AED vanaf ons Buurthuis Rehoboth."

- 'Water-energie': - De Koude Centrale Nieuwe Meer (op grondgebied van Amsterdam) is een recent ontwikkelde energiecentrale, die het koele water op 30 meter diepte uit het gelijknamige meer haalt, en doorstuurt naar de kantoorkolossen op de Amsterdamse Zuidas, om die te koelen. In die gebouwen komt door alle computerapparatuur namelijk veel warmte vrij, vandaar dat daar ook veel koeling nodig is. Het water gaat na gebruik ca. 10 graden warmer dan het voorheen was - van 6 naar 16 graden - weer terug het meer in. De invloed van dat warmere water op het meer is verwaarloosbaar, dus het proces kan zich eindeloos herhalen. Meer informatie over 'water-energie' op de site van de EWA, de Nederlandse Vereniging voor Energie uit Water.

Reactie toevoegen