Nieuwvliet-Bad

Plaats
Badplaats
Sluis
Zeeuws-Vlaanderen
Zeeland

Nieuwvliet - Bad. (2).JPG

Nieuwvliet-Bad is een badplaats in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Sluis. T/m 31-3-1970 gemeente Nieuwvliet. Per 1-4-1970 over naar gemeente Oostburg, in 2003 over naar gemeente Sluis.

Nieuwvliet-Bad is een badplaats in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Sluis. T/m 31-3-1970 gemeente Nieuwvliet. Per 1-4-1970 over naar gemeente Oostburg, in 2003 over naar gemeente Sluis.

Nieuwvliet - Bad..JPG

Strand bij Nieuwvliet-Bad aan de Westerschelde

Strand bij Nieuwvliet-Bad aan de Westerschelde

Nieuwvliet - Bad.JPG

Strand bij Nieuwvliet-Bad, met aan de overzijde van de Westerschelde het Sloe-gebied bij Vlissingen

Strand bij Nieuwvliet-Bad, met aan de overzijde van de Westerschelde het Sloe-gebied bij Vlissingen

Nieuwvliet-Bad

Terug naar boven

Status

- Nieuwvliet-Bad is een badplaats in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Sluis. T/m 31-3-1970 gemeente Nieuwvliet. Per 1-4-1970 over naar gemeente Oostburg, in 2003 over naar gemeente Sluis.

- De badplaats Nieuwvliet-Bad heeft officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden) en vormt dus een eigen bebouwde kom los van Nieuwvliet. Het plaatsje heeft geen eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het daarom 'in' Nieuwvliet.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
Badplaats aan zee ter hoogte van Nieuwvliet, dat ter onderscheiding ook wel - informeel - Nieuwvliet-Dorp wordt genoemd. Voor Bad zie Cadzand-Bad.(1)

Terug naar boven

Ligging

Nieuwvliet-Bad ligt NW van Nieuwvliet, aan de Noordzeekust.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Nieuwvliet-Bad is een badplaats die voornamelijk bungalowparken, recreatieterreinen en campings omvat. Of er in deze nederzetting ook sprake is van woonhuizen (permanente bewoning dus), dus of er in die zin ook sprake is van een 'woonplaats', is ons vooralsnog niet bekend.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Als je de voorbije jaren als kern tussen de grootschalige activiteiten in Breskens en Cadzand hebt gezeten, ga je je toch wel afvragen waarom dat pad dat vanuit Cadzand en vanuit Breskens is aangelegd juist ter hoogte van Nieuwvliet-Bad nog altijd niet is gerealiseerd. Het wordt tijd dat dit alsnog gebeurt, vonden de ondernemers van Nieuwvliet, die de lijsttrekkers van alle partijen begin 2018 voor een bijeenkomst hadden uitgenodigd, om hun wensen kenbaar te maken in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen 2018. En zo waren er meer Nieuwvlietse wensen, op het gebied van infrastructuur, parkeren en leefbaarheid.

CDA-lijsttrekker Peter Ploegaert kon tijdens de bijeenkomst melden dat voor de badplaats en omgeving een Masterplan gemaakt gaat worden. Het Utrechtse Landschapsbureau Okra heeft daartoe opdracht gekregen. Ploegaert: "Dit betekent dat dit bureau in eerste instantie de wensen van inwoners, de Dorpsraad en ook de ondernemers gaat inventariseren. Vervolgens komt er een vertaalslag naar wat uitvoerbaar is en wat het gaat kosten. Daar beslist de raad over en als dat is gebeurd, dan gaan we echt aan de slag. Het kan even duren maar die ruiterpaden en die duinboulevard komen er uiteindelijk wel." (bron: CDA Sluis). Okra landschapsarchitecten heeft het Masterplan Nieuwvliet-Bad, waarvoor ca. 50 ondernemers en inwoners input hebben geleverd, in juni 2019 aan de gemeenteraad gepresenteerd. Uitvoering van dit plan heeft als doel dat de badplaats voor de komende decennia weer 'bij de tijd' is, niet door te groeien, maar door te investeren in de omgeving.

"Nieuwvliet-Bad wil zich ontwikkelen tot een groene, veilige en aantrekkelijke badplaats. Het Masterplan beschrijft de integrale visie en aanpak. Het plan is gericht op het beschermen, versterken en beleven van de landschappelijke kwaliteiten rond de badplaats. Er wordt ingezet op het openhouden van een aantal polders, waardoor het gebied niet volledig bebouwd wordt. In het plan worden 18 projecten beschreven die bijdragen aan de versterking van de identiteit van de badplaats. Deze projecten zijn verdeeld over drie thema’s: duinroute en duinpromenade, dijkenlandschap en krekenlandschap. Allemaal dragen ze bij aan verbetering van de verkeerssituatie, opwaardering van het duingebied, verbetering van de overgang van het duin met de badplaats en een goede balans tussen bebouwing en landschap en natuur. Wil je op de hoogte blijven van ontwikkelingen in deze badplaats? Meld je dan aan voor de digitale nieuwsbrief via nieuwvlietbad@gemeentesluis.nl." (bron: gemeente Sluis)

- De eerste nieuwsbrief Masterplan Nieuwvliet-Bad (november 2020) vind je hier. Anno 2020 was men nog op zoek naar fondsen om het Masterplan te kunnen uitvoeren. In juli 2020 hebben het Rijk en de Provincie Zeeland hiervoor ruim twee miljoen euro beschikbaar gesteld uit de Regio Deal. Hiermee kunnen zes aangevraagde - want binnen de criteria van de Regio Deal vallende - projecten uit het Masterplan worden uitgevoerd. In november 2020 is men gestart met de uitvoering hiervan.

"Vanaf november 2020 worden gedurende twee jaar in het kader van Masterplan Nieuwvliet-Bad de volgende 6 projecten uitgevoerd: 1. Entree duinen bij de Strandganger. Verbetering van de toegang naar het natuurstrand, waarbij natuur- en landschappelijke waarden centraal staan. De overgang biedt de mogelijkheid om de Verdronken Zwarte Polder te kunnen beleven. 2. Beleefbare pier. De pier ter hoogte van strandopgang De Boekanier toegankelijk maken als uitzichtpunt en plek om te recreëren. Hierdoor wordt de aantrekkingskracht van het strand versterkt. De pier wordt zodanig ontworpen dat in de toekomst mogelijk een aanlandingsplaats voor een watertaxi kan worden toegevoegd.

3. Sint Bavodijk verkeersveilig / 4. Sint Bavodijk / Nooddijk / 5. Lampsinsdijk / Baanstpoldersedijk / Adornisdijk verkeersveilig. Verbeteringen aan de oostelijke kant tussen de provinciale weg en de kust, waarbij verkeersstromen gescheiden worden. Beter faciliteren van fiets- en wandelverkeer. Inrichting van wegen moet bijdragen aan het beleven van de kust. Door toepassen van knotwilgen langs de dijken wordt de landschappelijke waarde van de dijken benadrukt. 6. Inrichting recreatienatuur Baanstpolder. Versterken van landschappelijke kwaliteiten in het overgangsgebied tussen de kust en het open agrarisch gebied. Zo ontstaat een geleidelijke overgang die ruimte biedt voor diverse recreatievormen. Het gebied vormt voor wandelaars een aantrekkelijke verbinding tussen de parken en de kuststrook. Door de inrichting van de Baanstpolder worden kreken onderling verbonden." (bron: nieuwsbrief Masterplan Nieuwvliet-Bad, november 2020)

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Deze badplaats is onder meer populair vanwege het brede zandstrand. Journalist Sander Lindenburg heeft de grenzen van Nederland belopen en deed daar verslag van op zijn site Grenzeloos (nu buiten gebruik). Hij stelde een Top-5 samen van meest aantrekkelijke plekjes die hij onderweg is tegengekomen. Nieuwvliet-Bad stond daar op de 2e plaats (na Terschelling, en voor Epen, Bourtange en de streek N daarvan en de Boswachterij Schoorl). Over het badplaatsje stelt hij: "Maar een kleine strook strand, maar wel dé plek om naar prehistorische haaientanden te zoeken. Een gek gezicht om daar mannen en vrouwen op handen en voeten door het zand te zien kruipen, maar nadat je zelf je eerste tand hebt gevonden, doe je binnen de korste keren hetzelfde!"

- De Verdronken Zwarte Polder is een natuurgebied aan de kust van Zeeuws-Vlaanderen, gelegen aan de monding van de Westerschelde, nabij Nieuwvliet-Bad. Het gebied is eigendom van en wordt beheerd door Stichting Het Zeeuwse Landschap. De Verdronken Zwarte Polder is een zogeheten slufter - een gebied achter een doorgebroken duinenrij - en is in 1802 ontstaan. Feitelijk gezien is dit gebied echter ontstaan door een dijkdoorbraak, waarbij de in 1623 aangelegde 120 ha grote Zwarte Polder is overstroomd. Het betrof een aangelegde dijk, waarbij zich spontaan een bescheiden duinenrij ontwikkelde. Deze damde het resterende deel van het Zwarte Gat af.

Het gebied is sindsdien slechts gedeeltelijk opnieuw ingepolderd. In 1803 is in het uiterste W van het huidige Nieuwvliet-Bad een gebied van 8 ha herdijkt, tegenwoordig bekend als Zwarte Polder en in gebruik als camping. En in 1829 is ten noorden daarvan nogmaals 23 ha teruggewonnen. Dit is de Herdijkte Zwarte Polder. Wel is landinwaarts, om de slufter heen, met al zijn nevengeulen en -slenken, een dijk die de polder omsloot, opgehoogd tot deltahoogte. Het bergend gebied achter de slufter is te klein om een gevaar te vormen dat het gat in de duinenrij verder uitschuurt door in- en uitstromend water.

De - geheel omdijkte - Herdijkte Zwarte Polder, gelegen in het uiterste W van Nieuwvliet-Bad, aan de westkant grenzend aan de Zwartepolderweg, is destijds ingericht voor de landbouw, en is vanaf 2005 omgevormd tot natuurgebied. Ze is ingericht als een graslandgebied, waarin ook een aantal kreken zijn gegraven. Het zand dat vrijkwam bij het uitgraven van de slufter in de naastgelegen Verdronken Zwarte Polder is gebruikt om een duinenrij op te werpen. De wind moet er vrij spel krijgen; de dynamiek van aangelegde en al eerder aanwezige duinen moeten hier de flora en fauna gaan bepalen. In 2011 zijn de werkzaamheden aan de kustversterking alhier afgerond. Reeds onmiddellijk na de werkzaamheden broedden er de kluut, tureluur, kleine plevier en scholekster. Om de rust voor de vogels te garanderen is dit gebied niet publiek toegankelijk.

Natuurgebied Verdronken Zwarte Polder in het NW van Nieuwvliet-Bad is om verschillende redenen van bijzondere waarde voor de flora en fauna: 1) Het is nog een dynamisch gebied dankzij het getij. Er vindt, zij het beperkt, nog erosie en kalkrijke afzetting plaats van zand (nabij de slufter) en klei (hoog op de schorren, bij springtij). 2) De dynamiek zelf is gevarieerd. Hoog, 'achter' in de polder, vindt overstroming alleen bij zeer hoog water plaats, terwijl tussen de duinen nog een aantal zeer actieve slenken / geulen aanwezig is. 3) De dynamiek vindt plaats over en op een gebied dat destijds door de mens als polder in cultuur is gebracht. Zelfs voor Nederland is dit bijzonder. De Slufter op Texel (is eerder al een natuurlijke slufter geweest) en het Naardermeer (ook een polder die de mens gecultiveerd heeft, maar heeft moeten teruggeven aan de natuur) zijn niet zo dynamisch als de Verdronken Zwarte Polder. Tot slot is het Verdronken Land van Saeftinghe een lager gelegen gebied dat vaker overstroomt. 4) De nabijheid van een aantal andere natuurgebieden, zoals Het Zwin.

De Verdronken Zwarte Polder heeft de neiging te verzanden, met name door de beperkte grootte van het gebied - de eroderende werking van het in- en uitkomende water is dan te gering, ook bij springtij - en de overheersende noordwestenwinden. De hoger gelegen schorren komen nog hoger te liggen en de wind waait steeds meer zand in de geulen, terwijl die geulen dat niet (genoeg) meer kunnen afvoeren naar zee. In 2005 is daarom de geul verdiept, en is veel (opgewaaid) duinzand afgevoerd richting de Zwarte Polder, om daar de gewenste dynamiek in een duinlandschap te kunnen creëren. Het gebied wordt begraasd door schapen (Drentse heideschapen). Studie door de afdeling Fysische Geografie van de Universiteit Utrecht heeft duidelijk gemaakt dat de verdieping van de geul slechts tijdelijk een effect zal hebben op dit gebied. Binnen enkele (tientallen) jaren zal de geul opnieuw verzanden. Dat dit gebeurt is reeds duidelijk meetbaar. Afhankelijk van de weersomstandigheden zal dit enkele jaren tot enkele tientallen jaren duren.(2)

- In de Verdronken Zwarte Polder is in 2020 gebaggerd. Met de afgegraven grond zijn de Zeedijk en het vogelbroedstrand in het natuurgebied opgehoogd. De baggeropdracht is gegeven omdat Roompot-park Beach Resort Nieuwvliet-Bad een strandbrug vanaf het vakantiepark tot op het strand gaat aanleggen. Daar moest natuurcompensatie tegenover staan. De hoofdgeul van de Verdronken Zwarte Polder is daarom vergroot, zodat zout water makkelijker het gebied in stroomt.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Nieuwvliet-Bad, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Nieuwvliet-Bad (online te bestellen).

Terug naar boven

Links / voorzieningen

- Webcam en weer: - Duincam en actuele weergegevens van Nieuwvliet-Bad.

- Veiligheid: - Op het strand van Nieuwvliet-Bad is de Centrale Post van de strandwacht van West-Zeeuws-Vlaanderen gevestigd. Verder zijn er nog posten op de stranden van Breskens en Groede. RTV Scheldemond heeft een mooie serie reportages getiteld 'In mijn Eendje', waarbij een reporter 'in zijn eentje in zijn Eendje' (ook bekend als 2cv4) door de streek toert en interessante reportages maakt over allerlei leerzame onderwerpen. In 2017 hebben ze een mooie reportage gemaakt over het nuttige en noodzakeijke werk van de vrijwilligers van de Strandwacht West Zeeuws-Vlaanderen, die via de link online is te bekijken.

Reactie toevoegen