Noardeast-Fryslân

Gemeente
Noardeast-Fryslân
Fryslân

noardeast-fryslan_nieuwe_gemeentenaam_bekendmaking.jpg

Burgemeester Bearn Bilker van de gemeente Kollumerland c.a. maakt tijdens een feestelijke bijeenkomst op 17-3-2017 de naam van de nieuwe fusiegemeente als fusie van Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. bekend: Noardeast-Fryslân. ©www.rtvnof.nl

Burgemeester Bearn Bilker van de gemeente Kollumerland c.a. maakt tijdens een feestelijke bijeenkomst op 17-3-2017 de naam van de nieuwe fusiegemeente als fusie van Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. bekend: Noardeast-Fryslân. ©www.rtvnof.nl

noardeast-fryslan_bartlehiem_kopie.jpg

De nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân heeft maar liefst 51 dorpen, 56 buurtschappen en 1 stad, alle de moeite waard om eens wandelend of fietsend te bezoeken. 16 ervan laten we hier vast zien. Te beginnen met de landelijk bekende buurtschap Bartlehiem.

De nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân heeft maar liefst 51 dorpen, 56 buurtschappen en 1 stad, alle de moeite waard om eens wandelend of fietsend te bezoeken. 16 ervan laten we hier vast zien. Te beginnen met de landelijk bekende buurtschap Bartlehiem.

noardeast-fryslan_bornwird_kopie.jpg

Bornwird, gemeente Noardeast-Fryslân (© Jan Dijkstra, Houten)

Bornwird, gemeente Noardeast-Fryslân (© Jan Dijkstra, Houten)

noardeast-fryslan_brantgum_kopie.jpg

Brantgum, gemeente Noardeast-Fryslân (© Jan Dijkstra, Houten)

Brantgum, gemeente Noardeast-Fryslân (© Jan Dijkstra, Houten)

noardeast-fryslan_burdaard_kopie.jpg

Burdaard, gemeente Noardeast-Fryslân (© Jan Dijkstra, Houten)

Burdaard, gemeente Noardeast-Fryslân (© Jan Dijkstra, Houten)

noardeast-fryslan_burum_kopie.jpg

Burum, gemeente Noardeast-Fryslân (© Jan Dijkstra, Houten)

Burum, gemeente Noardeast-Fryslân (© Jan Dijkstra, Houten)

noardeast-fryslan_dokkum_kopie.jpg

Dokkum, gemeente Noardeast-Fryslân (© Jan Dijkstra, Houten)

Dokkum, gemeente Noardeast-Fryslân (© Jan Dijkstra, Houten)

noardeast-fryslan_ferwert_kopie.jpg

Ferwert, gemeente Noardeast-Fryslân (© Jan Dijkstra, Houten)

Ferwert, gemeente Noardeast-Fryslân (© Jan Dijkstra, Houten)

noardeast-fryslan_foudgum_kopie.jpg

Foudgum, gemeente Noardeast-Fryslân (© Jan Dijkstra, Houten)

Foudgum, gemeente Noardeast-Fryslân (© Jan Dijkstra, Houten)

noardeast-fryslan_ginnum_kopie.jpg

Ginnum, gemeente Noardeast-Fryslân (© Jan Dijkstra, Houten)

Ginnum, gemeente Noardeast-Fryslân (© Jan Dijkstra, Houten)

noardeast-fryslan_hantum_kopie.jpg

Hantum, gemeente Noardeast-Fryslân (© Jan Dijkstra, Houten)

Hantum, gemeente Noardeast-Fryslân (© Jan Dijkstra, Houten)

noardeast-fryslan_jislum_kopie.jpg

Jislum, gemeente Noardeast-Fryslân (© Jan Dijkstra, Houten)

Jislum, gemeente Noardeast-Fryslân (© Jan Dijkstra, Houten)

noardeast-fryslan_kollum_kopie.jpg

Kollum, gemeente Noardeast-Fryslân (© Jan Dijkstra, Houten)

Kollum, gemeente Noardeast-Fryslân (© Jan Dijkstra, Houten)

noardeast-fryslan_lichtaard_kopie.jpg

Lichtaard, gemeente Noardeast-Fryslân (© Jan Dijkstra, Houten)

Lichtaard, gemeente Noardeast-Fryslân (© Jan Dijkstra, Houten)

noardeast-fryslan_raard_kopie.jpg

Raard, gemeente Noardeast-Fryslân (© Jan Dijkstra, Houten)

Raard, gemeente Noardeast-Fryslân (© Jan Dijkstra, Houten)

noardeast-fryslan_reitsum_kopie.jpg

Reitsum, gemeente Noardeast-Fryslân (© Jan Dijkstra, Houten)

Reitsum, gemeente Noardeast-Fryslân (© Jan Dijkstra, Houten)

noardeast-fryslan_ternaard_kopie.jpg

Ternaard, gemeente Noardeast-Fryslân (© Jan Dijkstra, Houten)

Ternaard, gemeente Noardeast-Fryslân (© Jan Dijkstra, Houten)

Noardeast-Fryslân

Terug naar boven

Status

- Noardeast-Fryslân is een gemeente in de provincie Fryslân.

- De gemeente Noardeast-Fryslân is in 2019 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland en Nieuwkruisland. De ambtelijke organisaties zijn in 2017 reeds gefuseerd, inclusief die van buurgemeente Dantumadiel, die aanvankelijk beoogde mee te gaan in deze herindeling, maar later toch is afgehaakt.

- De gemeente Noardeast-Fryslân is onderdeel van de regio Noordoost Fryslân, die verder ook nog de gemeenten Dantumadiel, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel omvat. De streeknaam wordt veelal met het Nederlandse voorvoegsel geschreven. Maar er zijn ook regionale instanties en samenwerkingsverbanden die de Friese spelling hanteren (voorbeeld), dus dat gaat vast nog wel verwarring geven (bedoelt men in specifieke gevallen nu de gemeente of de regio?).

- In september 2018 is het logo van de nieuwe gemeente feestelijk onthuld. Het logo verbeeldt het veelzijdige karakter van de gemeente. Letterlijk en figuurlijk. Letterlijk, in de vorm van speciaal ontwikkelde karakters (lettertype ‘Noardeast-Fryslân’) in het logo. Figuurlijk, omdat ze symbool staan voor de bijzondere onderscheidende kwaliteiten van de gemeente en inwoners: grutsk, iepen, behelpsum, rêst, trochsetters, romte en mienskip. De nieuwe huisstijl is tot stand gekomen door samen met bureau Junction op zoek te gaan naar wat de nieuwe gemeente bindt en bijzonder maakt. Dat bleek een combinatie van karakteristieke kenmerken van de omgeving en de karaktervolle inwoners van de nieuwe gemeente.

- In het op 2 januari 2019 onthulde wapen van de gemeente Noardeast-Fryslân zijn de wapens van de drie voormalige gemeenten verwerkt. Het groen in het wapen verwijst naar het agrarische karakter van de gemeente. De indeling van het wapen geeft aan dat het om een kustgemeente gaat. De ster met zes punten zat ook al in de wapens van de voormalige gemeenten. De kroon van drie bladeren en tweemaal drie parels staat in de Friese tradities bekend als de grietenijkroon. Die is overgenomen van de gemeenten Kollumerland c.a. en Dongeradeel.

- De gemeente Noardeast-Fryslân omvat de stad Dokkum, de dorpen Aalsum, Anjum, Augsbuurt, Blije, Bornwird, Brantgum, Burdaard, Burum, Ee, Engwierum, Ferwert, Foudgum, Ginnum, Hallum, Hantum, Hantumhuizen, Hegebeintum, Hiaure, Holwerd, Jannum, Jislum, Jouswier, Lichtaard, Lioessens, Kollum, Kollumerpomp, Kollumerzwaag, Marrum, Metslawier, Morra, Munnekezijl, Nes, Niawier, Oosternijkerk, Oostmahorn, Oostrum, Oudwoude, Paesens-Moddergat (officieel zijn dat er 2), Raard, Reitsum, Ternaard, Triemen, Veenklooster, Waaxens, Wânswert, Warfstermolen, Westergeest, Wetsens, Wierum en Zwagerbosch en de buurtschappen Ald Terp, Aldwâldmersyl, Bartlehiem (deels), Beintemahûs, Betterwird, Boarnwerthuzen, Boatebuorren, Bollingawier, De Bûnte Hûn, De Dellen, De Keegen, De Kolk, De Leegte, De Ryp, De Schans, De Wurden, Dokkumer Nieuwe Zijlen, Dykshoarne, Ezumazijl, Farebuorren, Fiifhuzen bij Ternaard, Fiifhuzen bij Hallum, Fiskbuorren, Fjildbuorren, Halfweg, Hallumerhoek, Hanenburch, Hantumerhoeke, Hantumeruitburen, Hústernoard, Jewier, Keatlingwier, Kletterbuorren, Kollumer Aldsyl, Krabburen, Leechlân, Midhuzen, Mûnebuorren, Nijlân, Reidswâl, Scharnehuizen, 't Skoar, Steenvak, Stiem, Teard, Tergrêft (grotendeels), Ter Lune, Teyebuorren, Tibma, Tilbuorren, TiltsjebuorrenTrijeboerehuzen, Weardebuorren, Westerbuorren, Westernijtsjerk, Wie en Zevenhuzen. Dit zijn in totaal 1 stad, 51 dorpen en 57 buurtschappen.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving gemeente
Voorafgaand aan de daadwerkelijke herindeling, stonden de vier onder Status genoemde gemeenten gezamenlijk bekend als de DDFK-gemeenten, een samenstelling van de eerste letters van deze gemeenten. Later, na het afhaken van de gemeente Dantumadiel, stonden de drie overgebleven gemeenten bekend als DFK.

Voor het bepalen van de definitieve gemeentenaam was een speciaal ingestelde naamgevingscommissie tot een selectie van drie namen gekomen waar de inwoners vervolgens op konden stemmen. Dat waren: Dokkumerlân, Ie- en Lauwerslân en Noardeast-Fryslân. Deze namen waren het resultaat van een campagne waarbij burgers een naam voor de nieuwe gemeente konden insturen. Daarop kwamen 892 inzendingen binnen, waarvan 646 verschillende. De ‘Kommisje Nammejouwing’, onder leiding van burgemeester Bearn Bilker van Kollumerland c.a., heeft onder andere gekeken naar wettelijke criteria. Verder vielen samengestelde namen of namen die te veel lijken op die van een andere gemeente af, en heeft men de namen beoordeeld op cultuurhistorische verwantschap, relatie met het gebied, gebruiksvriendelijkheid en marketingwaarde.

Op 15 maart 2017, tijdens de Tweede Kamer-verkiezingen, konden de inwoners tegelijkertijd hun stem voor de naam van de nieuwe gemeente uitbrengen. De inwoners brachten 25.917 stemmen uit. Daarvan gingen er 5.262 naar Dokkumerlân, 3.309 naar Ie- en Lauwerslân en 17.346 naar Noardeast-Fryslân. - De nieuwe naam is op 17 maart 2017 feestelijk bekendgemaakt. Zie onder de link een tekstueel verslag plus twee filmpjes. Volgens Ype Papma uit Ferwert, die door het Friesch Dagblad tijdens de verkiezingen naar zijn voor- en afkeuren met betrekking tot de nieuwe gemeentenaam werd gevraagd, hebben de inwoners van de gemeente Ferwerderadiel qua grotere kernen meer banden met Stiens en Leeuwarden en hebben niets met Dokkum, vandaar dat Dokkumerlân hen niet zo zal aanspreken. En het achtervoegsel in Ie- en Lauwerslân vindt hij 'te Gronings en te waterschapachtig'. In 'Ie en Lauwers' had hij zich beter kunnen vinden.

In het Nederlands
Noordoost-Fryslân.

Spelling plaatsnamen
De gemeenteraad van de gemeente Noardeast-Fryslân heeft op 10 september 2020 besloten, op initiatief van de FNP, dat de plaatsnamen in de hele gemeente in het vervolg in het Fries gespeld zullen worden (voor zover dat nog niet het geval is, want bij de kernen van de voormalige gemeente Ferwerderadiel is dat immers al eerder gebeurd), in het kader van harmonisatiebeleid van gefuseerde Friese gemeenten. Dorpen hebben wel de mogelijkheid om de Nederlandse spelling te willen houden, mits zij dat goed kunnen onderbouwen, of te kiezen voor het eigen dialect, wat met name geldt voor een deel van Kollumerland. - Zie hier een nieuwsbericht over deze materie in het Frysk. Zodra de spellingswijzigingen in het postcodesysteem geëffectueerd zijn (vermoedelijk zal dat in januari 2023 zijn), zullen wij ze op Plaatsengids.nl ook aanpassen.

Het is begrijpelijk dat er vanuit een aantal dorpen bezwaren zijn gekomen tegen de beoogde wijziging hun dorpsnaam. In dit artikel op RTV NOF bijvoorbeeld motiveert Dorpsbelang Aalsum waarom zij hun plaatsnaam graag zo willen houden (d.d. 20-5-2021). Zie ook de video over dit onderwerp m.b.t. het dorp Aalsum. En hier kun je de bezwaren lezen van inwoners van Kollumerzwaag en Veenklooster. In juli 2021 heeft de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân definitief de knoop doorgehakt m.b.t. welke plaatsnamen wel en niet worden verFryskt. Alleen Aalsum, Hiaure, Waaxens, Burum, Kollumerpomp, Munnekezijl en Warfstermolen houden hun huidige namen. Bij de laatstgenoemde vier dorpen is dat vanwege het Westerkwartierse taalgebied. Dat was al eerder aan hen toegezegd. De officiële Friese namen worden per 1 januari 2023 ingevoerd. De operatie kost ca. 450.000 euro. Provincie en Rijk heben daarvoor subsidie beschikbaar gesteld. In dit artikel staan de oude en nieuwe spellingen op een rijtje voor de 25 dorpen waarvoor dit van toepassing is, zodat je er vast aan kunt wennen c.q. er vast op kunt gaan oefenen. ;-)

Terug naar boven

Statistische gegevens

Bij haar oprichting per 1-1-2019 is de gemeente Noardeast-Fryslân als volgt samengesteld:
van de gemeente Dongeradeel: circa 10.000 huizen met circa 24.000 inwoners op een oppervlakte van circa 267 km2;
van de gemeente Ferwerderadiel: circa 3.500 huizen met circa 8.700 inwoners op een oppervlakte van circa 133 km2 en
van de gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland: circa 5.000 huizen met circa 12.800 inwoners op een oppervlakte van circa 116 km2.
In totaal heeft de gemeente dus circa 18.500 huizen met circa 45.500 inwoners op een oppervlakte van circa 516 km2 oftewel 51.600 ha.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Waarom gaan we ook alweer herindelen? Omdat de gemeenten in het hele land er steeds meer taken bij krijgen. Taken die heel veel extra verantwoordelijkheden meebrengen. Taken waarvoor de drie afzonderlijke gemeenten in Noardeast-Fryslân te klein zijn en te weinig slagkracht hebben. Neem bijvoorbeeld het Sociaal Domein. Daaronder valt alles wat te maken heeft met Werk & Inkomen, met (jeugd)zorg en met Maatschappelijke Ondersteuning. Op al die gebieden mag je verwachten dat dat op de best mogelijke manier wordt geregeld. Vanaf het allereerste moment dat deze taakuitbreiding eraan zat te komen, hebben de vier DDFK-gemeenten de samenwerking gezocht. En van meet af aan gewerkt naar één aanpak voor alle vier. Een zeer goede samenwerking.

Waarom dan niet gewoon doorgegaan met die samenwerking? Waarom een eind maken aan de rijke geschiedenis van bijvoorbeeld Kollumerland? Omdat er vier verschillende groepen ambtenaren, vier verschillende colleges van B&W en, last but not least, vier verschillende gemeenteraden over gaan. En dan krijg en houd je verschillen. En heel veel overleg. En dus vertraging. Daarom ben ik er in de loop van mijn wethouderschap in Kollumerland alleen maar meer van overtuigd geraakt dat samenwerking prima is, maar dat samenvoeging tot een gemeente Noardeast-Fryslân veel meer duidelijkheid schept. En dan hebben we het alleen nog maar over mijn eigen terrein, het Sociaal Domein.

Straks, in 2021 naar het nu lijkt, komt er nog zo’n grote operatie; de Omgevingswet. Volgens sommigen nog ingrijpender dan de extra taken die we per 2015 erbij kregen. Daarom hebben we besloten om op te gaan in de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân. En daarom kunnen we u beter van dienst zijn vanaf 1 januari 2019. En dan met een beetje weemoed en veel dankbaarheid terugkijken op die mooie tijd toen alles nog kleinschalig kon. Juni 2018, Paul Maasbommel, wethouder Kollumerland c.a. en voorzitter overleg Sociaal Domein DDFK"

De gemeenteraden concludeerden dat een herindeling noodzakelijk is om te komen tot een nieuwe, bestuurlijk sterke gemeente, in een streek die van oudsher verbonden is, en die opgaven als krimp, economie en vitaliteit op juiste schaal samen met de inwoners en ondernemers kan oppakken. "In de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân kunnen we samen bouwen aan de toekomst. Deze gemeente is klaar voor de toekomst met moderne, kwalitatief goede, persoonlijke dienstverlening voor alle inwoners, instellingen en het bedrijfsleven, tegen zo laag mogelijke kosten."

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "Vlasroute 'Follow the Blue Line' (sinds 2018) vertelt het verhaal van de teelt van vlas tot en met het eindproduct van handbedrukt linnen. De route loopt door een groot deel van de gemeente Noardeast-Fryslân, van Marrum in het westen tot Ee in het oosten. Landbouwgrond langs de route is ingezaaid met vlaszaad. Iedere bezoekerslocatie vertelt een klein stukje geschiedenis. We vertellen met elkaar één verhaal. De periode dat de route plaatsvindt is juni, juli en augustus, elke zaterdag van 10.00-17.00 uur. Een aantal locaties op de route is de hele week geopend. De bezoekerslocaties vind je in: Marrum: De teelt van het gewas vlas; Ferwert: Vlasbewerkingsmachines in loods Sterk; Blije: Kleine-Lijn, ambachtelijke textieldrukkerij en de teelt van het gewas vlas; Holwerd: Vlechtwerker G.J..de Groot; Ternaard: De Waard van Ternaard. Arrangement met tafellinnen en vlasservies; Ee: It Braakhok, museum over vlasverwerking en demonstraties."

- "Het fotoproject ‘Bildtstars en Eigenheimers’ is in november 2018 van start gegaan met tien reusachtige portretfoto’s van lokale aardappelboeren langs de Waddenkust van Noardeast-Fryslân. De portretten, gemaakt door fotograaf Linette Raven, krijgen voor tenminste vijf jaar een plek op boerderijdaken, muren en schuren middenin het landschap. Zo krijgen de aardappelboeren en hun families een gezicht. Welk verhaal willen zij vertellen over het land dat zij bewerken? Over hun cultuur en hun leven? Ontdek het op locatie - met de kop in de wind en op eigen tempo - aan de hand van de beleefroute ‘Bildtstars en Eigenheimers’: een expeditie dwars door een uniek gebied.

De route is te downloaden via de gratis app Routes Friesland Style. De route gidst je langs tien monumentale foto-installaties die je perspectief op het landschap van Noardeast-Fryslân veranderen. Van ver turen de geportretteerde aardappelboeren over de velden. Wat drijft deze harde werkers? Beluister de audiobestanden in de app om meer te weten te komen over hun passie voor het land, het boerenleven en de aardappel. Infobordjes bij de verschillende boerderijen heten je welkom op het erf. De route start in Hallum en eindigt in Anjum. Op de fiets doe je er zo’n twee uur over, maar ook met de auto kun je de foto-installaties prima opzoeken en bewonderen.

Met ‘Bildtstars en Eigenheimers’ herstelt Sense of Place de relatie tussen aardappeleter en aardappelteler: plots staan lokale aardappelboeren oog in oog met het publiek en spelen ze de hoofdrol in hun eigen landschap. De tien portretten langs de Waddenkust van Noardeast-Fryslân vormen slechts het begin van het project. In 2019 volgen nog veel meer blow-up-portretten op verrassende locaties langs de Waddenkust van Fryslân en Groningen. ‘Het landschap is de mensen en de mensen zijn het landschap’, aldus fotograaf Linette Raven. Je moet die mensen alleen nog even leren kennen. Want wie de boer niet kent... tja, die weet het niet! Ga je mee op expeditie? Voortaan schep je niet alleen een frietje of een aardappel op je bord, maar ligt er ook een prachtig verhaal bij!" (bron: Sense of Place)

- "Werkgroep Twirre heeft als doel: in sûne Waadrâne foar moarn! We willen samen de handen uit de mouwen steken en de eigen leefomgeving gezonder en mooier maken door te werken aan de biodiversiteit in de regio Noardeast-Fryslân. Werkgroep Twirre gaat samen met boeren, burgers, ondernemers, scholen en verenigingen concreet aan de slag met de omgeving. Niet lullen, maar poetsen! Waar kunnen we bloemen en kruiden zaaien die belangrijk zijn voor insecten? Hoe kunnen we zorgen dat we samen minder plastic gebruiken? Hoe gaan we meer lokaal voedsel eten uit de regio? Hoe informeren we onze toekomstige generatie over het belang van biodiversiteit? Kortom: Wat kan ik als burger zelf doen om mijn omgeving gezonder te maken zodat ook mijn kinderen kunnen genieten van de prachtige natuur en een gezonde omgeving?

In werkgroep Twirre zitten Anke Bijlsma (cultureel ondernemer uit Nes), Klaaske de Groot (schapenhouder, projectmedewerker Waadrâne en docent groen onderwijs uit Raard), Hans Kroodsma (melkveehouder in Jannum en voorzitter Agrarisch Collectief Waadrâne), Wim Hiemstra (namens de Provincie Fryslân) en Wini Weidenaar (oorspronkelijk bewoonster uit Niawier en ondernemer). De werkgroep werkt nauw samen met Agrarisch Collectief Waadrâne. De werkgroep is daarnaast een inspiratiebron en testcase voor het Europe project BIOGOV. Dit Europese project moet in 2020 o.a. een advies opstellen voor de omgevingsvisie van Provincie Fryslân en gemeente Noardeast-Fryslân zowel inhoudelijk, op het gebied van biodiversiteit als uitvoerend."

- "Wetterskip Fryslân gaat de Waddenzeedijk tussen buurtschap Koehool (NW van Tzummarum) in het W en het Lauwersmeer in het O versterken. De dijk voldoet niet overal meer aan de wettelijke veiligheidseisen. Over een lengte van 47 kilometer - grotendeels gelegen in de gemeente Noardeast-Fryslân, deels in de gemeente Waadhoeke - wordt de dijk versterkt. De dijkversterking wordt gecombineerd met het verbeteren van de kwaliteit van het landschap en de natuur aan de rand van de Friese Waddenzeekust. In het najaar van 2019 zijn wij samen met Rijkswaterstaat en It Fryske Gea gestart met het verkennen van de ecologische kansen langs het dijkversterkingstraject. Rijkswaterstaat doet dit in opdracht van de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW)*. Het PAGW streeft naar toekomstbestendige grote wateren waar hoogwaardige natuur goed samengaat met een krachtige economie. Voor het realiseren van het PAGW-doel in de dijkversterkingsopgave Koehool-Lauwersmeer is een rijksbudget van € 37,5 miljoen gereserveerd. De versterking van natuur en dijk wordt tegelijkertijd uitgewerkt. * Opdrachtgevers voor PAGW zijn het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Rijkswaterstaat Noord-Nederland, Staatsbosbeheeren Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zijn namens het Rijk de uitvoerende partijen.

De verkenning hiervoor is uitgevoerd onder begeleiding van het Programma 'Naar een Rijke Waddenzee' (PRW). Uit de verkenning is een aantal kansen naar voren gekomen, waaronder het ontwikkelen van zoet-zoutovergangen in de dijk en natte natuur binnendijks, het versterken van de kwelders buitendijks en het inzaaien van kruiden en bloemen op de dijk. De ecologische kansen voor Noardeast-Fryslân kun je bekijken in het eindrapport 'Verkenning ecologische kansen traject Koehool - Lauwersmeer' (maart 2020). In de loop van 2020 gaan we in gesprek met de samenwerkingspartners en de omgeving om te kijken hoe we de ecologische kansen samen kunnen uitwerken. Er worden gesprekken gevoerd met grondeigenaren, bewoners en andere betrokken partijen. De werkzaamheden starten naar verwachting in 2023 en duren tot 2028." (bron: Wetterskip Fryslân, maart 2020)

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Noardeast-Fryslân. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Gemeentegids 2020 als e-book. - Hier kun je alle instanties in de gemeente vinden (verenigingen, instellingen, bedrijven e.d.).

- Media / nieuws: - "RTV NOF is de streekomroep voor Noardeast-Fryslân. De meer dan 100 vrijwilligers maken dagelijks radio en berichten voor internet en ons tv-kanaal. Op de radio is op werkdagen een non-stop muziekprogramma te beluisteren, met op het halve uur nationaal nieuws. In de avonduren zijn de zogeheten doelgroep-programma’s te horen, met aandacht voor geestelijk, country, Americana, Nederlandstalige en Fryske muziek. Op de website is altijd het laatste nieuws uit de regio te vinden. Naast het nieuws is er bij RTV NOF ook aandacht voor andere thema’s die leven in de regio. Sport bijvoorbeeld, met voetbal in Rûnwei Sport, om maar wat te noemen. Met live verslagen op de radio, aandacht op internet en op het tv-kanaal.

Maar ook voor andere evenementen is ruim aandacht. In de Weekend Nieuwsshow is ruimte voor studiogasten en nieuwsgierige gesprekken met organisatoren van evenementen die Noardeast-Fryslân en Dantumadiel op de kaart zetten. Groot en klein nieuws, sport, evenementen, al die dingen die de regio rondom Dokkum, Kollum, Ferwert en Damwâld maken, zijn de dingen waar RTV NOF verslag van doet. Dat alles wordt gemaakt door een grote groep enthousiaste en onmisbare vrijwilligers uit de Noordoost-hoek van Fryslân. Overigens houdt de redactie zich altijd aanbevolen voor tips, dus meld goede ideeën of nieuwstips vooral via nieuws@rtvnof.nl!"

- Muziek: - "De docenten van Cultuurcentrum de Wâldsang zijn zelfstandige ondernemers en lid van Coöperatie de Wâldsang U.A. Gezamenlijk regelen ze zaken als administratie en inkoop. Als leerling merk je daar verder niks van: je hebt gewoon goed en leuk les! Lesvormen. Lessen kun je alleen, samen of in een groepje volgen. Dat hangt af van het type les of cursus. En of er geschikte groepjes te vormen zijn. In het tarievenoverzicht vind je een overzicht van mogelijkheden en kosten. Wellicht wil je graag met iemand samen die je kent. Informeer gerust bij een docent naar de mogelijkheden. Examens. Bij de Wâldsang kun je examens doen. Dan beoordeelt je docent met veelal een of meerdere collega’s hoe je speelt. En krijg je vragen over de muziektheorie. Je kunt vijf diploma’s halen: Elementair, A, B, C en D. Het afleggen van een examen kost € 12,50. Deelname is niet verplicht. Wel leuk en leerzaam! Concerten. Als muzikant wil je vast van je laten horen! Dat kan op de kleine en grote concerten die we organiseren, en tegenwoordig kun je ook optreden op ons digitale podium op Youtube!

Locaties. Docenten van de Wâldsang geven lessen op zo’n 25 lesplaatsen in de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel. Bij genoeg aanmeldingen komen we ook graag naar jouw dorp als dat nu nog niet staat vermeld. De Wâldsang is dus altijd in de buurt! Samenspel. Muziek maken is leuk: zowel alleen als met anderen. Daarom kun je bij de Wâldsang samenspelen in bijvoorbeeld een popband, ensemble of koor. En in de les natuurlijk met je docent. Docenten. Alle docenten hebben een (muziek)vakopleiding gevolgd. Zo weet je dat je altijd goede lessen krijgt. In het docentenoverzicht op deze website stellen zij zich voor. Voor iedereen! Of je nou jong of oud(er) bent, van klassiek of rock houdt, als een prof of alleen voor je plezier wilt spelen: iedereen kan muzieklessen volgen bij de Wâldsang! Er is voor elk wat wils. Mis je bepaald aanbod? Laat het ons weten! We organiseren het graag. Regelmatig zijn er ook cursussen voor bepaalde doelgroepen aangeboden. Voor leerkrachten of jonge kinderen bijvoorbeeld."

Reactie toevoegen