Noorddorp

Plaats
Buurtschap
Heemskerk
Kennemerland
Noord-Holland

Noorddorp

Terug naar boven

Status

- Noorddorp is een buurtschap in de provincie Noord-Holland, in de streek Kennemerland, gemeente Heemskerk.

- De buurtschap Noorddorp valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Heemskerk.

- De buurtschap Noorddorp heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Noordorp, 1125-1130 kopie ca. 1420 Noirthorpe, 12e eeuw kopie ca. 1420 Northorpe, 1639 Noordtdorp, 1665 Noortdorp.

Naamsverklaring
Samenstelling van het Oudnederlandse north 'noord, noordelijk gelegen' en thorpe = dorp 'hoeve, (dochter)nederzetting'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Noorddorp ligt rond de wegen Noorddorperweg, Noordermaatweg (het gedeelte van deze weg W van het kruispunt met de Heemstederweg), Rijksstraatweg (het gedeelte van deze weg N van het kruispunt met de Kerkweg, met uitzondering van de NW tak bij het kruispunt met de Noordermaatweg), Kerkweg (het gedeelte van deze weg N van het kruispunt met de Marquettelaan) en Oosterweg. De buurtschap ligt direct NW van het dorp Heemskerk, Z van het dorp Bakkum, ZW van het dorp Castricum, W van het dorp Uitgeest, N van de stad Beverwijk en NO van het dorp Wijk aan Zee.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Noorddorp omvat ca. 120 huizen met ca. 300 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Tuinbouwconcentratiegebied
Uit het rapport 'Ruimtelijk-economische verkenning Heemskerkerduin - Noorddorp' (2019) blijkt dat de tuinbouw in het gebied vitaal is en belangrijk is voor de economie van Heemskerk en de IJmond. In het gebied werken zo’n 800 mensen (circa 8% van de totale werkgelegenheid in Heemskerk) die samen 70 miljoen omzet maken. Voor de bestaande tuinbouw is het van belang dat de gronden beschikbaar blijven voor de tuinbouw en de grondprijzen stabiel blijven. Dit sluit aan bij het bestemmingsplan van de gemeente Heemskerk, en de wens van LTO Noord, Greenport Noord-Holland Noord en de ondernemers in het gebied. Het rapport is op 27 augustus 2019 gepresenteerd aan ondernemers en organisaties die aan het onderzoek hebben meegewerkt. Naar aanleiding van hun vragen en opmerkingen wordt de eindversie gemaakt. De provincie zal de huidige regels overnemen in de Omgevingsverordening, die naar verwachting begin 2020 wordt vastgesteld. Daarnaast komen er afspraken over verdere samenwerking en wordt bekeken of er voor het gebied een uitvoeringsagenda komt. (bron: Provincie Noord-Holland, 28-8-2019)

Kennelijk ging het volgende daaraan vooraf: "LTO Noord afd. Heemskerk e.o. heeft het initiatief genomen om voor het tuinbouwconcentratiegebied Heemskerkerduin - Noorddorp een toekomstvisie op te stellen. Cees Moerman, adviseur bij Agrimaco, is gevraagd om deze visie samen met de ondernemers in het gebied op te stellen. De ondernemers en het gebied zien vele veranderingen op zich afkomen. Eens teelde het gebied aardbeien voor Amsterdam. Nu neemt de sierteelt een vooraanstaande plaats in. Het gebied is gelegen achter de duinen op gemakkelijk bewerkbare grond. Er wordt veel gebruik gemaakt van de combinatie van glas en vollegrond onder meer met de toepassing van rolkassen. LTO Noord Heemskerk wil met het opstellen van de visie de ondernemers behulpzaam te zijn bij het bepalen van de koers voor hun bedrijf. “Geen visie met grote vergezichten maar praktisch en bruikbaar. De visie moet met de ondernemers tot stand komen en gericht zijn op behoud, versterking en (her)ontwikkeling van het tuinbouwgebied. De visie moet het tuinbouwgebied een nieuwe impuls geven.”

Agrimaco heeft een plan van aanpak opgesteld dat bestaat uit twee stappen: Inventariseren waar Heemskerkduin - Noorddorp sterk in is en waar de kansen liggen. In deze fase wordt met groepen ondernemers en een groep met andere partijen zoals afzet-organisaties en gemeente gesproken over de gewenste/verwachte ontwikkelingsrichting. Waar zijn we goed in, wat kan beter en waarin zien we kansen. De resultaten van deze gesprekken worden verwerkt in een ‘sterkte-zwakte-analyse’. Uitvoeringsfase. Na het benoemen van de kansen en verbeterpunten voor het gebied en de ondernemers komt het aan op uitvoering. Via uitvoeringsprogramma’s en projecten moeten de kansen worden opgepakt. Alleen dan kunnen we de sterke punten van het gebied ook echt benutten. Het opstellen van de visie is gefinancierd door LTO Noord Heemskerk, Agriboard Noord-Holland Noord en de gemeente Heemskerk." (bron: consultancy en managementgroep Agrimaco, 2013)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Gemeentelijk monument pand De Vlotter
"Het vrijstaande huisje op Rijksstraatweg 217 in buurtschap Noorddorp is rond 1900 gebouwd als tuinderwoning. Het pand staat bekend onder de naam De Vlotter. Het gebouw is gesitueerd aan de westzijde van de Rijksstraatweg en staat een flink eind van de weg af. Het wordt omgeven door tuinbouwgebied. Aan de achterzijde (west) vormt het Noord-Hollands Duinreservaat het achtergronddecor. Hoogstwaarschijnlijk stond op deze plek, of in de onmiddellijke nabijheid, de in 1869 gesloopte hofstede De Vlotter. Volgens informatie van de Historische Kring Heemskerk is de tuinderwoning gebouwd op de fundamenten van de voormalige hofstede. De voormalige tuinderwoning De Vlotter heeft cultuurhistorische waarde omdat het pand in zijn hoofdvorm herinnert aan de historische plattelandsbebouwing van dit agrarische gebied.

Het pand is een gemeentelijk monument. Het is zeer beeldbepalend gelegen, gezien vanaf de Rijksstraatweg, maar ook gezien vanuit het westelijk gelegen Noord-Hollands Duinreservaat. De vlakke tuinbouwgronden rondom versterken de beeldbepalende ligging. Vanwege de combinatie van de kleinschalige, eenvoudige verschijningsvorm en het karakteristieke silhouet met de kenmerkende mansardekap, de drie monumentale beukenbomen langs de voorgevel, de vrije ligging met de onbebouwde, vlakke tuinbouwgronden rondom en het duinlandschap als coulissedecor op de achtergrond is sprake van een bijzonder landschappelijk ensemble. De aanwezigheid van de voormalige jachtopzienerwoning aan de noordzijde (Rijksstraatweg 219) versterkt de ensemblewerking. Het zijn deze beeldbepalende elementen die er voor hebben gezorgd dat De Vlotter een belangrijk beeldmerk is geworden voor de bevolking van Noorddorp en Heemskerk." (bron en voor nadere informatie zie de beschrijving van dit pand als gemeentelijk monument op de site van de gemeente Heemskerk)

"Oase in de binnenduinrand. Wie oude kaarten van Noord-Holland bekijkt, ziet dat de duinen aan de Rijksstraatweg, bij buurtschap Noorddorp, plotseling terugwijken. Ooit werden de ‘Wildernisse’ hier afgegraven en in cultuur gebracht voor de teelt van prei, spinazie en aardbeien. Precies daar, tussen de tuinderijen, staat een witgepleisterd tuindershuisje uit 1854. Het is gebouwd op de fundamenten van de 17e eeuwse hofstede ‘De Vlotter’. In al z’n eenvoud is de woning, middenin het open land met de duinen als decor, een blikvanger voor de passerende fietser en automobilist. De laatste jaren verkeerde het onbewoonde pandje in jammerlijke staat. Het verval leek niet te stuiten. In 2008 overwegen de eigenaar (provincie Noord-Holland) en de beheerder (PWN) sloop. Dat brengt de nodige beroering teweeg. De Heemsstichting en Historische kring Heemskerk komen in het geweer. De gemeente erkent het cultuurhistorische en beeldbepalende belang en verleent in 2009 de woning de status van gemeentelijk monument.

Jeroen de Wilde viel al tien jaar voor de vervallen tuinderswoning op deze bijzondere locatie in de binnenduinrand. Regelmatig informeerde hij bij PWN of het te koop komt. Oktober 2014 is het eindelijk zover. Een kijkdag trekt ruim 150 bezoekers, waaronder fotografen en filmploegen. Geïnteresseerden kunnen hun plan en bod in een gesloten envelop indienen. Jeroen de Wilde zet alle zeilen bij. Samen met monumentenarchitect Collo en landschapsarchitect Huiberts stelt hij een uitvoerig restauratievoorstel op. Uit tientallen gegadigden wordt hij geselecteerd als de gelukkige koper. Na ruim een jaar stevig doorwerken wordt de grondige restauratie in 2016 afgerond.

Het tuindershuis in buurtschap Noorddorp trekt opnieuw de aandacht, maar nu fris als nooit tevoren, met een karakteristiek mansardedak, bedekt met Hollandse pannen, opnieuw witgepleisterd en met ‘originele’ schuiframen. Het pand blijkt in brede kring geliefd. De redding, restauratie en opknapbeurt - inclusief de drie monumentale lindebomen voor het huis en de omringende tuin - brengen een storm aan publiciteit teweeg in de lokale kranten, tijdschriften en sociale media. En de potentiële huurders staan in de rij. Jeroen de Wilde: ‘Ruim 30 mensen wilden de woning betrekken. Na een zorgvuldige selectie vond ik huurders die net zo verliefd zijn op de woning als ik.’" Zie ook de diverse krantenartikelen over dit project. (bron: Mooi Noord-Holland)

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Nieuwe natuur in gebied De Vlotter
- Drinkwatermaatschappij en (duin)natuurbeheerder PWN gaat nieuwe natuur ontwikkelen op De Vlotter, een 23 hectare groot gebied aan de rand van het Noordhollands Duinreservaat, aan beide zijden van de weg Kruisberg, W van buurtschap Noorddorp. De grond is eigendom van de provincie en wordt beheerd door PWN, evenals het aangrenzende duinreservaat, dat 5300 hectare groot is. Anno 2020 was de grond nog in gebruik bij 20 pachters. De pacht is hen opgezegd. Zij hebben de grond eind 2020 verlaten. "Sinds jaar en dag wordt gebied De Vlotter in Heemskerk bewerkt, bewoond en bewandeld. Zo stond hier in vroegere dagen een landhuis met verschillende bijgebouwen. Het gebied was ook lang als tuinbouwgrond in gebruik. Tot ongeveer 1960 bestond De Vlotter uit kleinschalige tuintjes omringd met elzenhagen. Daarna is het grondgebruik intensiever geworden en zijn plant- en diersoorten uit het gebied verdwenen. We gaan het gebied nu ontwikkelen tot natuur met recreatiemogelijkheden, waarbij we oog hebben voor de geschiedenis van het gebied. De werkzaamheden zijn in november 2021 gestart en worden in het voorjaar van 2022 afgerond." (bron en voor nadere informatie zie de pagina van PWN over dit gebied)

"Op 8 april 2022 is natuurgebied De Vlotter in buurtschap Noorddorp bij Heemskerk officieel geopend. Het doel was om in het gebied meer ruimte te bieden voor recreatie, een gezonde waterhuishouding en bijzondere natuur. Op de voormalige agrarische gronden is de grondwaterstand verhoogd. Ook is ruimte gegeven aan de natuurlijke waterlopen omgeven door vochtige duinvalleien. Het agrarische gebruik maakte plaats voor natuur en wandelmogelijkheden langs bloemrijke vochtige graslanden met veel variatie en elzenhagen. De schapen blijven en zijn daarmee onderdeel van de cultuurhistorie van De Vlotter. De nieuwe inrichting is goed voor bloeiende kruiden en de insecten en vogels die daar direct van profiteren. Door de aanpassingen in het gebied wordt de zoetwatervoorraad onder de duinen beter beschermd en ook vergroot. Dit laatste vormt een belangrijke functie voor drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder PWN, die de herinrichting van De Vlotter heeft gerealiseerd." (bron: Provincie Noord-Holland, 11-4-2022)

Reactie toevoegen