Noorddorp

Plaats
Buurtschap
Heemskerk
Kennemerland
Noord-Holland

Noorddorp

Terug naar boven

Status

- Noorddorp is een buurtschap in de provincie Noord-Holland, in de streek Kennemerland, gemeente Heemskerk.

- De buurtschap Noorddorp valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Heemskerk.

- De buurtschap Noorddorp heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Noordorp, 1125-1130 kopie ca. 1420 Noirthorpe, 12e eeuw kopie ca. 1420 Northorpe, 1639 Noordtdorp, 1665 Noortdorp.

Naamsverklaring
Samenstelling van het Oudnederlandse north 'noord, noordelijk gelegen' en thorpe = dorp 'hoeve, (dochter)nederzetting'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Noorddorp ligt rond de wegen Noorddorperweg, Noordermaatweg (het gedeelte van deze weg W van het kruispunt met de Heemstederweg), Rijksstraatweg (het gedeelte van deze weg N van het kruispunt met de Kerkweg, met uitzondering van de NW tak bij het kruispunt met de Noordermaatweg), Kerkweg (het gedeelte van deze weg N van het kruispunt met de Marquettelaan) en Oosterweg. De buurtschap ligt direct NW van het dorp Heemskerk, Z van het dorp Bakkum, ZW van het dorp Castricum, W van het dorp Uitgeest, N van de stad Beverwijk en NO van het dorp Wijk aan Zee.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Noorddorp omvat ca. 120 huizen met ca. 300 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Uit het rapport 'Ruimtelijk-economische verkenning Heemskerkerduin - Noorddorp' (2019) blijkt dat de tuinbouw in het gebied vitaal is en belangrijk is voor de economie van Heemskerk en de IJmond. In het gebied werken zo’n 800 mensen (circa 8% van de totale werkgelegenheid in Heemskerk) die samen 70 miljoen omzet maken. Voor de bestaande tuinbouw is het van belang dat de gronden beschikbaar blijven voor de tuinbouw en de grondprijzen stabiel blijven. Dit sluit aan bij het bestemmingsplan van de gemeente Heemskerk, en de wens van LTO Noord, Greenport Noord-Holland Noord en de ondernemers in het gebied. Het rapport is op 27 augustus 2019 gepresenteerd aan ondernemers en organisaties die aan het onderzoek hebben meegewerkt. Naar aanleiding van hun vragen en opmerkingen wordt de eindversie gemaakt. De provincie zal de huidige regels overnemen in de Omgevingsverordening, die naar verwachting begin 2020 wordt vastgesteld. Daarnaast komen er afspraken over verdere samenwerking en wordt bekeken of er voor het gebied een uitvoeringsagenda komt. (bron: Provincie Noord-Holland, 28-8-2019)

Kennelijk ging het volgende daaraan vooraf: "LTO Noord afd. Heemskerk e.o. heeft het initiatief genomen om voor het tuinbouwconcentratiegebied Heemskerkerduin - Noorddorp een toekomstvisie op te stellen. Cees Moerman, adviseur bij Agrimaco, is gevraagd om deze visie samen met de ondernemers in het gebied op te stellen. De ondernemers en het gebied zien vele veranderingen op zich afkomen. Eens teelde het gebied aardbeien voor Amsterdam. Nu neemt de sierteelt een vooraanstaande plaats in. Het gebied is gelegen achter de duinen op gemakkelijk bewerkbare grond. Er wordt veel gebruik gemaakt van de combinatie van glas en vollegrond onder meer met de toepassing van rolkassen. LTO Noord Heemskerk wil met het opstellen van de visie de ondernemers behulpzaam te zijn bij het bepalen van de koers voor hun bedrijf. “Geen visie met grote vergezichten maar praktisch en bruikbaar. De visie moet met de ondernemers tot stand komen en gericht zijn op behoud, versterking en (her)ontwikkeling van het tuinbouwgebied. De visie moet het tuinbouwgebied een nieuwe impuls geven.”

Agrimaco heeft een plan van aanpak opgesteld dat bestaat uit twee stappen: Inventariseren waar Heemskerkduin - Noorddorp sterk in is en waar de kansen liggen. In deze fase wordt met groepen ondernemers en een groep met andere partijen zoals afzet-organisaties en gemeente gesproken over de gewenste/verwachte ontwikkelingsrichting. Waar zijn we goed in, wat kan beter en waarin zien we kansen. De resultaten van deze gesprekken worden verwerkt in een ‘sterkte-zwakte-analyse’. Uitvoeringsfase. Na het benoemen van de kansen en verbeterpunten voor het gebied en de ondernemers komt het aan op uitvoering. Via uitvoeringsprogramma’s en projecten moeten de kansen worden opgepakt. Alleen dan kunnen we de sterke punten van het gebied ook echt benutten. Het opstellen van de visie is gefinancierd door LTO Noord Heemskerk, Agriboard Noord-Holland Noord en de gemeente Heemskerk." (bron: consultancy en managementgroep Agrimaco, 2013)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- "Het vrijstaande huisje op Rijksstraatweg 217 in buurtschap Noorddorp is rond 1900 gebouwd als tuinderwoning. Het pand staat bekend onder de naam De Vlotter. Het gebouw is gesitueerd aan de westzijde van de Rijksstraatweg en staat een flink eind van de weg af. Het wordt omgeven door tuinbouwgebied. Aan de achterzijde (west) vormt het Noord-Hollands Duinreservaat het achtergronddecor. Hoogstwaarschijnlijk stond op deze plek, of in de onmiddellijke nabijheid, de in 1869 gesloopte hofstede De Vlotter. Volgens informatie van de Historische Kring Heemskerk is de tuinderwoning gebouwd op de fundamenten van de voormalige hofstede. De voormalige tuinderwoning De Vlotter heeft cultuurhistorische waarde omdat het pand in zijn hoofdvorm herinnert aan de historische plattelandsbebouwing van dit agrarische gebied.

Het pand is een gemeentelijk monument. Het is zeer beeldbepalend gelegen, gezien vanaf de Rijksstraatweg, maar ook gezien vanuit het westelijk gelegen Noord-Hollands Duinreservaat. De vlakke tuinbouwgronden rondom versterken de beeldbepalende ligging. Vanwege de combinatie van de kleinschalige, eenvoudige verschijningsvorm en het karakteristieke silhouet met de kenmerkende mansardekap, de drie monumentale beukenbomen langs de voorgevel, de vrije ligging met de onbebouwde, vlakke tuinbouwgronden rondom en het duinlandschap als coulissedecor op de achtergrond is sprake van een bijzonder landschappelijk ensemble. De aanwezigheid van de voormalige jachtopzienerwoning aan de noordzijde (Rijksstraatweg 219) versterkt de ensemblewerking. Het zijn deze beeldbepalende elementen die er voor hebben gezorgd dat De Vlotter een belangrijk beeldmerk is geworden voor de bevolking van Noorddorp en Heemskerk." (bron en voor nadere informatie zie de beschrijving van dit pand als gemeentelijk monument op de site van de gemeente Heemskerk)

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Drinkwatermaatschappij en (duin)natuurbeheerder PWN gaat nieuwe natuur ontwikkelen op De Vlotter, een 23 hectare groot gebied aan de rand van het Noordhollands Duinreservaat, aan beide zijden van de weg Kruisberg, W van buurtschap Noorddorp. De grond is eigendom van de provincie en wordt beheerd door PWN, evenals het aangrenzende duinreservaat, dat 5300 hectare groot is. Anno 2020 is de grond nog in gebruik bij 20 pachters. De pacht is hen opgezegd. Zij verlaten de grond eind 2020. De herinrichtingswerkzaamheden starten begin 2021.

Reactie toevoegen