Odiliapeel

Plaats
Dorp
Maashorst
Noordoost-Brabant
Noord-Brabant

odiliapeel_plaatsnaambord_kopie.jpg

Odiliapeel is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, gemeente Maashorst. T/m 2021 gemeente Uden.

Odiliapeel is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, gemeente Maashorst. T/m 2021 gemeente Uden.

odiliapeel_peelse_cadeaubon_kopie.jpg

De Peelse Cadeaubon is leuk om te geven en leuk om te krijgen! En je steunt er je lokale ondernemers in Odiliapeel mee. Voor nadere informatie zie het hoofdstuk Landschap etc.

De Peelse Cadeaubon is leuk om te geven en leuk om te krijgen! En je steunt er je lokale ondernemers in Odiliapeel mee. Voor nadere informatie zie het hoofdstuk Landschap etc.

Odiliapeel

Terug naar boven

Status

Odiliapeel is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, gemeente Maashorst. T/m 2021 gemeente Uden.

Terug naar boven

Naam

In het Brabants
De Piejel.

Oudere vermeldingen / naamgeving / naamsverklaring
"De eerste bebouwing is hier in 1922 vanuit Uden in de Peel gesticht onder de naam Terra Victa 'bedwongen aarde', in 1925 veranderd in Terraveen. Op 5 mei 1930 heeft de gemeenteraad het nieuw ontgonnen gebied de definitieve plaatsnaam Odiliapeel toegekend, naar de heilige Odilia, patrones van de Orde van het Heilig Kruis, met peel 'moeras, drassig land'."(1) Zie hiervoor verder het hoofdstuk Geschiedenis.

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet het dorp 'Schaopenwaesersland'. De inwoners zijn dan 'schaopenwaesers' (schapenwassers) en 'schaopenwaeserinnekes'.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Odiliapeel grenst in het W aan Volkel, in het N aan Vliegbasis Volkel en Zeeland, in het NO aan Mill, in het O aan Wilbertoord, in het ZO aan Landhorst en in het Z aan Venhorst en Boekel, en ligt OZO van Uden, NO van Veghel en N van Gemert.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Het dorp Odiliapeel omvat ca. 800 huizen met ruim 2.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In den beginne
"Vanaf het midden van de 19e eeuw begon men stelselmatig met de ontginning van de Peel. Ver van de bewoonde wereld onstonden zo nederzettingen van pioniers, soms op initiatief van particuliere ondernemers (Helenaveen, Griendtsveen), soms van de rijksoverheid (Ysselsteyn), en soms van een gemeente zoals Uden (Odiliapeel). Onder het bewind van H.A. van Ysselsteyn als minister van Landbouw (1918-1922) kreeg de ontginning van de Peel een extra-stimulans. Er kwam een commissie Lovink, die rijksvoorschotten regelde voor ontginningsprojecten. Tweede Kamerlid Jean Poels riep vervolgens de Stichting Eigen Boer in het leven. Deze begon in 1920 met de uitgifte van grond.

Het Udense Odiliapeel zou er zonder deze rijksvoorschotten nooit zijn gekomen. Met die gelden ging een Ontginningscommissie, vanaf 1925 het Gemeentelijk Ontginningsbedrijf, aan de slag. Onder de bezielende leiding van burgemeester Thijssen vestigde zich enkele jaren later het eerste twintigtal boeren in wat toen nog Terraveen heette. De eerste opzet van de nieuwe dorpskom kwam van de tekentafels van de Nederlandsche Heidemaatschappij (NHM). In 1928 stond er een lagere school en twee jaar later een noodkerk.

Het ideale dorp
De NHM kwam in 1930 met een ideaalmodel voor een Peeldorp, tot stand gekomen in samenwerking met een architectenbureau uit Arnhem. Dat ideaalmodel omvatte een rechthoekige dorpsplattegrond met in het centrum een eveneens rechthoekig plein, afzijdig van doorgaand verkeer. Het Boekelse Peeldorp Venhorst, dat enkele jaren later werd gesticht, is volgens die opzet gerealiseerd. Terraveen week niet alleen af van dit ideaal, maar ook van de oorspronkelijke plannen van de NHM. Deze gingen uit van een pleinachtige structuur aan de zuidzijde van Terraveen en een gebogen wegenstructuur. Geldgebrek dwong tot een eenvoudiger opzet met een kerk, pastorie en scholen langs de Oude Dijk bij de splitsing met de Beukenlaan, en een veel rechter stratenplan.

Belgische vluchtelingen verrichten het grondwerk
Een grote Peelontginning als Terraveen kon de gemeente Uden niet op eigen kracht aan. Na jaren van plannen – ook hier verleende de NHM goede diensten – kon tijdens de Eerste Wereldoorlog worden begonnen. Honderden Belgische vluchtelingen, die waren ondergebracht in Vluchtoord Uden, kregen een schop in de handen gedrukt en togen aan het werk. In 1919 kwamen de al genoemde rijksgelden beschikbaar en in 1925 zag burgemeester Thijssen, mede dankzij het Gemeentelijk Ontginningsbedrijf, de eerste pioniersboerderijen verrijzen in het nieuwe dorp Terraveen.

Zelfwerkzaamheid
De aanstaande boeren, onder wie de ouders van de latere landbouwminister Gerrit Braks, mochten hun bedrijfsgebouwen volgens eigen ideeën bouwen en inrichten. Zij voerden de bouwmaterialen met paard en kar van elders aan. In Volkel haalden zij de bakstenen, dakpannen en cement, en in Veghel het riet voor de daken. Dat was daar per schip aangevoerd. Overigens werd een aantal van deze woningen gesloopt op bevel van de Duitsers ten behoeve van de aanleg van de vliegbasis Volkel.

Naar de Kruisheren
De herdoping van Terraveen in Odiliapeel is een gevolg van de kerkelijke organisatie van de zielzorg voor het nieuwe dorp. Terravener Bertus Coppens was een goede bekende van Hannes Donkers van de Hulstheuvel in Uden, en deze laatste had een broer bij de Kruisheren in Uden, Tinusbruur. En zo ging de zielzorg in Terraveen naar de Kruisheren. De beschermheilige van de Kruisheren is de heilige Odilia, en dus werd zij patrones van en gaf zij haar naam aan de nieuwe dorpsgemeenschap.

Rector Van Hout
Zolang er nog geen echte kerk met pastorie was vertoefde rector Van Hout, tevens leraar aan het Kruisherencollege, tijdens de weekeinden in Odiliapeel. Elke zaterdagmiddag haalde Nic. Coppens hem met zijn auto op. Wanneer de zandweg naar het dorp te slecht was, stalde Coppens zijn auto in de schuur van Mie van de Velden. Op de erdkar hobbelde herder Van Hout dan naar zijn Peelse schapen. Daar was op 14 september 1930 een noodkerkje ingewijd." Aldus Rien Wols op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC). - Nog een artikel over het ontstaan van het dorp.

Jubileumboek 1930-2005
Het in 2005 verschenen jubileumboek '1930-2005 75 jaar dorp en parochie - Een mensenleven in Odiliapeel' (60 pag.), dat uitvoerig het (verenigings-)leven door de jaren heen beschrijft, in tekst en beeld, is via de link ook online te lezen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Dorpsontwikkelingsplan (DOP)
"De doelstellingen van het Dorpsontwikkelingsplan (DOP) Odiliapeel 2009 zijn ambitieus: bewoners betrokken houden bij hun woon- en leefomgeving; stimuleren en bevorderen van maatschappelijke samenhang en; een verdergaande samenwerking tussen gemeente, inwoners en organisaties. Vanaf september 2008 is door de bewoners gewerkt aan het toekomstplan. Het wensbeeld dat daaruit voortkwam is in mei 2009 per thema gepresenteerd in een dorpsbijeenkomst met bewoners en leden van de gemeenteraad. Maar met dit dorpsontwikkelingsplan zijn we er natuurlijk niet! De uitgesproken wensen zijn bekeken, besproken en voor zover mogelijk in een planning opgenomen. Sommige acties worden al op korte termijn uitgevoerd, andere op middellange of lange termijn. En er zijn ook acties die niet mogelijk zijn om uit te voeren. De uitvoering van de acties is een gedeelde verantwoordelijkheid van alle betrokken partijen: bewoners, dorpsraad, gemeente, SVUwonen, politie enzovoort. Daarom zullen de werkgroepen die het wensbeeld hebben vormgegeven ook nauw betrokken zijn bij de uitwerking en communicatie daarover. Het heeft tijd gekost om het wensbeeld te vertalen in een Uitvoeringsplan, maar een aantal zaken zitten gelukkig nu al in de uitvoeringsfase. Dit tekent de dynamiek van het dorp! Begin 2010 wordt het uitvoeringsplan gepresenteerd aan de bewoners en gaan de werkgroepen aan de slag. Wethouder drs. Yvonne Schram." - Actualisatie Uitvoeringsplan 2014.

- "Het Dorpsontwikkelingsplan (DOP) Odiliapeel uit 2009 liep een aantal jaren verder tegen zijn einde. Veel van de actiepunten die de Peelse gemeenschap destijds heeft aandragen zijn opgepakt en inmiddels gerealiseerd. Andere actiepunten zijn ingehaald door de tijd en hebben een andere prioriteit gekregen of waren niet meer nodig om tot uitvoer te brengen. Vanuit de Dorpsraad ontstond in 2016 de behoefte om het DOP te actualiseren en vooruit te kijken naar de toekomstige ontwikkelingen die van invloed zijn op de Peelse gemeenschap. De horizon is het jaar 2025. Vanuit de Dorpsraad is er een projectgroep geformeerd met als taak het actualiseren van het DOP. Een belangrijk uitgangspunt voor de actualisatie van het DOP is dat vooral de Peelse inwoners worden betrokken en meedenken over de toekomst van het dorp. Een ander uitgangspunt is dat het dorpsontwikkelingsplan is bedoeld als een stip op de horizon op basis van de behoeften van de inwoners. Uit de eigen visie kunnen initiatieven ontstaan die door de inwoners zelf worden opgepakt en waarbij de regiefunctie bij eigen bewoners kan liggen. In samenwerking met de voor hen relevante maatschappelijke partners kunnen initiatieven worden geformuleerd in een uitvoeringsplan." Aldus de inleiding van het Dorpsontwikkelingsplan Odiliapeel 2016-2025.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Gemeentelijke monumenten
Odiliapeel heeft 4 gemeentelijke monumenten (onder de link staan er 5, maar de kerk is inmiddels een rijksmonument).

De RK kerk van Odiliapeel: een 'opzienbarend topmonument'!
De RK Kerk van de Heilige Kruisvinding (Oudedijk 43) dateert uit 1959 en is ontworpen door architect Jan de Jong uit Schaijk, volgens de filosofie van de Bossche School. In 2007 is de kerk verrijkt met een drieluik van Hugo Brouwer dat afkomstig is uit de toen gesloopte Andrieskerk te Nuenen, ontworpen door dezelfde architect. De kerk was aanvankelijk een gemeentelijk monument en is in 2013 'gepromoveerd' tot rijksmonument, "als representatief voorbeeld van kerkbouw uit de wederopbouwperiode onder invloed van de Bossche School".

Architectuurhistoricus Wies van Leeuwen (1950) komt superlatieven tekort om de architectonische kwaliteiten van deze kerk te beschrijven. Volgens Van Leeuwen heeft architect Jan de Jong een "opzienbarend topmonument" tot stand gebracht, "bouwkunst in een architectonisch niemandsland". Hij vervolgt: "Het rechthoekige en voor een kerk tamelijk lage gebouw in Odiliapeel laat een opmerkelijke combinatie zien van eenvoud in materialen en geconcentreerde aandacht in de details. Baksteen en beton van buiten; beton, betonsteen en grindtegels binnen. Alles in gedempte, bestorven kleuren met een overdaad aan grijze tinten. Het meest wezenlijke van deze kerk is echter de maatvoering, de rustgevende ruimtelijke werking. Hier is voelbaar wat architectuur volgens de Bossche School dient te zijn: ordening van de ruimte tot plaats voor het lichaam en uitzicht voor de geest."

"De parochie in Odiliapeel is toegewijd aan de H. Kruisvinding. Volgens de overlevering is Christus' kruis rond 324 gevonden in Jeruzalem door St. Helena, de moeder van keizer Constantijn de Grote. De Kruisvinding hangt samen met het feest van Kruisverheffing, de viering van de wijding van de H. Grafkerk in Jeruzalem. Tijdens dit feest werd het H. Kruis plechtig getoond aan de pelgrims. Het feest van Kruisverheffing vindt plaats op 14 september." (bron: de toenmalige parochie H. Kruisvinding) Tot groot verdriet van de inwoners is de kerk in 2012 door de huidige parochie (Sint Petrus) buiten gebruik gesteld voor de zondagse diensten. Alleen op vrijdagavond is er nu nog een eucharistieviering en bij bijzondere gelegenheden als bruiloften en begrafenissen. - Prachtige fotoreportage van het interieur van de RK Kerk van de Heilige Kruisvinding op Kerkfotografie.nl.

Odiliakapel
"Aan de bosrand in Odiliapeel (Wolfstraat) bevindt zich onze Odiliakapel. Het is een eenvoudige kapel, een nis met een beeld van St. Odilia van Keulen. Aanbevolen voor een meditatief moment in de natuur. Odilia was maagd en martelares, en een van de gezellinnen van St. Ursula van Keulen. Ze stierf rond het jaar 453. De kruisheren brachten haar in Keulen vereerde relieken in 1287 naar hun klooster in Clair-Lieu in Huy. St. Odilia is patrones van de kruisheren. St. Odilia van Keulen wordt vaak verward met St. Odilia van de Elzas of ook wel van Sint Odiliënberg (St. Odilia van de Elzas wordt aangeroepen tegen oogziekten). De feestdag van St. Odilia van Keulen is 18 juli." (bron: de toenmalige parochie H. Kruisvinding)

Beeld 'De Schaopenwaeser'
- De ereleden van de carnavalsvereniging hebben een standbeeld aan de vereniging geschonken. Het beeld 'De Schaopenwaeser' is gemaakt door Gerrit Jacobs en is geplaatst op het Terraveenplein, bij de kiosk.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

Oranjecomité
"Stichting Oranjecomité Odiliapeel draagt zorg voor het organiseren van een tweetal jaarlijks terugkerende evenementen in het dorp. Het eerste is Koningsdag, dat op 27 april op het Terraveenplein wordt gevierd. Enkele dagen later wordt op 4 mei een sfeervolle ceremonie rondom Dodenherdenking gehouden op zowel het Terraveenplein als ook ter hoogte van het oorlogsmonument aan de Rechtestraat. Beide evenementen hebben als doel om alle Peelse inwoners de gelegenheid te bieden om de landelijke evenementen op plaatselijk niveau met elkaar te vieren en te herdenken."

Schapendag
"De Schapendag in Odiliapeel (2e zondag van juli, in 2020 voor de 46e keer, georganiseerd door Stichting Ovilio) is gratis toegankelijk en is een gezellige dag met leuke verrassingen voor het hele gezin. De activiteiten vinden plaats op en rondom het dorpsplein, dat wordt omringd door vele terrassen, een gezellige braderie en leuke attracties voor alle leeftijden. De Peelse Schapendag biedt bezoekers de gelegenheid om dichter bij de dieren en ons voedsel te komen. Op de braderie presenteren ondernemers en agrariërs uit de regio een breed aanbod van ambachtelijke producten. Ook zijn er weer diverse diersoorten te bewonderen. Zo zijn er vele schapen aanwezig van de verschillende schapenrassen. Ook worden er keuringen gehouden en het mooiste schaap wordt aangewezen door het boerenbruidspaar. De beste schaapsscheerder van Zuid Nederland komt zijn kunsten vertonen, en verder zijn er demonstraties ambachtelijk schapen knippen en schapen drijven. Daarnaast worden allerlei oude ambachten gedemonstreerd. Wie kan er nog met een dorsvlegel overweg? En wie helpt de smid met het smeden van het ijzer? Voor alle leeftijden is er daarnaast vermaak, dans, muziek en natuurlijk lekkernijen. Ook aan de kleinste bezoekers is gedacht. Er zijn allerlei leuke attracties en activiteiten, dus ga op zoek en doe mee."

- Jeugdvakantieweek (augustus).

Streetrace
Jaarlijks is er in Odiliapeel op de 1e zaterdag van september de Streetrace (in 2022 voor de 5e keer). Voor een indruk van dit evenement vermelden wij hier het verslag van editie 2021 (op de site van organisator TC De Peeltrappers): "Met een totaal van ruim 170 deelnemers was het parcours meer dan goed gevuld. Er werd gestart met de diverse jeugdcategorieën, waarbij het parcours was afgestemd op de leeftijd van de deelnemers. Vol enthousiasme stortten de meisjes en jongens zich op de hindernissen en al snel waren de eerste winnaars bekend. Evengoed was er voor iedere deelnemer een medaille en het stuurbordje mochten ze ook houden! Om 18.00 uur was de start van de Funklasse en de Licentiehouders. Hun ‘wedstrijd’ duurde ruim veertig minuten en dat was voor veel deelnemers meer dan genoeg. Het parcours voerde door de Country Store, door het bos, over de bunker uit de Tweede Wereldoorlog en ook nog over andere natuurlijke en kunstmatige hindernissen. Uiteindelijk werden Daniël Prijkel (licentiehouders) en Stijn van den Bosch (Funklasse) als winnaars afgevlagd. - De volledige uitslagen staan hier. - De foto's staan hier."

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Bos
Het dorp ligt te midden van Peelontginningen, waaraan het dorp ook zijn ontstaan heeft te danken. Hier wordt veelal de intensieve veehouderij beoefend. Ten zuiden van het dorp strekt zich echter een fraai bos uit van 130 ha, dat bekendstaat als Boscomplex Odiliapeel en dat eigendom is van de gemeente. Het is een gemengd ontginningsbos waarin men enkele beuken- en eikenlanen kan aantreffen en waarin een aantal wandelingen zijn uitgezet. In het bos bevinden zich ook nog overblijfselen van de activiteiten van de Duitsers die in de buurt een vliegveld hadden, de tegenwoordige Vliegbasis Volkel, die zich onmiddellijk ten noorden van het dorp bevindt.

Peelse Cadeaubon
"De Peelse Cadeaubon: Leuk om te geven, leuk om te krijgen! Heeft u een cadeau nodig, maar kunt u niet zo gauw bedenken waarmee u de ontvanger een plezier doet? Of wilt u medewerkers of vrijwilligers bedanken voor hun inzet en vindt u geld geven eigenlijk niet zo geslaagd? U vindt het belangrijk dat bestedingen zoveel mogelijk in Odiliapeel gedaan worden? Geef dan de populaire Peelse Cadeaubon cadeau. Peelse Cadeaubonnen zijn er in coupures van € 5,00, € 10,00 en € 25,00, De cadeaubonnen zijn twee jaar geldig na uitgiftedatum. De cadeaubonnen zijn verkrijgbaar bij Coop van Buel, de Countrystore en Tuincentrum de Zwaan. Er is altijd wel een passende bestemming te vinden door de ontvanger van de cadeaubon. De cadeaubonnen zijn namelijk besteedbaar bij alle OVO-leden."

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Odiliapeel, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Odiliapeel (online te bestellen).

Terug naar boven

Links / voorzieningen / verenigingsleven

- Algemeen: - Site van en over Odiliapeel.

- Nieuws: - Ons Periodiekske is in 1975 begonnen als een eenvoudig gestencild maandblad voor Odiliapeel waarmee organisaties, verenigingen en individuen op een vlotte en aangename manier met elkaar kunnen communiceren. Was het in de beginperiode een kwestie van behelpen, tegenwoordig wordt alles gemaakt met moderne middelen, wat de kwaliteit van het blad zeer ten goede komt. Trouwe vrijwilligers spannen zich in om van Ons Periodiekske tekens weer een blad te maken dat voor iedere lezer de moeite waard is, want ook in de toekomst willen ze absoluut meer blijven dan een reclameblad. Het laten verschijnen van Ons Periodiekske vereist tijd, energie en creativiteit, maar ook financiële middelen. In dit opzicht leveren de jaarlijkse 'contributies' van de ontvangers en giften van de verenigingen samen met de trouwe adverteerders een wezenlijke bijdrage aan de verschijning van het maandblad. Via de link is Ons Periodiekske ook online te lezen (ook oudere nummers en jaargangen).

- Belangenorganisatie: - "Om de belangen van de inwoners van Odiliapeel te behartigen is er het Peels Platform. Het doel is het scheppen en handhaven van een prettig leef- en woonklimaat voor alle inwoners van het dorp. Het Peels Plarform onderhoudt regelmatig contact met de gemeente Uden. De leidraad is het Dorps Ontwikkelings Plan (DOP). Het Plarform heeft ook, indien nodig, overleg met o.a. de commandant Vliegbasis Volkel, Vivaan, politie, Provincie, Meldpunt Overlast en Dorpsraad Volkel. Alle onderwerpen die in het belang zijn van de gemeenschap worden door het Peels Platform in behandeling genomen. De uitwerking van de onderwerpen wordt voornamelijk verzorgd door de verschillende werkgroepen. Gedurende de jaarlijkse openbare vergadering houden we de inwoners persoonlijk op de hoogte van onze activiteiten. Wij kunnen altijd enthousiaste medebewoners gebruiken. Wij zijn op zoek naar mensen die het belangrijk vinden dat ons dorp een prettig dorp blijft om te wonen."

- MFC: - Een van de belangrijke gebouwen in het dorp is Ontmoetingsplein (voorgeen Gemeenschapshuis) Terra Victa, waarin ook een apothekerspost, huisartsen, een fysiotherapeut, bibliotheek en een sporthal onderdak hebben gekregen. "Terra Victa en Het Peelhonk liggen midden in het dorp. Ze zijn hét ontmoetingspunt voor inwoners van Odiliapeel met een groot aanbod aan activiteiten voor jong en oud. Dorpsbewoners zijn actief en betrokken en komen graag samen bij Terra Victa voor een praatje, om te biljarten, te kaarten, te sporten of te vergaderen. Hiermee draagt Terra Victa bij aan de leefbaarheid en het behoud van voorzieningen in het dorp." Aldus deze brochure, waarin je o.a. informatie vindt over de huurmogelijkheden van Terra Victa (sinds 2011 een gemeentelijke instelling) en de andere Ontmoetingspleinen, zoals de gemeenschapshuizen en buurthuizen e.d. in de gemeente Uden heten.

- Onderwijs en kinderopvang: - In 2016 is het 60 jaar oude gebouw van voorheen de Odiliaschool, later Basisschool Den Dijk, vervangen door het nieuwbouwcomplex van Integraal Kindcentrum (IKC) Den Dijk. "De school, de kinderopvang en de peuterspeelzaal verzorgen hier samen de zorg voor kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. Hoewel we te maken hebben met zelfstandige organisaties, beogen we met elkaar een optimale samenwerking te krijgen voor het stellen van gezamenlijke doelstellingen en verantwoordelijkheden. We delen niet alleen hetzelfde gebouw, maar ook dezelfde visie en manier van werken met kinderen."

- Jeugd en jongeren: - Stichting Jeugdwerk Odiliapeel (SJO) organiseert diverse activiteiten voor de jeugd in het dorp, waaronder de maandelijkse tieneravonden Peelhonk (voor de jeugd van 10 t/m 15 jaar) en de jaarlijkse Jeugdvakantieweek.

- Stichting Jongerenraad Odiliapeel (JO) zet zich in voor actuele onderwerpen die voor jongeren van 12-30 jaar in het dorp belangrijk zijn.

- Muziek: - "Muziekvereniging Sint Marcellus uit Odiliapeel is een kleine maar heel actieve vereniging. Onze vereniging is in 1957 opgericht als fanfare en drumband. Door de jaren heen is de vereniging uitgegroeid tot wat het nu is: een muziekvereniging waar men met veel plezier speelt. Plezier in het samen muziek maken is wat voorop staat. Ons muziekrepertoire is met zijn tijd meegegroeid. Hoewel de klassieke fanfare- en marsmuziek nog wel deel uitmaakt van ons repertoire, richten we ons zoveel mogelijk op eigentijds repertoire.

We hebben een orkest bestaande uit een blazersgroep, aangevuld met slagwerk, en een slagwerkgroep. Daarnaast zijn een aantal leden actief in de hofkapel, die in de carnavalstijd bij een aantal activiteiten voor de vrolijke noten zorgt. We hebben een aantal blazersleerlingen en slagwerkleerlingen in opleiding. Na een paar lessen is er de mogelijkheid om te spelen in het opleidingsorkestje. Onze slagwerkopleiding wordt verzorgd door onze eigen slagwerkinstructeur. De lessen worden gegeven in ons thuishonk, De Beukenhof. De blazersopleiding wordt verzorgd door docenten van de muziekschool in Uden. Afhankelijk van het instrument worden de lessen in De Beukenhof of op de muziekschool gegeven. Lijkt het jou leuk om samen muziek te maken? We hebben ruimte voor zowel jeugd als volwassen muzikanten. Wil je kind muziek gaan maken? Heb je vroeger zelf muziek gemaakt en wil je dit eigenlijk wel weer oppakken? Bespeel je nog geen instrument, maar wil je het wel graag leren? Neem dan contact met ons op, dan kunnen we bespreken wat de mogelijkheden zijn."

- Sport: - "Ook tijdens de oorlog werd er gevoetbald door de Peelse jeugd, hoewel dat eigenlijk niet mocht van de Duitsers. De “bal” bestond uit een bol garen die bij elkaar werd gehouden door in stukken gesneden fietsband. De in Odiliapeel gelegerde Engelsen hadden destijds nog een gouden tip voor de jeugd: “Zorg dat je korte broek niet te lang is, want als die onder je knieën eindigt, ziet de tegenstander jouw schijnbewegingen niet!” Diezelfde Engelsen leenden regelmatig een bal uit aan de jeugd. Die kwam dan natuurlijk nooit meer terug.

De oprichting. RKSV Odiliapeel is opgericht in oktober 1944. Enkele spelers die voorheen lid waren van Tubantia kwamen na de bevrijding van Zuid-Nederland bij de familie van Gerwen op bezoek om het voetballeven in “de Peel” nieuw leven in te blazen. Het duurde echter tot de zomer van 1945 totdat de club bij de KNVB kon worden aangemeld. Er moest worden gewacht op de totale bevrijding van Nederland en de daarmee samenhangende wederopbouw. De huidige naam werd gekozen omdat Tubantia niet mocht. In Twente bestond namelijk al een vereniging met die naam." Hoe het de vereniging door de jaren heen verder is vergaan, kun je hier lezen.

- Volleybalvereniging Terraveen Forzato Combinatie speelt in sporthallen in Odiliapeel, Venhorst en Volkel.

- Voltigevereniging De Wittegheit richt zich op het in teamverband beoefenen van voltigesport door jeugd en jongeren. Hierbij staan plezier en prestatie centraal, naast talentontwikkeling en ieders persoonlijke ontwikkeling. Juist het trainen in teamverband wordt door veel leden en ouders als meerwaarde gezien. Ze hebben momenteel 9 teams, van de hoogste klasse tot aan de beginners. Ze trainen 1 á 2 keer per week, afhankelijk van het niveau van de teams. Daarnaast organiseren ze ook regelmatig andere activiteiten voor de leden en geïnteresseerden (zoals een instuif, BBQ etc.). Lijkt voltige jou een leuke sport? Kom dan een keertje kijken bij de trainingen op zaterdagmiddag (adres: Koolmeesstraat 2, Odiliapeel).

- "Met ongeveer 35 leden zijn wij, toerclub TC de Peeltrappers uit Odiliapeel, een kleine gezellige vereniging, met als doel wielrennen c.q. mountainbiken in de meest brede zin van het woord. Als lid ben je niet verplicht om iedere dinsdag/zondag paraat te staan. Hierdoor is de drempel om lid te worden laag. En kun je toch genieten van de voordelen die onze vereniging heeft. Een aantal voordelen op een rij: - Verbondenheid met andere fietsliefhebbers; - Clubkleding (gunstig geprijsd); - Seizoensafsluiting met een hapje en drankje (eigen bijdrage); - NTFU lidmaatschap (inclusief); - Je fiets is verzekerd (zie NTFU.nl); - Diverse kortingen bij o.a. Duursport.nl; - Korting op toertochten."

- Zorg en welzijn: - Stichting Zorg en Welzijn Odiliapeel heeft in augustus 2020 de Peelse Kei toegekend gekregen, de jaarlijkse onderscheiding van de lokale Verenigingskoepel voor een organisatie die iets goeds doet voor het dorp. De eervolle prijs werd uitgereikt tijdens de Peels Barbecue. Zorg en Welzijn is sinds 2014 actief in het dorp en is inmiddeels niet meer weg te denken. Een grote groep vrijwilligers zorgt ervoor dat inwoners uit het dorp elkaar meerdere keren per week kunnen ontmoeten. Iedere week gaan ze rolstoelwandelen, soep eten, en er is een ‘beleeftuin’ waarbij ook een samenwerkingstraject met de plaatselijke basisschool is aangegaan. Naast het organiseren van de activiteiten is er voor Zorg en Welzijn ook een belangrijke ondersteunende rol weggelegd voor inwoners die daar behoefte aan hebben.

De anno 2021 74-jarige Udense Mies Nikkelen-Martens is sinds het begin actief voor Stichting Zorg en Welzijn Odiliapeel en kreeg in november 2021 van burgemeester Henk Hellegers de laatste vrijwilligerspenning van de gemeente (die immers per 1-1-2022 wordt opgeheven) overhandigd. Mevr. Nikkelen heeft 40 jaar in het dorp voor de klas gestaan en heeft daar ook diverse kinderkoortjes begeleid. Hetzelfde deed ze later voor het seniorenkoor van de KBO. Anno 2021 is ze nog altijd fanatiek betrokken bij koor Jair. Voor haar pensionering heeft ze geholpen met het missiewerk in Zimbabwe waar haar broer woont en werkt. Daarna is ze zich bij Stichting Zorg en Welzijn gaan inzetten voor de ouderen in het dorp. Ze heeft het rolstoelwandelen en de ontmoetingsmiddagen op woensdag opgezet. Ondanks dat mevr. Nikkelen zich heel bescheiden opstelt, wordt haar aandacht voor het lot van ouderen enorm gewaardeerd. Ze is onmisbaar voor de stichting en de ouderen die op haar rekenen.

- Bedrijfsleven / ondernemen: - "Ondernemersvereniging Odiliapeel (OVO) behartigt de belangen van de ondernemers uit of woonachtig in ons dorp. Het doel van de vereniging is om een gezamenlijk collectief te bieden aan de afzonderlijke ondernemers van het dorp om hun belangen sterker te laten gelden in de gemeente. De OVO heeft voor de leden zowel een zakelijk als een sociaal karakter. Het zakelijke karakter uit zich in het organiseren van diverse bijeenkomsten, vergaderingen en het bezoeken van andere bedrijven. Het sociale karakter zijn vooral de activiteiten voor de Odiliapeelse gemeenschap zoals bijv. de intocht van Sint Nicolaas, de feestverlichting en de winkeliersactie. De leden van de vereniging bestaan uit een 50-tal bedrijven/ondernemers die sociaal en/of zakelijk aan ons dorp verbonden zijn."

Reactie toevoegen