Olland

Plaats
Dorp
Meierijstad
Noordoost-Brabant
Noord-Brabant

Olland

Terug naar boven

Status

- Olland is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, gemeente Meierijstad. T/m 2016 gemeente Sint-Oedenrode.

- Het dorp Olland heeft - evenals de andere kerkdorpen in deze gemeente - in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' Sint-Oedenrode.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Olland grenst in het W aan de dorpen Liempde en Boxtel, in het NW aan het dorp Gemonde, in het N aan het dorp Schijndel, in het O en ZO aan het dorp Sint-Oedenrode en in het Z aan het dorp Boskant, en ligt O van de A2, ZO van het dorp Sint-Michielsgestel en de stad 's-Hertogenbosch, WZW van het dorp Veghel, NW van de dorpen Son en Breugel en N van het dorp Best.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft het dorp Olland samen met de buurtschap Houtum 119 huizen met 799 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 450 huizen met ca. 1.100 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In Olland is al zo’n vijftien jaar nauwelijks iets gebouwd. En dat is wel nodig voort behoud van de leefbaarheid in het dorp, bijvoorbeeld voor de verenigingen en de basisschool, die anno 2021 nog maar ca. 70 leerlingen telt. Een locatie op de hoek Pastoor Smitsstraat-Roest is al zo'n 20 jaar in beeld voor woningbouw. Eerst vestigde de toenmalige gemeente Sint-Oedenrode hier een voorkeursrecht op, maar kwam er niets van de grond. Later zorgden onder meer de economische crisis en problemen rond de nabijheid van geitenhouderijen voor de nodige vertraging. De eigenaar van de grond, asperge- en fruitkweker Maarten van Hoof, heeft in 2021 groen licht van de gemeente Meierijstad gekregen om op deze locatie 32 woningen te bouwen. Een kwart van de huizen bestaat uit sociale huurwoningen. Verder wordt het een gemengd bouwplan met onder meer tweekappers, vrijstaande woningen, starterswoningen en seniorenwoningen. Van Hoof wil zijn boerderijwinkel in de toekomst ook meer een dorpsfunctie geven: "Denk aan het afhalen van brood of een geldautomaat. Dingen die wij nu in ons dorp missend." De bouw van de woningen beoogt eind 2022 van start te gaan.

- "Waarom het visiedocument Skôn Olland (2017)? We zien een aantal uitdagende maatschappelijke ontwikkelingen die ons dorp meer dan ooit vragen om een eensgezinde stem te laten horen binnen het openbaar bestuur.Ten eerste is er in 2013 een eind gekomen aan de invulling en realisatie van het IDOP (Integraal Dorps Ontwikkelings Plan). Het mooiste resultaat hiervan is de Loop’r, de multifunctionele accommodatie waar heel Olland erg trots op is. Nu dit gerealiseerd is, is het van belang helder te hebben hoe dit allemaal in stand kan worden gehouden. Niet alleen vanuit financiële zin maar zeker ook vanuit sociaalmaatschappelijk oogpunt. Ten tweede gaat ons dorp deel uitmaken van de nieuwe gemeente Meierijstad. Wat de invloed zal zijn op ons mooie dorp is op voorhand niet te zeggen. Wel lijkt het ons duidelijk dat de afstand tot de gemeente en politiek verder zal toenemen. Om ons belang en ons welzijn te behartigen zullen we ons nadrukkelijk moeten profileren en helder moeten hebben wat we met elkaar willen behouden en bereiken. Ten derde zien we een aantal belangrijke sociaal- maatschappelijke veranderingen ontstaan: Burgerparticipatie, zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid zijn begrippen die bij de huidige en toekomstige tijd horen en gevolgen gaan hebben voor onze samenleving.

Al deze ontwikkelingen vragen om een eenduidige stem die spreekt namens de inwoners van Olland. Door het ontwikkelen van een maatschappelijk gedragen visie kunnen we met elkaar beter bepalen wat de rol, taak, samenstelling en werkwijze van de dorpsraad zou moeten zijn om de belangen van ons dorp en zijn inwoners zo optimaal mogelijk te behartigen. Hiermee richten wij onze activiteiten op basis van doelen die gedragen worden in de Ollandse gemeenschap. Het visiedocument dient daarmee tevens als uitgangspunt in gesprekken met gemeente, instellingen en beleidsbepalers. Een duidelijk toekomstbeeld van beide partijen maakt een gezonde discussie mogelijk en leidt uiteindelijk tot heldere uitgangspunten en doelen. Hierdoor wordt de ruimte voor irreële verwachtingen en doelen ingeperkt, waardoor teleurstellingen en frustraties kunnen worden voorkomen.

Hoe is dit visiedocument tot stand gekomen? Er is een conceptvisie geschreven door leden van de dorpsraad, aangevuld met vertegenwoordigers uit de verenigingen en individuele personen met de benodigde expertise. Dit concept is vervolgens getoetst bij alle leden van de dorpsraad en bij alle Ollandse verenigingen, stichtingen en organisaties tijdens het Ollands Overleg. De verenigingen en organisaties vertegenwoordigen een groot gedeelte van de Ollandse bevolking en zijn daardoor zeer representatief te noemen. Ook is deze visie voorgelegd aan een aantal inwoners van Olland met het verzoek hierop te reageren. Dit allemaal om te komen tot een helder, definitief, en gemeenschappelijk gedragen visiedocument waarin zoveel mogelijk inwoners zich herkennen.

Het visiedocument zal elke 2 jaar geëvalueerd worden tijdens het Ollands Overleg en zal aangepast worden als daar aanleiding toe is. De opbouw van dit document bestaat uit de thema’s: 1) Olland toen en nu; 2) Openbare ruimte, natuur en recreatie; 3) Wonen en woonomgeving; 4) Onderwijs, zorg en welzijn; 5) Cultuur, sport en ontspanning; 6) Missie, doelen en organisatie dorpsraad; 7) Ons dorp in cijfers en feiten. Dan rest mij alleen nog om, namens de dorpsraad, iedereen te bedanken die een actieve bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van dit document. Laten we samen gaan voor een in alle opzichten SKÔN OLLAND! Ad van der Heijden, voorzitter Dorpsraad." Aldus het voorwoord van het Visiedocument.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Olland heeft 1 gemeentelijk monument, zijnde het woonhuis op Pastoor Smitsstraat 42. Kennelijk betreft dat de kerk, die eind 2018 aan de eredienst is onttrokken (waarvoor zie hierna). Kennelijk is deze herbestemd tot woning.

- De buurtschap Olland wordt een dorp door de bouw van de door Hendrik Jacobus van Tulder ontworpen kerk in 1880, nadat de buurtschap reeds in 1865 een zelfstandige parochie was geworden. De kerk is tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1944 opgeblazen. De huidige, door Martinus van Beek ontworpen Sint-Martinuskerk (Pastoor Smitsstraat 42) komt gereed in 1950. Het is een landelijk, bakstenen kerkje onder zadeldak met een voorgebouwde lage, vierkante toren gedekt door een laag tentdak. De kerk heeft rondboogvensters. Links van de kerk bevindt zich de begraafplaats met daarop een viertal neogotische priesterzerken en een calvarieberg. Voor de kerk staat een Heilig Hartbeeld uit 1926. De kerk is na de laatste viering op 10 november 2018 aan de eredienst onttrokken.

- Sint Petruskapel.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- "Op een zaterdag in juni is er jaarlijks het grootste feest van het dorp: ODDfest (voor 2018 bekend als Ollend Dreijt Dur). MFC De Loop'r wordt dan omgebouwd tot festivaltempel en het dorp loopt weer massaal uit om dit feest te vieren. Tussen alle muziek en het drinken door kun je sinds editie 2019 ook nog een hapje eten in onze eigen inpandige Bistro. Gezellig, met een tafelkleedje enzo. Sinds 2019 opent de Jeu de Rock de vrijdagavond tevoren alvast de deuren van 19.00-22.00uur voor de jeugd van 10 t/m 16 jaar. Vanaf 21.00 uur is iedereen boven de 16 ook welkom. Voor de jeugd is er muziek en zijn er activiteiten. Voor de rest van de mensen is er een mogelijkheid om de andere zalen mee op te bouwen en kan er een drankje genuttigd worden in de Jeu de Rock. Deze avond is het gratis entree."

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportage van Olland door Kees Wittenbols uit Breda.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Olland.

- Nieuws - Nieuws uit Olland op Facebook.

- Belangenorganisatie: - Visie en missie van de in 1993 opgerichte Dorpsraad Olland: Werken aan een prettige woon-, werk- en leefomgeving met behoud van het landelijke en natuurlijke karakter van het gebied door: het behoud van het goede; het verbeteren van het bestaande; aandacht voor de kwaliteit van de samenleving en de openbare ruimte. Doelen van de Dorpsraad zijn: het behartigen van de belangen van de inwoners door het inventariseren van wensen en behoeften van de bevolking en het pogen, in samenwerking met het particuliere initiatief en de overheid, daaraan tegemoet te komen. Uitgangspunt hierbij is altijd dat het algemeen belang boven het persoonlijk belang gaat of boven het belang van een kleine groepering; het bevorderen van het meedenken, meebeslissen en medeverantwoordelijkheid dragen van de inwoners met betrekking tot het eigen woon-, werk- en leefmilieu; het ontwikkelen van initiatieven en activiteiten die in het kader van de leefbaarheid en levendigheid door de bewoners wenselijk wordt geacht; het behartigen van de belangen van de Ollandse gemeenschap (wonen-werken-leven) bij de overheid en andere instanties door overleg te plegen en door gevraagd en ongevraagd advies te geven omtrent aangelegenheden die in Olland spelen; het bevorderen van overleg en samenwerking tussen groepen, verenigingen en instellingen in het dorp in het belang van goede onderlinge verhoudingen en samenhang van voorzieningen.

- MFA: - In 2013 is de prachtige nieuwe multifunctionele accommodatie MFA De Loop'r gerealiseerd. Het complex biedt onderdak aan de basisschool, de kinderopvang, bibliotheek de Meierij, enkele bedrijfjes en diverse andere organisaties. De accommodatie fungeert als het hart van Olland. Waar men elkaar ontmoet, met elkaar samenwerkt en gebruik maakt van elkaars kracht. De eerste steen en de letters van de gevel van het vorige gemeenschapshuis (de Holm) zijn in de gevel van de nieuwe MFA verwerkt.

- Onderwijs: - Basisschool De Sprongh in Olland staat voor kracht en veerkracht. Zij willen hun leerlingen zich laten ontwikkelen tot krachtige personen, die voor zichzelf opkomen en zichzelf durven en kunnen zijn. Personen die in zichzelf geloven en laten zien wat ze kunnen. De Sprongh staat voor de bron, de oorsprong, het begin en de basis van een weg naar volwassenheid. Een weg waarin je met plezier volop in beweging bent richting de toekomst. Gedurende deze weg vieren ze met elkaar. Ze willen samen iets bereiken, ze hebben elkaar hierin nodig en vertrouwen elkaar. Vieren is kunnen stralen, trots durven zijn op jezelf. Dat is de grondhouding van iedereen op Basisschool De Sprongh. Een grondhouding die ervoor zorgt dat ze het beste uit ieder kind kunnen laten komen. Intensieve samenwerking met ouders en omgeving vinden zij hierbij erg belangrijk.

- Muziek: - "De Ollandse Dorpskapel repeteert iedere woensdagavond van 20:00-2:00 uur in de Dorpsherberg. Jaarlijks hebben we diverse optredens zoals concerten, serenades en het opluisteren van festiviteiten. Naast muziek maken verzorgen wij jaarlijks de oliebollen tijdens Olland kermis en in de winterperiode worden er kaartavonden georganiseerd bij de Dorpsherberg. Daarnaast hebben we een jaarlijkse feestavond, dagje uit, nieuwjaarsreceptie en niet te vergeten een jaarvergadering voor alle leden." De Ollandse Dorpskapel heeft in 2021 het 40-jarig bestaan gevierd.

Reactie toevoegen