Olterterp

Plaats
Dorp
Opsterland
Fryslân

olterterp_woodcarving_bonifatius.jpg

In oktober 2015 zijn in het kader van de jaarlijkse Landgoeddag door vijf 'woodcarvers' met kettingzagen tien 'sculpturen' in bomen gezaagd in het bos achter Hotel-Restaurant Het Witte Huis te Olterterp. Op de foto de sculptuur van Bonifatius.

In oktober 2015 zijn in het kader van de jaarlijkse Landgoeddag door vijf 'woodcarvers' met kettingzagen tien 'sculpturen' in bomen gezaagd in het bos achter Hotel-Restaurant Het Witte Huis te Olterterp. Op de foto de sculptuur van Bonifatius.

olterterp_natuurlijke_boomsculptuur.jpg

De fotograaf van de foto hierboven ontdekte in het bos bij Olterterp ook nog een door de natuur zélf geschapen boomsculptuur (© van beide foto's: www.afanja.nl)

De fotograaf van de foto hierboven ontdekte in het bos bij Olterterp ook nog een door de natuur zélf geschapen boomsculptuur (© van beide foto's: www.afanja.nl)

Olterterp

Terug naar boven

Status

- Olterterp is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Opsterland.

- Onder het dorp Olterterp valt ook de buurtschap Heidehuizen.

- Het kleine dorp is voor veel voorzieningen aangewezen op buurdorp Beetsterzwaag. De dorpen werken op veel gebieden samen (zo is er bijv. een gezamenlijk Plaatselijk Belang). In toenemende mate wordt daarom ook wel gesproken van het tweelingdorp Beetsterzwaag-Olterterp.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1315 Utrathorp, 1505 Otterterp, 1526 Olterdorp, 1558 Olterterp, 1579 Oldeterp.

Naamsverklaring
Betekent 'uiterdorp' oftewel 'buitenwaarts gelegen dorp'. We moeten hier niet denken aan een terp want daar is hier geen sprake van. Otter- (ontstaan uit utra) en Olter- (ontstaan uit ultra) hebben ongeveer dezelfde betekenis, namelijk 'buitenste'. Zie ook Ureterp, waar het een namenpaar mee vormt, en welker namen de ligging ten opzichte van de Boorne aangeven. Het onderscheid met over en uiter komt ook voor bij Overmeer naast Uitermeer en bij Oterleek naast Overleek.(1)

Terug naar boven

Ligging

Olterterp ligt Z van Drachten, NO van Beetsterzwaag. Het dorpsgebied heeft geen kern, behalve een bescheiden bebouwingsconcentratie in het W, maar dat is te dun en te verspreid om van een 'kom' te kunnen spreken. De plaats heeft formeel dan ook geen 'bebouwde kom' en daarom witte plaatsnaamborden i.p.v. blauwe. Het dorpsgebied is eigenlijk één groot buitengebied, met bossen in het Z en weilanden in het N, en louter 'verspreide bebouwing' met hier en daar een boerderij en landhuis.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Olterterp 24 huizen met 154 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 30 huizen met ca. 80 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsvisie Beetsterzwaag-Olterterp.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het dorp heeft 4 rijksmonumenten, zijnde de kerk en Huize Olterterp met koetshuis en ketelhuis.

- De Sint Hippolytuskerk (Achterwei 6) dateert uit 1414/1415. Voordien heeft hier een ander kerkgebouw gestaan en wel ten zuiden van de weg Olterterp-Ureterp. Een vervallen kerkhofje schuin achter een der boerderijen herinnert daar nog aan. De huidige kerk had oorspronkelijk geen toren. De toren dateert uit 1744. In de torenklok is het jaartal 1414 te vinden, maar dat slaat op de klokkenstoel die hier voorheen stond. Aan de spitsbogige ramen en dichtgemetselde openingen kan men verschillende bouwstijlen opmerken.

In het interieur vallen o.a de rouwborden en imposante banken op. Ook het koorhek en de grafzerken zijn bezienswaardig. De preekstoel met een koperen zandloperhouder wordt gestut door een adelaar en vertoont beeldhouwwerk van Mozes en de vier Evangelieschrijvers. Vóór de reformatie waren er pastoors in Olterterp, Beetsterzwaag en (Oud)Beets. In 1580, het jaar van de grote reformatorische ommekeer in Friesland zijn de drie parochies omgezet tot één protestantse gemeente. Tegenwoordig is het kerkgebouw in beheer bij de Stichting Alde Fryske Tsjerken. De kerk is zeer in trek als romantische trouwlocatieen er worden ook regelmatig concerten gegeven.

- Oorspronkelijk stond op de plek van het huidige Huize Olterterp (Van Harinxmaweg 17) het slot van de familie Van Boelens. Leden van deze familie bezaten een groot deel van het gebied in en rond dit dorp. In de nabijgelegen kerk herinnert een wapensteen aan Ayzo van Boelens. Zijn kleinzoon Ambrosius Ayso van Boelens laat in 1793 het Slot Boelens bouwen. Het slot is in 1906 afgebroken en vervangen door het huidige landhuis. In de jaren negentig is het pand verbouwd, maar het oorspronkelijke karakter is nog goeddeels bewaard gebleven. Sinds die tijd is het landhuis in gebruik als hoofdkantoor van de Friese natuurbeschermingsorganisatie It Fryske Gea.

Voordat het landhuis in het bezit kwam van It Fryske Gea kende het gebouw verschillende bestemmingen. Eerst was het in eigendom van een verzekeringsmaatschappij, vervolgens kreeg het een functie als kraamkliniek en opvang van evacués in de Oorlogswinter. Later werd het gebouw ingezet voor de opvang van voogdijkinderen en uiteindelijk werd het gebouw ingezet als kantoor. In 1966 kreeg It Fryske Gea haar eerste ruimte in het gebouw en dit breidde zich gestaag uit. Sinds 1991 zijn het gehele landhuis en het park eigendom van It Fryske Gea.

Het vroegere koetshuis, tegenwoordig berghok, bij het landhuis Huize Olterterp is gelijktijdig met het landhuis in 1906/1907 gebouwd. De vormgeving en het materiaalgebruik zijn aangepast aan die van het landhuis, zodat mag worden aangenomen dat het ontwerp vermoedelijk eveneens van jhr. H.H. Sandberg van Boelens is, destijds ingenieur bij de Staats Spoorwegen. H.H. Sandberg van Boelens was de schoonzoon van de bewoners van het landhuis. De grote dubbele deuren voor de koetsstalling zijn vervangen door twee zesruitsvensters.

Het voormalige ketelhuis, tegenwoordig berghok, bij het landhuis Huize Olterterp is in 1927 gerealiseerd naar tekening van architect G.J. Veenstra uit Leeuwarden. In opdracht van jvr. J.F. Sandberg ontwierp hij het gebouwtje ter plaatsing van de pompinstallatie voor de centrale verwarming (CV). Het gebouwtje staat naast het koetshuis en is er door een gemetseld boogpoortje mee verbonden. De onder lessenaardak aangebouwde houten garage valt buiten de bescherming van rijkswege wegens te weinig monumentale waarde.

- Aan de weg Aldhôf, de weg naar Ureterp, ligt een grafheuveltje met een piepklein met een hek omheind begraafplaatsje met 12 grafzerken. Het is een particuliere begraafplaats, gesticht door de destijds schatrijke en notabele Ambrosius Ayzo van Boelens (1766-1831). Hij was o.a. lid van de Tweede Kamer, raadsheer van het Hof van Friesland, president van de rechtbank te Heerenveen en grietman van Opsterland. Van Boelens liet in 1793 het slot Boelens bouwen, dat in 1907 is vervangen door het huidige Huize Olterterp (waarvoor zie het hoofdstuk hierna). Verder liet hij in de omgeving ook honderden hectares bos met vijverpartijen aanleggen, waardoor Olterterp en Beetsterzwaag aan deze 'feodale uitspatting' een prachtig natuurgebied hebben overgehouden.

In die tijd was het nog gebruikelijk dat notabelen zich in de kerk lieten begravenen. Maar het Rijk vond dat toch niet zo hygiënisch, en heeft dat na 1825 verboden. Omdat Van Boelens toch niet tussen de 'gewone mensen' op het kerkhof van Olterterp wilde liggen, heeft hij deze particuliere begraafplaats laten aanleggen voor hemzelf en zijn nazaten.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Fietstocht rond Olterterp (ca. 25 km).

- In oktober 2015 zijn in het kader van de jaarlijkse Landgoeddag door 5 'woodcarvers' met kettingzagen 10 'sculpturen' in bomen gezaagd in het bos achter hotel-restaurant Het Witte Huis te Olterterp: beelden van bekende Friese figuren, met name Grutte Gjalt en Lytse Gjalt, de bard Bernlef, het Spook van de Langesloot, Rixt van 't Oerd, Sjoerd (de zoon van Rixt), Grutte Pier, Ket, Bonifatius en het Vrouwtje van Stavoren. Men heeft niet al te diep gezaagd zodat de bomen het voorlopig wel overleven. Bovendien betreft het bomen die op de lijst staan om op langere termijn gekapt te moeten worden. Foto's van een aantal van de sculpturen.

- In 2008 hebben de 9 bos- en natuureigenaren van Beetsterzwaag, Olterterp, Lippenhuizen en Hemrik hun gezamenlijk visie gepresenteerd in het Toekomstplan 'Groene Parels aan een Blauw Snoer'. Inmiddels zijn diverse uitvoeringprojecten gestart; zo wordt de Amerikaanse Vogelkers (Prunus) bestreden in het bosgebied ten noordwesten van Beetsterzwaag en is een deel hakhout afgezet langs de Aldhof te Olterterp. In 2010 zijn de paden in het Berchebosk te Hemrik hersteld. In dit bosje zijn de wandelpaden van een Sterrenbos weer toegankelijk gemaakt en zijn twee oude uitkijkheuvels hersteld. Een Sterrenbos kenmerkt zicht door een padenstelsel waarbij alle paden in een middelpunt bijeen komen, hierdoor ontstaan vanuit het middelpunt diverse zichtassen. Ook is een ven in het Wallebos onder Beetsterzwaag hersteld. Van nature komt een natte laagte voor in dit bos. Door de afwateringsgreppels te dempen en de laagte te plaggen ontstaat een ven. Door het ven is een vlonderpad aangelegd zodat het ven ook te beleven is door de recreant.

Ook in 2010 is de Slotlaan tegenover Huize Olterterp geheel gekapt en opnieuw aangeplant. De Anne Rinselaan is gedeeltelijk verjongd. De bomen waren namelijk aan het eind van hun levensfase. De kronen van de afstervende bomen zaten vol dood hout, een meerderheid van de bomen was hol en rot. De veiligheid van de recreant kwam hierdoor in het geding. Verjonging van de Slotlaan was de enige optie om het laanbeeld vanuit cultuurhistorisch perspectief (een rechte rij bomen aan weerszijden van een pad van gelijke leeftijd, soort en plantafstand) in stand te houden. De lanen zijn herplant met jonge beukenbomen, in oorspronkelijk plantverband. Een zeer ingrijpende maatregel in het parklandschap van Beetsterzwaag en Olterterp, echter noodzakelijk voor de instandhouding van de lanen in dit gebied.

- Het lijkt alsof de bekende tuinarchitect Lucas Pieters Roodbaard het Park Huize Olterterp heeft ontworpen; een golvend reliëf, slingerpaden, de vijver en de heuvel lijken daarop te duiden. Bewijzen dat Roodbaard hier werkelijk aan het werk is geweest, ontbreken echter. Het park is op leeftijd en dat kun je merken. De prachtige beuken zijn uitgegroeid tot immense bomen. In het prille voorjaar steken de heldergroene en frisrode beukenblaadjes af tegen de donkerbruine boomstammen. Verschillende vogelsoorten waarderen de oude bomen. De bosuil, boomklever, grote bonte specht en appelvink broeden in de holten van de bomen. De oplettende luisteraar hoort het ‘gelach’ van de groene specht. Deze insectenliefhebber struint regelmatig het park af op zoek naar mieren.

De bosrijke omgeving trekt veel dieren aan. Op rustige momenten laten de reeën zich zien in het park. Schichtig zoeken zij de beschutting van de bomen. Als je veel geluk hebt, kun je een eekhoorn of ijsvogeltje bewonderen. Beide dieren zijn alleen zo razendsnel, dat ze lastig te spotten zijn. Directeur Henk de Vries van It Fryske Gea: “Zo nu en dan laat het ijsvogeltje zich bij de vijver zien. Ik voel mij dan een bevoorrecht mens, want mijn kantoor is de meest luxe vogelkijkhut van Fryslân.” Het park is ook het domein van de ringslang. Beide zijn ongevaarlijk en liggen graag op te warmen in de zon.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Olterterp, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Olterterp (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Plaatselijk Belang (PB) Beetsterzwaag - Olterterp is opgericht in 1903. De vereniging stelt zich ten doel de plaatselijke belangen te behartigen en de vooruitgang van de genoemde dorpen te bevorderen. De missie van PB is dat inwoners van deze dorpen kunnen (blijven) genieten van het leven in deze omgeving. De drie pijlers om focus op deze missie te houden, zijn ‘Gemeenschap’, ‘Woonplaats’ en ‘Motor van het dorp’. Voor de uitwerking van de visie op deze pijlers en hoe deze visie in de komende jaren gerealiseerd kan worden, zie de Dorpsvisie onder het kopje Recente ontwikkelingen.

De vereniging tracht haar doel te bereiken door: het informeren van en luisteren naar de ingezetenen over relevante ontwikkelingen via alle ten dienste staande communicatiemiddelen en het organiseren van bijeenkomsten; het informeren van voor de vooruitgang van Beetsterzaag en Olterterp relevante organisaties (zoals de gemeente, instellingen en bedrijven) over opvattingen en wensen van de ingezetenen; het verbinden van wensen en mogelijkheden van ingezetenen en relevante organisaties door het doen van voorstellen en het ontwikkelen en actualiseren van een samenhangende visie; samenwerking met naburige verenigingen, die met gelijksoortige middelen hetzelfde doel nastreven.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Olterterp kerk. - Overzicht van begravenen op de begraafplaats Van Boelens, met foto's van de grafzerken.

Reacties

(17)

't WITTE HUIS BEGROET

Vriendelijk ogende muren
glanzen als gladgeschaafd roomijs
vermengd met verfijnd griesmeel
noden hier genietend te toeven
of ontspannen te dwalen
door onsterfelijk Olterterp.

UITGEHOUWEN TAAL

De Friese sagen
en geschiedenis tonen
hun sterke helden
en veel bezongen mensen
in het Olterterper bos.

Oude woudreuzen
hebben sprekende stammen:
nissen met beelden.
Jong, luchtig houtsnijwerk eert
ver en roerig verleden.

Houten vertelkunst
leeft steeds beschut door boomschors,
die smaakvol oogt als
bruine kandij, gladgeschaafd
oftewel diep gerimpeld.

OLTERTERPER WAPEN

Op een rood veld buigen twee eikentwijgen
met hun vrucht, zijn door schoon najaar gekleurd;
daaronder een gentiaan, die zich beurt
in zomers zonnig geel: sprekend zwijgen!

Dit vredige schild mag stemmen krijgen,
waarin stil klinkend bosverrassen gebeurt:
tere bloei wint steeds blijmoedig, schoon zij treurt
bij harde regen en 's onweers dreigen.

Het landgoed ademt uit luchtige dreven
onder zware kruinen vol geheim verhaal.
Paadjes door struweel willen dwaalzin geven.

Hoogbejaarde woudreuzen, in blad of kaal,
zien eerbiedig neer, beschermen klein leven:
nietig -maar onblusbaar!- brandt hier jeugdtaal.

IT FRYSKE GEA

Deze wakende adem
zweeft en kringelt zwervend
boven het vrije water
door de welriekende lucht
der Friese ruimte
heeft daarbij de gedaantes
van verschillende vogels

meeuwen zwemmen luid schallend
op een zuiver meer
geven hun boodschap door
aan grutto en kievit
die over weiden scheren
langzaam statig dalen
bij een dichte bosrand
vlijtige spechten manen
tot het maken van toonkunst
vol bemoedigend slagwerk
opdat wielwalen
joelend mogen zingen
over behaalde eer

broederschap geleid
door vernuftig vooruitzicht
vermengt zich blij vloeiend
met kundig woudbeheer
onder Neerlands hoede.

U maakt prachtige toepasselijke gedichten Han. Mijn complimenten!
Op mijn manier maak ik soms ook een vorm van proza met de vele tienduizenden items op onze site, alleen iets zakelijker geformuleerd, gezien de doelen ermee (dat men snel de informatie vindt waar men naar op zoek is), maar dat vult elkaar juist mooi aan.
Met vriendelijke groet,
Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Het doet me deugd dat mijn pennenvruchten bij u in de smaak vallen. Ik heb een band met dit dorp. Ik heb als kind in Drachten gewoond, ben geboren in Terherne.
Ik woon al heel lang in Breda. Maar plaatsen als Drachten, Olterterp en het meer de Leyen, die bezoek ik nog regelmatig. Ja, en als ik daar ben gaat mijn pen wild op en neer, en heen en weer. Vaak hoop ik nog in uw omgeving te komen.

Hartelijke groeten
van
Han Messie

LOKKENDE PRACHT

In de ruige eikenkruinen
soest zware zomer levensmoe
sluipt jong najaar strijkend rond
daaronder
trillen _ deinen _ zweven
verwarde spinnenwebben
kleven aan een zonnestraal

hun schittering siddert
voelt zich gevangen _ wil vlieden
popelt uiteen te springen
vliegt versnipperd omhoog

tussen de takken
spelen verspreide vingertopjes
van blinkend wit porselein
raken alles speurend
met blindentastzin
maken tezamen
eeuwig verhoopte kunst
verspreiden zoete geuren
vol vriendelijk wenkende dood.

HUIZE OLTERTERP

Tussen diep lovergroen rust het dak, zacht rood,
op stevige muren, met room bestreken,
waarbinnen nauwlettend wordt gekeken
op het scherm, dat wijze woorden ontbloot.

Antwoord, geleid door verfijnde stroomstoot,
waait over ruige en tere streken
der Friese bossen, meren en kreken,
zegent ruime weidelucht, smalle sloot.

De ramen van het woudhuis knipogen
naar al wat geurig bloeit en springend leeft
rondom vijvers, onder beukenbogen.

Menig tierig, honkvast vogelpaar beleeft
in 't park sterke broedlust, zingt opgetogen:
eer aan de veste, die bescherming geeft!

Dode bomen staan
nog rechtop; dorre takken
wijzen trots omhoog;
hun overwinning nadert:
bosvoeding der toekomst zijn.

HOUTWINNING

Het bos, bestemd om meubels en planken
te geven aan de wereld, vol rollend geld,
wordt somtijds door ontijdig hakken gekweld:
jonge dennen vallen met droeve klanken.

Beuken, keurig ontdaan van klimopranken,
staan als soldaten in rijen opgesteld,
wachten, glad en stram, tot ze zijn geveld.
Mag men voor de naam "Bomenakker" danken?

Binnen de groenbruine gangen fluistert
verborgen leven doorgaans verhalen:
"Kleine wezens, aan blad of schors gekluisterd,

verlangen naar lover- en naaldenzalen,
door struikenrommel aangenaam verduisterd,
waar warboel juicht bij verstrooide zonnestralen."

OLTERTERPER MYTHE

Nog ademt het Landgoed in koude nachten
plechtig het jaarlijkse midwinterfeest
der Friezen uit de grijze oudheid
die hier de strenge Germaanse goden
vroegen om komende vruchtbaarheid
rondom hoog oplaaiende vuren
met schrikwekkend geroffel en geschreeuw
kwade spoken weg wilden jagen

vele eeuwen komen ongehinderd
verdwijnen geheimzinnig weer
terwijl hun geschreven geschiedenis
schittert tussen vergeten gebeurtenis

Over
het Witte Huis waarin het Kerstfeest
in glanzende vrede gevierd wordt
bij vorstelijke maaltijden
en
statig Huize Olterterp
dat ook tijdens bar wintergetij
met kundig wakend kijkersoog
uitziet naar bloeiende toekomst
voor het Friese bos- en waterrijk
waait de zegen
welke mild en liefdevol komt
door d' enige Heer van al het leven.

WITTE HUIS VERJONGD

't Olterterper gerieflijke eethuis
met knus nachtverblijf sluit zijn deuren
korte tijd voor daadkrachtig gebeuren.
Binnen klinkt geroep uit hout en kalkgruis.

Werktuigen dansen lustig maar kuis,
zijn blij het nieuwe aanzien te keuren
van lieve zithoek en toog der drankgeuren.
Hier vergadert onhoorbaar tijdengruis:

In de zaal schijnt vreedzaam open haardgloed,
opgebeurd door aanwaaiende woudlucht,
vermengd met sagenkracht en heldenmoed.

Het nabije bos blaast verhalende zucht
van 't Friese verleden over het landgoed:
trots tonen besneden bomen ernst en klucht.

KERST MET ZWIJN

In 't Olterterper Witte Huis
wiegelt schemerachtig
daarbij helder licht
over de wenkende spijzen
van 't gewijde feestmaal

ogen en tongen der gasten
genieten tezamen
vorsend proevend en lovend
verijlen langzaam aan
door allerlei drank geleid

hoog aan de zaalwand
ziet de ruige kop
van een grote ever
met geduchte slagtanden
neer op het blije samenzijn
vraagt enige verstaanders
een ogenblik te leven
in zijn verleden
vol wroetende woudlust
minnen strijd en ouderliefde
hoe dood en kundig werk
hem hierheen brachten.

BOSSEN BIJ BEETSTERZWAAG

Almaar schudt de struik,
luid schurend en ritselend:
het reekalf vecht door.

Een kleine draaikolk
glijdt traag voort in de bossloot:
daar komt de ringslang.

De dode boomstam
is vol levendige galm:
het spechtennest roept.

OLTERTERP

Ingetogen huizen aan stil bosveld
bewaren arbeidslustig verleden,
dat hier bestendig toeft, steeds tevreden;
zijn boodschap blijve in elke tijd bewaard.

Een helling onder stugge struiken vertelt:
"Wie mij met denkend oog wil betreden,
heeft zinnen, waarin rustig wordt gestreden,
is op dolen, meer ontdekken gesteld."

Wilde meertjes, ruig maar bevallig klein,
vol jeugdig leven en luchtig bloeiend zand,
geven adem, zwevend als verdampte wijn.

Eiken en beuken worden door hem omrand:
die oude reuzen herwinnen hun kind-zijn,
sterken het hart der toekomst van Opsterland!

OLTERTERPER SPROOKJE

Door Friese heidevelden en wat bouwland omringd, lag een klein dorpje. Dit plaatsje zou ook altijd klein blijven, maar voor een heel eigen en geweldige bekoring zorgen. De boeren legden wat meer akkers en weiden aan. Die hard zwoegende mensen leefden eenvoudig en tevreden. Hun levenszin werd versterkt door Gods Woord, dat in de Hippolytuskerk gebracht werd.
Later woonde er in het dorp, dat Olterterp heette en nog heet, een adellijke heer, Ambrosius Van Boelens genaamd. Deze zeer ondernemende edelman bestuurde het gebied rondom het dorp. Ook was hij een sterke vuist van Nederlands regering. Zijn daadkrachtig brein zorgde ervoor dat er een mooi kasteel verrees: het Slot Boelens. Tegelijk lieten heel wat mensen hun kunstig vernuft en werkgrage handen iets wonderschoons verrichten. Het statige Slot Boelens kreeg een prachtig wandelpark met paden, die al slingerend hun weg door het gras vonden. Vijvers vol water minnende bloemen riepen heel wat zwemvogels, drukke kikkers en sierlijke ringslangen naar zich toe. Al deze dieren vonden hier een tehuis naar hun aard.

De laagste hemelwezens zijn kleine engelen, die steeds over de aarde zweven. Deze dwergengeltjes kunnen dikwijls voor heel grote onderneming zorgen. Op zekere nacht vergaderden ze met elkaar in de kruin van een grote eik.
"Dat park van Van Boelens mag er zeker wezen," zei er een. "Maar een wat ruiger aanzien zou heel wat mensen beter bevallen."
"Daar zijn we het mee eens," zongen ze allemaal in koor. "We zullen de stoere wandelaars het naar hun zin maken."
De engeltjes spraken in geheime taal tot heel veel kloeke werkmensen. Deze kregen drang om zich met aarde, bomen en struiken te verenen. Dankzij hun fikse aanpak werd de grond omgewoeld om levenskracht te geven aan duizenden nieuwe boompjes. Tussen de statige beuken- en eikenlanen groeide dicht struweel op, kregen dennen en sparren ook hun plaats. Het aanzien van wild bos, samenspelend met oud parklandschap, kon steeds meer mensen bekoren, die hier enige tijd wilden toeven.

Ook het Slot Boelens wilde graag van uiterlijk veranderen. Lange tijd nadat zijn eerste bewoner Ambrosius was ontslapen, kreeg het de naam "Huize Olterterp." Het kasteel van vroeger had plaats gemaakt voor een groot en vriendelijk ogend herenhuis. Dit fraaie bouwwerk had de eer om veel later "It Fryske Gea" in zich te krijgen. Ja, dit geliefde huis bewaart in zich de bescherming van Frieslands wijde polders, meren en dichte bossen.
Een eindje verder zag een gezellig spijshuis met gerieflijke slaapkamers het levenslicht. Hotel Het Witte Huis was en is een heel prettig verblijf voor mensen, die Olterterp enige dagen lang goed willen verkennen. Zijn keuken zorgt voor echte Friese gerechten, terwijl ook kookkunst uit allerlei wereldhoeken hier terecht komt.
Tenslotte viel de oude beuken rondom de grote bosvijver en uit diens omgeving een grote eer te beurt, misschien ook wat pijnlijk. Sterke kettingzagen zongen luid hun doordringend lied, terwijl ze die grote beuken beten. De bomen leden pijn, maar voelden zich daarbij trots. De nissen, die in hun stammen ontstonden, werden opgevuld met beelden van hun eigen hout. Bekende mensen uit Friese geschiedenis en overlevering kwamen hiermee tevoorschijn.

Bij de Grote en de Kleine Vijver van het landgoed waren thans verstilde stemmen uit Frieslands lange, rijke en veelbewogen verleden. Verstaan nadenkende mensen het? Deze zwijgende taal mengt zich door de gedachte van Huize Olterterp, die door bos en velden zweeft, wakend over plant en dier
Het Witte Huis moedigt zijn bezoekers aan om lang rond te dwalen en vol te zijn van woudlust. Daarna des te beter genieten van spijs en drank.
Vanuit de Hippolytuskerk waait ingetogen zegen over het boerenland, dat gehuwd is met bosleven.
Arbeid, genot en bescherming: een drievuldige adem over Olterterp.
De al eerder genoemde engeltjes mogen alle lof ontvangen voor hun zorgzaamheid...

WIITE HUISKERST

Licht geel en verfijnd rood spelen samen
in de warm sprekende, zacht wenkende gloed,
die zelfbewust, maar bescheiden aandoet
achter Olterterper Spijshuisramen.

Blazende kou, winters duister omvamen
het verstilde, doch graag bezochte landgoed,
schenken sterk verlangen vol blij gemoed:
weids gerecht, dat ieder mag betamen.

Keukengeuren verspreiden zich zwevend
over alle tafels, door knusse hoeken,
houden eet- en drinkkunst gezellig levend.

Zonder kennis uit geleerde boeken
is de Goddelijke geest hier, strevend
om menselijk welzijn te bezoeken.

Reactie toevoegen