Oosteinde (Waarder)

Plaats
Buurtschap
Bodegraven-Reeuwijk
Zuid-Holland

oosteinde.jpg

In Oosteinde aangekomen, slechts aan een klein straatnaambord kun je zien dat je er bent

In Oosteinde aangekomen, slechts aan een klein straatnaambord kun je zien dat je er bent

oosteinde_2.jpg

Oosteinde, als je het straatnaambordje heb gemist kun je aan deze mooie, oude boerderij ook nog zien dat je goed zit

Oosteinde, als je het straatnaambordje heb gemist kun je aan deze mooie, oude boerderij ook nog zien dat je goed zit

oosteinde_4.jpg

En ook het waterschap wil laten zien dat ze er zijn, daar in Oosteinde

En ook het waterschap wil laten zien dat ze er zijn, daar in Oosteinde

oosteinde_3.jpg

Oosteinde

Oosteinde

oosteinde_5.jpg

Oosteinde, brede waters en een smalle weg

Oosteinde, brede waters en een smalle weg

oosteinde_6.jpg

Fietsen door de buurtschap Oosteinde is het einde

Fietsen door de buurtschap Oosteinde is het einde

oosteinde_7.jpg

Oosteinde, een beetje verscholen buurtschap links en rechts van de weg Tuurluur

Oosteinde, een beetje verscholen buurtschap links en rechts van de weg Tuurluur

oosteinde_8.jpg

Oosteinde, met een weg waarop je elkaar de ruimte moet geven

Oosteinde, met een weg waarop je elkaar de ruimte moet geven

oosteinde_9.jpg

Oosteinde, al dat water zorgt voor een heerlijke diversiteit en biodiversiteit

Oosteinde, al dat water zorgt voor een heerlijke diversiteit en biodiversiteit

oosteinde_10.jpg

Oosteinde, en de eendjes kunnen lekker slobberen van al dat kroos

Oosteinde, en de eendjes kunnen lekker slobberen van al dat kroos

Oosteinde (Waarder)

Terug naar boven

Status

- Oosteinde is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, gemeente Bodegraven-Reeuwijk. T/m 31-1-1964 gemeente Waarder, per 1-2-1964 over naar gemeente Driebruggen, in 1989 over naar gemeente Reeuwijk, in 2011 over naar gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

- De buurtschap Oosteinde valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Waarder.

- De buurtschap Oosteinde heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Oosteinde ligt rond de gelijknamige weg en rond de Parallelweg-West. De buurtschap ligt direct Z van de A12 en ligt direct O van het dorp Waarder, W van het dorp Linschoten, N en NW van het dorp Papekop, NNW en NW van de stad Oudewater, Nw van het dorp Hekendorp, NO van het dorp Driebruggen, ZO van het dorp Nieuwerbrug (aan den Rijn) en ZW van de stad Woerden.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Oosteinde omvat ca. 45 huizen met ca. 115 inwoners.

Terug naar boven

Agrarisch

- "Het melkveebedrijf van Coen Hagoort ligt in buurtschap Oosteinde onder het dorp Waarder. Het bedrijf ligt midden in het Groene Hart en telt 130 melkkoeien. Hij beschikt over 45 hectare matig ontwaterde veengrond, waar hij alleen gras teelt. De maïs moet hij aankopen. Hij houdt zelf geen jongvee aan op zijn bedrijf. Al meer dan tweehonderd jaar verdient de familie Hagoort de kost op deze plek. Sinds 2010 is hij deelnemer aan het project Koeien & Kansen. Hij kreeg vanuit dit project de bevestiging dat hij binnen zijn huidige bedrijfsvoering op de goede weg was. "Je bent natuurlijk altijd gedreven om economisch het beste uit je bedrijf te halen en als dan blijkt dat het milieu daar ook nog baat bij heeft, is dat mooi meegenomen", aldus Hagoort.

Duurzaam en omgevingsgericht ondernemen. De familie Hagoort wil in de toekomst met het bedrijf een zo goed mogelijk resultaat halen op een duurzame manier, met oog en hart voor dierenwelzijn en milieu. Daarbij ziet Coen het als een uitdaging om het goede imago van de melkveehouderij te behouden. "Als boer beheer je een eigen stukje omgeving van de burger. Je moet je zelf daarvoor durven open te stellen zonder dat het veel beperkingen voor jou als ondernemer oplevert." Efficiënte mineralenbenutting. De komende jaren beoogt Coen Hagoort bewuster om te gaan met mineralen en zodoende meer mest op het eigen bedrijf te behouden. Het realiseren van hogere grasopbrengsten per hectare is een belangrijk speerpunt voor deze ondernemer. Door eenvoudige maatregelen zoals aanpassen van bemestingstijdstip, -hoeveelheden, methode en het toepassen van perceelspecifieke bemesting is een hogere ruwvoeropbrengst van goede kwaliteit te realiseren. Dit zal in de praktijk leiden tot een lager stikstof- en fosfaatoverschot en een betere bedrijfskringloop." (bron: Koeien & Kansen)

"Hagoort past verschillende technieken toe bij ecologisch slootbeheer. Optimaal slootbeheer zoekt de balans tussen het openhouden van sloten en het beperken van de verstoring van oevervegetatie en van het leven in de sloot. Koeien & Kansen-deelnemer Coen Hagoort in buurtschap Oosteinde bij Waarder ligt met zijn bedrijf in het gebied van waterschap HDSR en deelt zijn ervaringen met het toepassen van verschillende technieken bij ecologische slootbeheer. Ecologisch slootschonen. Het schoon houden van sloten is belangrijk in de polder, zodat de sloten open blijven en het overtollig water door de watergangen afgevoerd kan worden. Schonen zorgt altijd voor een zekere verstoring wat van invloed is op de oevervegetatie en van het leven in de sloot. Bij ecologisch slootschonen is de uitvoering zodanig dat deze verstoring zoveel mogelijk beperkt blijft. Hierdoor is er meer kans voor de ontwikkeling van gevarieerde flora en fauna. Dit is niet alleen aantrekkelijk voor het landschap en biodiversiteit, maar draagt ook bij aan de waterkwaliteit.

De aanpak op bedrijf Hagoort. Coen Hagoort in Waarder neemt deel aan het beheerpakket 'Ecologisch slootschonen en baggeren met baggerspuit'. Dit betekent dat sloten niet meer gefreesd worden met een slootkantenfrees, maar gemaaid worden met een speciale maaibalk, een zogenaamde Ecoreiniger. Deze maaier maait de planten net onder de waterlijn en voert deze planten met een transportbandje af uit de slootkant. Het maaisel komt vervolgens minimaal twee meter uit de kant op het land terecht. Bij het maaien kan gebruik gemaakt worden van een maaikorf. Dit is een bak met een messenbalk die ook net onder de waterlijn de begroeiing kan afknippen, maar ook de wortels van de plant kan meenemen als dat nodig is. Als de slootkant kort is en er staan weinig planten in het water kan de sloot met een gewone maaimachine uitgemaaid worden. Door het op maat inzetten van deze technieken blijft de verstoring van het slootleven beperkt, maar wordt toch voorkomen dat de sloot dichtgroeit.

Hagoort maakt meestal, op een afgeweid perceel, gebruik van een baggerspuit in de periode van half april september. "Eind april 2020 zijn we hier mee van start gegaan", zegt Hagoort. “We proberen eens in de 2 jaar alle sloten te doen op deze manier. De wat bredere sloten komen ieder jaar wel aan de beurt. We laten de pomp dan alleen door het midden van de sloot gaan. Zo spaar je de kanten en de bagger zakt steeds naar de geul in het midden. Zo ontstaat er een soort vaargeul die zich steeds makkelijker laat schonen. De bagger spuiten we wel tot 30 meter met een zwenkende spuit over het land. Het is wel belangrijk de spuit goed af te stellen zodat de kant vrij van bagger blijft."

Doelen waterschap en ondernemer. In het beheergebied van Waterschap HDSR wordt ecologische slootschonen in combinatie met baggerspuiten gestimuleerd om de biodiversiteit te bevorderen in de oever en het water. Het slootonderhoud heeft naast de nutriëntentoestand invloed op het watersysteem. Het gaat dus om een combinatie van dit beheer en terugbrengen van emissies uit de percelen die moeten leiden tot toenemende soortenrijkdom in de poldersloten. Een monitoring dichtbij Zegveld waarbij enkele sloten onder 'ecologisch slootbeheer' werden vergeleken met gangbaar beheer als referentie duidde op overtuigende resultaten. In de sloten die ecologisch zijn geschoond werden in een sloottraject van 100 meter meer dan 50 verschillende plantensoorten geteld, zoals wateraardbei, waterdrieblad, dotterbloem, gele lis en krabbescheer. In sloten zonder ecologisch beheer waren minder verschillende soorten aangetroffen. En ging het vooral om soorten die leven in voedselrijke omgeving, zoals liesgras, kroos en grote egelskop (bron: ‘De Boerensloot leeft’, HDSR).

Zorgvuldig omgaan met slootkant. Hagoort neemt planten waar die er altijd al waren. Dit zijn de indicatorsoorten. Verder ziet hij nog geen duidelijke toename van andere soorten. Volgens hem is niet onmogelijk dat gedetailleerde monitoring tot verrassende resultaten zou kunnen leiden. “Wat je wel ziet is dat de pitrus behoorlijk oprukt vanwege de verschraling in de kant’’, constateert Hagoort. Hij schrijft dit meer toe aan het bemestingsbeleid van de afgelopen 20 jaar dan door het ecologisch schonen en baggerspuiten. "Al twee decennia lang komt er praktisch geen mest meer in de kant. De pitrus vind ik zelf geen verrijking van soorten", voegt hij er aan toe. Hagoort vindt dat we zorgvuldig met de kanten in het veenweidegebied moeten omgaan, en niet alleen voor de vegetatie maar ook met oog op oeverafslag en bodemdaling. Het talud in tact houden en niet beschadigen is zijn devies." (bron: Koeien & Kansen, mei 2020)

Reactie toevoegen