Oosterwolde

Plaats
Dorp
Ooststellingwerf
Stellingwerven
Fryslân

Oosterwolde

Terug naar boven

Status

- Oosterwolde is een dorp in de provincie Fryslân, in de streek Stellingwerven, gemeente Ooststellingwerf.

- Onder het dorp Oosterwolde vallen ook de buurtschappen Bentemaden, Boekhorst (grotendeels), Buttinga, De Knolle (voor de postadressen, praktisch gezien valt deze buurtschap onder het dorp Fochteloo, daar het daar een uitloper van is), Drie Tolhekken (grotendeels), Hoogeduurswoude, Jardinga, Klazinga, Medhuizen, Nanninga, Prandinga, Schrappinga, Venekoten, Weper en Weperpolder. Dit zijn 15 buurtschappen in totaal.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Easterwâlde.

Terug naar boven

Ligging

Oosterwolde ligt ZO van Drachten, NW van Appelscha.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Oosterwolde 106 huizen met 548 inwoners (exclusief de buurtschappen). Tegenwoordig heeft het dorp ca. 4.000 huizen met ca. 10.000 inwoners (inclusief de buurtschappen).

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij Historische Vereniging Oosterwolde en Omstreken.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2015 waren er plannen om aan het Jardingapad aan de N dorpsrand een 'landgoed Ter Borgh Esch' met 20 luxe seniorenwoningen te realiseren. Inwoners* protesteerden tegen de beoogde aantasting van deze natuurlijke es, zijnde de laatste nog onbebouwde es van Oosterwolde en daarmee een landschappelijk en cultuurhistorisch waardevol gebied. De plannen zijn nu 'opgeschort'. Wat betekent dat de ontwikkelaar wellicht later alsnog een gewijzigd plan gaat indienen. Een voorstel om bebouwing hier definitief onmogelijk te maken is namelijk niet door de gemeenteraad aangenomen.

* "Volgens de Historische Vereniging, bewonersoverleg BOON en de Facebookgroep Oosterwolde Toen is er elders in het dorp, zoals aan de Melkweg of de Groote Singel, voldoende ruimte om dit plan uit te voeren. Het unieke stukje historische eslandschap achter zorgcentrum Rikkingahof zou dan niet te hoeven worden aangetast. Bovendien kan 24-uurs zorg overal in de gemeente worden geboden. Daar is een zorgcentrum naast de deur niet voor nodig. Wanneer de gemeente toestemming geeft voor dit plan, wordt de totale cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteit van dit gebied verkwanseld. Dat mogen we niet laten gebeuren." Aldus de genoemde instanties. Een handtekeningenactie van deze instanties heeft 2.000 handtekeningen opgeleverd, waarvan nog geen 1 procent voorstander van de plannen was.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Oosterwolde heeft 9 rijksmonumenten.

- Oosterwolde heeft 17 gemeentelijke monumenten.

- Gevelstenen in Oosterwolde.

- De Dorpskerk, zoals deze tegenwoordig heet (PKN voorheen Hervormd), is een in 1735 herbouwd zaalkerkje met klokketorentje boven de westgevel. De Hervormde Gemeente Oosterwolde-Fochteloo is in 2010 gefedereerd met de lokale Gereformeerde Kerk. Samen vormen zij nu de Protestantse Gemeente Oosterwolde c.a. In de Dorpskerk wordt maandelijks een ochtenddienst gehouden. Bovendien vinden er met regelmaat avonddiensten plaats. Tevens wordt de kerk vaak gebruikt voor trouw- en rouwdiensten. Daarnaast is er een Werkgroep Activiteiten Dorpskerk die uiteenlopende activiteiten organiseert. Zo doet men regelmatig mee aan Tjerkepaad, worden er orgelconcerten, andere uitvoeringen, lezingen en exposities gehouden en probeert men op andere manieren de Dorpskerk bij evenementen te betrekken.

- Dubbele klokkenstoel uit 1735 (eerste vermelding) met schilddak van gepotdekselde planken. Eén van de klokken dateert oorspronkelijk uit 1492 maar is in 1936 hergoten (met behoud van opschrift en versieringen) door van Bergen te Midwolda. De andere klok, eveneens gegoten door Van Bergen, dateert uit 1948. De klokken worden dagelijks om 9.00 uur geluid en verder bij begrafenissen en kerkdiensten.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "Wetterskip Fryslân heeft in april 2020 het project in de vaarten Grootdiep en Boven Tjonger - beide gelegen N van Oosterwolde - afgerond. De Boven Tjonger is over een lengte van 9,5 kilometer gebaggerd en verbreed, het Grootdiep over een lengte van bijna 7 kilometer. Door de verbreding is er meer ruimte ontstaan voor water en natuur. Daarnaast kunnen de bredere beken meer water bergen. Daardoor is het gebied bij extreme neerslag beter beschermd tegen overstromingen. Biodiversiteit. Door de verbreding van de Boven Tjonger en Grootdiep kan bij onderhoud van de bovenloop een twee meter brede strook van waterplanten blijven staan. Het ene jaar aan de ene zijde, het andere jaar aan de andere zijde van de beek. Zo ontstaat een permanent leefgebied voor het waterleven. De overgang naar de droge oever geeft ruimte aan libellen, reptielen en andere dieren. Voor vissen als de snoek is het een goede plek om te schuilen of te paaien. Als de (water)planten zich goed ontwikkelen, neemt de biodiversiteit (de verscheidenheid aan planten- en diersoorten) verder toe.

Vispassages. In het Grootdiep zijn de stuwen verwijderd omdat drie van de vier stuwen niet voor vissen passeerbaar waren. Wij hebben deze stuwen vervangen door vispassages, zodat vissen ongehinderd verder kunnen zwemmen. Vispassages zijn V-vormige stuwen, waar vissen in het midden van het water moeiteloos tegen de stroom in kunnen zwemmen. Verbetering waterkwaliteit. Met de verbreding van de Boven Tjonger en het Grootdiep en de aanleg van de vispassages verbeteren we de ecologische waterkwaliteit. De maatregelen dragen ook bij aan het beperken van de wateroverlast bij extreme neerslag. Er wordt extra waterberging gecreëerd en watergangen worden natuurvriendelijk gemaakt. Zo houden we het water schoon en is de streek beter beschermd tegen wateroverlast." (bron: Wetterskip Fryslân, april 2020)

- Natuurbeschermingsorganisatie It Fryske Gea heeft in maart 2019 de oude enclave Rikkinge aangekocht, gelegen aan de N rand van Oosterwolde, en zal zo dit eeuwenoude cultuurlandschap voor de toekomst beschermen. De enclave Rikkinge bestaat uit 10 hectare grasland. De kleine perceeltjes zijn grillig van vorm, de sloten zijn nog met de hand gegraven en de es ligt opvallend hoog in het landschap. Vroeger was Rikkinge een kleine enclave met 6 keuterboerderijtjes en nog altijd lijkt het of hier de tijd heeft stil gestaan. Voor It Fryske Gea was dat de reden om dit gebied aan te kopen en veilig te stellen voor de toekomst.

Het dagelijkse onderhoud van de weilanden ligt al jaren in handen van biologische boer Sjoerd Hoekstra, de voormalige eigenaar van het gebied. Dat wordt voortgezet. In de zomer grazen zijn blaarkoppen en herefords in de bloemrijke weilanden. Het vlees en de kaas gemaakt van de melk van deze koeien wordt lokaal via Uw Stadsboer Fryslân rechtstreeks aan de consument verkocht. Rikkinge Es kan uitgroeien tot proeftuin en paradepaardje voor de natuurinclusieve landbouw, met oog voor behoud en versterking van de biodiversiteit. Het moet tevens een platform worden voor andere natuurinclusieve, gecerticeerde biologische boeren uit Fryslân en omgeving. Voorafgaand aan de aankoop hield It Fryske Gea diverse bijeenkomsten. Wensen, ideeën en tips zijn hierbij geïnventariseerd en gebundeld in een toekomstschets voor Rikkinge. Er zijn al lokale ideeën om een vrijwilligersgroep te starten. Het Prins Bernard Cultuurfonds en de Nationale Postcode Loterij hebben bijgedragen aan de financiering van de aankoop. (bron: It Fryske Gea, 7-12-2018)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Oosterwolde, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's van Oosterwolde op Facebook.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Oosterwolde (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Bewonersoverleg Oosterwolde-Noord (BOON).

- Gemeenschapshuis: - Activiteitencentrum De Miente, gevestigd in een boerderij uit 1869, biedt sinds 1988 onderdak aan verenigingen en particulieren om er cursussen en andere activiteiten te organiseren. Zo heeft het een belangrijke funktie als ontmoetingscentrum voor de inwoners. Tevens organiseert de Culturele Commissie van De Miente er diverse culturele evenementen.

- Sport: - JVO Oosterwolde Vrouwenvoetbal.

- Duurzaamheid: - De firma GroenLeven uit Heerenveen wil bij Oosterwolde nabij de N381 een groot zonnepark realiseren met een omvang van ca. 45 ha. Een eerdere fase van 6 ha is anno 2018 al uitgevoerd. De Provincie plaatste anno oktober 2018 kritische kanttekeningen bij het plan. Zo stelde zij dat het zonnepark vanwege mogelijke schitteroverlast voor het verkeer meer afstand moet houden tot de N381. Verder tast de beoogde hoogte van de panelen (2,3 meter) op ooghoogte de openheid van het landschap aan. Een lagere hoogte is daarom wenselijk. En het zonnepark moet niet alleen binnen de regels passen, maar ook extra waarde toevoegen aan de landschappelijke en waterhuishoudkundige kenmerken van het gebied. Het gaat dan bijvoorbeeld om de zichtbaarheid van het riviertje Kleindiep en de ontwikkeling van vochtige heide. De provincie vindt dat dit onvoldoende gebeurt. Als de beschermde waterspitsmuis wordt aangetroffen, zijn nog aanvullende maatregelen nodig. Onduidelijk is volgens de provincie ook of en hoe de omgeving - inwoners van Oosterwolde en omstreken en bedrijven - vroegtijdig bij de planvorming zijn betrokken. Hoe financiële participatie van de streek vorm krijgt, is ook nog niet helder. Wordt vervolgd dus...

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Oosterwolde en - idem kerk.

Reactie toevoegen