Oosterwolde (Gelderland)

Plaats
Dorp
Oldebroek
Veluwe
Gelderland

Oosterwolde (Gelderland)

Terug naar boven

Status

- Oosterwolde is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Oldebroek. T/m 1973 gemeente Doornspijk. Een Z en O deel van het huidige dorpsgebied was vóór 1974 al onderdeel van de gemeente Oldebroek.

- Onder het dorp Oosterwolde vallen ook de buurtschappen Duinkerken, Eekt, Kerkdorp, Posthoorn (deels) en Trutjeshoek en een klein deel van de buurtschap Zuideinde. De andere en grotere delen van de buurtschappen Posthoorn en Zuideinde liggen voor de postadressen 'in' de formele woonplaats Kamperveen (in de gemeente Kampen in de provincie Overijssel), maar zullen, gezien de ligging ervan, samen met de hiervóór bedoelde delen van die buurtschappen in de praktijk onder het dorp vallen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1265 Ostenwalde, 1296 Oestenwolden, 1298 kopie 14e-17e eeuw Oestenwolde.

Naamsverklaring
De schrijfwijze met r komt het eerst voor in 1434. Betekent bij het oostelijk gelegen wold 'moerasbos, zompig bos'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Oosterwolde ligt N van het dorp Oldebroek, NNO van het dorp 't Harde, NO van de stad Elburg en de dorpen Oostendorp, Doornspijk en Nunspeet, O van het Drontermeer en het dorp Biddinghuizen, ZO van het dorp Dronten, ZZO van het dorp Noordeinde, Z van de stad Kampen, ZZW van het dorp IJsselmuiden, ZW van de dorpen Wilsum, Zalk en 's-Heerenbroek en de stad Zwolle, WZW van het dorp Hattemerbroek en de stad Hattem, W van de A28, het dorp Wezep en de A50 en NW van het dorp 't Loo.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp 42 huizen met 332 inwoners (het dorp is dan nog gelegen op de huidige plek van de hierboven onder Status bedoelde buurtschap Kerkdorp, N van het tegenwoordige dorp; omstreeks 1845 is de kerk van dit "oude" dorp richting het Z verplaatst naar een locatie binnen de nu verdwenen buurtschap Zandweg, en omstreeks 1870 wordt deze plaats dan Oosterwolde genoemd (en heeft het ook de status van dorp) - dit is het huidige dorp). Tegenwoordig heeft het dorp ca. 850 huizen met ruim 2.100 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Oosterwolde heeft 10 rijksmonumenten.

- Gevelstenen in Oosterwolde.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In 2010 en 2011 is de Polder Oosterwolde heringericht. Deze polder ligt tussen de Randmeerkust, de Geldersche gracht en het dorp. Er zijn natuurvriendelijke oevers en zogeheten stapstenen aangelegd. De stapstenen worden hoofdzakelijk gevormd door inhammen. Hierdoor ontstaat er een gevarieerd gebied met open water en poelen langs de Lummerwetering. Tussen de stapstenen zijn zones met natuurvriendelijke oevers ingericht. De inrichting van deze zones heeft geen invloed op het oppervlaktewaterpeil.

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben in juni 2019 besloten dat voor een deel van de Polder Oosterwolde de kans op een overstroming groter mag zijn dan de afgesproken norm. Voor gebieden die bij extreme regenval kunnen overstromen is in een norm vastgelegd wat de gemiddelde overstromingskans mag zijn. Voor dit gebied is dat een keer in de tien jaar. Het waterschap moet er door het nemen van maatregelen voor zorgen dat die norm wordt gehaald. Uit overleg dat het waterschap heeft gehouden met bewoners van het gebied, bedrijven en andere betrokkenen is gebleken dat zij bezwaar hebben tegen het uitvoeren van de maatregelen die nodig zijn om die norm te halen. De bezwaren gaan onder meer over het verlies aan biodiversiteit, versterkte kans op inklinken van de grond in de polder en het afstaan van grond voor waterberging. Uit onderzoek van het waterschap blijkt ook dat de kosten van de schade die kan ontstaan door de wateroverlast veel lager zijn dan de kosten van de eventuele maatregelen. Het waterschap heeft de provincie daarom gevraagd om toe te staan dat voor deze polder een grotere kans - dan de norm - op overstroming blijft bestaan. Gedeputeerde Staten hebben hiermee ingestemd. (bron: Provincie Gelderland, 26-6-2019)

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - "Dorpsbelang Oosterwolde (DBO) zet zich in voor alle inwoners van het dorp. Wat doen wij zoal?: Woningbouw. Wij hebben ons nadrukkelijk bezig gehouden met de locatie Roezemoes onder de vlag van Collectief Particulier Ondernemerschap. Hier worden 4 woningen gebouwd. En op locatie Eikenhof worden 8 woningen gebouwd. Ook voor de verdere toekomst zijn wij doorlopend in gesprek met de gemeente Oldebroek. Dorpsbelang is intermediair en initiatiefnemer voor de plannen ten aanzien van de huidige gymzaal en een nieuwe sporthal op sportcomplex De Heughte. Veiligheid. We zijn actief betrokken bij het vergroten van de verkeersveiligheid in en rondom de kern, door regelmatig overleg met de gemeente. Ook vinden wij dat verkeersveiligheid een zaak is voor alle inwoners. Laten we op onze snelheid letten, zowel het zakelijk , landbouw- als particulier verkeer! Vier maal per jaar organiseren we activiteiten voor de senioren in het dorp, o.a. bingo, broodmaaltijd e.d.

Burgerparticipatie. In het kader van Oldebroek voor mekaar heeft Dorpsbelang succesvol deelgenomen aan een pilot met de gemeente Oldebroek ten aanzien van het in eigen hand nemen van het groenonderhoud in ons dorp. Inmiddels is afgesproken dat deze pilot wordt verlengd. Alle betrokkenen zoals aannemers, bewoners en gemeente zijn erg tevreden over het resultaat. Ook hebben wij een parkje kunnen aanleggen ter hoogte van de Rabobank. Daarnaast gebruikt de gemeente Oldebroek onze stichting regelmatig als klankbord in voorkomende kwesties. Informatieavonden. Ieder jaar houden we een informatieavond voor Oosterwolde met aansprekende thema’s en sprekers. Nieuwe inwoners. Alle nieuwe inwoners van ons dorp krijgen een mooie welkomstkaars. Sinterklaas. Dorpsbelang heeft ervoor gezorgd dat de intocht van Sinterklaas in het dorp nog altijd plaatsvindt. Diversen. We zijn betrokken bij het opstellen van een kapplan voor de bomen in de kern van ons dorp. Daarnaast bij de ontwikkeling van een belevingserf op de locatie Op ’t Schroat aan de Oostendorperstraatweg. We zijn plannen aan het ontwikkelen om ons dorp te verfraaien. We hebben meegewerkt aan de Loco film Oldebroek in de Kern. Tenslotte ondersteunen wij financieel diverse projecten en instanties."

- Onderwijs: - Basisschool De Wegwijzer.

- Muziek: - "Muziekvereniging David is opgericht in 1927 en omvat een A-orkest (fanfare), Jeugdorkest en Slagwerkgroep. Alle leerlingen van groep 5 van Basisschool De Wegwijzer te Oosterwolde doen sinds eind 2018 mee met het project ‘’Muziek in de klas’’. Tijdens het project leren de kinderen muziekinstrumenten te bespelen. Trompetten, trommels, hoorns, bugels en baritons. Het project is een samenwerking van Cultuurplein Noord-Veluwe, de basisschool en Muziekvereniging David. David stelt de muziekinstrumenten beschikbaar, en heeft de muziekleraren bereid gevonden vol enthousiasme met de kinderen aan het werk te gaan. De ca. 30 kinderen leren twee muziekstukken te spelen, en na de lessenserie spelen de leerlingen voor publiek tijdens een groot kinderconcert. En ze treden op met het jeugdorkest van David. Op deze manier krijgen alle kinderen de kans om samen muziek te maken met een echt orkest en aan familie en bekenden te laten horen wat ze hebben geleerd. Nu er landelijk meer aandacht komt voor het belang van muziekeducatie, gebruikt CMV David graag de hashtag #muziekmaaktslim. Het is namelijk aangetoond dat het bespelen van een instrument in groepsverband zeer positieve effecten heeft op de ontwikkeling van kinderen. De kinderen leren een instrument te bespelen en naar elkaar te luisteren. Muziek maken kan de verbindingen in de hersenen verbeteren, samenwerking van kinderen stimuleren en emoties uitdrukken. Muziek leren maken is dus niet alleen heel leuk, maar ook zinvol."

Reactie toevoegen