Oostkapelle

Plaats
Dorp
Veere
Walcheren
Zeeland

DK_20110718_2306_Plaatsnaambord_Oostkapelle.jpg

Oostkapelle is een dorp in de provincie Zeeland, in de streek Walcheren, gemeente Veere. Het was een zelfstandige gemeente t/m 30-6-1966. Per 1-7-1966 over naar de gemeente Domburg, in 1997 over naar de gemeente Veere.

Oostkapelle is een dorp in de provincie Zeeland, in de streek Walcheren, gemeente Veere. Het was een zelfstandige gemeente t/m 30-6-1966. Per 1-7-1966 over naar de gemeente Domburg, in 1997 over naar de gemeente Veere.

gemeente_oostkapelle_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Oostkapelle anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (© www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Oostkapelle anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (© www.atlasenkaart.nl)

DK_20110718_5811_Kasteel_Ovwerduin_Oostkapelle.jpg

Oostkapelle, hoofdgebouw van buitenplaats Overduin

Oostkapelle, hoofdgebouw van buitenplaats Overduin

DK_20110718_2326_Zeeduin_toegangshek_midden_18e_eeuws_Oostkapelle.jpg

Oostkapelle, 18e-eeuws toegangshek van buitenplaats Zeeduin

Oostkapelle, 18e-eeuws toegangshek van buitenplaats Zeeduin

Oostkapelle

Terug naar boven

Status

- Oostkapelle is een dorp in de provincie Zeeland, in de streek Walcheren, gemeente Veere. Het was een zelfstandige gemeente t/m 30-6-1966. Per 1-7-1966 over naar de gemeente Domburg, in 1997 over naar de gemeente Veere.

- Wapen van de voormalige gemeente Oostkapelle.

Terug naar boven

Naam

In het Zeeuws
Oôskappel.

Oudere vermeldingen
Oost-Kapelle, 1162 kopie 17e eeuw tHoostcapelle, eind 12e eeuw-1207 Ostcapellam, 1181-1210 kopie Ostcapella, 1213 Ostkapelle, Ostkapellæ, 1235 kopie 1324 Oistcappellam, 1493 Oistcapelle, 1573 Oistcappel, Oist Cappele, 1665 Oostcappel.

Naamsverklaring
Betekent het Oudnederlandse capelle = kapel 'onderkerk zonder parochiale rechten', gesticht vóór het midden van de 11e eeuw als dochterkerk van de nederzetting Walcheren, met de toevoeging Oost- ter onderscheiding van Westkapelle. De kapel was gewijd aan de heilige Willibrord.(1)

Terug naar boven

Ligging

Oostkapelle ligt NW van Veere, ZO van Domburg en grenst in het N en W aan de Noordzee.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Oostkapelle, die slechts het dorp omvat, 170 huizen met 818 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.000 huizen met ca. 2.450 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Geestelijk centrum
Ontstaan en ontwikkeling van Oostkapelle zijn sterk verbonden met de abdijen van Rijnsburg en Middelburg die hier in de omgeving gronden bezaten. Gedurende de middeleeuwen is het dorp dan ook vooral een belangrijk geestelijk centrum geweest. De aan Willebrord gewijde kerk (met 14e eeuwse kerktoren) was een van de vijf hoofdkerken van Walcheren.

Buitenplaatsen en landgoederen
Zoals in veel dorpen in Zeeland zijn tot aan de 20e eeuw de omvang en ruimtelijke situatie van Oostkapelle nauwelijks veranderd. Door de eeuwen heen bleef het een klein, voornamelijk agrarisch dorp grenzend aan in de 17e eeuw ontstane buitenplaatsen en landgoederen.

Dorpsuitbreidingen en ontwikkeling badplaats
Omstreeks 1850 bestaat Oostkapelle nog altijd uit niet meer dan de Dorpsstraat, de Molenweg en de bij het kruispunt van deze beide wegen gebouwde kerk en bebouwde kerkring. De bij de Noordweg gelegen molen is er dan ook al. In de eerste helft van de 20e eeuw neemt de lintbebouwing wat toe en ontstaat er ook bebouwing langs de Duinweg. De sterke naoorlogse bevolkingsgroei noodzaakt begin jaren vijftig tot de eerste planmatige dorpsuitbreiding. Deze wordt gesitueerd tussen Kerkring, Dorpsstraat en Duinweg met de Torenstraat als westelijke grens. Ofschoon de eerste aanzetten daarvoor reeds in de jaren dertig op bescheiden schaal zijn gestart, komen in die tijd ook de (verblijfs)recreatieve mogelijkheden van de Walcherse kuststrook in de belangstelling en vinden de meer omvangrijke en planmatige verblijfsrecreatieve ontwikkelingen (zomerwoningen) plaats tussen de kern en de duinen.

Aan het begin van de jaren zeventig vindt een tweede, minder omvangrijke dorpsuitbreiding plaats tussen Dorpsstraat, Molenweg en Brouwerijstraat (Vronesteijn). De Dorpsstraat komt daardoor ook ruimtelijk in het hart van het dorp te liggen. Oostkapelle heeft zich dan al ontwikkeld tot een belangrijke badplaats met een omvangrijk aanbod aan verblijfsaccommodatie. In de eerste helft van de jaren zeventig is W van de Torenstraat het bestemmingsplan Halve Maan ontwikkeld.

Aan de noordzijde van de Domburgseweg zijn rond 2002 99 koopappartementen gerealiseerd onder de naam Parc Zonnehove. Het meest recente plan betreft 'Duinweg', dat bestaat uit twee plandelen: ‘Zeeduinse Poort’ en ‘Duinweg West’. De uitbreiding ‘Zeeduinse Poort’ betreft de aanleg van de noordelijke randweg tussen de Noordweg en de Duinweg met daar achter de bebouwing langs de Duinweg. De uitbreiding ‘Zeeduinse Poort’ betreft de bouw van ongeveer 67 woningen. In de uitbreiding ‘Duinweg West’ zal een woonzorgcentrum worden gerealiseerd, met daarbij kinderopvang, een peuterspeelzaal en acht landhuizen/landhuiskavels. Tot slot hebben in de loop der tijd kleine inbreidingen op verschillende locaties in de kern plaatsgevonden. (bron: bestemmingsplan kom Oostkapelle)

Heemkunde
Heemkring 'Vrienden van Oôskappel' heeft in 2017 het boek 'Oostkapelle in stukjes. Artikelen over de geschiedenis van ons dorp' gepubliceerd. De artikelen zijn eerder verschenen in het Noord-Walcherse huis-aan-huisblad De Klapbank. De oplage was slechts 100 stuks. Het boek was alleen te verkrijgen voor leden van de heemkring. De Heemkring is nadien doorgegaan onder de naam Heemkundige Vereniging 'Vrienden van Oôskappel' en organiseert nog 1x per jaar een ledenvergadering met lezing voor haar leden en andere belangstellenden. Verder is het een 'slapende vereniging'. Contactpersoon is Jan Zwemer. De in het hoofdstuk Links beschreven Stichting Tuys heeft veel contacten en informatie over de historie van het dorp en omgeving en gebruikt dat als basis voor o.a. haar activiteiten en bijeenkomsten.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Bestemmingsplan Kom Oostkapelle (2012).

- "Eind 2011 hebben we de eerste stappen gezet om te komen tot een Dorpsplan voor ons dorp. We zijn verheugd te kunnen melden dat het Dorpsplan Oostkapelle 2030 gereed is. We zijn ook trots. Niet alleen op het eindproduct dat er nu ligt, maar met name over het proces van totstandkoming. Velen uit ons dorp hebben tijd vrij gemaakt om mee te praten, mee te denken en/of mee te schrijven. Wat een geweldige betrokkenheid, inzet en kennis hebben we in dit proces gezien en ervaren. Het is voor ons een feest om ook op deze manier de saamhorigheid in ons dorp te ontdekken. Dank aan al die mensen die op welke wijze dan ook een bijdrage hebben geleverd aan het definitieve Dorpsplan." Aldus voorzitter Ad Coppoolse in het voorwoord van het in 2013 verschenen Dorpsplan.

Een aantal van deze doelstellingen is inmiddels gerealiseerd en een aantal is toe aan een update. Een van deze doelstellingen is het wonen en werken in Oostkapelle. De gemeente stelt medio 2020 een nieuwe Woonvisie op voor de komende jaren en de Dorpsraad is gevraagd hiervoor input te leveren. Via een enquête heeft de dorpsraad de inwoners in september 2020 gevraagd hieraan mee te werken, om richting de gemeente te kunnen aangeven wat de woonbehoefte is voor de komende jaren.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Oostkapelle heeft 42 rijksmonumenten, waarvan er 9 betrekking hebben op buitenplaats Zeeduin, 9 op buitenplaats Overduin, 8 op buitenplaats Westhove, en 5 op buitenplaats Duinbeek. 31 van de 42 rijksmonumenten in het dorp hebben dus betrekking op deze vier buitenplaatsen.

- De Hervormde (PKN) Dorpskerk (Waterstraat 2) heeft een geweldige toren met een piepkleine kerk. Deze wanverhouding danken we aan de watergeuzen die in 1572 bij een maandenlange poging Middelburg te veroveren, alles vernielen wat hun voor de voeten komt, zeker als dat een ‘paepse’ kerk is. De 14e-eeuwse toren was blijkbaar niet klein te krijgen. Sinds 1610 staat er een - nu veel kleiner - schip tegenaan. In 1822 is de kerk verbouwd en in 1886 is een nieuw plafond (een houten overkapping) aangebracht. Van 1954 tot 1958 is de kerk gerestaureerd, terwijl ook een nieuwe consistoriekamer werd gebouwd. De voeten voor de - oorspronkelijk aanwezige - vier hoektorentjes zijn toen ook gereconstrueerd. De kerkruimte bezit weinig van de originele inventaris. Slechts de preekstoel van omstreeks 1650 is overgebleven. Het meeste is in 1798 verkocht. Het huidige orgel is in 1903 gebouwd door de firma W. Sauer. Het in 1876 gesloten kerkhof is ommuurd. De kerk valt tegenwoordig onder de Protestantse Gemeente Oostkapelle.

- De huidige Gereformeerde (PKN) Zionskerk (Duinweg 36a) is in 1984 gebouwd, ter vervanging van een eerdere kerk aan de Brouwerijstraat.

- De huidige Saronkerk (Noordweg 34) van de lokale Gereformeerde Gemeente dateert uit 1987, en verving de vorige kerk uit 1900 op dezelfde locatie. Het is een mooie, zogeheten 'refodome'.

- Korenmolen d'Arke (Noordweg 2) is in 1858 gebouwd ter vervanging van een eerdere standerdmolen, waarvan het bovenwiel in de nieuwe molen is geplaatst. De naam is ontleend aan een buurtschap van Westkapelle, waar op de zeedijk tot 1944 de molen van de familie Minderhoud stond. Deze familie is sinds 1950 eigenaar van d'Arke. Er bevinden zich drie koppels maalstenen in de molen, die tot 1964 in bedrijf was. In 2006 is d'Arke gerestaureerd. Sinds 2007 kan er weer met twee koppels worden gemalen. De molen is te bezoeken als hij draait. Er kunnen dan ook meelproducten worden gekocht.

- Kasteel Westhove in Oostkapelle (Duinvlietweg 8) wordt in een oorkonde uit 1277 van graaf Floris V vermeld als zijnde eigendom van de abdij te Middelburg, maar het is niet duidelijk hoe oud het kasteel dan al is. Onder de link kun je lezen welke reeks eigenaren/bewoners het kasteel door de eeuwen heen heeft gehad. Na verwoesting in 1572 van het grootste deel van het middeleeuwse kasteel (behalve de torens) is vermoedelijk in de 17e eeuw het kasteel in twee bouwlagen baksteen herbouwd; in de 18de eeuw is het kasteel tot een U-vormige plattegrond uitgebreid, met daarin opgenomen twee 15e-eeuwse hoektorens; ten zuidoosten een (als vleugel toegevoegde) aanbouw van één bouwlaag, daterend van omstreeks 1900; ten zuidwesten een in de 16e eeuw toegevoegde vleugel van twee bouwlagen. Het kasteel is grotendeels vrij toegankelijk (behalve de zolder). In het kasteel en de bijbehorende koetshuizen is een StayOkay hostel gevestigd. De voormalige orangerie biedt onderdak aan museum Terra Maris. Verder is in de tuin van het kasteel een replica gebouwd van een middeleeuws mottekasteel. Dat object wordt enkele alinea's hierna beschreven.

- "Buitenplaats Overduin (Dunoweg 4) is eind 17e eeuw als hofstede aangelegd door de Middelburgse burgemeester Hubrecht de Hase. De huidige villa, het park in landschapsstijl en de boerenschuur dateren van 1839 en zijn gebouwd in opdracht van jhr. mr. Willem Cornelis Mary de Jonge van Ellemeet. Tot 1896 is het na zijn dood bewoond door zijn zoon. De villa en het park vormen het centrum van een landgoed van circa 42 ha. De villa en het park zijn waarschijnlijk aangelegd naar ontwerpen van K.G. Zocher (1796-1863). De boerderij wordt niet meer als zodanig gebruikt. De landbouwgronden zijn verpacht. De doelstelling van de eigenaar is de instandhouding en het beheer van Overduin als particulier bewoond landgoed. Begin 2008 is Bouwgroep Peters benaderd door eigenaar Stichting Overduin te Oostkapelle, inzake het verrichten van diverse restauratiewerkzaamheden aan het landgoed. De werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het herstellen en /of vernieuwen van de dakvoet en dakgoten. Tevens is klein onderhoud uitgevoerd aan gevels en kozijnen. De werkzaamheden zijn in november 2008 afgerond." (bron: Bouwgroep Peters)

- "Ook Buitenplaats Zeeduin (Dunoweg 12) is een historische buitenplaats bij Oostkapelle, bestaande uit de gelijknamige buitenplaats en Hofstede Duno. Meer informatie over de historie en de toekomst van Zeeduin is te vinden in verschillende documenten op de site van de buitenplaats. Buitenplaats Zeeduin is grotendeels een opengesteld gebied. Het gaat hierbij om bospaden toegankelijk voor wandelaars en fietsers. De overige historische onderdelen van de Buitenplaats zijn te bezichtigen tijdens de jaarlijkse Open Monumentendag in september, waar de eigenaren en bewoners ieder jaar met veel plezier aan meewerken. Bij historische onderdelen van de Buitenplaats moet je denken aan de Hertenkamp, Moestuin, Oranjerie en andere bijgebouwen. Omdat de huizen bewoond worden is binnenshuis bezichtigen niet mogelijk. De Hofstede Duno is al vele eeuwen oud (de eerste vermelding stamt uit 1247!) en nog altijd als agrarisch bedrijf in gebruik. Het gebied binnen de gracht is daarom niet opengesteld voor publiek." (bron: site van de buitenplaats)

- Buitenplaats Duinbeek in Oostkapelle (Duinbeekseweg 19) is begin 18e eeuw gebouwd op de plek waar in de middeleeuwen een kasteel heeft gestaan. In 1350 schenkt Wolfert van Borssele de ‘veste ende wonighe te Dunebeke’ aan de graaf van Zeeland. Tijdens een belegering in 1572 is het kasteel door rondtrekkende geuzen geplunderd en in brand gestoken. De ruïne viel toe aan de Staten van Zeeland. Deze lieten het kasteel tot op de laatste steen afbreken. Abraham Duvelaer, burgemeester van Middelburg en bewindvoerder van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) koopt het terrein in 1715. Het echtpaar Duvelaer bewoonde ’s winters het huis ’s-Hertogenbosch aan de Vlasmarkt in Middelburg. Duinbeek werd hun zomerverblijf. Op het aangekochte terrein laten ze een fraai buiten verrijzen. Bovendien laten ze vanaf Domburg een zandweg naar Duinbeek aanleggen, zodat de buitenplaats vanaf die kant goed bereikbaar was. Achter het huis en aan beide zijden ervan kwamen boomgaarden. Duinbeek is tot op heden particulier bewoond. Gedeelten van het omliggende park zijn voor wandelaars opengesteld. (bron en voor nadere informatie over de geschiedenis van de buitenplaats zie Zeeuwse Ankers)

- Buitenplaats Molenwijk (Molenweg 36) is een rechthoekig landhuis met verdieping, hoog schilddak en risalerende middenpartij in de voorgevel. Gebouwd in 1819, later in de 19e eeuw enigszins gewijzigd, onder meer door de bouw van een waranda met ijzeren hek, voor de middenrisaliet.

- In de landschapstuin van Terra Maris is in 2011 de reconstructie van een 12e-eeuws mottekasteel voltooid. Een mottekasteel is een middeleeuwse kasteelheuvel (motte) met een verdedigingstoren. De enige nog zichtbare resten van deze mottekastelen in het Zeeuwse landschap zijn de circa 40 vliedbergen die je op verschillende plaatsen, vooral op Walcheren, vindt. In de middeleeuwen waren er veel meer, waarschijnlijk honderden. Tot in de 20e eeuw bestond er onduidelijkheid over de oorsprong van de Zeeuwse vliedbergen; men dacht dat het wellicht vluchtplaatsen bij overstromingen waren. Dat is onjuist gebleken: nader onderzoek heeft aangetoond dat het kasteelheuvels waren. Reconstructies waren voorheen slechts op twee plaatsen te zien (in Duitsland en in Frankrijk). Het mottekasteel in Terra Maris is daarmee de derde reconstructie in Europa en de eerste in Nederland. De locatie vlak naast het laat-middeleeuwse kasteel Westhove levert een bijzonder beeld op van twee heel verschillende ontwikkelingsfasen van kasteelbouw in Nederland.

- Amateurastronoom (en van oorsprong hovenier) Klaas Jobse (1955) is in 1970 van start gegaan met zijn sterrenwachtcomplex Cyclops Observatory in Oostkapelle (Duinbeekseweg 22), om de sterrenhemel te bestuderen, met zijn planeten, meteorieten e.d. Als jongen van twaalf werd hij al gegrepen door de mysterieuze sterrenhemel, die heel goed te zien is vanaf de donkere plek waar hij woont - volgens Jobse de donkerste plek van Zeeland - aan de rand van natuurgebied De Manteling. Vanuit Cyclops deed hij verschillende ontdekkingen. Vanwege zijn verdiensten voor de astronomie is er een mini-planeet naar hem vernoemd, wat in deze kringen als 'een soort astronomisch lintje' wordt beschouwd.

In 2017 zijn twee observatoria van de Middelburgse sterrenwacht naar het terrein van Jobse verhuisd. In Middelburg is namelijk veel 'lichtvervuiling', het terrein van Jobse is beter geschikt om sterren te kijken. De telescopen kunnen vanuit Middelburg op afstand worden bediend. Het complex is door het jaar heen niet te bezoeken. Wel doen ze mee met de jaarlijkse Nacht van de Nacht (op een zaterdag eind oktober), en wordt er nagedacht over 'open avonden'. - Nieuws van Cyclops Observatory/Astronomy Project op Facebook. - Radio-interview met Klaas Jobse op Omroep Zeeland (okt. 2018).

- Gevelstenen in Oostkapelle.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Koningsdag.

- "In 1980 is de commissie 'Zomeravondconcerten Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk Oostkapelle' opgericht. Het doel was het organiseren van klassieke concerten op woensdagavond in de Dorpskerk. Voorzitter van deze commissie werd Mieke Maljaars-Wondergem. Onder haar enthousiaste leiding werden deze concerten direct een groot succes. Vele Zeeuwse musici passeerden de revue, later aangevuld met artiesten van buiten de provincie. Zij voldeden alleen aan de hoogste artistieke eisen. Het was traditie om na afloop van elk concert bij Mieke thuis nog wat na te praten over de avond, meestal tezamen met de musici. Daarna werd ook het zo belangrijke collectegeld geteld; er werd immers geen entreegeld gevraagd, maar de artiesten en de huur van de vleugel moesten wel betaald worden! Dankzij de aanvullende subsidie van VVV en gemeente Veere kon aan deze verplichtingen worden voldaan. Na het wegvallen van deze subsidies hebben onze gulle sponsors en het stijgend aantal bezoekers ervoor gezorgd dat de continuïteit werd gewaarborgd. In 2000 veranderde de naam van de commissie in Stichting Oostkapelle Cultureel (SOC). In 2003 droeg Mieke haar taken over aan het huidige bestuur. Toen werd duidelijk hoeveel tijd en inspanning haar taak heeft gevergd, en dat alles zonder gebruik van de computer! Na haar overlijden in 2007 wordt Mieke als goede vriendin en warm mens nog altijd gemist."

- Oostkapelse Dag (op een zaterdag in augustus).

- Op een vrijdag in de 1e helft van december is er de sfeervolle Kerstmarkt Oostkapelle, met meer dan 30 kramen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Landgoedwandelingen Oostkapelle.

- Terra Maris, letterlijk 'land van de zee', is hét museum voor natuur en landschap van Zeeland. Een afwisselende, levendige tentoonstelling neemt je mee door de geschiedenis van het Zeeuwse landschap en laat je de rijk gevarieerde Zeeuwse natuur zien, van aalscholver tot zeekraal. Je ervaart hoe wind en water, maar ook de mens, het landschap hebben vormgegeven. Terra Maris in Oostkapelle vertelt een verhaal van geven en nemen, van natuurlijke dynamiek en menselijke dramatiek, prikkelend verbeeld. Maak kennis met de dynamische natuur van de Delta, de vele inpolderingen en de meer dan 100 dorpen die in de loop van de eeuwen door het water van de kaart werden geveegd. En laat je verrassen door het landschap van nu. De collectie van Terra Maris omvat opgezette vogels en zoogdieren, schelpen, fossiele skeletdelen opgevist in de Westerschelde en de Noordzee, fossiele schelpen en vismodellen. Ook een 2,5 hectare grote landschapstuin is onderdeel van het museum.

- Gezien de ligging aan de Noordzee heeft Oostkapelle zich ontwikkeld tot een populaire badplaats.

- De Manteling is het kustgebied tussen Domburg en Vrouwenpolder. De stranden, duinen en bossen van deze kuststrook bieden bescherming aan het achterland. Info over excursiemogelijkheden in dit natuurgebied bij het Zeeuws Biologisch Museum: tel. 0118-582620.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Oostkapelle, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Live webcams van Oostkapelle.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Oostkapelle (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Oostkapelle.

- Nieuws: - Nieuws uit Oostkapelle van de Dorpsraad op Facebook.

- Belangenorganisaties: - "De in 1998 opgerichte Dorpsraad Oostkapelle wil het woon- en leefklimaat in het dorp bevorderen door stimulering van samenwerking van en tussen bewoners, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke organisaties. De dorpsraad vertegenwoordigt het dorp bij overheid, semi-overheid en maatschappelijke instellingen. De dorpsraad heeft regelmatig overleg met de kernwethouder. De raad neemt ook deel aan het gemeentelijk vooroverleg over beleidszaken en inspraakprocedures. Als Dorpsraad vertegenwoordigen wij het belang en de stem van de inwoners. Of het nu om ontwikkelingen gaat omtrent nieuwbouw, om groenvoorziening of energie-initiatieven, het komt allemaal langs bij de Dorpsraad."

- "Met beide voeten stevig in het zand en het hoofd in de zeewind kijkt Stichting Tuys naar Oostkapelle en de regio. Vanuit een breder perspectief zoomen we in. Wij combineren de verhalen, de informatie en het authentieke uit het verleden met wat er nu is voor de toekomst. Het gewone wordt speciaal wanneer je het durft te bezien vanuit een andere invalshoek. Gewoon wordt ongewoon. Netwerken. Stichting Tuys wil niet denken in hokjes als “natuur”, “cultuur”, “gezondheid”, “kunst”, “theater” en dergelijke. Wij zoeken de overeenkomsten en de verschillen, brengen (nieuwe) initiatieven in beweging en leggen verbindingen om elkaar te versterken. Daarbij zoeken we de samenwerking met onder meer inwoners, gasten/toeristen, ondernemers, verenigingen, stichtingen, scholen en kerken in het dorp en omgeving. Samenwerken. Stichting Tuys inventariseert wat er in het dorp en omgeving aan kennis, ervaring en activiteiten aanwezig is. We leggen daarvoor contacten met inwoners, ondernemers en organisaties. Wij beogen deze met elkaar te verbinden en samenwerking te stimuleren.

Organiseren. Stichting Tuys helpt activiteiten te organiseren, zoals de Oostkapelse Dag, of we organiseren ze zelf. Stichting Tuys wil iedereen verrassen en uitdagen om het dorp en de regio (opnieuw) te ontdekken. Overleggen. Stichting Tuys houdt dorp en regio op de agenda van allerlei organisaties die plannen maken voor nieuwe ontwikkelingen in breder perspectief, zoals kusttoerisme en plattelandsontwikkeling. Adviseren. Samen weten we meer dan één. Stichting Tuys adviseert gevraagd en ongevraagd personen, groepen, organisaties, samenwerkingsverbanden en bedrijven. Publiceren. Stichting Tuys levert tekst aan of schrijft tekst in samenwerking en afstemming met anderen. Een voorbeeld hiervan is het VVV Inspiratiepunt. Wij leveren achtergrondinformatie behorende bij specifieke locaties, personen, e.d. Op verzoek werken wij mee aan publicaties in beeld, woord en geschrift en/of bewerken wij deze."

- Onderwijs: - Eben-Haëzerschool.

- Muziek: - "Brassband Crescendo is in 1898 opgericht als fanfare. De leden waren lidmaten van de Nederlands Hervormde Kerk of buitenkerkelijken. Een paar jaar later besloten leden van de Gereformeerde Kerk ook een muziekkorps op te richten. Dit muziekkorps heeft slechts enkele jaren bestaan. Voor een klein dorp als Oostkapelle was er geen bestaansmogelijkheid voor twee muziekverenigingen. De meeste leden van de gereformeerde vereniging sloten zich dan ook aan bij Crescendo. Van 1950 tot 1990 was Piet Wisse dirigent. Wisse speelde al vanaf zijn elfde en de saxofoon was zijn lievelingsinstrument. In 1968 besloot de fanfare zich te transformeren tot brassband. Het van oudsher agrarische dorp is nu één groot toeristencentrum geworden en dat heeft zijn weerslag gehad op het muziekleven. In het seizoen, dat van Pasen tot half oktober duurt, is het moeilijk tijd te vinden voor de repetities, maar daar komt men na een korte terugslag snel weer bovenop. De groep leerlingen is nu een jeugdorkest onder leiding van Garry Hageman. De zoon van Piet Wisse, Simon, die in 1959 de beste was op het solistenconcours in Middelburg, heeft zijn vader na veertig jaar dirigentschap opgevolgd en hoewel men een stapje terug heeft moeten doen gaat Crescendo er weer tegenaan, want ze heet niet voor niets Crescendo."

- Cabaretier en muzikant Mike Boddé heeft in 2017 een ode geschreven aan Zeeland, en in het bijzonder aan Oostkapelle. Boddé brengt al sinds zijn tweede levensjaar elke zomer in dit dorp door. Hij noemt het zijn tweede thuis. "Ik vind Zeeland een fantastische provincie. Ik vind de stranden van Zeeland, met name die van Oostkapelle, de schoonste stranden van Nederland. Heerlijk, zonnetje op je bol, mosseltjes eten, helemaal goed. Maar ik word ook een klein beetje weemoedig in Zeeland. Omdat ik er al zo lang kom, moet ik ook altijd denken aan de jaren die voorbij zijn gegaan sinds ik daar met mijn kleine rubberkanobootje door de golven peddelde en garnaaltjes viste. Ik wilde eens een kleine sfeerschets geven van mijn zomers in Zeeland." (bron: PZC, 12-5-2017)

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Oostkapelle (VVO) is opgericht in 1951.

- Sportdorp Oostkapelle - een samenwerkingsverband tussen de sportverenigingen (VVO, LTC De Sprink en SV DOK), de basisscholen (De Lispeltuut en De Eben Haëzerschool), de Dorpsraad, Stichting Welzijn Veere en gemeente Veere - is in 2013 opgericht met als doel meer iwoners in beweging te krijgen, en steeds beter aan te sluiten bij de sportbehoefte van de inwoners en gasten van het dorp. Dit heeft de afgelopen jaren onder andere geleid tot uitbreiding van het wekelijkse sportaanbod en nieuwe jaarlijks terugkerende sportactiviteiten. Verder wordt de samenwerking tussen VVO, LTC De Sprink en SV DOK gecontinueerd en geïntensiveerd, waarbij beoogt te worden toegewerkt naar één omnivereniging. In seizoen 2016-2017 is daartoe uit de genoemde sportverenigingen de “stuurgroep samenwerking/fusie” gevormd.

- "De Oostkapelse Ringrijders Vereniging (ORV) is opgericht in 1954. De wedstrijd is altijd 3e pinkster verreden, dit kwam voort uit het feit dat er dan kermis was op het dorp en daar hoorde ringrijden bij. Suukerkomme werd toen genuttigd in de baan, en om 15.30 uur kregen de deelnemers koffie met een stukje krentenbrood in de werkplaats van de schilder. Rondgang door het dorp was ook vaste prik, om 13.00 gingen de bekerwinnaars voorop met de beker in hun hand en dan ging de ronde aanvangen, eerst naar het gemeentehuis, dan naar het dorpscafé, in die tijd van Helmstrijd, daar kregen alle deelnemers een glaasje schillen, dit was een mierzoet drankje (vergelijkbaar met Schrobbelaere). Daarna naar dokter Bom, en daar kreeg men een sigaar of sigaret. Vervolgens weer terug naar de baan en de wedstrijd ging weer verder. De Pollepel was toen ook al een ereprijs, daar werd de laatste 2 beurten van de dag om gestreden. Als je de pollepel won hoorde daar ook een paar klompen, 2 rijksdaalders, en een fles bessenjenever bij, die doorgaans gelijk werd genuttigd onder de deelnemers."

- Welzijn: - Het doel van Commissie Welzijn Oostkapelle is het bevorderen van het welzijn van de inwoners van deze woonkern. De commissie signaleert welzijnsgerelateerde onderwerpen (o.a. vragen, knelpunten, problemen, wensen), werkt gezamenlijk aan deze onderwerpen en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan Stichting Welzijn Veere m.b.t. welzijn in de kern. De commissie is op de hoogte van wat er speelt binnen de kern en legt verbindingen met netwerken in de kern, zoals lokale wijk-, sport-, vrijwilligersverenigingen, dorpsraad, professionele zorgorganisaties en kerkelijke en maatschappelijke organisaties. Kortom: met de mensen uit de kern, voor de mensen in de kern.

- Veiligheid: - Brandweer Oostkapelle.

Reacties

(2)

Geen enkel woord over Kasteel Westhove? Merkwaardig!

Ik onderschrijf uw conclusie geheel. Ik verwijs u daarvoor echter naar het hoofdstuk https://www.plaatsengids.nl/over-ons#het-nu-klaar-compleet, waarin ik vermeld dat weliswaar alle plaatsen in ons land nu een pagina op onze site hebben, maar dat veel pagina's inhoudelijk nog niet af zijn. En dat 2020 het 'puntjes op de i'-jaar is om met name de hoofdstukken Bezienswaardigheden, Evenementen, Natuur en recreatie en Links - geleidelijk - overal af te maken. Eind 2020 beoogt dit voor alle dorpen en steden gereed te zijn. In 2021 completeer ik alle buurtschappen. Hedenavond heb ik het hoofdstuk Bezienswaardigheden hierboven afgemaakt, waaronder Westhove, en ook enkele andere hoofdstukken hier en daar nog aangevuld.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen