Oud-Vossemeer

Plaats
Dorp
Tholen
Zeeland

oud-vossemeer_plaatsnaambord_kopie.jpg

Oud-Vossemeer is een dorp in de provincie Zeeland, op het eiland en in de gemeente Tholen. Het was een zelfstandige gemeente t/m 30-6-1971.

Oud-Vossemeer is een dorp in de provincie Zeeland, op het eiland en in de gemeente Tholen. Het was een zelfstandige gemeente t/m 30-6-1971.

gemeente_oud-vossemeer_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper.jpg

Gemeente Oud-Vossemeer anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (© www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Oud-Vossemeer anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (© www.atlasenkaart.nl)

Oud-Vossemeer

Terug naar boven

Status

- Oud-Vossemeer is een dorp in de provincie Zeeland, op het eiland en in de gemeente Tholen, in de bestuurlijke regio West-Brabant. Het was een zelfstandige gemeente t/m 30-6-1971.

- Wapen van de voormalige gemeente Oud-Vossemeer. "Wapen en vlag. Het wapen, dat op de wapenkaart in de Cronijk van Zeeland van M. Smallegange (1696) is afgebeeld, heeft een schild van goud beladen met een vos van keel (rood) zwemmende op een zee van lazuur (blauw) en zilver. Er is echter een ouder wapen bekend. Volgens de beschrijving van 1515 heeft de vos op een groen veld een mare in de mond. Men is het er echter niet over eens of hier een maretak of een worst wordt bedoeld. De bovenste helft van het schild draagt zes vierkanten, kennelijk doelend op de 6 oudste deelgenoten die in 1410 dit gebied kochten. De vlag, bestaande uit 4 horizontale banen van geel, rood, blauw en wit met in de broektop het gemeentewapen, is in 1938 in gebruik genomen." (bron: Gemeentearchief Tholen)

- Onder het dorp Oud-Vossemeer vallen ook de buurtschappen Botshoofd en Onder de Molen.

- Oud-Vossemeer is "het dorp van Roosevelt" (zie daarvoor verder het hoofdstuk Bezienswaardigheden). In opdracht van Brasserie-Restaurant Huys van Roosevelt heeft de lokale firma Ritho Communicatie & Media een 6-tal komborden gemaakt die dit aan elke bezoeker van het dorp duidelijk maken.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Gebied: 1410 Vosmer, 1414 en 1415 Vossmaer, Vossmair, 1417 Vosmair, plaats: 1573 Vosmaer, Vossemaer, ca. 1750 Oud Vosmaar, 1840(1) Oud-Vossemeer, ca. 1870 (Kuijperkaart) Oud-Vosmeer.

Naamsverklaring
"De naam houdt verband met het hier in de middeleeuwen vermelde water Vosvliet (1256 Vosvliet), een samenstelling van vliet 'stromend water' en vorsch 'vers, zoet', met betekenisverschuiving naar 'bedijkt'. Ter vergelijking: de Versche-Polder bij Groede heet ook wel Vosse-Polder. Met oud ter onderscheiding van Nieuw-Vossemeer. De duiding van het eerste deel als de diernaam vos, getuige de badende vos in het wapen, berust op reïnterpretatie."(2)

"De naam Vossemeer is afgeleid van een brede kreek in dit gebied die de Vosvliet werd genoemd. Delen van deze kreek zijn nog in de Hikkepolder te zien onderaan de oprit naar de brug over het Schelde-Rijnkanaal. Oostelijk hiervan lag een water, de Mare genaamd. Dit woord is als tweede bestanddeel in de vorm van 'meer' in de naam van de heerlijkheid terechtgekomen. Toen in de tweede helft van de 16e eeuw aan de overzijde van de Eendracht door de heren een nieuw dorp werd gesticht - de polder waarin het nieuwe dorp lag is in 1583 onder water gezet en in 1609 herdijkt - ontstonden de namen Nieuw- en Oud-Vossemeer." (bron: Gemeentearchief Tholen)

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet het dorp Grôôt Pesôôt.

Terug naar boven

Ligging

Oud-Vossemeer wordt in het O door de Eendragt van het Brabantse dorp Nieuw-Vossemeer gescheiden. Een brug over de Eendracht verbindt sinds 1974 beide dorpen met elkaar, waardoor het laatste ambachtsheerlijk overzetveer in de provincie verdween.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Oud-Vossemeer 152 huizen met 1.479 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 136/1.364 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Vrijberghe 4/34 en Boshoofd 12/81. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.100 huizen met ruim 2.700 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Heerlijkheid
Vossemeer was een heerlijkheid, deels in Zeeland, deels in Noord-Brabant gelegen. Vóór 1798, en later van 1801 tot 1809, behoorde zij geheel tot Zeeland. Het Brabantse deel vormt de voormalige gemeente Nieuw-Vossemeer (sinds 1997 gemeente Steenbergen), het Zeeuwse deel vormt de voormalige gemeente Oud-Vossemeer (sinds 1-6-1971 gemeente Tholen).

"Inpoldering
Ten noorden van het stadje Tholen lag in de middeleeuwen een uitgebreid gebied van geulen, slikken en schorren dat graaf Willem VI in 1410 aan 6 van zijn raadslieden verkocht. Dit gebied 'benoorden der Tholen binnen de mercken van de Noortketen die staen op ten dijck van Dalempolder, overcomende aen Hasershille, van daenen in de Kercke Kamere, streckenende lijnrecht door Vosvliet aen 't nyeuwenlandt van den Brouck' werd kort na de uitgifte, vermoedelijk al in 1411 bedijkt, waardoor de Oud-Vossemeersepolder ontstond. Door de bekende Elisabethsvloed van 1421 verdween de polder onder water doch werd spoedig hierna herdijkt.

Omstreeks 1450 vond de inpoldering plaats van de Kerkepolder. Hierin ontstond het dorp Oud-Vossemeer. Eveneens in de 15e eeuw vond de bedijking plaats van de Hikkepolder die na een overstroming in 1530 in 1561 werd herdijkt. Ook in 1682 brak de dijk van deze polder door. Bij het huidige gemaal aan het Schelde-Rijnkanaal (Eendracht) ligt de ringdijk waarmee de doorbraak werd gesloten. Langs de Eendracht zijn in de 15e en 16e eeuw nog enige kleine polders ontstaan zoals de Slabbekoornpolder bij het stadje Tholen, die de laatste jaren geheel in gebruik is genomen als industrieterrein. Aan de noordkant van Vossemeer ontstond tussen de Vosvliet en de Pluimpot een aparte heerlijkheid met de naam Vrijberghe. In 1511 is in archiefstukken sprake van de 'bereden' of in cultuur gebrachte polder die later is overstroomd. Rond 1650 zijn deze gronden opnieuw bedijkt en ontstond de Oost-Vrijberghepolder.

Ook in de 19e eeuw werd het grondgebied van de gemeente Oud-Vossemeer en Vrijberghe in de Mosselkreek uitgebreid. Zo ontstonden de Hollarepolder (1843), de Van Haaftepolder (1852) en de Sluispolder (1877). In de loop der eeuwen zijn meerdere polders overstroomd onder meer in 1682, 1715, 1808 en 1906. In 1944 is het hele dorp evenals de rest van het eiland Tholen door de bezetters onder water gezet. In 1953 beleefde het dorp hachelijke momenten doch bleef gespaard voor het watergeweld. De Nieuw-Vossemeersepolders, die aan de oostzijde van de Eendracht zijn ingedijkt, waren aanvankelijk Zeeuws en behoorden tot de heerlijkheid Vossemeer. Sinds 1809 is dit Brabants grondgebied.

Nieuw- en Oud-Vossemeer
Vossemeer was een ambachtsheerlijkheid, d.w.z. een gebied met rechtsmacht. Graaf Willem VI gaf deze rechtsmacht in 1410 aan 6 heren. Tegenover bepaalde lasten, zoals de zorg voor het bestuur en het opbrengen van belastingen voor de graaf, genoten zij rechten. De bekendste heerlijke rechten zijn het veerrecht, visrecht, vogelarij, jacht, plantrecht en tienden. Particulieren mochten tegen een geldelijke vergoeding (pacht) gebruik maken van deze rechten. Het bestuur van de heerlijkheid werd gevormd door een baljuw en 9 schepenen die door de heren werden benoemd. Naast het administratieve bestuur waren de schepenen belast met de rechtspraak. Doordat Vossemeer een hoge heerlijkheid was konden zij zelfs doodvonnissen vellen.

Door de Franse revolutie verloor de heerlijkheid haar publiekrechtelijk karakter. De beide gebieden aan weerszijden van de Eendracht met de dorpen Oud- en Nieuw-Vossemeer werden aparte gemeenten (1809). De heerlijkheid met de nog resterende eigendommen, waaronder het in 1767 opgetrokken ambachtsherenhuis - dat tot in 1953 in gebruik bleef als gemeentehuis - bleef bestaan. In 1935 is dit lichaam omgezet in 'De ambachtsheerlijkheid Oud- en Nieuw-Vossemeer en Vrijberghe N.V.', gevestigd in Oud-Vossemeer. Nog jaarlijks komen de ambachtsheren/aandeelhouders op de eerste dinsdag in juni in het fraai gerestaureerde ambachtsherenhuis bijeen.

Het dorp
Zoals gezegd is het dorp in de Kerkepolder ontstaan. Het is een ringdorp waar de huizen rond de kerk staan. De vroeger met een gracht omgeven kerk is in de tweede helft van de 15e eeuw gebouwd. Deze was aan Johannes de Doper gewijd. Tijdens de eerste jaren van de Tachtigjarige Oorlog is het dorp door de Staatse troepen platgebrand (1576). Ook de kerk werd zwaar beschadigd. Twee jaar later kreeg de Reformatie op het eiland Tholen haar volle beslag en trokken de priesters weg. Oud-Vossemeer kreeg in 1583 zijn eerste predikant. De herbouw van de kerk vond plaats in 1595. Tegenwoordig zijn er 5 kerkgenootschappen. Ongeveer 30 % van de bevolking is rooms katholiek.

Het dorp dat midden in de polder ligt is in de loop der eeuwen langzaam gegroeid in de richting van het Nieuwe Veer dat in 1567 voor het eerst werd verpacht. Zo ontstonden de buurtschappen Kalisbuurt en 't Veer. Bij het pontveer lag ook een klein getijhaventje dat in het kader van de aanleg van de Schelde-Rijnvebinding is opgeruimd. Het pontveer is toen vervangen door een brug (1974). Het veer bij de buurtschap Botshoofd, indertijd het belangrijkste veer voor het eiland Tholen, was al in 1886 uit de vaart genomen. De lintbebouwing langs de andere uitvalswegen ontstond in de 19e eeuw.

Het dorp had een agrarisch karakter. Tot aan het einde van de 19de eeuw was, zoals elders op Tholen, de verbouw en verwerking van Rubia tinctorum belangrijk. De wortels van de meekrapplant werden in meestoven verwerkt tot een poeder voor de fabricage van rode verf waarmee o.a. wollen stoffen werden gekleurd. De uitvinding van de chemische verfstoffen maakte in enkele decennia een einde aan deze bedrijfstak. De laatste van de 4 meestoven in deze gemeente werd in 1904 gesloopt. Oud-Vossemeer is de enige plaats op het eiland Tholen waar nog kermis wordt gehouden. Deze vindt plaats op vrijdag en zaterdag na de tweede donderdag in juni." (bron: Gemeentearchief Tholen)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Rijksmonumenten
- Oud-Vossemeer heeft 14 rijksmonumenten.

Hervormde kerk
De huidige Hervormde (PKN) kerk (Ring 10) dateert van 1516, maar ruim zestig jaar daarvoor, in 1452, stond er reeds een kapel, toegewijd aan de Heilige Johannes de Doper, de schutspatroon van Oud-Vossemeer. Deze kapel is in 1516 gesloopt omdat hij te klein was geworden. In de kerk kwamen gelovigen van zowel Oud- als Nieuw-Vossemeer. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog is de kerk op 7 oktober 1576 zwaar beschadigd door de soldaten van Willem van Oranje. In 1578 en 1579 is de kerk hersteld en kwam toen in handen van de gereformeerden. In de 19e eeuw is de noordbeuk uitgebreid en als school ingericht. Wegens plaatsgebrek is de school in 1836 overgebracht naar een andere plaats in het dorp. De kerk is van 1913-1916 grondig gerestaureerd, waarbij de woonruimte in de noordelijke beuk bij de kerk is getrokken.

Het bakstenen kerkgebouw is een eenbeukige kruiskerk van vijf traveeën. De korte toren dateert uit ca. 1450. Het transept is veel jonger dan het schip en ook van een kleiner soort steen opgetrokken. De preekstoel in de dooptuin dateert uit de 17e eeuw en heeft een koperen lezenaar uit 1769. De koperen kroon bij binnenkomst in de kerk dateert uit 1740. De grootste koperen kroon is geschonken door een testamentaire wilsbeschikking van Johannes van Roseveldt na diens overlijden in 1787. Waarschijnlijk is wijlen president Roosevelt van Amerika (president van 1933-1945) een nazaat van deze regentenfamilie. De weduwe van de president bezocht het dorp in 1950. Het huidige eenklaviers kerkorgel met eikenhouten kast is in 1917 gebouwd door de firma A. Standaart uit Schiedam. De kerk valt onder de Hervormde Gemeente Oud-Vossemeer.

RK kerk
Na de Reformatie kwam de Johannes de Doperkerk in Oud-Vossemeer in 1578 in handen van de protestanten. De rooms-katholieke inwoners woonden tot 1648 de kerkdiensten bij in een schuilkerk in Halsteren. De overtocht naar Noord-Brabant werd aanvankelijk door de heren van Zeeland verboden op zon- en feestdagen en in 1648 werd na de Vrede van Münster de katholieke eredienst verboden. Na de inval van de Franse troepen in 1795 en de oprichting van de Bataafse Republiek kwam er weer vrijheid van godsdienst en in november van datzelfde jaar werden er pastoors aangesteld in Tholen en in Nieuw-Vossemeer. De huidige RK Sint-Willibrorduskerk (Dorpsweg 7) is in 1841 gebouwd met financiële steun van koning Willem II. De kerk is in 1928 aan de binnenzijde gerestaureerd. Eind 20e eeuw volgde nogmaals een grondige restauratie.

De bakstenen zaalkerk is opgetrokken in neoclassicistische stijl en heeft een torentje boven op een puntgevel, boogvensters en een voorgevel met blindnissen. Het hoofdaltaar dateert uit de 18e eeuw. In 1854 werd een tweedehands kerkorgel geleverd door orgelbouwer C.J. Rogier uit Bergen op Zoom, de bouwer en het bouwjaar zijn onbekend. In 1951 werd het orgel gerestaureerd door de firma Verschueren. Vanaf 1975 was er geen eigen pastoor meer in Oud-Vossemeer en werd besloten samen te werken met de parochies van Tholen, Lepelstraat en Halsteren onder de naam HALTO. Uiteindelijk leidde dit in 2008 tot de fusie van de 4 parochies tot de Sint Christoffel Parochie.

Molen
- Korenmolen De Jager is een ronde stenen bovenkruier. Deze is nog in werking en te bezichtigen. De molen is gebouwd in 1850 door bakker Kamhout en smid Wijnands. Het verhaal wil dat de molen is opgericht uit woede tegen de molenaar van De Vos, de standaardmolen die aan de andere kant van het dorp stond. Deze molen is in 1928 afgebroken, De Jager had De Vos dus geschoten, was het grapje dat de ronde deed. De laatste particuliere eigenaar was Piet Vogel. Hij verkoopt de molen, die inmiddels zo goed als op instorten staat, in 1969 aan Vereniging De Hollandsche Molen. Deze laat de molen tussen 1973 en 1975 restaureren. Op 8 mei 1976, Nationale Molendag, is De Jager officieel geopend. Daarna maalt de molen wekelijks tarwemeel en tarwebloem voor verschillende bakkers in de omgeving.

In 1984 overlijdt molenaar Vogel. In de jaren daarna draait de molen nog regelmatig. Maar na 2003 komt de molen opnieuw stil te staan en gaat het snel achteruit. In 2010 wordt begonnen met een nieuwe restauratie. Op 24 december 2011 draait de molen weer. Sinds die tijd wordt er weer regelmatig gemalen voor het maken van verschillende bakproducten, en bloem gemaakt voor een aantal andere molens in de regio. De molenaar maakt van het molenmeel ook diverse kant en klare bakmixen voor de thuisbakker. Deze kun je kopen bij diverse winkels in de regio. - Nieuws van Korenmolen De Jager op Facebook.

Ambachtshuis / Raadhuis
Het ambachtshuis (Raadhuisstraat 5) is een onderkelderd eenlaagspand met omlopend schilddak, gebouwd tussen 1767 en 1771 naar ontwerp van timmerman Evert Philipse. De classicistische voorgevel is uitgevoerd in Lodewijk XVI-stijl - maar met rococo-details - en heeft hoeklisenen en een middenrisaliet met bakstenen attiek voorzien van het wapen van Oud-Vossemeer en het bouwjaar (1771). Daarboven verrijst een houten koepeltje met een luiklok (nieuw). De via een bordestrap bereikbare entree met halfrond bovenlicht wordt geflankeerd door nissen. Het natuursteenwerk is vervaardigd door steenhouwer Johannes Lanshout. De eerstesteenlegging gebeurde op 11 juli 1767 door Johan Isebree, heer van Oud- en Nieuw- Vossemeer en burgemeester van Goes. Van 1806 tot 1953 was het pand in gebruik als gemeentehuis. In het interieur is de voormalige rechtszaal, tevens vergaderzaal van het waterschap, nog voorzien van de oude betimmering en inrichting. Links van de entree bevindt zich de archiefkamer en rechts de gerechtsbodekamer met een schoorsteenstuk. Tegen het vrijstaand rechthoekig gebouw is in 1896 het huidige raadhuis aangebouwd.

Roosevelt Informatiecentrum
"Oud-Vossemeer geniet bekendheid doordat mogelijk het voorgeslacht van de Amerikaanse president F.D. Roosevelt uit deze plaats afkomstig is. Diens voorvader, Claes Martensen Roosevelt, zette rond 1650 in het huidige New York voet aan land. De weduwe van de president, Eleanora Roosevelt, bracht in 1950 een bezoek aan het dorp waar mogelijk ook haar 'roots' liggen. Tegenwoordig wordt in het kader van de uitreiking van The Franklin D. Roosevelt Four Freedoms Awards in Middelburg tijd gereserveerd voor een bezoek aan het dorp. Deze internationale onderscheiding wordt toegekend aan degenen die zich verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van de vrede en gerechtigheid. De vier door Roosevelt geformuleerde vrijheden hebben gestalte gekregen in een kunstwerk van Nico van den Boezem dat bij de Hervormde kerk is geplaatst." (bron: Gemeentearchief Tholen)

In 2015 is in het dorp het Roosevelt Informatiecentrum gerealiseerd (tevens Brasserie Restaurant ‘Huys van Roosevelt’), met een permanente expositie over de Roosevelts, in het pand Raadhuisstraat 15, dat bekend is vanwege het beroemde Smidsklokje in de gevel van een voormalige smederij. Het is een uurwerk dat diverse poppen in beweging brengt. "Het pand is beschermd vanwege de smeedijzeren gevelbekroning in de vorm van een gestileerd kruis met in de top als windvaan een ruiter, waaronder de initialen C.V.K. en het jaartal 1805 en vanwege het 'Smidsklokje' (ca. 1805; in 1960 gerestaureerd door de firma Voets te Bergen op Zoom). Het Smidsklokje omvat een open rechthoekige kast, waarin enkele gesneden houten figuurtjes, de wijzerplaat en een achtergrondschildering; daarboven een ronde tunnel, waaromheen een draaibare ruiterstoet, daarboven een gesneden houten klokkenluider met een kleine koperen klok." (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Gevelstenen
- Gevelstenen in Oud-Vossemeer.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

Wandelen
- Wandelsportclub Vosmeer organiseert door het jaar heen een aantal wandeltochten vanuit Oud-Vossemeer. Dat zijn de Winterwandeling (op een zaterdag eind januari. 5 / 10 / 15 / 25 km), de Avondvierdaagse (mei. 5 / 10 km), de Voorjaarstocht (op de vrijdag na Hemelvaart. 5 / 10 / 15 / 20 / 30 km) en de Snerttocht (op een zaterdag eind december. 5 km). Verder organiseert zij nog de Avondvierdaagse (juni) in de stad Tholen, en in juli de Rabobank 7-Dorpentocht. De laatste 2 hebben wij onder Tholen vermeld.

"Wandelsportclub Vosmeer is ontstaan naar aanleiding van de Zevendorpentocht. Normaal is het omgekeerd en wordt er eerst een vereniging opgericht alvorens activiteiten te ontplooien. In 1995 werd besloten om het toenmalig wandelsportclubcomité om te zetten in een vereniging. Op 8 januari 1995 werd er een oprichtingsvergadering gehouden en aansluitend de eerste Snerttocht georganiseerd. De vereniging heeft momenteel c.a. 100 leden en een aantal vrijwilligers. Nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom en kunnen zich melden bij Jan Havermans."

Carnaval
- "Woaidaehenverêênihing De Vlôôientrappers staet al bijna 30 jaer garant voh de Woaidaehen op Grôôt Pesôôt. Vollug onze bezigheden via de website, Feesboek in tiedes onze evenementen! Ze zette hun beste beentje voór in loópe oaltied voorop in de pollonaise. Maek kennis meej Ut Prottekol! Grôôt Pesôôt is vier dweilbands rijk! Bentje Betoetert, De Lamsôôren, Luuze Leven in Oemommenoe! Op elluk evenement bin ze anwezig. Ut Woaidaehenseizoen staet bol van de evenementen. Bekiek de volledihe agenda! Maek kennis meej ons mooie Jeugdgevolg. Wil je zelluf ok in ut Jeugdgevolg? Geéf je’neihe op! Elluk jaer maeke m’n nieuwe mersjendeis, dienk an un CD, Kittuk, broche, vlagge in nog vee meer! Onze sponsoren maeke de Woaidaehen mede meuheluk!" - Videoreportage carnavalsoptocht Oud-Vossemeer 2017.

Snerttocht
Verslag Snerttocht editie 2019: "Op zaterdag 28 december 2019 werd weer de jaarlijkse Snerttocht gelopen door Oud-Vossemeer en omgeving. Het startbureau (De Vossenkuil) was om 18.00 uur open en om 18.30 uur ging de eerste groep van start. Iedereen had verlichting mee gekregen wat een mooi gezicht was. Natuurlijk kon er onderweg ook genoten worden van verschillende versnaperingen. Er waren pannenkoeken, chocolademelk, gehaktballetjes en natuurlijk aan het eind van de tocht snert, die op ambachtelijke wijze was gemaakt door de dames van de Vossenkuil. Voor de volwassenen was er ook een post waar men glühwein kon drinken. Al met al een geslaagde tocht, ook omdat het weer goed meewerkte. Het totaal aantal deelnemers kwam uit op 172. We willen alle deelnemers danken voor hun aanwezigheid en hopelijk tot volgend jaar. Een extra dank gaat uit naar de vrijwilligers op alle posten. Zonder hen zou een dergelijke tocht niet mogelijk zijn."

Schaatsen
Als het in de winter hard genoeg vriest, kun je in Oud-Vossemeer schaatsen op de ijsbaan van IJsclub De Eendracht.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Natuurgebied Het Rammegors (260 ha).

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportage van Oud-Vossemeer door Kees Wittenbols uit Breda.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Oud-Vossemeer (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Dorpshuis: - Dorphuis De Vossenkuil is een geschikte locatie voor het houden van vergaderingen, congressen, exposities, theatervoorstellingen, feesten, recepties en andere grote of kleine manifestaties. Ook vele lokale verenigingen hebben er de thuisbasis voor hun activiteiten en ook als culturele ontmoetingsplaats van Oud-Vossemeer is De Vossenkuil niet meer weg te denken. Sinds de nieuwbouw hebben ze de beschikking over een grote zaal die plaats biedt aan ruim 250 bezoekers. Als de ruime en gezellig ingerichte foyer erbij wordt getrokken, kunnen ze zelfs gezelschappen tot 400 bezoekers ontvangen.

Daarnaast hebben ze een ruime, goed geoutilleerde keuken waardoor ze al je culinaire wensen in vervulling kunnen laten gaan. Voor kleine, intieme feestjes of voor een gezellige receptie tot ongeveer 100 personen maken ze gebruik van de sfeervolle foyer. Op de bovenverdieping bevinden zich diverse (grote en kleinere) vergaderzalen. Voor (theater)voorstellingen, grootschalige evenementen, congressen, opleidings- en/of informatieavonden wijken ze uit naar de grote zaal.

- Muziek: - "Gospelkoor Polyhymnia is een interkerkelijk koor, dat bestaat uit ongeveer 30 enthousiaste leden van 12 jaar en ouder uit Oud-Vossemeer en omgeving. Ons doel is God prijzen, loven en aanbidden door middel van de talenten die we van Hem hebben gekregen, namelijk zingen en muziek maken. Over het algemeen zingen wij meerstemmige gospelmuziek. Ons repertoire varieert van rustige ballads tot echte ‘black gospel’, van John Rutter tot Sela. Daarnaast bevat ons repertoire ook liederen die tijdens de christelijke feestdagen uitgevoerd kunnen worden. Polyhymnia verleent haar medewerking aan erediensten, jeugddiensten en concerten in de regio Zeeland / Zuid-Holland / West-Brabant."

- Welzijn: - "Stichting Oud-Vosméér stelt zich primair tot doel het bevorderen van de leefbaarheid en saamhorigheid in Oud-Vossemeer. De stichting biedt onder strikte voorwaarden ondersteuning aan initiatieven van verenigingen, organisaties of individuen die een aantoonbare waardevolle bijdrage leveren aan het sociaal, maatschappelijk en/of culturele leven in het dorp. De inzet van de stichting beperkt zich tot het geven van adviezen, het delen van contacten en het eventueel beschikbaar stellen van middelen om goede initiatieven uit te kunnen voeren. De stichting is dus faciliterend, coördinerend en niet organiserend! Daarnaast houdt de stichting zich niet bezig met sponsoring. Je zou kunnen stellen dat wij obstakels weg kunnen nemen en daardoor initiatiefnemers net dat laatste zetje kunnen geven om leuke, nuttige en interessante plannen uit te werken.

Voor wie. Stichting Oud-Vosméér is door iedereen in te schakelen die een volledig uitgewerkt idee heeft dat bijdraagt aan de leefbaarheid in Oud-Vossemeer. Denk hierbij aan individuele inwoners, verenigingen, scholen, kerkgenootschappen of sociaal-maatschappelijke instanties. De stichting kan een verzoek tot ondersteuning pas opvolgen als er sprake is van een concreet projectvoorstel, met een gedegen begroting en inzicht in de complete organisatiestructuur."

Reactie toevoegen