Oude Leede

Plaats
Buurtschap
Pijnacker-Nootdorp
Haaglanden
Zuid-Holland

oude_leede_plaatsnaambord.jpg

De buurtschap Oude Leede heeft witte plaatsnaamborden en ligt buiten de bebouwde kom

De buurtschap Oude Leede heeft witte plaatsnaamborden en ligt buiten de bebouwde kom

Oude Leede

Terug naar boven

Status

- Oude Leede is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de streek Haaglanden, gemeente Pijnacker-Nootdorp. T/m 2001 gemeente Pijnacker.

- De buurtschap Oude Leede valt, ook voor de postadressen, grotendeels onder het dorp Pijnacker, deels onder het dorp Delfgauw.

- De buurtschap Oude Leede ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden, met 60 km-zone.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1281-1284 die Lede, 1639 De Lee, 1712 Oude Lee, ca. 1870 Oude Lede.

Naamsverklaring
Identiek met het Middelnederlandse lede 'gegraven of vergraven waterloop'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Oude Leede ligt ZO van Delft, ZW van Pijnacker. De buurtschap omvat een aantal bebouwingslinten, zijnde het lint aan de Oude Leedeweg, verder linten aan de Zuideindseweg, Bovenmolenweg en Molendijk en onderlinten aan de Wilgenweg en Onderweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 (2) wordt Oude Leede niet apart vermeld (terwijl het toen ook al beduidend kleinere Ruijven wel apart wordt vermeld). Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 350 huizen met ca. 800 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In den beginne: het ontstaan van de bebouwingslinten
De bebouwing van Oude Leede is ontstaan op een tweetal kreekruggen in omringend veenontginningslandschap. Deze kreekruggen bestaan uit kleiig materiaal en liggen hoger dan het omliggende veenlandschap, dat in de loop van de eeuwen is ingeklonken.

Middeleeuwse woonplaatsen in deze omgeving gaan terug tot de periode van de aanvang van de ontginningen in de 11e of vroege 12e eeuw. Daarbij ontstaan ontginningsassen die parallel aan de Delftsche Schie lopen. Deze waterloop zorgde voor de hoofdafvoer van overtollig water. De Zuideindseweg en de Overgauwseweg zijn twee van die assen. De verkaveling staat daar haaks op en bestaat uit lange, smalle stroken. Op verschillende percelen werden boerderijen gebouwd, vaak in de directe nabijheid van de ontginningsassen. Hierdoor ontstond een lintvormig bewoningspatroon. Waar kreekruggen binnen het bijbehorende perceel aanwezig zijn, werd vanaf de 12e eeuw van deze plekken gebruik gemaakt omdat de ondergrond steviger en relatief hoger dan de omgeving was. Omdat de Oude Leedeweg parallel aan de verkaveling ligt, is er oorspronkelijk geen bewoningslint langs deze weg ontstaan.

Glastuinbouw
Tot begin 20e eeuw blijft de omvang van de bebouwing in de buurtschap beperkt tot enkele stroken lintbebouwing. Na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelt zich onder andere glastuinbouw. Vandaag de dag is de bedrijfsomvang van veel glastuinbouwbedrijven niet zodanig dat zij op de lange termijn een volwaardige economische basis hebben. Om te kunnen overleven zou er sprake moeten zijn van een behoorlijke schaalvergroting. In het lint Oude Leede zijn de fysieke en infrastructurele mogelijkheden voor schaalvergroting en/of intensivering echter niet of nauwelijks aanwezig.

Komende jaren: transfornatie van de bebouwing
Daarom vindt er de komende jaren een transformatie plaats in het lint waarbij ingezet wordt op een vrijwillige omzetting van aanwezige bedrijfsbebouwing (glastuinbouw, loodsen en niet-agrarische bedrijfsgebouwen) in woningen. Deze bedrijfsbebouwing beperkt momenteel de gewenste landschappelijke kwaliteit in het landelijke gebied. Bij het transformatieproces wordt gebruik gemaakt van de provinciale regeling Ruimte voor Ruimte, die beoogt de sloop van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen, niet-agrarische bedrijfsgebouwen of verspreid glas buiten de duurzame concentratiegebieden voor glastuinbouw (zoals hier het geval is) te bevorderen. In ruil voor het slopen van de bedrijfsgebouwen mogen vervolgens op passende locaties één of meer compensatiewoningen worden gebouwd. De gehele transformatie moet op vrijwillige basis leiden tot een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in het lint Oude Leede. (bron: Bestemmingsplan)

- In 2007 is het boek 'Oude Leede, herinneringen aan een buurtschap' verschenen (samenstellers: Nel Fransoo, Ton Kerklaan en Wybe Brouwer).

- In 2013 zijn verspreid door de buurtschap 5 informatiepanelen geplaatst, die je het een en ander vertellen over de cultuurhistorie van Oude Leede.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Bestemmingsplan lint Oude Leede.

- In 2007 zijn in de voormalige Margrietschool 8 appartementen gerealiseerd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De panden Oude Leedeweg 43, 62, 71, 161, 163, 193 en 195 zijn gemeentelijke monumenten.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Fietscrossbaan
"Op 8 oktober 2021 is de prachtige nieuwe fietscrossbaan op het trapveldje in Oude Leede feestelijk geopend. De officiële handeling werd verricht door Piet Gouw, de man die bij de aanleg samen met vaders uit de buurt heel veel werk heeft verzet. Het idee is afkomstig vanuit de jeugd in de buurtschap. Mariska van Wijk en Suzanne Schotte zijn het idee verder gaan uitwerken. Grappig is dat de jeugdigen die nu van de baan gebruik maken ook nauw betrokken zijn geweest bij het ontwerp. Ze hebben de tekening van de baan nagebouwd met lego en zo ontstond er een beeld van hoe het zou kunnen worden. In de vrij natte zomer van 2021 is het werk gedaan. Eerst was het lastig fietscrossen, maar toen de ergste zomerregens voorbij waren, was het goed te doen op de fietscrossbaan.

Mede mogelijk door buurtknip en bewonersvereniging. Mariska vertelt dat de aanleg van de baan mede mogelijk is gemaakt met subsidie van de Buurtknip en met medewerking van de BOL, de Bewonersvereniging Oude Leede. Mariska is ook bij de Kidsclub in dde buurtschap betrokken en vertelt dat er wel veertig kinderen lid van zijn. Daarnaast zijn er ook heel wat tieners. Ze vindt het mooie van de Kidsclub dat kinderen die op heel verschillende scholen zitten via de Kidsclub elkaar toch leren kennen en met elkaar gaan spelen. Naast buurthuis Het Oude Laarsje speelt ook het trapveld een belangrijke rol in het sociale leven in de buurtschap. Het is ook een plaats van samenkomst voor de Kidsclub. De nieuwe fietscrossbaan voegt daar nog weer een mooie dimensie aan toe!" (bron: gemeente)

- In Oude Leede worden 5 karakteristieke landschapstypen onderscheiden. Voor een beschrijving daarvan zie het onder het kopje Recente ontwikkelingen gelinkte Bestemmingsplan, pag. 23 t/m 28.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Oude Leede.

- Belangenorganisatie: - "Bewonersvereniging Oude Leede (BOL) heeft als doel het algemene woonbelang te behartigen en het woongenot te bevorderen in de breedste zin van het woord. Er worden minimaal 2x per jaar informatiebijeenkomsten met verschillende onderwerpen georganiseerd in buurthuis Het Oude Laarsje. Verder houdt de BOL zich voortdurend op de hoogte van wat speelt in ons gebied, bijv. m.b.t. onderhoud wegen, glasvezel internet, infrastructuur, veiligheid. De bijeenkomsten zijn ook leuke gelegenheden om uw buurtgenoten te spreken. Iedereen vanaf 18 jaar kan lid worden. Het lidmaatschap van de BOL bedraagt € 10,00 per stel/echtpaar per jaar en € 5,00 per jaar voor alleenstaanden. Gedurende het lopende jaar waarin u zich aanmeldt is het lidmaatschap gratis. Op dit moment heeft de BOL ruim 300 leden."

- Buurthuis: - Naast de ingang van Buurthuis Het Oude Laarsje hangt sinds 2014 de Minibieb Oude Leede. Deze is op ieder tijdstip van de dag voor iedereen toegankelijk. Het doel is dat de Minibieb boeken uitleent aan inwoners en bezoekers van de buurtschap. Het principe is: neem een boek mee en laat een boek achter dat je zelf over hebt, zodat een ander daar weer plezier van heeft en het systeem zich zo zelf in stand houdt.

Reactie toevoegen