Oudebildtzijl

Plaats
Dorp
Waadhoeke
Fryslân

Oudebildtzijl (5).jpg

Oudebildtzijl is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke. T/m 2017 gemeente Het Bildt.

Oudebildtzijl is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke. T/m 2017 gemeente Het Bildt.

oudebildtzijl_collage.jpg

Oudebildtzijl, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Oudebildtzijl, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Ousebildtzijl.JPG

Mooi daar in Oudebildtzijl

Mooi daar in Oudebildtzijl

Oudebildtzijl (3).JPG

Bij de sluis (zijl) in Oudebildtzijl

Bij de sluis (zijl) in Oudebildtzijl

Oudebildtzijl (4).JPG

Oudebildtzijl, hoek Ds. Schuilingstraat/Van Albadaweg, met links de rijksmonumentale voormalige Julianakerk, die is herbestemd tot bezoekerscentrum de Aerden Plaats.

Oudebildtzijl, hoek Ds. Schuilingstraat/Van Albadaweg, met links de rijksmonumentale voormalige Julianakerk, die is herbestemd tot bezoekerscentrum de Aerden Plaats.

oudebildtzijl_dorpsgezicht_met_o.a._het_broederschapgebouw_kopie.jpg

Oudebildtzijl, dorpsgezicht met o.a. het Broederschapsgebouw.

Oudebildtzijl, dorpsgezicht met o.a. het Broederschapsgebouw.

oudebildtzijl_informatiepaneel_over_ontstaan_het_bildt_kopie.jpg

Oudebildtzijl, informatiepaneel over het ontstaan van de streek Het Bildt.

Oudebildtzijl, informatiepaneel over het ontstaan van de streek Het Bildt.

oudebildtzijl_kruising_in_het_centrum_kopie.jpg

Oudebildtzijl, de kruising in het centrum

Oudebildtzijl, de kruising in het centrum

Oudebildtzijl

Terug naar boven

Status

- Oudebildtzijl is een dorp* in de provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke. T/m 2017 gemeente Het Bildt.
* Deze woonplaats heeft pas in 1948 de dorpsstatus verkregen. Voorheen was het een buurtschap van het dorp Vrouwenparochie.

- Onder het dorp Oudebildtzijl valt ook de buurtschap Nieuwebildtzijl, en voor de postadressen ook een klein deel van het dorp Alde Leie.

- W van het dorp en O van Nij Altoenae is op kaarten van de jaren dertig tot de jaren negentig van de 20e eeuw sprake geweest van een plaatsnaam en daarmee kennelijke buurtschap Oudebildtdijk. Deze plaatsnaam is echter niet meer in gebruik (zo dat ooit al het geval is geweest). De panden aldaar zijn voor de O helft tot het dorp Oudebildtzijl te rekenen en voor de W helft tot het dorp Nij Altoenae dan wel Sint Annaparochie.

Terug naar boven

Naam

Spelling
De naam wordt ook nogal eens als Oude Bildtzijl geschreven. Dat is echter een verouderde spelling. De officiële huidige spelling (voor o.a. postcodeboek, bevolkingsadministratie en op de plaatsnaamborden) is namelijk in een woord.

In het Bildts
Ouwe-Syl (dat is ook de vermelding onder de Nederlandstalige naam op het plaatsnaambord).

In het Fries
Aldebiltsyl.

Oudere vermeldingen
Kort na 1570 niuwe zijl, 1622 Oude zijl, 1644 Oude Zyl, 1851-1855 Oude Bildtzijl, 1861 Oude Bildt Zijl.

Naamsverklaring
Het dorp is genoemd naar de zijl 'uitwateringssluis' in de Oude Bildtdijk, daterend van 1505; na de aanleg van de Nieuwe Bildtdijk (1600) werd het een binnenzijl, en ontstond ter plaatse van de nieuwe zijl Nieuwebildtzijl.(1)

Terug naar boven

Ligging

Oudebildtzijl ligt NW van Alde Leie en Stiens, NNO van Vrouwenparochie en O van Nij Altoenae.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Oudebildtzijl 80 huizen met 604 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 400 huizen met ca. 1.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van de eerste eeuwen van Oudebildtzijl deel 1 en deel 2, door dorpshistoricus Sytse Keizer. Op deze pagina vind je alle (tientallen) publicaties van dhr. Keizer, over o.a. dit dorp en over Het Bildt in bredere zin.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsvisie Oudebildtzijl en Nieuwebildtzijl 2015-2020.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Oudebildtzijl heeft 4 rijksmonumenten, zijnde de kop-hals-rompboerderij op Oudebildtdijk 93, de kop-hals-rompboerderij op Koedijk 1, de woning op Leijsterstreek 1, en de voormalige Julianakerk.

- Het college van B en W van de gemeente Het Bildt heeft de gemeenteraad in 2009 voorgesteld om de Oudebildtdijk en de Nieuwebildtdijk de status van beschermd dorpsgezicht te verlenen. Het ministerie van OC&W had daar reeds een positief advies over afgegeven. De Bildtdijken spelen een belangrijke rol in het kenmerkende Bildtse landschap, dat in de 16e eeuw is gevormd door de inpoldering van de Middelzee. De monumentale eigenschappen van de beide dijken - de manier waarop ze in het landschap liggen, en de typerende bouwvormen - worden overigens al beschermd in de gemeentelijke bestemmingsplannen.

De gemeente wilde tegelijk met het invoeren van de monumentale status ook alle andere actuele zaken rond de dijken meenemen, zoals het parkeerbeleid, de mogelijkheid van nieuwbouw en de aanpak van verpauperde panden. De gemeenteraad vond het (anno januari 2010) echter geen goed plan. De raadsleden vreesden dat de landbouw door de beschermde status op slot zou komen te zitten. Bovendien biedt het eigen bestemmingsplan voldoende bescherming aan de karakteristieke eigenschappen van de Bildtdijken, zo vond de raad. Het 'Beschermd dorpsgezicht Oude en Nieuwe Bildtdijken' is echter in januari 2015 toch definitief geworden.

- In of rond 1987 is de oude dorpskern van Oudebildtzijl reeds tot beschermd dorpsgezicht benoemd. "Het beschermde dorpsgezicht omvat het gedeelte van de nederzetting waarvan het historische karakter in structuur en, in mindere mate, in bebouwing grotendeels behouden en herkenbaar is. Door de hoge mate van ruimtelijke scheiding van historische en recente bebouwing levert het vaststellen van de grens nauwelijks problemen op. Bij exacte bepaling van de ligging van de grens is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij visueel herkenbare grenzen, met name perceelsgrenzen. Ten noorden van de Ds. Schuilingstraat valt de grens samen met de achter de bebouwing gelegen sloot, die de achtergrens van de percelen vormt. Naar het oosten toe loopt de grens door tot over de Kadijkstervaart. Daar volgt de grens de oostelijke oever om door te lopen langs de noordgrens van de op de Monnikebildtdijk gelegen bebouwing. Aan de oostzijde is een logische grens die tussen de historische (deels agrarische) en recente bebouwing. De christelijke lagere school uit 1918 en de bebouwing ten oosten daarvan vallen buiten het beschermde gebied. Als zuidgrens is aangehouden de grens van de historische bebouwing van de Leysterstreek, Keuningstreek en zuidelijk van de Ds. Schuilingstraat. De westgrens wordt gevormd door de grens van de dorpsbebouwing.

Ter effectuering van de bescherming van het aangewezen dorpsgezicht moet ingevolge artikel 37, lid 8 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening een bestemmingsplan worden ontwikkeld. De toelichting op de aanwijzing als beschermd dorpsgezicht kan daarbij voor het beschermingsbelang als uitgangspunt dienen. Doel van de aanwijzing is de karakteristieke met de historische ontwikkeling samenhangende structuur en ruimtelijke kwaliteit van het gebied te onderkennen als zijnde van zwaarwegend belang bij de verdere ontwikkelingen binnen het gebied. Dat behoeft veranderingen niet uit te sluiten, maar beoogt een basis te zijn voor een ruimtelijke ontwikkeling die recht doet aan de aanwezige kwaliteiten, daarvan gebruik maakt en daarop voortbouwt." Aldus een citaat uit de 'Toelichting bij het besluit tot aanwijzing van Oudebildtzijl als beschermd dorpsgezicht'.

- De voormalige Julianakerk in Oudebildtzijl (Ds. Schuilingstraat 6) is in 1806 gebouwd als doopsgezinde vermaning/schuilkerk, en in 1909 vergroot met de ervoor gelegen pastorie. De ingangspartij van de pastorie heeft een pilasteromlijsting en rondbogig fronton. In 1909 is boven op de pastorie een houten geveltoren met spits in neoclassicistische vormen gebouwd. Na de geboorte van prinses Juliana is in de opengewerkte bekroning van de toren een luidklok gehangen. Het interieur van de recht gesloten zaalkerk wordt gedekt door een houten tongewelf. Het orgel uit 1896 is gemaakt door Bakker & Timmenga. In 1997 is de kerk aan de eredienst onttrokken en deels (begane grond) herbestemd tot bezoekerscentrum de Aerden Plaats. Zie daarvoor verder het hoofdstuk Natuur en recreatie.

Sinds mei 2018 pacht Linda Kalkhuis de vier kamers op de eerste verdieping van de eigenaar van het monumentale pand, Stichting DBF in Heerenveen. Deze organisatie geeft historische panden na restauratie of opknapbeurt een nieuwe bestemming en verbetert zo de leefbaarheid in Friese dorpen en steden. De gasten van hotel De Witte Klok waren alleen niet zo te spreken over het klokgelui, dat ook 's nachts om het half uur doorging. Voor slapers in twee kamers van de herberg was het geluid het meest indringend: zij slapen slechts enkele meters van de klokken. Op verzoek van de gastvrouw en met instemming van de dorpsgemeenschap is de klokken nu van 23.30 tot 07.30 uur het zwijgen opgelegd. Ook enkele omwonenden die er best last van hadden kwam dit goed uit.

- De voormalige Hervormde kerk van Oudebildtzijl (Leijsterstreek 29) dateert uit 1905, is in 1990 aan de eredienst onttrokken, en herbestemd tot woonhuis.

- De voormalige Gereformeerde (PKN) Kerk van Oudebildtzijl en Nieuwebildtzijl (Van Albadaweg 61) dateert uit 1932, en was de opvolger van een vorige kerk op dezelfde locatie (die, gezien het kosterswoninkje ernaast, zal hebben gedateerd van kort na 1900), die in 1930 t.b.v. de nieuwbouw gesloopt is. De kerk is ontworpen door architect J. Bosma uit Drachten. Deze architect heeft in zijn woonplaats zowel de grote gereformeerde Zuiderkerk aan de Burgemeester Wuiteweg (1925) als (met zijn zoon) de gereformeerde kerk De Fontein aan De Kolken (1965) ontworpen. Het is een zaalkerk met dwarsarmen; bijna een kruiskerk. In alle vier de tuitgevels zitten reeksen van zeven smalle hoge vensters met decoratieve gebrandschilderde glazen in glas-in-lood, maar dat is alleen van binnenuit te bewonderen. Ook deze kerk is niet meer in functie. In januari 2016 is er de laatste kerkdienst gehouden. De gemeente was te klein geworden om zelfstandig verder te gaan en is gefuseerd met de Protestantse Gemeente Mariëngaarde in het nabijgelegen Hallum.

- De kerk van de Vrije Evangelische Gemeente te Oudebildtzijl (aangesloten bij de Bond) (Van Albadaweg 39) dateert uit ca. 1880 (althans als pand; als kerk is het in 1918 in gebruik genomen. Voorheen kerkte deze groepering in Alde Leie) en is in 2014 gerenoveerd. Er is onder meer een nieuwe dakbedekking geplaatst, nieuwe en beter geïsoleerde ramen en de deuren zijn vernieuwd. Wat betreft het interieur is vrijwel de gehele kerk aangepakt. Van keuken tot toiletgroep: alles was verouderd. Nu voldoet alles weer aan de eisen van deze tijd. De kerkzaal is opnieuw geverfd en heeft nieuwe vloerbedekking gekregen. Verder zijn de kerkbanken vervangen door stoelen.

- "In 2016 is door Lautenbag Architectuur een boerderij uit 1831 in Oudebildtzijl grondig gerenoveerd en verbouwd (weet iemand daar het adres van?, red.). Het interieur van de bestaande woning en een riant deel van de schuur is volledig gestript en opnieuw opgebouwd. Veel waardevolle elementen hebben in het nieuwe ontwerp een prominente plek gekregen. Zo zijn de eeuwenoude balken in het zicht gebleven en zorgen de dakramen voor een prachtige lichtval in de keuken en de entree. De doorzichten naar het hoge dak en het contrast van stucwerk, staal en glas met de bestaande elementen, geven een geweldige ruimtelijkheid en karakter aan de woning. In de woonkeuken is een grote pui in de gevel geplaatst, die de weilanden naar binnen haalt. De vides, de stalen deuren met glas en de mooie open trap verbinden de verschillende woonruimten speels met elkaar en zorgen voor mooie doorkijkjes. Het materiaalgebruik is eenvoudig en volledig afgestemd op het oorspronkelijke karakter van de boerderij. Toch is door verrassende combinaties, eigentijdse materiaaltoepassingen en spannende vloer-, dak- en gevelopeningen een prachtige ingetogen en karakteristieke woning ontstaan."

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- "Toneelvereniging Toi Toi Ouwesyl is een gezellige groep mensen die samen elk jaar in februari geweldige toneelvoorstellingen op de planken zetten in Oudebildtzijl en omgeving en dit met groot plezier doen."

- Op de 1e zondagen van mei t/m oktober is er in Oudebildtzijl de gezellige Ouwesylster Markt op de Keuningsstreek. Bewoners uit de regio bieden hun producten aan, vaak zelfgemaakt of van hun eigen bedrijfje. Het aanbod is gevarieerd en de belangstelling voor de markt is altijd groot. De markt duurt van 13.00-17.00 uur en is eenvoudig van opzet; iedereen neemt zelf een tafeltje mee, of stalt de waren uit op bijv. een aanhangwagentje. Hierdoor zijn er geen kosten voor het huren van een kraam; deelname is geheel gratis!

- Elke 2 jaar (in de oneven jaren) is het Dorpsfeest Ouwe Syl (begin juni), door en voornamelijk voor Ouwe- en Nije Sylsters. Feest met versierde straten en een optocht.

- Op een zaterdag in september (in 2020 voor de 4e keer) is er jaarlijks een Garageverkoop plaats in Oudebildtzijl en Nieuwebildtzijl. Tussen 10.00 en 14.00 uur is iedereen welkom om te komen sneupen in de schuren, voortuinen en garages van de deelnemers. Vanaf 9.45 uur is een plattegrondje bij de Aerden Plaats verkrijgbaar waarop de deelnemende adressen staan. De locaties zijn ook herkenbaar aan een wapperende vlag.

- Sinds 2011 is er in het dorp jaarlijks het WK Voetbalkaatsen. Het wát? In het verslag van het WK editie 2018 leggen ze graag uit hoe die vork in de steel zit: "De 6e editie van het WK Voetbalkaatsen in 2018 was een groot succes. In voorgaande edities waren er voornamelijk deelnemende parturen uit het dorp, waarbij het maximum 14 was. Deze keer waren er maar liefst 28 parturen, uit vele dorpen. Het winnende partuur was De Rode Ster uit Stiens, dat oud-wereldkampioen Garagebedrijf Ten Kate uit Oudebildtzijl versloeg.

In 2011 bedacht Anne Polstra deze bijzondere sport: een combinatie van kaatsen en voetbal. Met een handvol mannen van zowel V.V. Ouwe Syl als KV De Kolk werd het opgepakt en groots neergezet. Niet als een leuk toernooitje, maar direct als een wereldkampioenschap. Onder het motto: als je het doet, moet je het ook goed doen. Hoewel er een behoorlijk deelnemend aantal parturen was, was het internationale tintje vooral te danken aan deelnemers met Turkse en Surinaamse roots. De regels van het kaatsen waren hen echter een raadsel. In de daaropvolgende jaren waren het vooral parturen uit Oudebildtzijl en omliggende dorpen, die bestonden uit voetballers met kennis van de kaatsregels. De volgende stap was een groot aantal parturen.

Het volharden in het organiseren van het WK Voetbalkaatsen door KV De Kolk en V.V. Ouwe Syl heeft uiteindelijk gewerkt. In de eerste jaren was het nog wel eens trekken en sleuren aan mensen om mee te doen aan dit bijzondere spelletje. Het deelnemersveld varieerde vanaf 2012 tussen 9 en 14 parturen. In 2014 heeft het vervroegen van de aanvangstijd naar 10.00 uur gewerkt. Mede hierdoor waren er parturen uit Stiens en Hallum, die tot het eind meestreden en vooral meefeestten. Vervolgens heeft dit weer geleid tot enthousiasme in deze en andere dorpen. Hierdoor waren er deze keer 4 parturen uit Stiens, 5 uit Hallum en 3 uit Menaam. Behalve deze dorpen waren Arum, Groningen, Britsum, Feinsum en uiteraard Oudebildtzijl vertegenwoordigd."

- Op een zondag half december is er jaarlijks van 13 tot 17 uur de gezellige kleinschalige veelzijdige Ouwesylster Kerstmarkt, op de Keuningsstreek en in de Aerden Plaats in Oudebildtzijl. Onder meer kraampjes met streekproducten, kerstspulletjes, curiosa, muziek van CMV Excelsior, kerstbomen te koop, levende kerststal en glühwein bij eetcafé Het Graauwe Paard.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Bezoekerscentrum de Aerden Plaats, gevestigd in de Julianakerk in Oudebildtzijl, informeert je over toerisme, archeologie en cultuurhistorie. Ook zijn er wisselende exposities over Bildtse kunst en cultuur.

Lokale vlinders lokken met een kleurrijke bloemenweelde. Vanuit die gedachte heeft bezoekerscentrum de Aerden Plaats in Oudebildtzijl haar tuin ingericht. De ruim 800 m2 grote tuin draagt als toepasselijke naam de Vlindertuin. De tuin is namelijk rijk gevuld met planten waar vlinders voor hun voortbestaan van afhankelijk zijn (waardplanten), zoals pimpernel, wilde peen en knoopkruid. Op fraaie informatieborden is te zien welke vlinders je op de Noord-Friese klei, en dus ook in deze Vlindertuin, tegen zou kunnen komen.

Centraal in de tuin staan drie natuurmuren die samen een klein amfitheater vormen; een plek voor kleinschalige voorstellingen. Op de muren groeien veel kruidenrijke planten, vooral van inheemse oorsprong. Deze nectarrijke planten zijn een feest voor vlinders, bijen en hommels. Rondom de muren liggen slingerende paadjes met heesters, fruitstruiken en bloemen. Ook is er een unieke theeveranda te vinden. De veranda blinkt uit in het zichtbaar toepassen van duurzame en hergebruikte materialen. De tuin is toegankelijk tijdens openingsuren van de Aerden Plaats. Alle dagen (behalve dinsdags) van 10.30-16.30 uur ben je welkom. Vrij entree.

- Wandelpad het Klaine Kaizer Padsy is vernoemd naar Gerrit Keizer (1874-1946). Deze inwoner van Oudebildtzijl was begin 20e eeuw wereldberoemd vanwege zijn lengte. De destijds kleinste man ter wereld was echter veel meer dan alleen een circusartiest.

- Sinds december 2017 is er in het dorp de Oprommer Loads (Van Albadaweg 87). Een kringloopwinkel met allerlei gebruikte waar, antiek, curiosa, vintage artikelen, gereedschap, witgoed enz. Phillip Dijkstra runt samen met zijn zoon Hein het bedrijf De Oprommer, met twee vestigingen (een in Oudebildtzijl en een in Wageningen). De Oprommer is expert op het gebied van het opruimen in en rondom bedrijven, instellingen en particulieren, van een klein bedrijf tot een multinational en van een particuliere woning tot zorgcentra. Het gevolg van dit alles is een grote verzameling van tweedehands spullen, die staan uitgestald in de voormalige loods van Loonbedrijf Miedema. De moeite waard om eens een kijkje te nemen. Openingstijden: wo en vr 10.00-16.30 uur, za alleen in even weken 10.00-16.00 uur.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Oudebildtzijl, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's, ansichtkaarten, films, krantenartikelen e.d. van Oudebildtzijl op Facebook.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Oudebildtzijl.

- Straatnamen: - Verklaringen van de straatnamen in Oudebildtzijl, door Sytse Keizer.

- Nieuws: - Nieuws uit Oudebildtzijl op Facebook. - Nog een pagina met nieuws uit dit dorp op Facebook.

- Belangenorganisatie: - Dorpsbelang Oudebildtzijl e.o..

- Onderwijs: - SWS De Syl is de basisschool voor alle kinderen uit Oudebildtzijl en omgeving. De school is in 2014 ontstaan uit de samenwerking tussen CBS De Korenaar en OBS De Oprel. Ze zijn gehuisvest in een vernieuwd gebouw en zijn daar erg blij mee. Het is groot en licht en biedt een prachtige omgeving voor alle leerlingen. Binnen de driehoek kind-leerkracht-ouder staat de veiligheid van het kind centraal. Ze bieden een krachtige leeromgeving waarin het kind zich optimaal kan ontwikkelen en waarbij talent en ambitie leidend zijn. Je kind zien ze als een individu én als lid van een groep die wordt uitgedaagd tot zelfkennis, zelfsturing en verantwoordelijkheid binnen het onderwijs van SWS De Syl.

SWS De Syl is een school voor en van de gemeenschap, die open staat en respect heeft voor ieders culturele en levensbeschouwelijke achtergrond. Zij bieden Passend Onderwijs. Dit betekent dat de zorg en begeleiding past bij de ontwikkeling van de leerling en de mogelijkheden binnen de school op basis van zorgvuldige analyse en beoordeling. Ze zien ICT als een middel om kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling en hen voor te bereiden op de toekomst. Ze leren kinderen waarden en normen, ze leren ze samen te werken, problemen op te lossen en een ieder in zijn waarde te laten. SWS De Syl is gecertificeerd Kanjerschool, zij hanteren dan ook de principes van de Kanjertraining. Ze streven ernaar zowel cognitief als sociaal-emotioneel een stevige basis te leggen bij ieder kind, zodat na 8 jaar onderwijs op SWS De Syl je kind met passende bagage naar het vervolgonderwijs gaat.

- Muziek: - Muziekvereniging Excelsior Oudebildtzijl is opgericht rond 1890, en had aanvankelijk als mede-doel evangelisatie. Het reguliere korps heeft ruim 30 leden. Daarnaast is er nog een recentelijk opgericht jeugdkorps, genaamd 'de Jonge Sylsters'.

- "De band Richard & Friends bestaat uit Frans, Durk, Sytse en Richard. We spelen bekende nummers in een akoestische setting, met de nadruk op niet te hard maar net genoeg!"

- "Get Back is een Friese Rock ’n Roll band die al sinds 2006 optreedt, met covers van klassiekers tot hedendaagse hits, met een eigen stijl en geluid. Informeer ook eens naar onze akoestische mogelijkheden. Foto’s, geplande optredens en informatie over ons kun je vinden op onze website en op onze Facebookpagina. Onderscheidingen: winnaar Battle of the Bands op Lûkrock, 2016. Halve Finale van The Clash of the Coverbands, 2017."

- "The Mudbirds uit Oudebildtzijl bestaan sinds 2007 en spelen aanvankelijk eigenzinnige bewerkingen van blues-traditionals, maar al gauw onstaan er ook eigen nummers. Zo veel mogelijk proberen ze in hun eigen composities de gebaande paden te vermijden. Binnen het blues-idioom nieuwe dingen doen, daar gaat het hun om, er is nog veel te ontdekken. Blues blijft de basis maar hier en daar hoor je duidelijk de invloed van verschillende muziekstromingen zoals bijv. wereldmuziek, minimal music, Ierse muziek, Oosterse muziek en bluegrass. Misschien zou je dat ‘World Blues’ kunnen noemen. Alan Laws (UK) is eind jaren '70 begonnen als 'busker' (straatmuzikant) in de Londense metro. Hij is een harmonica-virtuoos en combineert techniek met krachtige, maar ook subtiele tonen. René Tweehuysen (NL) is een lap-slide gitaar en bottleneck-slide gitaar specialist met een unieke stijl. Binnen The Mudbirds geeft hij op een persoonlijke en uiterst dynamische wijze kleur aan de muziek."

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Ouwe Syl heeft in 2017 het 50-jarig bestaan gevierd. Bij de opening van het jubileumfeest heeft de vereniging een bijzonder initiatief onthuld: de vereniging wilde fondsen werven om hun terreinen te kunnen renoveren, met o.a. de aanleg van een kunstgrasveld. Daarom hebben ze een loterij georganiseerd, waarmee de deelnemers een huis in het dorp konden winnen. Voor 98 euro konden geïnteresseerden een lot kopen en strijden om een huis aan De Kolk in Oudebildtzijl. Bestuurslid Taeke Zijlstra: "Het sluit prima aan bij het streven van de club om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in het dorp. We zijn erg benieuwd naar de reacties!"

De loterij liep tot begin november 2017. Ondanks een negatief advies van de Kansspelautoriteit, zijn alle 7908 loten verkocht. Op 11 november 2017 is het winnende lot getrokken. De gelukkige is Sanne Verhoef uit Arnhem, die overwoog er daadwerkelijk te gaan wonen. (bron en voor nadere informatie zie en beluister het interview op Omrop Fryslân, 12-5-2017) - In december 2017 besloot ze er daadwerkelijk heen te verhuizen, en het bevalt haar er prima (en een jaar later is dat gelukkig nog altijd zo). Vermoedelijk heeft de voetbalvereniging van het Groningse Eenrum zich hierdoor laten inspireren, want zij hebben t.g.v. het 100-jarig bestaan in 2018 een - al even succesvolle - soortgelijke loterij georganiseerd.

- Kaatsvereniging KV De Kolk in Oudebildtzijl is opgericht in 1909 en heeft daarom in 2009 het 100-jarig bestaan gevierd, o.a. met de uitgave van een boek over het 100-jarig bestaan van de vereniging, dat via de link ook online is te lezen. De vereniging is genoemd naar het vroegere sportterrein De Kolk, waar van 1909-1958 gekaatst is. In 1958 moet de vereniging deze locatie verlaten, omdat er 6 woningen gebouwd gaan worden. Wat nu? De gemeente stelt aanvankelijk dat de vereniging elders maar een tijdelijk veld moet zoeken en inrichten, tot t.z.t. een volgende locatie beschikbaar komt. De kaatsvereniging en Handvereniging SGK sturen een brief aan de gemeente, dat toch eigenlijk de gemeente daarvoor hoort te zorgen, en niet eerder met bouwen zou moeten beginnen, dan dat er een ander, geschikt terrein beschikbaar is. Anders bloedt de vereniging dood en die krijg je later niet zomaar weer terug. Uiteindelijk is het toch allemaal goed gekomen. Hoe het door de jaren heen is gelopen met de kaatslocaties, kun je lezen in het artikel Geskidenis sportterrain.

- Onder Gymvereniging De Bildtstars valt ook Dansschool Bildtstars.

- Wonen: - De woningen op Ds. M. Mooystraat 14 t/m 28 worden verhuurd door woningcorporatie PSBwonen.

- Uitvaart: - "Uitvaartvereniging Vrouwenparochie en Oudebildtzijl 'De Laatste Eer' is een vereniging zonder winstoogmerk. De uitvaart word voor de leden voor kostprijs geregeld. De uitvaart wordt verzorgd door J. van de Galieen. Hij zorgt voor levering van goederen en diensten voor de uitvaartverzorging. De vereniging wordt geleid door 5 bestuursleden en er is 1 vaste bode. Gemiddeld heeft de uitvaartvereniging 15 uitvaarten per jaar, waarvan de meeste begrafenissen zijn. De vereniging heeft ca. 800 leden. Kinderen uit een gezin tot 18 jaar zijn gratis lid. In 2013 is een nieuwe aula geopend in Sint Annaparochie (samen met een aantal andere verenigingen) op J.J. Costerstraat 3."

Reactie toevoegen