Oudehaske

Plaats
Dorp
De Fryske Marren
Fryslân

oudehaske_plaatsnaambord_kopie.jpg

Oudehaske is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente De Fryske Marren. T/m 1983 gemeente Haskerland. In 1984 over naar gemeente Skarsterlân, in 2014 over naar gemeente De Fryske Marren.

Oudehaske is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente De Fryske Marren. T/m 1983 gemeente Haskerland. In 1984 over naar gemeente Skarsterlân, in 2014 over naar gemeente De Fryske Marren.

Oudehaske.jpg

De Hervormde kerk van Oudehaske

De Hervormde kerk van Oudehaske

Oudehaske

Terug naar boven

Status

Oudehaske is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente De Fryske Marren. T/m 1983 gemeente Haskerland. In 1984 over naar gemeente Skarsterlân, in 2014 over naar gemeente De Fryske Marren.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Aldehaske.

Oudere vermeldingen
1315 Hasca, 1451 Haschera munkam ... Aelde Hascha, 1505 Olde haske, 1579 Althasck, 1664 Olde Hassche, 1840 Oude-Haske.

Naamsverklaring
In Hasca schuilt vermoedelijk het woord haske*, Oudengels hassuc, dat een bepaald soort gras aanduidt. Met Oude- ter onderscheiding van buurdorp Nijehaske.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Oudehaske ligt WZW van het dorp Nijehaske, Z van de A7 en het dorp Vegelinsoord, ZZW van de dorpen Nieuwebrug en Haskerdijken, ZW van de A32 en de dorpen Terband, Luinjeberd, Tjalleberd, Gersloot en Gersloot-Polder, W van het dorp Heerenveen, NW van de dorpen Nieuweschoot en Oudeschoot, NNW van het dorp Rottum, NO van de dorpen Sintjohannesga, Rotsterhaule, Rohel en Oldeouwer en het Tjeukemeer, ONO van de dorpen Ouwsterhaule en Scharsterbrug, O van het dorp Haskerhorne en de A6 en OZO van het dorp Joure.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Oudehaske 107 huizen met 585 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 800 huizen met ca. 2.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- In 1991 heeft Sietse Krikke het boek 'Doe’t de baarch noch yn ‘e beam hong' geschreven (via de link is het boek nog incidenteel tweedehands te bestellen). Het boek beschrijft de geschiedenis van Oudehaske, aan de hand van notulen van Dorpsbelang, archieven van de gemeente, waterschap Boarnferd, de Jouster Courant, Museum van Haren te Heerenveen, de Provinciale Bibliotheek en het Rijksarchief te Leeuwarden, en de Fryske Akademy, aangevuld met informatie van inwoners. 224 pagina's (A4-formaat, gebonden) met foto's van gebouwen, personen, groepsfoto's, taferelen. Voorzien van de nodige tekst. Het boek kwam tot stand op initiatief van Dorpsbelang. Over de titel van het boek valt het nodige te vertellen. Het was een liedje, waar andere dorpen allerlei varianten voor hun dorp op verzonnen, waardoor het liedje steeds langer werd. Nadere toelichting hierover vind je onder deze link.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Het bestuur van Dorpsbelang wil de werkgroep Dorpsvisie bedanken voor de inspanningen die zij heeft verricht om de Dorpsvisie Oudehaske/Nijehaske (2007) tot stand te brengen. De meeste dank gaat uit naar de bijna 80 inwoners van ons dorp, die de inhoud hebben bepaald. Met deze visie hebben we een document in handen om mede sturing te geven aan de nabije toekomst van onze mooie dorpen. We zullen hem aanbieden aan de gemeente. Daarna komt het aan op actie, van ons en van de gemeente. Voor de Dorpsvisie is het dorp in acht wijken ingedeeld. In overleg met Stichting Doarpswurk heeft de werkgroep ervoor gekozen om per wijk ongeveer acht mensen te vragen om een avond mee te praten over de toekomst van ons dorp volgens de methode van de keukentafelgesprekken. De periode die hierop volgde was vrij intensief. Alle gegevens moesten worden verwerkt. Bij sommige onderwerpen waren de meningen eenduidig.

Zo werd in alle gesprekken duidelijk de behoefte aan een sportzaal uitgesproken, bij voorkeur in samenhang met een Multifunctioneel Centrum. Dit MFC met sportzaal wordt als meest urgente thema gekwalificeerd. Met op de tweede plaats de verkeersintensiteit en veiligheid van Jousterweg en Badweg. Over een aantal thema’s werd door de gesprekspartners verschillend gedacht en waren de meningen verdeeld. Deze thema’s zijn tot discussiepunten verheven en de werkgroep heeft hier tenslotte een gemotiveerde keuze gemaakt. Dit zal sommige mensen wellicht teleurstellen. Dan zijn er nog ‘losse’ ideeën die hier en daar zijn geopperd. Leuk en/of zo passend dat ze in deze visie zijn opgenomen. Er zijn ook opmerkingen aangedragen, die niet in de Dorpsvisie Oudehaske/Nijehaske staan maar die we op een andere manier proberen te behandelen, bij-voorbeeld via het jaarlijkse gesprek met de gemeente over het onderhoud van de openbare ruimte.

Als bestuur moeten wij ook de hand in eigen boezem steken. Een opmerking die regelmatig is gemaakt, is dat Dorpsbelang zich meer moet profileren: wie zitten erin, welke activiteiten worden er ondernomen? In de afgelopen twee jaar hebben we maandelijks verslag gedaan van onze activiteiten in de Baerch. Ook staat onze website daarin vermeld. Verder is er de jaarlijkse ledenvergadering waarvoor alle leden een uitnodiging krijgen. En er is ieder jaar ook minstens een extra ledenvergadering, de laatste keer over de plannen voor het multifunctionele centrum. Maar wij zullen proberen ons nog meer en beter te profileren! Vervolgens vond men het een goed idee om jaarlijkseen contactavond met de verenigingen te hebben. Ook het MFC kan daarbij een impuls zijn.Tot slot: onze positie ten opzichte van de gemeente verandert. Dat zal ook een verandering betekenen van het bestuur richting onze inwoners. De manier waarop de plannen voor de herinrichting van de Jousterweg tot stand zijn gekomen, voor het MFC en voor deze dorpsvisie zijn hier al voorbeelden van. Namelijk door de intensieve samenwerking tussen inwoners van Oudehaske/Nijehaske en het bestuur van Dorpsbelang. Op onze vergaderingen hebben we altijd een agendapunt “Gast aan tafel”. Je bent er van harte welkom als je ideeën, problemen et cetera hebt." Aldus het bestuur van Dorpsbelang in het voorwoord van de Dorpsvisie.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Oudehaske heeft 2 rijksmonumenten, zijnde de Hervormde kerk en boerderij De Greveling op Jousterweg 140.

- De Hervormde (PKN) kerk (Badweg 1) is een zaalkerk uit 1906, met aan de noordzijde een houten geveltoren met ingesnoerde spits. Aan de zuidzijde is er bijgebouwd. De windwijzer heeft de vorm van een haas. Het orgel dateert uit 1869. Het is gemaakt door Adema en is een rijksmonument vanwege de originele staat. Het is buiten gebruik gesteld. In de westgevel van de kerk bevinden zich twee ramen van gebrandschilderd glas uit 1959, gemaakt door Jentsje Popma. De kerk valt tegenwoordig onder de Protestantse Gemeente Haskeroord, die voortkomt uit het samengaan van de Hervormde Gemeente te Haskerhorne c.a. en de Gereformeerde wijkgemeente Oudehaske van de Gereformeerde kerk Heerenveen. In 2000 zijn zij Samen op Weg gegaan en in 2010 zijn ze Protestantse gemeente geworden. De kerkelijke gemeente omvat naast de genoemde dorpen verder nog het dorp Vegelinsoord.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- FC ONH (Feestcommissie Oude- en Nijehaske) organiseert door het jaar heen diverse evenementen en activiteiten, waaronder de jaarlijkse Feestweek in Oudehaske.

- Feestweek (4 dagen in mei).

- "Jaarlijks is er in Oudehaske een gezellige Lentemarkt (op een zondag eind mei, in 2020 voor de 9e keer, 10.00-16.00 uur). Met een grote diversiteit aan kramen zoals huis- en tuindecoratie, kleding, persoonlijke verzorging, lekkernijen etc. Geniet op het terras van het lekkere eten en drinken, de muziek en de gezellige sfeer. Voor kinderen organiseren we leuke activiteiten. Je bent van harte welkom bij de familie Broersma." Bepaalde opbrengsten (o.a. standgeld, terrasopbrengst, boekenkraam) komen ten goede aan een jaarlijks wisselend goed doel in de Derde Wereld. In 2019 was dat Stichting Jetty van Aalsum, die kinderen in de krottenwijken van Colombia een toekomst geeft in hun geboorteland. De afgelopen jaren heeft de Lentemarkt telkens ca. 4.000 euro opgeleverd voor het goede doel in kwestie.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Bij Buitenlokaal Bliid op 't Wiid van Staatsbosbeheer worden door het jaar heen regelmatig allerlei crea activiteiten voor de jeugd georganiseerd. Zie daarvoor hun Facebookpagina onder de link.

- Dierenparkje Oudehaske.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Oudehaske, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Oudehaske.

- Nieuws: - Nieuws uit Oudehaske door Dorpsbelang op Facebook.

- Belangenorganisatie: - "Dorpsbelang Oudehaske behartigt de belangen van dit dorp en buurdorp Nijehaske en daarmee de belangen, in ruimste zin, van de bewoners van deze dorpen. Dorpsbelang onderhoudt contacten met de inwoners, met de plaatselijke verenigingen en ondernemers, met scholen en kerken. Daarnaast heeft Dorpsbelang een schakelfunctie tussen de dorpen en gemeente, Provincie, Staatsbosbeheer, waterschap en vele andere organisaties. Door veel van deze organisaties wordt het beleid bepaald. Dorpsbelang kan hier kritisch naar kijken en met deze organisaties in gesprek gaan over het bijstellen van het voorgenomen beleid en aanbevelingen doen. Voor deze inspanningen vraagt Dorpsbelang bij haar leden een contributie van €7,50 per jaar, waarvan ook lokale activiteiten worden georganiseerd en investeringen worden gedaan voor de leefbaarheid in de dorpen (zoals de Sinterklaasintocht, ondersteuning Bliid op 't Wiid, ondersteuning de Bearch, en de AED bij het Kulturhûs). Het bestuur van Dorpsbelang en haar commissies bestaat volledig uit vrijwilligers die zich in hun vrije tijd belangeloos inzetten voor het dorp."

- Dorpshuis: - Kulturhûs Oudehaske is na jarenlange voorbereidingen in 2015 gerealiseerd. Het complex heeft ca. 3,5 miljoen euro gekost. De inwoners hebben daar ook zelf een deel van moeten vergaren. Zo hebben ze geld gekregen van de BASF, maar ook met oliebollenacties, de verkoop van paasbroden en Poiesz-spaaracties door sportclubs hebben ze geld binnengehaald. Al met al is men in het dorp zo’n 15 jaar bezig geweest met het realiseren van het Kulturhûs. Het Kulturhûs biedt ruimte aan het dorpshuis, een multifunctionele sportzaal, een huisartsenpraktijk, fysiotherapie, thuiszorg, peuterspeelzaal en kinderopvang, logopediste en de praktijk van een diëtiste.

Kulturhûs is een Scandinavisch begrip en staat voor een veelzijdig gemeenschapscentrum waarbij meer wordt gedeeld dan alleen de voordeur. Vergaande samenwerking tussen participanten is de sleutel naar een goed Kulturhûs. In 2000 is het concept geïntroduceerd in Overijssel, waarna het zich als een olievlek over Nederland heeft verspreid. Een Kulturhûs is een voorziening onder een of meerdere daken in een dorp of stadswijk. Participanten in een Kulturhûs hebben een gezamenlijke visie over de rol van de voorziening in het dorp of de wijk. Een gezamenlijk beheer en een gezamenlijke programmering zijn daarin de basis. Binnen een Kulturhûs worden inventieve verbindingen gelegd tussen organisaties en verenigingen. Dit levert meerwaarde op. Het Kulturhûs is een belangrijke ontwikkeling op het gebied van vitaliteit in dorpskernen en stadswijken.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool It Haskerplak. - Basisschool De Tarissing. - De Buitenschoolse opvang (BSO) / peuterspeelzaal / peuteropvang / kinderdagverblijf van SKIK bevindt zich in het fraaie Kulturhus van het dorp. Kinderen kunnen prachtig spelen in de nieuwe natuurtuin op de kinderopvang. Iedere dinsdag is er sport-bso. Loopt je kind niet warm voor sport en spel, dan zijn er genoeg andere leuke dingen te doen op de buitenschoolse opvang. - Thuishuis De Lytse Haskes biedt kleinschalige kinderopvang op de boerderij, net buiten het dorp Oudehaske. De schuur is verbouwd tot opvangruimte, ook is in de schuur een mooie binnenspeelplaats gemaakt waar de kinderen bij slecht weer kunnen spelen. De buitenspeelplaats is een mooie groene ruime omgeving waar kinderen heerlijk kunnen spelen en ontdekken (vies worden mag!), ze kunnen er ook dagelijks bij de dieren kijken, en mogen meehelpen met verzorgen van dieren zoals geiten, schapen, kippen en konijnen. Thuishuis De Lytse Haskes is verkozen tot beste kinderdagverblijf van Fryslân 2017 en 2e van Nederland. Ouders beoordelen deze instelling gemiddeld met een 9,7.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Oudehaske.

- "Volleybal Vereniging Oudehaske is opgericht in 1948 en is een actieve vereniging voor jong en ouder. Er zijn meerder seniorenteams, jeugdteams en CMV mini-teams (7-12 jarigen). De jeugd en de CMV mini's trainen 2 keer in de week. Naast de competitieteams is het ook mogelijk om recreatief te volleyballen. Naast het volleybal worden diverse activiteiten door de vereniging georganiseerd: een ouder-kind/mixed toernooi; Glow in the Dark volleybaltoernooi; diverse volleyballessen op de basisschool; een slottoernooi / feest; het stratentoernooi voor alle inwoners van het dorp en omgeving. Als je geïnteresseerd bent om te komen volleyballen, kom dan eens langs, train 3 keer mee en beslis vervolgens of je lid wilt worden. De trainingen en thuiswedstrijden zijn in het Kulturhûs."

- Gymnastiekvereniging GV S.H.E.L.L. (Sport Houdt Elk Lichaam Lenig) is opgericht in 1945 en heeft ca. 140 leden. GV S.H.E.L.L. is er voor iedereen die gaat voor ontspannen of prestatiegericht bewegen.

- "Het tennispark van tennisvereniging TV De Greveling in Oudehaske bestaat uit vier volledig verlichte all-weatherbanen en is gelegen naast de velden van de plaatselijke voetbalvereniging. Onze club is een middelgrote vereniging met ongeveer 200 leden en is aangesloten bij de KNLTB. Zowel competitie- als recreatietennis staan bij ons hoog in het vaandel. In het zomerseizoen worden verschillende activiteiten en toernooien georganiseerd. In de winterperiode wordt op de vrijdagavonden een competitie voor dubbels en gemengd dubbels georganiseerd. Tijdens de wedstrijden is het goed vertoeven op het overdekte, verwarmde terras, of anders in ons gezellige gerenoveerde rookvrije clubhuis."

- Volkstuinen: - Kennelijk is er getuige dit filmpje een volkstuinvereniging Túnplezier in Oudehaske, maar helaas kunnen wij daar op het internet verder niets over vinden.

- Duurzaamheid: - "Gemeente Heerenveen heeft in oktober 2020 een erfpachtovereenkomst gesloten met GroenLeven voor de realisatie van een drijvend zonnepark op de voormalige zandwinplas in Oudehaske. Met de bouw van het zonnepark krijgt de plas een nieuwe, duurzame bestemming. Het streven is dat het zonnepark vanaf 2022 energie gaat leveren. Het zonnepark. GroenLeven realiseert op dit moment een drijvend zonnepark op het noordwestelijke deel van de zandwinplas. Het andere, grotere deel van de plas is eigendom van de gemeente en wordt al enkele jaren niet meer gebruikt. Door ondertekening van de erfpachtovereenkomst krijgt GroenLeven de mogelijkheid om ook op dit deel van de voormalige zandwinplas een zonnepark te realiseren. Het zonnepark zal naar verwachting een vermogen hebben van 20 megawatt. Dat is goed voor ongeveer 7% van het elektriciteitsverbruik van de gemeente.

Voordelen voor de samenleving. Voor Heerenveen was een belangrijke voorwaarde dat de samenleving profiteert van het zonnepark. In de overeenkomst is vastgelegd dat GroenLeven een bijdrage stort in het nog op te richten Duurzaamheidsfonds van de gemeente. Dit fonds laat opbrengsten uit energieprojecten terugvloeien naar lokale duurzaamheidsinitiatieven. Ook krijgen de lokale energiecoöperaties de mogelijkheid om het zonnepark na afronding van de bouw over te kopen. Lokale inzet bij de bouw. Daarnaast zijn in de overeenkomst afspraken gemaakt over het betrekken van lokale ondernemers en het onderwijs bij de bouw van het zonnepark. Wethouder Jelle Zoetendal: “Dit nieuwe project in Oudehaske biedt kansen om Heerenveense ondernemers te steunen. Ook stimuleren we dat inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt hier werkervaring krijgen. Zo gaan we samen met GroenLeven voor duurzaam maatschappelijk ondernemen.” Voorlichtingsbijeenkomst. Omwonenden en bedrijven waren uitgenodigd voor een voorlichtingsbijeenkomst over de zandwinplas. Deze heeft gezien de coronacrisis in oktober 2020 digitaal plaatsgevonden. De aanwezigen zijn uitgebreid geïnformeerd over het toekomstige zonnepark, de participatiemogelijkheden en de maatschappelijke meerwaarde." (bron: gemeente Heerenveen, oktober 2020)

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Oudehaske.

Reacties

(2)

Het door mij samengestelde boek is in 1991 uitgegeven (en dus niet in 2015)!

Mijn excuses. Ik snap niet hoe ik daarbij kom. Ik heb het aangepast (en de pagina gelijk nog wat verder uitgewerkt).

Reactie toevoegen