Oxe

Plaats
Buurtschap
Deventer
Salland
Overijssel

Oxe plaatsnaambord oud [640x480].jpg

Oxe had lange tijd een heel klein plaatsnaambord (want heel korte plaatsnaam...)

Oxe had lange tijd een heel klein plaatsnaambord (want heel korte plaatsnaam...)

Oxe plaatsnaambord nieuw [640x480].JPG

Oxe heeft, na enige tijd bordloos te zijn geweest, in juni 2011 nieuwe borden gekregen. De paal met gem. Deventer is er kort na de grenscorrectie in 1975 gekomen. Voorheen stond er een paal van de gem. Diepenveen.

Oxe heeft, na enige tijd bordloos te zijn geweest, in juni 2011 nieuwe borden gekregen. De paal met gem. Deventer is er kort na de grenscorrectie in 1975 gekomen. Voorheen stond er een paal van de gem. Diepenveen.

Oxe

Terug naar boven

Status

- Oxe is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Deventer. T/m 1974 gemeente Diepenveen. In 1975 is de buurtschap middels grenscorrectie samen met het dorp Colmschate naar de gemeente Deventer overgegaan.

- De buurtschap Oxe valt historisch en maatschappelijk gezien onder het dorp Colmschate, maar ligt tegenwoordig voor de postadressen 'in' Deventer. De gemeente Deventer beschouwt Oxe - althans voor haar statistieken - als een geheel met buur-buurtschap De Bannink (N van de Schipbeek).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1266 Oxe, ca. 1310 Uxermerse, 1381-1383 Oxe, 1532 Uxen.

Naamsverklaring
Wordt door sommingen in verband gebracht met het Middelnederlandse oke 'plaats waar geplant is, aanwas'. Uiteraard is ook aan het Germaanse ohso-* 'os' gedacht. Deze verklaring heeft het voordeel dat zij rekening houdt met de ks in de naam, evenals de verklaring die aansluit bij het Westfaalse uke, üakse 'vooruitstekend deel van het dak'.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Oxe ligt ZO van Deventer, Z van Colmschate, rond de Oxersteeg en de Oxerhoflaan en grenst in het N aan de A1 en de Schipbeek, in het W aan de provincie Gelderland, gemeente Lochem (kern Epse), in het Z idem (kern Kring van Dorth, de Dortherbeek vormt hier de provinciegrens) en in het O aan de Bathmener buurtschap Dortherhoek, met welke de Oxenaren goede contacten onderhouden.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Oxe 21 huizen met 150 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 80 huizen met ca. 240 inwoners, inclusief de handvol panden in buur-buurtschap De Bannink. De beide buurtschappen worden door de gemeente Deventer statistisch als één gebied beschouwd.

Terug naar boven

Geschiedenis

Staatkundig en landschappelijk
In eerste instantie vormt de Oxerhof samen met de nabij gelegen boerderij Schoneveld een onderdeel van het landgoed van Huis Dorth. De Oxerhof is feitelijk eigendom van de Hertog van Gelre. Later behoort de buurtschap Oxe tot de marke Dorth, Zuidloo en Oxe. Als de buurtschappen Dorth en Zuidloo een zelfstandige marke worden, komt de buurtschap Oxe bestuurlijk onder het schoutambt Colmschate. In 1650 (na het einde van de Tachtigjarige oorlog en nadat de vrede van Munster is gesloten) wordt de buurtschap een zelfstandige marke in het schoutambt Colmschate. Tegen het einde van de 17e eeuw lijkt de hof een zelfstandige buitenplaats te worden met enkele onderhorige boerderijen.

De noordgrens wordt gevormd door de Schipbeek, de zuidgrens door de Dortherbeek. Gezien deze ligging tussen beide beken moeten gedeelten van de landerijen regelmatig wateroverlast hebben gehad. Diverse veldnamen bevestigen de natte ligging (het Slag, de Maten en de Ruineweide). In 1807 gaat het gebied ten zuiden van de schipbeek, waarin Oxe is gelegen, naar Gelderland. Dit gebied is in 1814, bij het herstel van de oude provinciegrenzen, weer bij de gemeente Diepenveen gevoegd.

Swormertoren
Vandaag de dag zou niemand meer vermoeden dat het nietige Oxe ooit nog van militair-strategisch belang is geweest. Waar tot in de jaren negentig de Oxersteeg, de oude verbindingsweg tussen Colmschate en Oxe de Schipbeek kruiste, lag namelijk het voormalige bolwerk de Swormertoren (ook wel Zwormertoren), een sterkte in de zogeheten 'Sallandse landweer'. De plaats van deze sterkte was lange tijd slechts bij benadering bekend en geen enkele afbeelding of beschrijving vertelde iets over de vorm of omvang. Hier is pas in 1995 verandering in gekomen, doordat na de afbraak van een boerderij, oudheidkundig onderzoek de funderingen van de (ommuurde) toren aantoonde.

De funderingen van de vrijstaande toren en de ommuring waren opgebouwd van gave en niet eerder gebruikte bakstenen/(klooster)moppen. De driehoekige vorm van de ommuring is uniek te noemen. De vierkante uitbouw in de noordmuur moet het poortgebouw zijn geweest. Deze constructie komt goed overeen met een soortgelijk poortgebouw in het kasteel de Waardenborg te Holten, welke sterkte evenals de Swormertoren in de Sallandse landweer was gelegen. In het begin van de 14e eeuw is er al sprake van landweren in Salland en er is toen ook door Deventer loon betaald aan de wachter bij de runneboom (tolboom) op Swormen. Maar pas in 1402 worden er 147.000 tyghelstenen en 4.500 deckstenen (daktegels?) aangeschaft. In die tijd zal dus de toren en de dikke ommuring zijn gebouwd.

Begin 16e eeuw raakt de Swormertoren buiten gebruik. In 1649 is ze, blijkens het artikel Landweren bij Deventer (zie pag. 150) gesloopt. (bron: Archeologische kroniek van Overijssel, 1995, zie p. 152/153) - Craandijk (1884) stelt verder over de Swormertoren: "Welligt moest de Zwormertoren, door Deventer in de buurschap Oxe gesticht, ook wel ter bescherming van de grens tegen den altijd wat gevaarlijken Dorthschen nabuur dienen." (zie verder de link, p. 224) De naam van de brug alhier over de Schipbeek, Swormertorenbrug, herinnert nog aan deze voormalige sterkte.

Oerertsdelving
Aan het eind van de 19e eeuw worden grote hoeveelheden oer (een soort ijzererts) op de gronden van de Oxerhof gedolven. De eigenaar kreeg hier een vergoeding voor.

Tweede Wereldoorlog
Tijdens de oorlog was de Oxerhof aanvankelijk een herstellingsoord voor aan het Oostfront gewond geraakte SS'ers. In 1944 werd het door de Sicherheitsdienst (SD) ingericht als kamp voor politieke gevangenen. Enkele dagen voor de bevrijding hield de SD er nog 40 man gevangen. Op 6 april 1945 bereikte het bataljon The Royal Winnipeg Rifles de buurtschap Oxe. Kort ervoor waren nog 10 verzetsmensen op de Oxerhof wreed om het leven gebracht (levend begraven of door marteling omgekomen). Vlak ervoor hebben ze ook nog hun eigen graf moeten graven.

- Nadere informatie over de geschiedenis van Oxe op de site van Colmschate.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Oxe heeft 1 rijksmonument, zijnde boerderij Schooneveld, met rond rietgedekt voormalig karnhuis (Oxersteeg 12).

- De landschappelijke schoonheid van Oxe wordt vooral gevormd door landgoed Oxerhof (Oxerhoflaan 6). De geschiedenis van dit landgoed gaat terug tot de 12e eeuw. Omstreeks 1862 liet de familie Van Doorninck op het landgoed Huis Oxerhof bouwen en een landschapspark aanleggen in Engelse stijl. Tegenwoordig is sprake van Studiecentrum de Oxerhof, School voor Praktische Filosofie en Spiritualiteit.

- Qua naam erg gelijkend maar toch een ander pand is de al in 1520 vermelde Hof te Oxe (Oxerhoflaan 5).

- Op 6 mei 1991 is op landgoed Oxerhof een monument onthuld ter nagedachtenis aan de 10 verzetsmensen die hier, enkele uren voor de bevrijding, door de bezetter zijn vermoord (zie verder bij Geschiedenis).

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Op 4 mei is er een sobere herdenking bij het monument dat is opgericht ter nagedachtenis aan hen die begin 1945 op de Oxerhof zijn omgebracht. Het programma begint om 19.30 uur in het Grote Huis van de Oxerhof met declamatie, muziek en een woord ter herdenking. Vanaf ca. 19.55 uur wordt stilgestaan bij het monument en worden bloemen gelegd.

Reacties

(1)

In de Deventer Courant van 3 april 1846 is een advertentie opgenomen waarin een verkoping van veldgewassen wordt aangekondigd. Deze verkoping zou plaatsvinden "aan den Zwormertoren". Als de Zwormertoren er als bouwwerk toen niet meer was, wat werd er dan met die plaatsaanduiding bedoeld?

Red.:
Goede vraag. Hopelijk weet een van onze lezers er meer van.

Reactie toevoegen