Partij

Plaats
Dorp
Gulpen-Wittem
Heuvelland
Limburg

partij_kermis_poster.jpg

In een weekend in juni is er jaarlijks kermis in Partij, met o.a. kermislunch, halen en plaatsen van de kermisden en diverse live-artiesten en DJ's

In een weekend in juni is er jaarlijks kermis in Partij, met o.a. kermislunch, halen en plaatsen van de kermisden en diverse live-artiesten en DJ's

partij_collage.jpg

Partij, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Partij, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

partij_plaatsnaambord_640x480.jpg

Partij is een dorp met een kerk en een eigen bebouwde kom, maar voor de postadressen ligt het 'in' Wittem

Partij is een dorp met een kerk en een eigen bebouwde kom, maar voor de postadressen ligt het 'in' Wittem

DK_20110507_4469_Weg_met_haakse_bochten_door_Partij.jpg

Partij, de kern van het dorp wordt gekenmerkt door twee haakse bochten in de doorgaande weg

Partij, de kern van het dorp wordt gekenmerkt door twee haakse bochten in de doorgaande weg

partij_hoeve_t_wienhoes.jpg

Partij, de monumentale hoeve 't Wienhoes heeft in de loop der eeuwen vele functies vervuld

Partij, de monumentale hoeve 't Wienhoes heeft in de loop der eeuwen vele functies vervuld

partij_hoeve_t_wienhoes_gevelsteen_boven_de_poort.jpg

Partij, Hoeve 't Wienhoes, gevelsteen boven de poort

Partij, Hoeve 't Wienhoes, gevelsteen boven de poort

Partij

Terug naar boven

Status

- Partij is een dorp in de provincie Limburg, in de streek Heuvelland, gemeente Gulpen-Wittem. T/m 1998 gemeente Wittem.

- Het dorp wordt, hoewel het beduidend groter is dan buurdorpje Wittem en geografisch gezien eigenlijk een apart dorp is, samen met Wittem vaak als 1 kern Partij-Wittem betiteld. Dat komt vermoedelijk vooral omdat het dorp (net als de buurdorpen Wahlwiller en Nijswiller) in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam heeft gekregen in het postcodeboek. Voor de postadressen ligt het dorp daarom 'in' Wittem. Het dorp heeft wel eigen blauwe plaatsnaamborden (komborden) en daarmee dus een eigen 'bebouwde kom' .

- Onder het dorp Partij valt ook de buurtschap Sinselbeek.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Partei.

Oudere vermeldingen
Partheij, Partey, 1364 dae torteyde, 1466 de Tyrtei, 1589 opter Tey, 1928 Party.

Naamsverklaring
Een oude naam, ontstaan uit het Romaanse Tortata*, dat is ontstaan uit het Latijnse tortus, ‘bocht, kromming’. De ontwikkeling tot Partij is aan de oude vormen mooi af te lezen.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Partij ligt ZO van het dorp Wittem, Z van rijksweg N278 Maastricht-Vaals, rond de kruising met de weg Wittem-Mechelen, aan de Sinselbeek. Het dorp ligt verder OZO van het dorp Gulpen, ZO van het dorp Wijlre, ZW van het dorp Eys, W van de dorpen Wahlwiller en Nijswiller en NNW van het dorp Mechelen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Partij 16 huizen met 76 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 400 huizen met ca. 800 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Op de homepage van het dorpshuis (zie het hoofdstuk Links) vind je een uitvoerige beschrijving in tekst en beeld van de geschiedenis van de dorpen Partij en Wittem.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Partij heeft 3 rijksmonumenten, zijnde boerderij 't Wienhoes op Oude Heirbaan 6, woonhuis het Kokkelmanshuis op nr. 11, en de hoeve op Partijerweg 8. Al deze panden dateren (grotendeels) uit de 18e eeuw.

- Klooster Mariëndaal in Partij (Partijerweg 6) is een als slotklooster gebouwd U-vormig complex met neogotische kapel. Het klooster van de Redemptoristinnen dateert uit 1848. De neogotische kapel is rond 1961-1964 gerenoveerd.

- Hoeve 't Wienhoes (Oude Heirbaan 4a) is een monumentale bakstenen hoeve met binnenplaats (hof). De linkervleugel met oorspronkelijk woonhuis dateert uit 1729. De rechtervleugel is eind 18e eeuw door Ferdinand Von Plettenberg gebouwd als pleisterplaats in Partij voor de postkoets. Het Wienhoes was de plaats waar de paarden van de postkoets werden verwisseld (de paardenstal is grotendeels nog intact). Kort na de aanleg van de Rijksweg Maastricht-Vaals in 1825, werd aan deze weg een nieuw poststation (De Posterij) gebouwd ter vervanging van de vorige. De functie van het Wienhoes kwam door de nieuwe weg te vervallen. Als poststation heeft De Posterij niet lang gefunctioneerd: na de komst van de trein (1856 de lijn Maastricht-Aken; de eerste internationale spoorlijn in Nederland) verdween al snel de postkoets en daarmee verviel het laatste poststation in deze omgeving.

Daarnaast heeft de carréhoeve in de loop van de tijd verschillende functies gehad: een herberg naast een tol waar de Heren van Wittem weg- en slaggeld hadden, een plaats waar recht werd gesproken (het cachot ligt nog direct links bij de entree van de hof), zetel van de burgemeester van Wittem, Panhuis: er werd bier gebrouwen om in de herberg uit te schenken, en uiteraard heeft het Wienhoes ook dienst gedaan als boerderij. De naam heeft ‘t Wienes te danken aan zijn functie als wijnopslagplaats voor de Heren van Wittem. Het wapen in de poort is het wapen van de toenmalige familie Von Plettenberg en daarmee het wapen van het graafschap Wittem.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging De Ülle is opgericht in 1963 en heeft dus in 2017 het 55-jarige bestaan gevierd (in de carnavalswereld viert men jubilea in eenheden van 11 jaar, vandaar in dit geval 5x11). - Sinds 2013 is er ook in Partij met carnaval een Lempkesoptocht.

- Het Wienertreffen Partij (op een zondag in april, in verenigingsgebouw A gen Wienhoes, Oude Heirbaan 9. Tel. 043-4502047) is een optreden van accordeonisten.

- Koningsdag.

- Kermis Partij (weekend in juni), met o.a. Kermislunch, halen en plaatsen van de Kermisden (in 2018 voor de 8e keer), en diverse live artiesten en DJ's.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Waterschap Limburg heeft in 2019 een vispassage aangelegd nabij de Wittemermolen in Partij. De vispassage is aangelegd nabij het verdeelwerk, dat voorheen een vismigratieknelpunt vormde. De nieuwe vispassage zorgt ervoor dat beekdelen met elkaar verbonden worden en migrerende vissen het verdeelwerk kunnen passeren. Hierdoor wordt het leefgebied van deze vissen vergroot en kan de populatie toenemen. Waterschap Limburg streeft een robuust en klimaatbestendig regionaal watersysteem na. De situatie ter plaatse van de waterverdeelwerken bij de Wittemermolen voldeed niet aan de eisen voor een duurzaam watersysteem, omdat de drempel in de Selzerbeek een barrière was voor vismigratie. Arnold Jansen, bestuurder bij Waterschap Limburg: “Wij vinden het belangrijk om invulling te geven aan de natuurfunctie van de beek en letten daarbij altijd op innovaties en/of koppelkansen die we kunnen toepassen. Door de aanleg van deze nieuwe vispassage lossen we enerzijds het vismigratieknelpunt op en anderzijds verkleinen we door de nieuwe en grotere kunstwerken de kans op wateroverlast benedenstrooms in Wittem. Een mooie koppeling.”

De Wittemermolen, eigendom van Stichting Limburgs Landschap, wordt gevoed met water afkomstig uit de afslagtak Selzerbeek. Bovenstrooms Partij wordt door middel van een verdeelwerk in de Selzerbeek water in de Afslagtak Selzerbeek ingelaten. Door de aanwezigheid van een kunstmatige drempel was geen visoptrek mogelijk. Ook was tijdens het stuwen van water, ten behoeve van het inlaten van water naar de Wittemermolen, geen visoptrek mogelijk. De Selzerbeek heeft de status ‘natuurbeek’ en een natuurbeek dient voor de vissen vrij optrekbaar te zijn. Door het aanleggen van een vispassage wordt nu voldaan aan de doelen gesteld in de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Behalve de vistrap zijn ook drie volledig geautomatiseerde stuwen/kleppen aangelegd, die de watertoevoer naar de Wittemermolen regelen en mogelijk wateroverlast benedenstrooms in Wittem tot een minimum beperken. (bron: Waterschap Limburg, augustus 2019)

Terug naar boven

Beeld

- Deze film laat je de kernen Partij, Wahlwiller, Nijswiller, Mamelis, Lemiers en Vijlen zien vanuit de lucht (door L1, 2018).

- Interview van L1 / Óngerwaeg met inwoners van Partij Maike en Jan (2016).

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - "Ons dorp is een kleine gemeenschap die prijs stelt op saamhorigheid, sociale contacten, onderlinge hulpvaardigheid en gezelligheid. Vraag aan mensen wat ze belangrijk vinden en het antwoord is bijna altijd: we willen goed en gelukkig kunnen wonen en leven in een aangename omgeving. Het Kernoverleg Partij-Wittem is op verzoek van gemeente Gulpen-Wittem als stichting in het leven geroepen om burgerparticipatie vorm te geven. Door zelf initiatief te nemen en zaken te organiseren, kunnen kleine en grote initiatieven gerealiseerd worden zonder (al te veel) hulp van de gemeente. Het Kernoverleg heeft onder andere een tweede AED, een jeu-de-boules baan en een buurtpreventie-app gerealiseerd. Tevens is de Huiskamer als ontmoetingsplek van start gegaan en is er een beken-opschoon-actie gehouden." Aldus het Kernoverleg op zijn site.

- Dorpshuis: - Gemeenschapshuis A ge Wienhoes was de afgelopen jaren aan renovatie en aanpassing toe. De gemeente Giulpen-Wittem wilde echter liever in de omgeving een multifunctioneel complex realiseren voor Gulpen en Partij / Wittem gezamenlijk. Op de site van het gemeenschapshuis zien wij dat de renovatie en uitbreiding toch recentelijk heeft kunnen plaatsvinden.

- Lezen: - Op Partijerweg 9 in Partij vind je de Minibieb van mevr. G. Francot. Je kunt er een boek uithalen om te lezen, en het na lezing weer aan een ander doorgeven, of het terugzetten, zodat ook iemand anders er weer plezier van kan hebben. Je kunt er ook een boek van jezelf in terugplaatsen dat je uit en over hebt, zodat het systeem zichzelf op die manier in stand houdt. Het fenomeen is in 2013 'overgewaaid' vanuit de Verenigde Staten, waar het al langer bestond. Daar zijn er inmiddels al meer dan 10.000. In Nederland zijn er al meer dan 1.000.

- Muziek: - Fanfare Kunst & Vriendschap Partij-Wittem. "Sinds 1950 zijn we een vereniging die muziekkunst verenigt met vriendschappen. We beperken ons qua stijlen niet tot het klassieke fanfaregenre. Soms zit er wel een vleugje nostalgie bij, maar meestal reizen we de muzikale wereld rond. Van pop tot jazz, van volksmuziek tot de echte zware jongens die je tijdens muziekwedstrijden tegenkomt. Onze onderlinge vriendschappen, maar ook die met onze aanhang, uiten zich in de gezelligheid na de repetites en uitvoeringen. Maar vooral op die momenten waarop we ons beste beentje voor willen zetten om als amateurmuzikanten zo goed mogelijk voor de dag te komen. Het plezier dat onze luisteraars tijdens concerten aan onze muziek beleven, is immers ook ons plezier." Aldus de fanfare op hun site.

- 10 Feet Up is een formatie bestaande uit (semi-)professionele muzikanten die de tent op zijn kop zet met moderne eigentijdse muziek en uitdagende classics. Kenmerkend is dat het hier een enthousiaste vriendengroep uit Partij e.o. betreft, en dat spat de zaal in! Met een mix van blazers, ritmesectie en zang, brengt 10 Feet Up een programma van soul, latin, pop en rock van zowel covers als eigen muziek. Als je naar een optreden van ze gaat, zorg dan voor een fit gestel, want swingen zal het zeker worden!

- Sport: - Voetbalvereniging Partij '33 is, zoals de naam al suggereert, opgericht in 1933. De rest van de naam was eigenlijk níet de bedoeling. De oprichters wilden namelijk als naam IVO, wat staat voor In Vriendschap Opwaarts. Maar die naam werd al door een andere vereniging in de provincie gevoerd en daarom door de voetbalbond afgekeurd. "Intern wordt de naam IVO nog steeds, vol overtuiging en vaak luid hoorbaar, gevoerd, vooral op momenten dat ons mooie clublied duidelijk hoorbaar ten gehore wordt gebracht. Dit vooral om iedere toehoorder goed te laten weten, dat deze drie letters staan voor ons verenigingsmotto: In Vriendschap Opwaarts." Aldus de site van de club.

- Dance Spirit Partij is een enthousiaste groep meiden en jongens met een gezamenlijke passie: Garde- en Showdansen. Drie keer per week zijn zij voor hun trainingen te vinden in Gemeenschapshuis A ge Wienhoes. De oorsprong van de vereniging ligt in 2006. In de garage van de familie Spee start een groepje van 4 jonge Partijer meisjes met het leren van basispasjes en al snel is er een heuse dans zichtbaar. In de jaren daarna groeit de groep naar 12 meisjes en in 2009 wordt Dance Spirit een officiële vereniging.

Vanaf dat moment is de verenging aangesloten bij dansbond NBCD, de huidige IDA (International Dancesport Association), en wordt er deelgenomen aan de danstoernooien en kampioenschappen van de bond. Dance Spirit Partij kent door de jaren heen vele successen en weet meerdere keren in diverse disciplines en leeftijdscategorieën de titel Nederlands en Europees Kampioen te behalen. Vandaag de dag zijn zij met bijna 40 actieve leden een trotse vereniging die in de hele regio optreedt. Met 4 Gardegroepen, 3 Showgroepen, 11 solodanseressen en 2 showduo’s in de leeftijd van 5 t/m 25 jaar beschikken zij over een ruime variatie in dans en leeftijd. Een optreden boeken? Neem gerust contact op voor de mogelijkheden.

- Overige verenigingen: - Toneelvrienden Partij-Wittem is een hechte club mensen met een warm hart voor theater en toneel.

Reactie toevoegen