Perkpolder

Plaats
Buurtschap
Hulst
Zeeuws-Vlaanderen
Zeeland

perkpolder_veerboot_prins_willem-alexander.jpg

De piepkleine buurtschap Perkpolder is landelijk bekend van het veer Kruiningen-Perkpolder, dat in 2003 is opgeheven wegens het gereedkomen van de Westerscheldetunnel. Op de foto de dubbeldeksveerboot Prins Willem-Alexander. (© https://www.psdnet.nl/)

De piepkleine buurtschap Perkpolder is landelijk bekend van het veer Kruiningen-Perkpolder, dat in 2003 is opgeheven wegens het gereedkomen van de Westerscheldetunnel. Op de foto de dubbeldeksveerboot Prins Willem-Alexander. (© https://www.psdnet.nl/)

perkpolder_boerderij_in_het_n_van_de_perkstraat.jpg

Buurtschap Perkpolder was al klein, en door de recente afbraak van de twee boerderijen aan de Perkstraat is de buurtschap nog kleiner geworden. Deze boerderij stond in het N van de Perkstraat.

Buurtschap Perkpolder was al klein, en door de recente afbraak van de twee boerderijen aan de Perkstraat is de buurtschap nog kleiner geworden. Deze boerderij stond in het N van de Perkstraat.

perkpolder_boerderij_in_het_z_van_de_perkstraat.jpg

Dit is de andere afgebroken boerderij in de Perkstraat in buurtschap Perkpolder. Deze lag in het Z van de straat. (© van beide afbeeldingen: Google)

Dit is de andere afgebroken boerderij in de Perkstraat in buurtschap Perkpolder. Deze lag in het Z van de straat. (© van beide afbeeldingen: Google)

Perkpolder

Terug naar boven

Status

- Perkpolder is een polder en buurtschap in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Hulst. T/m 2002 gemeente Hontenisse.

- De buurtschap valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Walsoorden.

- De buurtschap Perkpolder staat in de atlassen zoals (1) niet als zodanig vermeld.

- De buurtschap Perkpolder heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam, zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
De buurtschap Perkpolder is genoemd naar de ligging in de gelijknamige polder. Waar de polder naar genoemd is, is ons vooralsnog niet bekend.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Perkpolder ligt rond de wegen Perkpolderhaven, Zeedijk (het gedeelte van deze weg ZO van de weg Doorndijk en N van de weg Kalverdijk) en de tegenwoordig onbebouwde Perkstraat, en ligt N van de dorpen Kloosterzande en Walsoorden en grenst in het N en O aan de Westerschelde. De buurtschap ligt verder NO van het dorp Ossenisse, Z van de dorpen Kruiningen en Hansweert en ZW van het dorp Waarde.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Perkpolder omvat enkele huizen en een enkel bedrijfsgebouw, met ca. 10 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Veerdienst
Sinds 1828 is in deze omgeving sprake van de veerdienst 'Hansweert-Walsoorden'. In de jaren dertig van de 20e eeuw wordt besloten de dienst te verplaatsen naar respectievelijk Kruiningen en Perkpolder, omdat daar, gezien het toenemende vervoersaanbod, meer ruimte is voor uitbreidingen. In 1940 komt de veerhaven gereed en wordt het traject 'Hansweert-Perkpolder'. Na het gereedkomen van de haven in Kruiningen in 1943 wordt de haven van Hansweert verruild voor die van Kruiningen. Met de tram kan men vanuit hier verder naar Kloosterzande en Hulst. Haven en schepen zijn diverse keren uitgebreid en gemoderniseerd. Vanaf 1968 wordt er gevaren met grote dubbeldeksschepen. Na 60 jaar in functie te zijn geweest, is de veerdienst in 2003 opgeheven in verband met het gereedkomen van de Westerscheldetunnel. - Nadere informatie over de geschiedenis van het veer Kruiningen-Perkpolder.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De Gebiedsontwikkeling Perkpolder beoogt een sociaal-economische impuls geven aan het gebied, als compensatie voor het verdwijnen van de veerverbinding in 2003. In het gebied worden een jachthaven, een golfbaan, een buitendijks natuurgebied en 250 woningen gerealiseerd. Nadere informatie vind je op de site van Projectbureau Perkpolder. - Gebiedsontwikkeling Perkpolder op Facebook.

Omwonenden staan niet te juichen bij de plannen, omdat ze er niet vooraf bij betrokken zijn, er volgens hen onvoldoende rekening is gehouden met de belangen van de landbouw, ze de plannen te grootschalig vinden, te ingrijpend voor het landschap en twijfels hebben over de baten voor de regio. Zie verder het interview met akkerbouwer Marnix Verbrugge in BN/De Stem d.d. 4-9-2008. Studenten van de HAS Den Bosch hebben daarom in 2008 een alternatief Plan Perkpolder opgesteld, dat wel rekening houdt met de belangen van de omwonenden.

Het voornaamste verschil tussen beide plannen is, dat de golfbaan in het alternatief van de studenten plaats maakt voor wandel-, fiets-, kano- en ruiterroutes. Verder maakt een manege met poloveld op het terrein van de voorheen leegstaande - en recentelijk afgebroken - boerderij aan de Perkstraat er deel van uit. De gemeente en de provincie vinden deze kleinschaliger recreatieve functies echter "geen volwaardig alternatief" voor de golfbaan. Die voorziening is volgens de makers van het originele plan "vanwege het verbindende karakter, de trekkersfunctie en de landschappelijke aantrekkelijkheid een hoofdonderdeel van de gebiedsontwikkeling". Gemeente en provincie noemen het alternatief verder "summier onderbouwd". De ingebrachte recreatiemogelijkheden kunnen wel uiterst waardevol zijn, maar dan alleen als aanvulling op het project zoals de overheden en de marktpartijen dat zelf voor ogen hebben, zo stellen zij.

De in 2017 opgerichte Stichting Schone Polder zet zich in voor de bescherming van milieu, natuur, land en water in de Perkpolder en omringende polders in Zeeland. De stichting heeft als eerste prioriteit om de aanvoer van miljoenen kuubs vervuilde grond, waarvan de inkomsten de Gebiedsontwikkeling in dit gebied moeten financieren, tegen te gaan om, aldus de stichting, "een milieuramp in het gebied te voorkomen". De stichting heeft advocaat Rogier Hörchner ingeschakeld om uit te zoeken welke zorgpunten er zijn m.b.t. dit project, die eerst opgelost moeten worden vóór dit project zou kunnen doorgaan. De advocaat noemt het o.a. zorgwekkend dat de projectontwikkelaar niet hoeft te betalen voor de grond waarmee de polder wordt opgehoogd, maar er geld voor toe krijgt.

Volgens Hörchner gaat het om een bedrag van 11 miljoen euro: "Blijkbaar is er een partij die zo graag van die grond af wil, dat ze daar een flinke zak geld voor over heeft." Maar als de projectontwikkelaar na het storten van de grond failliet gaat, dan zit de gemeente Hulst met de vervuilde grond. Zonder dat Hulst geprofiteerd heeft van de 11 miljoen euro die het oplevert. En zo heeft Hörchner nog een lijst met risico's en 'zaken die niet kloppen' geïnventariseerd, die hij in februari 2018 aan B&W en de gemeenteraad heeft gezonden. Hij stelt dat alle seinen voor het project op rood staan en dat het volgens hem anno februari 2018 voor de Hulster politiek niet mogelijk is om op rationele en zakelijke argumenten het vertrouwen in het project uit te spreken. (bron en voor nadere informatie zie: Omroep Zeeland, 6-2-2018)

- Perkpolder is een van de 10 pilotprojecten voor beheer en inrichting van de kustzones in West-Europa. Het doel is dat het kustgebied veiliger en aantrekkelijker wordt om in te wonen, te ondernemen en te recreëren. Nadere informatie over dit zogeheten ComCoast Project Perkpolder.

- Bestemmingsplan Perkpolder 1e herziening.

- De 2 boerderijen aan de Perkstraat zijn recentelijk afgebroken, vermoedelijk in verband met de hierboven beschreven Gebiedsontwikkeling.

Terug naar boven

Evenementen

- Rond 1990, in 2013 en in 2015 voor het laatst (er komt geen vervolg meer) was er Popfestival Perkpop (september), een benefietfestival ten bate van culturele doelen in de regio van de voormalige gemeente Hontenisse. Uit de opbrengst ondersteunde men lokale initiatieven. Alle deelnemende artiesten en uiteraard de vrijwilligers verleenden belangeloze medewerking. Het aandeel van de bezoeker kon bestaan uit een vrijwillige bijdrage bij entree, de aanschaf van een Perkpop T-shirt, de consumpties die men gebruikte en natuurlijk het enthousiaste applaus voor de optredende artiesten.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Sinds 2005 is er in de maanden juli en augustus weer een vaarverbinding met Zuid-Beveland, middels het toeristische voet- en fietsveer de Atol (Hansweert-Perkpolder). In 2011 waren er problemen omdat de haven van Perkpolder geleidelijk aan het dichtslibben was, maar Rijkswaterstaat heeft in 2012 gebaggerd waardoor de haven er weer even tegen kan.

- Rijkswaterstaat heeft als onderdeel van de Gebiedsontwikkeling Perkpolder, en als natuurcompensatie voor de verdiepingen van de Westerschelde, in 2015 75 hectare van deze polder teruggegeven aan de Westerschelde. Hierdoor is een nieuwe buitendijks getijdengebied gevormd met slikken en schorren die droogvallen tijdens eb en weer onderlopen bij vloed, middels een aangelegde bres van 400 meter in de zeedijk tussen Perkpolder en Walsoorden. Dit nieuwe ecologisch waardevolle natuurgebied draagt ook bij aan een mooi en aantrekkelijk landschap om te wonen en te recreëren.

Het zoute water komt hierdoor wél veel dichter naar het akkerbouwgebied, wat tot ongewenste verzilting zou leiden. Samen met onderzoeksinstituut Deltares is gezocht naar een oplossing en die is gevonden in een ingenieus nieuw type kwelscherm (een wereldprimeur), dat het zoute water opvangt dat onder de dijk van de Westerschelde door sijpelt. Het scherm bestaat uit 60 kwelbuizen van elk 15 meter lang die verticaal in de bodem zijn geslagen. Door de eb- en vloedwerking van de zee drukt een zoutwaterkolom van 5 meter op de Westerscheldebodem. Daardoor schuift zout water diep onder de dijk door. De kwelbuizen vangen die stroom van zout water op en beschermen zo de zoetwaterbel onder de akkers van akkerbouwer Marnix Verbrugge, die hier op 90 ha kleigrond aardappelen, peen, tarwe, suikerbieten, uien en bonen teelt. Met de zoetwaterbel onder de grond kan hij in de zomer zijn land beregenen. Ook drinkwaterwinning blijft hierdoor mogelijk. Zie ook het artikel in de Volkskrant over het Perkpolderse kwelscherm.

De werkzaamheden zijn gecombineerd met het ophogen tot dijkhoogte en bouwrijp maken van het Veerplein. Het Veerplein ligt nu als een bastion in het landschap. Hierop worden in een latere fase 250 woningen en een hotel met wellnesscentrum gerealiseerd.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Perkpolder (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Reportage over Perkpolder en de dorpen in de omgeving door journalist Ronald van den Boogaard.

Reactie toevoegen