Pernis

Plaats
Dorp
Rotterdam
Zuid-Holland

pernis_plaatsnaambord_kopie.jpg

Pernis is een dorp en bestuurlijk gezien een gebied (t/m 2013: deelgemeente) met een gebiedscommissie, in de provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam. Het was een zelfstandige gemeente t/m 30-4-1934.

Pernis is een dorp en bestuurlijk gezien een gebied (t/m 2013: deelgemeente) met een gebiedscommissie, in de provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam. Het was een zelfstandige gemeente t/m 30-4-1934.

pernis_groen_plaatsnaambord_kopie.jpg

Binnen de bebouwde kom van Pernis word je ook nog eens welkom geheten middels deze fraaie borden.

Binnen de bebouwde kom van Pernis word je ook nog eens welkom geheten middels deze fraaie borden.

gemeente_pernis_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Pernis anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (© www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Pernis anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (© www.atlasenkaart.nl)

Pernis

Terug naar boven

Status

- Pernis is een dorp en bestuurlijk gezien een gebied (t/m 2013: deelgemeente) met een gebiedscommissie, in de provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam. Het was een zelfstandige gemeente t/m 30-4-1934. De plaats hoort oorspronkelijk tot het Land van Putten maar valt tegenwoordig onder de streek IJsselmonde.

- Wapen van de voormalige gemeente Pernis.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1250 kopie 14e eeuw Pernesse, 1396 Parnesse.

Naamsverklaring
Samenstelling van het Middelnederlandse nesse 'in water uitstekend land' en het Middelnederlandse perre, parre 'omheinde ruimte' of per(d) 'paard'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Pernis ligt Z van Schiedam, Z van de Maas, NO van Hoogvliet, N van Poortugaal en grenst in he W aan de A4.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Pernis 188 huizen met 1.595 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 169/1.423 (= huizen/inwoners) en buurtschap 's-Gravenambacht 19/172. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 2.000 huizen met ca. 4.900 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Pernis is een van de oudste dorpen op de zuidoever van de Maas en behoorde oorspronkelijk tot het Land van Putten. Vanwege regelmatige overstromingen wordt het in de 12e eeuw bedijkt. Op een van de slikken ontstaat deze nederzetting, die al wordt genoemd in een charter van 1249. Daarin wordt ook melding gemaakt van een haven, die voornamelijk dient als afwatering van de polders. Vanaf de tweede helft van de 18e eeuw komt hier de visvangst op. Toch blijft de land- en tuinbouw nog lange tijd het belangrijkste middel van bestaan in het dorp.

Industrialisatie
Rond 1900 telt Pernis 3.000 inwoners. Met de visserij gaat het dan al minder, vooral omdat de jonge mannen liever in de fabrieken werken. Rond die tijd komt namelijk in de omgeving de industrialisatie op gang. In 1902 vestigt de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM) zich op Heijplaat, O van het dorp. En een aantal jaren later komen hier de eerste chemische fabrieken. Gaandeweg worden weilanden en tuinbouwgronden opgespoten voor de aanleg van havens en industrieterreinen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog loopt de visserij helemaal terug, doordat duikboten en mijnen het vissen bemoeilijken en in 1919 gaat de visserij hier definitief ter ziele.

Havens
De oorlog heeft ook duidelijk gemaakt dat Rotterdam als doorvoerhaven, vanwege zijn afhankelijkheid van Duitsland, erg kwetsbaar is. Dit is alleen te doorbreken door industrialisatie in het Maasgebied. In 1923 neemt het Rotterdamse gemeentebestuur het besluit tot onteigening van de terreinen op de linker Maasoever. Alleen daar kunnen nog omvangrijke havenwerken tot ontwikkeling komen. Daarvoor is wel de toestemming nodig van de gemeenteraad van Pernis, die daartoe in 1924 besluit. Op 1 januari 1934 is de annexatie van de gemeente en buurgemeente Hoogvliet door de gemeente Rotterdam een feit. Op 28 april 1934 vindt de laatste zitting van de beide gemeenteraden plaats en worden de ambtsketens als blijk van waardering aangeboden aan de burgemeester van de beide gemeenten.

Koninklijke olie
Inmiddels is Rotterdam in 1929 begonnen met het graven van de Eerste Petroleumhaven, die in 1934 gereed komt. Daarmee verdwijnt de zogenoemde Boerenhoek met prachtige oude boerenhofsteden. In 1938 wordt de Tweede Petroleumhaven aangelegd. Beide havens zijn speciaal aangelegd voor de raffinaderij van Koninklijke Olie (het latere Shell). Bij Shell Pernis wordt ruwe aardolie verwerkt tot producten als benzine, kerosine en diesel en men maakt er grondstoffen voor de chemische industrie. Na de Tweede Wereldoorlog blijft de vraag naar aardolie en aardolieproducten stijgen. Tussen 1946 en 1958 volgt de aanleg van het Eemhavencomplex, waarvoor buurtschap De Hey moet verdwijnen. In de Eemhaven vindt containeroverslag plaats. De Pernissehaven wordt in 1959 gedempt. De omgeving van het dorp wordt een van de grootste industriegebieden van Nederland. Doordat het dorp ligt ingeklemd tussen de genoemde havens, kon het niet uitbreiden en heeft het zijn dorpse karakter behouden. (bron: Stadskrant Rotterdam, 7-7-2010)

Heemkunde
"De in 1994 opgerichte Stichting Oudheidkamer Pernis heeft als doel: het bewaren en levend houden van het verleden van dit dorp. Zij doet dit door het verzamelen en tentoonstellen van zo veel mogelijk materiaal over het dorp, om het verleden voor het nageslacht te bewaren. Het bestuur en de medewerkers zijn een enthousiast team, die zich geheel vrijwillig inzetten om alles wat met de geschiedenis van het dorp te maken heeft op een dusdanige manier bijeen brengen, beheren en sorteren, zodat het, voor een ieder die geïnteresseerd is in het lokale verleden en heden, toegankelijk wordt.

Door middel van een fotoarchief, films, cd's en dvd's, genealogische gegevens, knipsels, geboorte-, huwelijks- en rouwkaarten, de verzameling boeken en allerlei cadeau- en gebruiksartikelen kunnen o.a thematentoonstellingen worden opgezet, die gratis te bezoeken zijn. De in de Oudheidkamer bijeengebrachte verzamelingen zijn te gebruiken als informatie-archief voor diverse onderzoeken bijv. voor studenten of leerlingen van scholen. Maar uiteraard ook voor stamboomonderzoek.

De wisselende tentoonstellingen zorgen er voor dat het de bezoekers een gezellige terugblik in het verleden geeft en waar met elkaar de herinneringen gedeeld en genoten kunnen worden. Hierdoor heeft de Oudheidkamer (Pastoriedijk 399) ook een sociale functie; mensen komen soms alleen voor een praatje, je weet nooit wie er die dag rond de tafel zit. Voor de donateurs wordt het periodiek 'Op 't Sluis'* samengesteld en zorgt voor een constante binding met het verleden van Pernis en de Oudheidkamer. Dit alles is dankzij het team van vrijwilligers, mede door de steun van donateurs, mogelijk. Zodat tijdens openingstijden een ieder in ons fraaie historische pand op velerlei manieren van het mooie dorp kan genieten." De Oudheidkamer is iedere zaterdag en de 1e zondag van de maand geopend van 14.00-17.00 uur. De 3e donderdag van iedere maand (behalve op Hemelvaartsdag) van 14.00-16.30 uur is de Oudheidkamer geopend voor o.a. genealogisch onderzoek. In juli en augustus is de Oudheidkamer gesloten.

* Kwartaalblad 'Op 't Sluis' wordt samengesteld door de redactie, met medewerking van donateurs. Het blad kent enkele vaste rubrieken, waaronder 'van de voorzitter', uit de historie, waar elke keer weer een boeiend verhaal uit het verleden van Pernis of over Pernissers uit de doeken wordt gedaan. Ook is er de rubriek 'puzzelfoto', waar gevraagd wordt naar een foto of naar de personen die er op staan, of iemand daar meer van weet. De rubriek 'uit de Oude doos' belicht situaties uit de vorige eeuw. Daarnaast nog diverse andere rubrieken en verhalen. Het kwartaalblad wordt aan de donateurs toegestuurd, waaronder uiteraad vele in het dorp en omgeving, maar er zijn ook donateurs in diverse andere Europese landen en zelfs in Canada, Amerika, Zuid-Afrika en Australie.

De Museumwoning van Stichting Oudheidkamer Pernis is oorspronkelijk het woonhuis van de kuipenmaker, die in 1884 het pand in gebruik nam. Op de bovenverdieping was een deur die toegang gaf tot de bedrijfsruimte, tot 1929 de kuiperswerkplaats. Al vanaf 1925 was het een klompenmakerij. De klompenmaker woonde aan de overzijde en het woonhuis werd apart verhuurd. In 1998 is het pand aan de Oudheidkamer toegevoegd. Dankzij o.a. de lokale Rabobank, de Wijkraad, de Erasmusstichting, Stichting Bevordering van Volkskracht, het Prins Bernard Anjerfonds en de NAM was het mogelijk het pand op Pastoriedijk 401 aan te kopen. Na een grondige restauratie, gefinancierd door diverse instellingen en sponsors, is het in 2000 geopend. De bovenverdieping is archiefruimte en bibliotheek geworden en bereikbaar via de trap van pand 399. De vroegere woonruimte op de begane grond is ingericht als Museumwoning. Er is een huiskamer en een keukentje uit de jaren dertig te zien. De inrichting is zoveel mogelijk afkomstig van Pernissers. Je gaat even terug in de tijd, zoals je vroeger bij je grootouders op bezoek ging. Voor velen zijn er zeer herkenbare dingen te zien.

Stratenboek
In 2014 is het boek De straten van Pernis, vroeger en nu verschenen. In het boek wordt de herkomst van alle straten in het dorp uitgelegd, zoals: Waar komt de naam Smallandstraat vandaan? Wie was Willem Wey, of wanneer was van Es burgemeester? Daarbij informatie over o.a. de geschiedenis van de straat, de gebouwen en haar bewoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Waterkant
"De ontwikkeling van de Waterkant Pernis is een van de prioriteiten in de 'Wijkagenda 2019-2022'. Die ontwikkeling is goed voor het imago en de vitaliteit van het dorp. Daarnaast biedt de ontwikkeling van de waterkant kansen voor Rotterdam. Namelijk om ook deze rivieroever te ontwikkelen en de levendigheid van de stad te vergroten. Terugblik presentatie voorlopig inrichtingsplan. In december 2020 kregen de Pernissers een brief van de gemeente over het voorlopige inrichtingsplan van de waterkant met de vraag om te reageren. Ook de gebiedscommissie is toen om advies gevraagd. Met de ontvangen informatie is het voorlopig ontwerp aangepast naar een definitief ontwerp. Er zijn veel reacties ontvangen met aandachtspunten voor het gebied rondom de waterkant. Meerdere aandachtspunten gaan ook over onderdelen die niet binnen de begrenzing van dit project passen. Dat is niet zorgelijk, want dat betekent dat we de komende jaren moeten blijven zoeken naar (financiële) mogelijkheden om aan al deze punten waar mogelijk en gewenst aandacht te geven. Dat willen we ook graag om het dorp nog mooier en leefbaarder te maken.

Belangrijkste aanpassingen ontwerp per thema. Bereikbaarheid mindervaliden en entrees gebied. De Waterkant Pernis blijft bereikbaar voor mindervaliden. In het westelijke gedeelte zijn meerdere entrees die bereikbaar zijn voor mensen met een rolstoel of kinderwagen. Het pad naar de waterkant langs de Radarpost is vervallen. In plaats daarvan is de entree naar de waterkant westelijk gelegen van de radarpost bereikbaar gemaakt voor mindervaliden. Bomenstructuur en beplanting. Voor een betere verbinding naar en uitzicht op de waterkant, gaan we volgens het huidige plan bomen groeperen. Hiervoor moeten enkele bomen worden gekapt, verplaatst of nieuw worden aangeplant. Verder wordt de beplanting aangepast, zonder dat het oorspronkelijke beeld en de functie van het groen compleet verloren gaan. Wat ontstaat zijn een zichtbare verbinding van het park met het water en verbeterde zichtlijnen. Tot slot wordt het complete park ingezaaid met diverse bloemrijke grasmengsels. Dat zorgt op termijn voor meer biodiversiteit in het gebied: meer ruimte voor planten en dieren (flora en fauna).

Openbare verlichting. De bestaande verlichting wordt vervangen en nieuwe verlichting toegevoegd. In Rotterdam geldt de regel dat we parken ’s nachts zo min mogelijk verlichten. Dat betekent dat er verlichting komt langs de bestaande wandelpaden. Er komt geen verlichting langs de nieuwe (halfverharde) paden aan de oostzijde van het gebied. Hondenlosloopzone oostelijke zijde waterkant. Sinds mei 2021 is de oostelijke zijde van de Waterkant Pernis aangewezen als losloopgebied voor honden. Hierbinnen komt een apart gedeelte met daaromheen een heg en hekwerk. Honden kunnen hier straks dus veilig vrij loslopen. Voorzieningen vissers. Er komen geen aparte voorzieningen speciaal voor vissers. Aan de westkant - boven Madroel - plaatsen we extra zitbanken, inclusief afvalbakken. Hiervan kunnen de vissers ook gebruik maken.

Fietsverbinding waterkant. Om het fietsen door Pernis nog aantrekkelijker te maken, is in 2020 een nieuw fietspad aangelegd langs de Pernisse Sloepdijk. In 2021 legt de gemeente het tweede deel van het fietspad aan, tussen de Pastoriedijk en het Pernisse Hoofd. Hierdoor ontstaat een logische fietsroute vanaf de Bakersoordseweg richting het Pernisse Hoofd. Er zijn ook aanpassingen gedaan om te zorgen dat fietsers en bromfietsers niet over het voetpad langs de waterkant rijden. Overige aanpassingen. De ouderencontainer en de kiosk/tribune blijven op hun huidige plek. Waar nodig worden ze aangesloten op de verharding van de wandelpaden. Verder staan in het ontwerp meer picknicktafels en zitbanken dan in de huidige situatie aanwezig zijn.

Prioritering en fasering werkzaamheden. De werkzaamheden aan de Waterkant Pernis worden uitgevoerd tussen maart en oktober 2022. Helaas hebben we niet genoeg budget om in 2022 het complete ontwerp uit te voeren. Wel proberen we om alsnog voldoende geld te krijgen om alle onderdelen uit het ontwerp deels op een later moment uit te voeren. Ons doel is om in 2022 tenminste de volgende onderdelen af te ronden: - betere zichtlijnen maken naar het water toe door het kappen, verplaatsen en toevoegen van bomen; - een heg en hekwerk plaatsen om een deel van het hondenlosloopgebied in het oostelijk deel van het park; - (half)verhardingen aanleggen in het oostelijk deel van het park; - verbeteren van de openbare verlichting en nieuwe verlichting toevoegen. De overige projectonderdelen die wij later willen uitvoeren zijn: - verbreden van het geasfalteerde voetpad in het middengebied; - grondbewerkingen en inzaaien met diverse (bloemrijke) grasmengsels; - toevoegen en vernieuwen van het straatmeubilair (bankjes en afvalbakken)." (bron: gemeente Rotterdam)

Terug naar boven

Actuele situatie

"Pernis heeft een aantal basisvoorzieningen, waaronder een huisartsenpraktijk, een apotheek en twee basisscholen. Ook voor de dagelijkse boodschappen kun je er terecht. Je kunt er diverse sporten beoefenen en het dorp heeft een van de weinige openluchtzwembaden in de regio. En vind je iets niet in het dorp zelf, dan is er een uitstekende ontsluiting naar het centrum van Rotterdam en gemeenten in de omgeving: een bus- en metroverbinding, directe aansluiting naar de A4 en A15, een fietstunnel naar Vlaardingen én een waternetsteiger voor vervoer met de watertaxi.

Anno 2019 valt qua leeftijdsopbouw 22 procent in de leeftijdscategorie 0-19 jaar, 60 procent in de categorie 20-64 jaar en de overige 18 procent zijn inwoners van 65 jaar en ouder. Het dorp heeft naar verhouding aanzienlijk minder inwoners met een niet-westerse achtergrond dan het gemiddelde van Rotterdam, respectievelijk 9 procent tegenover 37 procent. Het dorpse karakter komt tot uiting in een bloeiend verenigingsleven en de vele activiteiten die enthousiaste bewoners voor het hele dorp organiseren." (bron en voor nadere informatie zie de pagina over Pernis op de site van de gemeente Rotterdam)

Terug naar boven

Bedrijvigheid

Shell
Pernis is o.a. bekend vanwege de Shell-raffinaderij. Met een capaciteit van 400.000 vaten ruwe olie per dag is het het grootste geïntegreerde raffinagecomplex van Europa. Er werken ca. 2000 mensen in ca. 60 verschillende fabrieken. In 2016 is een nieuwe aromatenfabriek in gebruik genomen. Deze haalt grondstoffen uit de aardolie voor de productie van benzeen in Moerdijk. Tussen de twee fabrieken loopt een pijplijn. Met de benzeen kan rubber, plastics en nylon worden gemaakt. Shell wil steeds meer van dit soort hoogwaardige producten maken. Sinds 2016 is gewerkt aan uitbreiding van de raffinaderij, een investering van honderden miljoenen euro's. De uitbreiding is medio 2018 gereedgekomen. De raffinaderij heeft nu een Solvent DeAsphalter (SDA), een installatie die zware bestanddelen uit aardolie haalt. De raffinaderij kan dankzij de SDA-installatie meer diesel, kerosine en benzine maken uit dezelfde hoeveelheid olie. De raffinaderij wordt daarmee efficiënter, en ook minder milieubelastend, want er komt vanaf dan minder stookolie uit de installaties.

Alles is groot aan Shell Pernis. Het terrein in het Rotterdamse havengebied meet 550 hectare, het equivalent van zo’n 1.000 voetbalvelden. Boven en onder de grond loopt 160.000 kilometer aan leidingen. Ongeveer 60 verschillende fabrieken maken er basischemicaliën en brandstoffen op basis van aardolie. Veiligheid heeft de hoogste prioriteit voor iedereen die er werkt, het is onderdeel van de cultuur. Inspectie en controle worden daarom frequent en nauwgezet uitgevoerd. Voor honderden mensen is dit onderdeel van hun dagelijks werk. De raffinaderij is een omgeving met veel staal, dat storend kan werken op draadloze signalen. Vonkgevaar van elektronische apparaten zorgt ervoor dat er nog veel met papier wordt gewerkt. KPN heeft er daarom een 5G-netwerk gerealiseerd, en heeft samen met partners robots en helmen ontwikkeld die het werk nog veiliger en efficiënter maken. Het is het grootste industriële 5G field lab van Europa.

Zo is dankzij 5G een robot ontwikkeld die gaslekken kan detecteren. De robot kan iedere dag zelfstandig een uitgezette route rijden langs de installaties. Zo wordt dankzij 5G het aantal controles opgevoerd en ook nog eens op een veiligere manier, omdat medewerkers minder door de fabriek hoeven te lopen. Als de robot onraad ‘ruikt’, slaat hij onmiddellijk alarm bij de controlekamer, vanwaaruit een operator direct poolshoogte kan nemen; zelf of via de robot. Het 5G-netwerk is zo snel en betrouwbaar dat je de robot op afstand zeer nauwkeurig kunt besturen en bijsturen, als dat nodig is. Ook het 160.000 kilometer lange leidingenstelsel kan dankzij 5G veel efficiënter worden geïnspecteerd. En zo worden er met 5G nog veel meer verbeteringen in de bedrijsprocessen uitgevoerd. (bron en voor nadere informatie zie 'Snuffelrobots en slimme helmen: 5G bij Shell Pernis', door KPN, 26-11-2019)

Bijzonder is ook - sinds 2014 - de Shell Pernis Kinderraad. De kinderen - van klassen 6, 7 en 8 van basisscholen uit de regio - krijgen interactieve themalessen, waarin zij kennis opdoen over het bedrijf, raffinage, de toepassingen van olie, milieu, duurzaamheidsvraagstukken, veiligheid bij Shell en beroepen in de techniek. Ook krijgen zij informatie over het belang van deze zaken voor de samenleving. Daarnaast gaat de Kinderraad in gesprek met medewerkers van Shell en op excursie naar de fabrieken. Zo heeft de Kinderraad in 2016 het Diversity en Inclusion-beleid bij Shell gecheckt. De opgedane kennis gebruiken de kinderraadsleden om mee te denken over zaken als veiligheid bij Shell, werken in de techniek, en verbeteringen in hun eigen omgeving.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Rijksmonumenten
- Pernis heeft 4 rijksmonumenten, zijnde de hervormde kerk en 3 boerderijen.

Gemeentelijke monumenten
- Pernis heeft 5 gemeentelijke monumenten.

Hervormde kerk
De Hervormde (PKN) kerk van de Hervormde Gemeente van Pernis (Ring 1) is een prachtig gebouw, met een rijke geschiedenis. Een interessante combinatie van oud (toren) en nieuw(er) (kerk). De kerkelijke gemeente is een van de oudste in deze streek. De huidige kerk is een zaalkerk op kruisvormige plattegrond uit 1926 naar ontwerp van architect B. Hooijkaas jr., gebouwd ter vervanging van een oudere kerk. De 15e-eeuwse toren is blijven staan. Het is de laatste kerk uit het oeuvre van Hooijkaas, de bouwmeester van o.a. de gesloopte Koninginnekerk in Rotterdam. Tevens een van zijn twee nog bestaande kerkgebouwen: de andere is de Grote Kerk in Overschie (1901). Centraal overwelfd middenruim, drie kruisarmen voorzien van galerijen. Liturgisch centrum met kansel, kerkenraadsbanken, wetsborden en smeedijzeren doopvont, alsmede bankenplan en drie prachtige glas-in-loodramen uit de bouwtijd. En menig orgelliefhebber luistert graag naar de klanken van het orgel in deze kerk. Het orgel is in 1939 gebouwd door de firma G. van Leeuwen & Zoon (Leiderdorp).

Gereformeerde kerk
De Gereformeerde (PKN) kerk op Pastoriedijk heet sinds 2012 Eben-Haëzerkerk. Het pand dateert uit 1862, is verbouwd in 1888 en 1911, en heringericht rond 2010.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De Lichtjesavond (op een zaterdagavond in februari) is een jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst op Begraafplaats Pernis voor iedereen die zijn overledene(n) in een sfeervolle, ingetogen omgeving wil gedenken. Alleen of met anderen in gedachten stilstaan bij overledenen, ongeacht waar deze begraven of gecremeerd zijn. Een sfeervol uitgelichte route voert langs o.a. muziek, rituelen, beelden, verhalen en poëzie. Ook voor kinderen is deze avond geschikt.

- Koningsdag.

- Heb je altijd al eens willen kijken hoe het eraan toegaat bij Shell Pernis, de grootste raffinaderij in Europa? (waarvan je een beschrijving vindt in de hoofdstukken Geschiedenis en Recente ontwikkelingen). Tijdens de jaarlijkse Wereldhavendagen (weekend begin september) krijg je op de zaterdag een unieke kans om de fabrieken van dichtbij te bezichtigen, waar jaarlijks 20 miljoen ton ruwe olie wordt verwerkt tot brandstoffen als kerosine en diesel. Daarnaast is er een rondrit over het 550 hectare (1000 voetbalvelden) grote terrein.

- Overdag is dit pittoreske dorp te midden van de drukke Rotterdamse haven al een prachtig gezicht, maar de magie van het dorp komt ’s avonds pas echt tot uiting. Op twee avonden in september vindt in dat kader het evenement 'Lampjes van Pernis' plaats (in 2019 voor de 8e keer), een prachtige wandeling langs alle contrasten die het dorp zo speciaal maken. Wandel mee en bewonder de ontelbare lichtjes van de raffinaderijen, scheepsdokken, containeroverslag, Beneluxster, Waterweg en in de verte zelfs de skyline van Rotterdam. Ze staan in schril contrast met de Anton Pieck-achtige straatverlichting in de historische woonkern. Een enthousiaste gids vertelt wat elk lampje betekent en neemt je mee naar de meest prachtige vergezichten. Daarnaast kom je van alles te weten over de geschiedenis van de haven en het dorp. Start- en eindpunt is bij het metrostation. Aanmelden kan via gebiedpernis@rotterdam.nl. Deelname is geheel gratis (exclusief consumptie onderweg). Voor een indruk van dit evenement zie de videoreportage van editie 2017 door lokale omroep Open Rotterdam.

- "Carols in Pernis (op een zaterdag in december) is een feestelijk muziek-, meezing- en theaterfeest voor iedereen, ongeacht religie of overtuiging. Een laagdrempelig Kerstevenement, ook voor hen, voor wie de kerkdrempel te hoog is. Dankzij de steun van de Gebiedscommissie en een groot aantal sponsors is het festival gratis toegankelijk. Hiermee wordt een oude traditie in ere hersteld. U herinnert zich vast nog wel de jaarlijkse Kerst-samenzang in de Kantine van Niehuis & Van den Berg die ooit afgeschaft werd. Dit feest is in een nieuw jasje gestoken en mag u niet missen. Het belangrijkste op de avond is het publiek, want u mag altijd volop meezingen!"

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Zwembad Pernis is een klein gezellig verwarmd 25 meter buitenbad, bestaande uit 5 banen. Het zwembad met grote ligweide is geopend van mei t/m augustus. In het grote bad wordt door middel van touwen het diepe van het ondiepe afgescheiden. Bij het ondiepe gedeelte van de L-vorm loopt de waterdiepte op van 0,20m tot 1,10m. Bij het wedstrijdbad loopt de waterdiepte van 1,10m tot 2,00m (heb je nog geen A-diploma dan zijn zwemvleugels verplicht). Ook is er een peuterbadje aanwezig. Snoep en drinken is tegen betaling verkrijgbaar. Parkeren is gratis.

- De Speeltuin is tevens een midgetgolfbaan en schaatsbaan.

- Watertaxi Rotterdam heeft ook een aanlegplaats in Pernis.

Kinderboerderij
"Kinderboerderij Het Groene Woud in Pernis is een gezellige particuliere kinderboerderij met geitjes, schapen, paardjes, ganzen, konijnen, varkens en kippen. Omdat de natuur zo belangrijk is hebben ook de bijenimker en de schooltuinen op het terrein een plekje. Kom gezellig langs! Beestachtig leuk. Op kinderboerderij Het Groene Woud is van alles te beleven! Ontdek en geniet. Bij de dierverblijven en de stallen ontdek je allerlei leuke weetjes over de dieren op de boerderij. En in de moestuin zie je hoe groente en fruit groeit en als het even kan, mag je er zelfs wat van proeven! Even uitrusten, ook dat kan bij onze blokhut met lig- en zitplaatsen. Natuurspeeltuin. Speel met de waterpomp en bouw dammen in het zand. Trek je oude kleren aan en kom kliederen en ravotten op de kinderboerderij! De blokhut. In de blokhut is van alles te zien en te horen over de bijzondere kinderboerderij. Bijenhuis. Waarom gaat een koningin op bruidsvlucht? Hoe weten de wachters welke bijen niet tot hun volk behoren? En waarom ligt de bijenwolf altijd op de loer? Imker aad verteld je er meer over (zie Agenda).

De moestuin. In de moestuin vind je allerlei groente en fruit. Je ziet hoe een plant als zaadje begint, groeit en dat je uiteindelijk de vruchten kunt oogsten. In de moestuin mag je rondkijken, kun je een spel doen en als je het vraagt mag je ook gerust iets proeven. Dit alles onder begeleiding van Meester Sander. Dieren voeren. Op Kinderboerderij Het Groene Woud mag je de geiten, schapen, en konijnen voeren met grasbrokjes uit de voerautomaat. Daar ga je vriendjes mee maken op de boerderij! Educatieve spelelementen. Overal op het terrein van de boerderij kun je spelenderwijs leren. Zo ontdek je waar de kaas vandaan komt, hoe een wollen trui gemaakt wordt en welk deel van de planten in de moestuin we eten. Eten en drinken. Zin in iets lekkers gekregen? Ook dat kan op de kinderboerderij. En elke 1e woensdag van de maand gaan we een stapel pannenkoeken bakken!"

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Pernis, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's, ansichtkaarten e.d.van Pernis van de Oudheidkamer op Facebook.

- Op deze Facebookpagina kun je zelf oude foto's, ansichtkaarten e.d. van het dorp plaatsen, mits je lid wordt van de groep. Gestart in februari 2022, met binnen enkele dagen al bijna 300 leden!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Pernis (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - "Facebookgroep "Wat is er aan de hand in Pernis" is een dorpscommunity met meer dan 3.000 leden, waar je berichten kunt plaatsen over bijvoorbeeld: - Files, omleidingen, ongevallen, werkzaamheden, wegafsluitingen; - Storingen van stroom, Botlekbrug, RET, Spijkenissebrug; - Vermist of gevonden personen, huisdieren, voorwerpen; - Schade, diefstallen, vandalisme, inbraak; - Nieuws, calamiteiten in en/of rond het dorp; - Evenementen, jubileum, verjaardagen; - Allerlei vragen, ideeën, oplossingen, problemen aankaarten; - vrijwilligers gezocht; - nog veel meer." Om berichten te kunnen bekijken en om berichten te kunnen posten of erop te kunnen reageren moet je lid worden van de groep.

- MFC: - Pernis had jarenlang een verouderd wijkhuis. Daarom is in 2018 een nieuw Huis van de Wijk gebouwd, een multifunctioneel centrum, genaamd de MFC De Bonte Koe. - In juli 2018 is het complex feestelijk geopend. In het gebouw zijn ook kantoorruimtes, een theaterzaal en een gymzaal ondergebracht. Die voorzieningen waren voorheen over het dorp verspreid. Nu hebben de inwoners alles op een plek bij elkaar om samen te komen.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool De Plataan. - Basisschool Het Waterschip. - Kinderopvang Bij de Hand.

- Muziek: - "Muziekvereniging Oefening Baart Kunst (OBK) in Pernis is opgericht in 1902. Kinderen en volwassen kunnen een instrument leren bespelen door muziekles te volgen bij OBK. Naast het beheersen van het instrument ligt de nadruk op plezier maken. Bij OBK kun je les krijgen op de volgende instrumenten: koper: trompet, bugel, euphonium, trombome, bas; slagwerk: snare / drumstel, melodisch slagwerk, percussie. Voor de jongste muzikanten is er blokfluitles. 104 jaar lang heeft OBK een Fanfareorkest gehad. Sinds 2006 is dit orkest omgezet naar een swingend Amusementsorkest. De basis van het Amusementsorkest wordt gevormd door het drumstel, de bas, de basgistaar en het overige slagwerk. De scherpe kant bestaat uit saxofoons, trombones en trompetten en de warme kant uit bugels, hoorns en euphoniums. Het Amusementsorkest bestaat uit enthousiaste muzikanten onder leiding van dirigent Truus Migchielsen-Muizer. Het orkest verzorgt regelmatig concerten in verschillende muziekstijlen. Deze zijn door de vereniging georganiseerd of het orkest wordt gevraagd voor bijvoorbeeld festivals of bedrijfsfeesten. Het Amusementsorkest repeteert op woensdagavond van 19:45-22:00 uur in het eigen verenigingsgebouw. Kom gerust eens een kijkje nemen op onze repetitieavond!"

- Sport: - "Voetbalvereniging VV Pernis neemt net als de andere venigingen een belangrijke (sociale/maatschappelijke) positie in binnen de dorpsgemeenschap. twee avonden per week wordt de jeugd actief getraind en daarnaast hebben de senioren hun trainingsavonden. Zaterdag spelen 26 teams (!) hun wedstrijden op het Sportpark. Naast de veldcompetitie komen enkele teams uit in de zaalcompetitie waarvan dames 1 uitkomt in de Eredivisie. Er staan meer dan 700 leden op de ledenlijst. Onze vereniging beschikt over veel vrijwilligers die dagelijks, wekelijks of maandelijks actief zijn en op alle fronten inzetbaar zijn. Echter vrijwilligers heb je nooit genoeg! Wij zijn een vereniging zoals een vereniging behoort te zijn. Leden staan voor je klaar, in voor- en tegenspoed! Zoals een vereniging betaamt."

- Duurzaamheid: - Shell, Havenbedrijf Rotterdam en Warmtebedrijf Rotterdam leveren samen een bijdrage aan de versnelling van de Nederlandse energietransitie door efficiënt gebruik te maken van bestaande energie en 16.000 Rotterdamse huishoudens te verwarmen met restwarmte afkomstig van Shell’s raffinaderij. In dat kader is in september 2018 het Pernis Restwarmte Initiatief van start gegaan. De grote uitdaging - voor zowel de samenleving als het bedrijfsleven - is om te voorzien in de wereldwijde groeiende vraag naar energie en tegelijkertijd minder CO2 uit te stoten. Daarom is het belangrijk dat er efficiënt wordt omgegaan met bestaande energiebronnen. Bij dit initiatief staat dit centraal.

De raffinaderij behoort al tot de meest energie-efficiënte in de wereld en verbetert de energie-prestaties hiermee nog verder. Dat is belangrijk voor de toekomst van deze raffinaderij en de bijdrage die zij levert aan de economie en werkgelegenheid, en aan het realiseren van energiebesparingsdoelstellingen. Door externe uitkoppeling van warmte die bij Shell Pernis niet meer gebruikt kan worden, kunnen 16.000 Rotterdamse huishoudens profiteren van deze warmte. Daardoor hoeven ze zelf bijvoorbeeld geen aardgas meer te verstoken om warmte op te wekken en wordt de CO2-uitstoot van die huishoudens verminderd. De overgang naar restwarmte levert jaarlijks een CO2-reductie op van 35.000 ton. Bovendien verdwijnt in deze huishoudens de cv-ketel en hoeven er minder onderhoudskosten te worden gemaakt. Zo creëren de betrokken partijen een stabiel, veilig en duurzaam energienetwerk.

Shell Pernis is na AVR de tweede leverancier én de eerste raffinaderij in de Rotterdamse haven die het lokale warmtenet restwarmte levert. Directeur Jos van Winsen is trots op deze eerste stap: "Op ons terrein staan zestig fabrieken die al zeer energie-efficiënt werken. Met de raffinaderij horen we bij de 25 procent meest energiezuinige ter wereld. Willen we nog verdere stappen zetten, dan moeten we het vooral buiten het hek zoeken. We zijn nu nog bezig met de ingebruikname van de warmtelevering aan de eerste 16.000 woningen. Het is echter de bedoeling dat er iedere paar jaar ongeveer hetzelfde aantal bij komt. Uiteraard is er veel mogelijk, maar we moeten het ook financieel blijven bekijken. Het huidige project gaat net uit. Bij volgende stappen kunnen we leren van dit project. En het wordt nog interessanter als de CO2-prijs - het liefst wereldwijd - gaat stijgen."

Een eerdere inventarisatie geeft aan dat alleen al met de beschikbare restwarmte uit de haven van Rotterdam ruim 500.000 huishoudens en een deel van de kastuinbouw in de regio van warmte kunnen worden voorzien. Het is de verwachting dat de komende jaren meer industriële bedrijven zich bij het initiatief aansluiten en warmte gaan leveren. (bron: Shell)

- Openbaar vervoer: - De Wijkbus Hoogvliet - Pernis zorgt voor aanvullend personenvervoer binnen deze kernen. Daarnaast verzorgt de Wijkbus het vervoer naar alle ziekenhuizen in Rotterdam en/of Spijkenisse. Er is geen medische indicatie vereist, daarom is deze vervoersvoorziening gemakkelijk toegankelijk voor 55-plussers en mindervaliden vanaf 18 jaar die in deze kernen woonachtig zijn. Dit is mogelijk dankzij subsidie van de gemeente Rotterdam. Verder zorgen donaties, sponsoring en lidmaatschapgelden ervoor dat de Wijkbus haar tarieven laag kan houden.

- Het van oudsher wat geïsoleerd gelegen Pernis heeft sinds 2002 een metrostation.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Pernis (Ring 548), met foto's van de grafzerken.

Reactie toevoegen