Petersburg

Plaats
Buurtschap
Ooststellingwerf Opsterland
Stellingwerven
Fryslân

Petersburg

Terug naar boven

Status

- Petersburg is een buurtschap in de provincie Fryslân, in grotendeels de streek Stellingwerven en gemeente Ooststellingwerf, en deels gemeente Opsterland.

- De buurtschap Petersburg valt, ook voor de postadressen, grotendeels onder het dorp Donkerbroek, deels onder het dorp Wijnjewoude.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1899 Petersburg.

Naamsverklaring
Op het einde van de 18e eeuw ontstaan gehucht, vernoemd naar de Russische stad Sint Petersburg. Volgens overlevering vernoemd naar een van de eerste bewoners, een zekere Pieter of Peter Blaauw. Later ontstond aan de overzijde van het kanaal de buurtschap Moskou.(1) "Naar verluidt woonde hier aan het einde van de 18e eeuw een kroegbaas genaamd Peter (of Pieter) Blaauw. Hij noemde de buurtschap aan de oostelijke zijde van de Opsterlandse Compagnonsvaart naar zichzelf: Petersburg. Een grapjas aan de overkant van het water noemde de paar huizen aan zíjn kant van de vaart Moskou. De buurtschap Klein Groningen, vlak naast Moskou, is volgens de overlevering bedacht door een Groninger met heimwee." (aldus Hinke Hamer in Trouw, 8-4-2012)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap ligt rond de gelijknamige weg en rond de wegen Bokkekampsweg en Leidijk (onder het dorp Donkerbroek)/Leidyk (onder het dorp Wijnjewoude) (het gedeelte van deze weg tussen de kruispunten met de wegen Petersburg en Bokkekampsweg). De buurtschap ligt NW van het dorp Donkerbroek, Z van het dorp Wijnjewoude, OZO van het dorp Hemrik en WZW van het dorp Waskemeer.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Petersburg omvat ca. 40 huizen met ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Op huisnr. 24 staat een voormalige Gereformeerde Evangelisatiekapel die vanuit Donkerbroek is bediend. Sinds ca. 1900 verzorgt K. Uithof, diaken te Duurswoude, in Petersburg een zondagsschool. Het gebouwtje is er eigenlijk niet geschikt voor en ook veel te klein voor de 60 kinderen die er komen. Hij schrijft in 1913 een brief naar de kerkenraad van de Gereformeerde kerk van Donkerbroek met het verzoek deze zondagsschool over te nemen. Timmerman Auke van der Meer dient een verzoek in bij de gemeente om een nieuwe zondagsschool te mogen bouwen. Deze komt in 1917 gereed. In 1919 wordt besloten dat het gebouw ook in de week bij volle maan (er bestond nog geen straatverlichting!) gebruikt kan worden voor volwassenen. Voor een salaris van 20 gulden per jaar wordt een koster aangesteld die het gebouw moet schoonhouden en ’s winters de kachel moet stoken. Begin jaren dertig verzoekt de Hervormde Evangelisatievereniging aan de kerkenraad van de Gereformeerde kerk het gebouwtje te mogen gebruiken voor kerkdiensten. Dat wordt voor een aantal beurten toegestaan.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog loopt het zondagsschoolbezoek sterk terug. Maar na de oorlog komt al het kerkelijk werk weer op gang. Het gebouw wordt ook opgeknapt. Er wordt een toilet en elektrisch licht aangelegd. Uiteindelijk wordt het gebouw in 1982 verkocht. Er komt geen toestemming om er een woonhuisje van te maken. Er komt wel een showroom in van parketvloeren. Ook een winkel wordt niet toegestaan. In 2007 wordt het gebouwtje gekocht door Robben Houthandel uit Oldeberkoop. (bron: Reliwiki)

In 2016 heeft dhr. Robben een plan ingediemd om het pandje te verbouwen en herbestemmen tot woonhuis. Het college van Gedeputeerde Staten is genegen toestemming te verlenen (mits voorafgaand de gemeenteraad een gewijzigd bestemmingsplan vaststelt om de bestemming te wijzigen van agrarisch naar wonen), onder de voorwaarde dat de landschappelijke kwaliteit en de cultuurhistorische kwaliteit niet worden aangetast. Een uitbreiding van het bestaande pand is hierbij heel goed mogelijk. Op basis hiervan zijn intussen door architect De Jong uit Lemmer enkele schetsen gemaakt.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Overzicht van waargenomen dier- en/of plantensoorten in de buurtschappen Moskou en Petersburg (tip: als je onder de tab 'Waarnemingen' weinig of geen resultaten ziet, leg de datum dan een stuk, bijvoorbeeld een jaar, terug).

Reactie toevoegen