Fryslân

Fryslân

Ooststellingwerf
Elsloo, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Ooststellingwerf
De dorpsterp van Engwier, sinds 1903 praktisch gezien en sinds 1949 formeel alleen nog een buurtschap met slechts drie boerderijen. De kerk is nl. in 1903 afgebroken, maar de dorpsstatus is pas in 1949 formeel opgeheven.
Súdwest-Fryslân
Engwierum, kerk
Noardeast-Fryslân
Exmorra, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Súdwest-Fryslân
Exmorrazijl, brug over de Makkumervaart
Súdwest-Fryslân
Uitzicht van achter het kijkscherm in Ezumazijl
Noardeast-Fryslân
Noardeast-Fryslân
Buurtschap Fatum, boerderij Tot Fatum
Waadhoeke
Feanwâlden, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Dantumadiel
Feanwâldsterwâl, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Dantumadiel Tytsjerksteradiel
Feinsum, kerk
Leeuwarden
Gemeente Ferwerderadeel anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)
Noardeast-Fryslân
Ferwert, Vrijhof
Noardeast-Fryslân
Ferwoude, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Súdwest-Fryslân
Op plaatsnaamborden en straatnaambordjes staat de naam soms geheel in hoofdletters. Visueel niet fraai, en ook nog eens onhandig, want leidend tot misverstanden over schrijfwijze en uitspraak als daardoor accenten wegvallen. Zoals hier bij Fiifhús.
Súdwest-Fryslân
Noardeast-Fryslân
Noardeast-Fryslân
De buurtschap Finkeburen ligt ZO van het dorp Idskenhuizen
De Fryske Marren
Firdgum, dorpsgezicht, met in het midden het voormalige schooltje, thans Yeb Hettinga Museum
Waadhoeke
Noardeast-Fryslân
Súdwest-Fryslân
Noardeast-Fryslân
In 2015 is het boek 'Flânsum. Geschiedenis en herinnering' verschenen, waarin verleden en heden van de boerderijen, bewoners en het landschap uitvoerig worden beschreven.
Súdwest-Fryslân
Foarryp is een zeer oude nederzetting. De Wijnaldumerpolder, waar ook deze buurtschap in ligt, is een van de vier 'moederpolders' van de streek Westergo. (© Jan Dijkstra, Houten)
Harlingen
Opsterland
Fochteloo, Fochteloërveen
Ooststellingwerf
En daar hebben we Follega
De Fryske Marren
Folsgare, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Súdwest-Fryslân
Formerum is een dorp in de provincie Fryslân, in de regio Waddengebied, op het eiland en in de gemeente Terschelling. Ook in dit dorp is genoeg keus uit soorten overnachtingsmogelijkheden, wat op de borden bij binnenkomst van het dorp al staat aangegeven.
Terschelling
Foudgum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Noardeast-Fryslân
Gemeente Franeker anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)
Waadhoeke
Friens is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden. T/m 1983 gemeente Idaarderadeel. In 1984 over naar gemeente Boarnsterhim, in 2014 over naar gemeente Leeuwarden. (© Jan Dijkstra, Houten)
Leeuwarden
Leeuwarden
Gaast, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Súdwest-Fryslân
Een wat ongelukkige bordencombinatie; de gemeente Gaasterlân-Sleat heette je hier met dit fraaie bord welkom, terwijl eronder lijkt te staan dat je geen vrije toegang tot de gemeente hebt. Natuurlijk wordt daar het object achter het hek mee bedoeld...
De Fryske Marren
Gemeente Gaasterland anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)
De Fryske Marren
Súdwest-Fryslân
Súdwest-Fryslân
Tytsjerksteradiel
Gauw is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 2010 gemeente Wymbritseradiel.
Súdwest-Fryslân
In een weekend begin november is het altijd 'iets' minder rustig dan gebruikelijk in het dorpje Gersloot bij Heerenveen. Dan is er namelijk het Streekein Festival, met drie avonden lang livemuziek.
Heerenveen
Ginnum bereikt
Noardeast-Fryslân
Leeuwarden
Goënga, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Súdwest-Fryslân
Goëngahuizen is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Smallingerland. (© Jan Dijkstra, Houten)
Smallingerland
De Fryske Marren
Súdwest-Fryslân
Gorredijk, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Opsterland
Goutum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Leeuwarden
Weststellingwerf
Grauwe Kat is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 2010 gemeente Wûnseradiel. De buurtschap valt onder het dorp Arum. De buurtschap ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.
Súdwest-Fryslân
Greate Wierrum is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 1983 gemeente Hennaarderadeel. In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Súdwest-Fryslân.
Súdwest-Fryslân
Súdwest-Fryslân
Terschelling
Grou is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden. T/m 1983 gemeente Idaarderadeel. In 1984 over naar gemeente Boarnsterhim, in 2014 over naar gemeente Leeuwarden.
Leeuwarden
Gytsjerk, kerk
Tytsjerksteradiel
In buurtschap Gytsjerksterhoeke
Tytsjerksteradiel
Hallum, kerk
Noardeast-Fryslân
Hallumerhoek, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Noardeast-Fryslân
Achtkarspelen
Opsterland
Noardeast-Fryslân
Hantum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Noardeast-Fryslân
Foutief opschrift. Deze kerk staat helemaal niet in Hantum. Voor de postadressen staat hij zogenaamd in Hantumhuizen, maar in de praktijk staat hij in de buurtschap Hantumerhoeke. Het lijkt wel een spelletje 'Wie van de Drie?'...
Noardeast-Fryslân
Noardeast-Fryslân
Hantumhuizen, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Noardeast-Fryslân
Harich, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
De Fryske Marren
Harkema, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Achtkarspelen
Súdwest-Fryslân
Hartwerd, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Súdwest-Fryslân
Basisschool De Lytse Mienskip in Haskerhorne was te klein geworden om nog verantwoord te kunnen doorgaan, daarom kon iedereen na afloop van schooljaar 2017-2018, op 13 juli 2018, nog één keer binnen kijken. Daarna ging de deur definitief op slot...
De Fryske Marren
Gemeente Haskerland anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)
De Fryske Marren Heerenveen
De Hatsumermolen in buurtschap Hatsum dateert oorspronkelijk uit 1878 en is in 1989 grotendeels vernieuwd.
Waadhoeke
Haule is een dorp in de provincie Fryslân, in de streek Stellingwerven, gemeente Ooststellingwerf.
Ooststellingwerf
Ooststellingwerf
Súdwest-Fryslân
Vroege kanoër (feb. 2016) en Amerikaanse windmotor in de Jan Durkspolder, N van de Oudegase buurtschap Headammen (© www.afanja.nl)
Smallingerland
Hee is een buurtschap in de provincie Fryslân, in de regio Waddengebied, op het eiland en in de gemeente Terschelling.
Terschelling
Heeg, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Súdwest-Fryslân
Het lidwoord van de Friese spelling van Heerenveen hoort - zoals íeder lidwoord van plaatsnamen - met een hoofdletter, maar de gemeente is daar niet consequent in. Bijvoorbeeld de plaatsnaamborden zijn deels met hoofdletter I, deels met kleine i gespeld.
Heerenveen
Hegebeintum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Noardeast-Fryslân

Pagina's