Fryslân

Fryslân

Tot ca. 1950 staat de buurtschap Monniketille/Mûntsetille nog als buurtschap in de atlassen, gebroederlijk naast buur-buurtschappen Rohel/Reahel en Blauwverlaat/Blauforlaet, gedrieën gelegen aan het Knillesdjip/Kolonelsdiep.
Achtkarspelen
Ooststellingwerf
Niawier is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân. T/m 1983 gemeente Oostdongeradeel. In 1984 over naar gemeente Dongeradeel, in 2019 over naar gemeente Noardeast-Fryslân. (© Jan Dijkstra, Houten)
Noardeast-Fryslân
De Fryske Marren
Heerenveen
Nij Beets, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Opsterland
Súdwest-Fryslân
Súdwest-Fryslân
Nijeberkoop is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Ooststellingwerf.
Ooststellingwerf
Súdwest-Fryslân
Kunstzinnig bankje in plantsoen in Nijega (© https://afanja.wordpress.com/2017/01/11/de-koe-van-nijega/)
Smallingerland
De Fryske Marren
Weststellingwerf
Weststellingwerf
Weststellingwerf
Nijemirdum
De Fryske Marren
Nijetrijne, het kerkje van Evangelische Gemeente Maranatha dateert uit 1919
Weststellingwerf
Nijezijl, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Súdwest-Fryslân
Nijhuizum is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 1983 gemeente Wymbritseradiel. In 1984 over naar de gemeente Nijefurd, in 2011 over naar de gemeente Súdwest-Fryslân.
Súdwest-Fryslân
Noardeast-Fryslân
Nijland, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Súdwest-Fryslân
Noardburgum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Tytsjerksteradiel
Burgemeester Bearn Bilker van de gemeente Kollumerland c.a. maakt tijdens een feestelijke bijeenkomst op 17-3-2017 de naam van de nieuwe fusiegemeente als fusie van Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. bekend: Noardeast-Fryslân. ©www.rtvnof.nl
Noardeast-Fryslân
Leeuwarden
Noarderein is sinds 2011 ter plekke herkenbaar d.m.v. plaatsnaamborden. Vreemd is dat de borden alleen Friestalig zijn, terwijl de overige plaatsnaamborden in Smallingerland doorgaans tweetalig zijn.
Smallingerland
De Friese gemeenten zijn niet altijd consequent m.b.t. het Nederlands of Fries. Zo heet deze buurtschap - in de qua plaatsnamen Friestalige gemeente Tytsjerksteradiel - Noardermar, maar is deze gelegen aan de weg Noordermeer...
Tytsjerksteradiel
Dat is duidelijk, we zijn in de buurtschap Noed
De Fryske Marren
Het dorp Noordwolde-Zuid heeft in 1978 geen eigen postcode gekregen en ligt daarom voor de postadressen zogenaamd 'in' buurdorp Noordwolde, maar het is wel degelijk een eigen dorp met alles erop en eraan. Daarover kun je alles lezen op deze pagina.
Weststellingwerf
Oentsjerk is een dorp in de provincie Fryslân, in de streek Trynwâlden, gemeente Tytsjerksteradiel.
Tytsjerksteradiel
Offingawier is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 1983 gemeente Wymbritseradiel. In 1984 middels grenscorrectie overgegaan naar de gemeente Sneek, in 2011 over naar gemeente Súdwest-Fryslân.
Súdwest-Fryslân
De Geitefok is de oudejaarsvereniging van Oldeberkoop. Zij organiseren diverse evenementen door het jaar heen, zoals met oud en nieuw en het paasvuur.
Ooststellingwerf
Oldeholtpade is een dorp in de provincie Fryslân, in de streek Stellingwerven, gemeente Weststellingwerf.
Weststellingwerf
Oldeholtwolde is een klein dorp en ook nog zodanig verspreid bebouwd dat het geen 'bebouwde kom' heeft. Daarom heeft het dorpje witte plaatsnaamborden en geen blauwe.
Weststellingwerf
In Oldelamer heeft een rolbrug over de Helomavaart gelegen, met bijbehorende brugwachterswoning. Helaas zijn beide afgebroken. Inwoner 'Hank Dussen' heeft beide gemonteerd in een foto van de huidige situatie. Zo hád het er hier dus uit kunnen zien...
Weststellingwerf
Oldeouwer is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente De Fryske Marren. T/m 1983 gemeente Doniawerstal. In 1984 over naar gemeente Skarsterlân, in 2014 over naar gemeente De Fryske Marren.
De Fryske Marren
Weststellingwerf
In oktober 2015 zijn in het kader van de jaarlijkse Landgoeddag door vijf 'woodcarvers' met kettingzagen tien 'sculpturen' in bomen gezaagd in het bos achter Hotel-Restaurant Het Witte Huis te Olterterp. Op de foto de sculptuur van Bonifatius.
Opsterland
De Fryske Marren
Gemeente Oostdongeradeel anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)
Noardeast-Fryslân
Oosternijkerk, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Noardeast-Fryslân
Oudejaarsploeg d'Olde Togers heeft er op 29 december 2018 met hun oudjaarsstunt voor gezorgd dat hun dorp Oosterstreek die dag het gesprek van de dag was op radio en tv en in kranten in het hele land. Hoe dat zit kun je lezen onderaan het hoofdstuk Links.
Weststellingwerf
Ooststellingwerf
Oosterzee, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
De Fryske Marren
Oosthem is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 2010 gemeente Wymbritseradiel. (© Jan Dijkstra, Houten)
Súdwest-Fryslân
Oostmahorn is - hoe klein ook - een heus dorp met een eigen bebouwde kom. Helaas heeft het dorp vooralsnog geen eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek, waardoor het dorp voor de postadressen 'in' Anjum ligt.
Noardeast-Fryslân
Oostrum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Noardeast-Fryslân
Gemeente Ooststellingwerf anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)
Ooststellingwerf
Opeinde, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Smallingerland
Achtkarspelen
Oppenhuizen, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Súdwest-Fryslân
Smallingerland
Achtkarspelen
Gemeente Opsterland anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)
Opsterland
Oranjewoud, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Heerenveen
Osingahuizen aan de Wijde Wijmerts
Súdwest-Fryslân
De Friezen zijn meesters in het inconsequent spellen van plaatsnamen. Zo heet de buurtschap die blijkens de plaatsnaamborden kennelijk Oude Schouw heet, als straatnaam Oudeschouw, de brug heet Aldskou, en het hondenpension heet Ald Skou... (© Google)
Leeuwarden Heerenveen
Buurtschap Oude Willem is klein qua aantal huizen (ca. 25), maar groot qua oppervlakte. Het deel binnen de oranje lijn valt onder de Drentse gemeente Westerveld, het gebied N ervan valt onder de Friese gemeente Ooststellingwerf. (© www.openstreetmap.org)
Westerveld Ooststellingwerf
Oudehaske is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente De Fryske Marren. T/m 1983 gemeente Haskerland. In 1984 over naar gemeente Skarsterlân, in 2014 over naar gemeente De Fryske Marren.
De Fryske Marren
Oudehorne en buurdorp Nieuwehorne worden in de praktijk als tweelingdorp Oude- en Nieuwehorne beschouwd. Maar formeel zijn het nog aparte dorpen met een eigen postcode en plaatsnaam en eigen plaatsnaamborden.
Heerenveen
Oudemirdum
De Fryske Marren
Oudeschoot is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Heerenveen. T/m 30-6-1934 gemeente Schoterland.
Heerenveen
De Hervormde kerk van Oudwoude
Noardeast-Fryslân
Ouwster-Nijega is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente De Fryske Marren. T/m 1983 gemeente Doniawerstal. In 1984 over naar gemeente Skarsterlân, in 2014 over naar gemeente De Fryske Marren.
De Fryske Marren
Ouwsterhaule is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente De Fryske Marren. T/m 1983 gemeente Doniawerstal. In 1984 over naar gemeente Skarsterlân, in 2014 over naar gemeente De Fryske Marren.
De Fryske Marren
Weststellingwerf
Paesens, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Noardeast-Fryslân
Parrega, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Súdwest-Fryslân
De kleine buurtschap Pean is vooral bekend van de gelijknamige zeilschool. Aan het begin van hun oprijlaan staat een bord dat je de 'zeilschoolzone' betreedt en verzoeken ze je langzaam te 'varen'. (© https://afanja.com)
Heerenveen
Peins is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke. T/m 2017 gemeente Franekeradeel.
Waadhoeke
Peperga, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Weststellingwerf
Ooststellingwerf Opsterland
Piaam, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Súdwest-Fryslân
Pikesyl, dichtbij Abbega, met in de verte Oosthem
Súdwest-Fryslân
Pingjum, collage dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Súdwest-Fryslân

Pagina's