Fryslân

Fryslân

Leeuwarderadeel
Poppenwier, oude en nieuwe molen, gebroederlijk naast elkaar
Súdwest-Fryslân
Ooststellingwerf
Tytsjerksteradiel
Raard, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Noardeast-Fryslân
De inwoners van Raerd worden al vele jaren maandelijks verwend met de inhoudelijk en visueel fraai uitgevoerde dorpskrant De Praet fan Raerd. T.g.v. het 100-ste nummer, in 2014, hebben de inwoners de redactie eens verwend, met een lekkere taart.
Súdwest-Fryslân
Gemeente Rauwerderhem anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)
Súdwest-Fryslân
In Ravenswoud hebben ze in 2017 het 65-jarig bestaan als dorp gevierd. De nederzetting als zodanig is al rond 1850 ontstaan, maar de huidige plaatsnaam en de dorpsstatus zijn van veel jongere datum. Zie daarvoor de kopjes Naamgeving en Geschiedenis.
Ooststellingwerf
Readtsjerk, dorpsgezicht
Dantumadiel
Achtkarspelen
Reahûs is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 1983 gemeente Hennaarderadeel. In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Súdwest-Fryslân.
Súdwest-Fryslân
Op 15-9-2016 heeft de gemeenteraad van Achtkarspelen besloten dat de buurtschapsnamen van deze gemeente in het vervolg in het Fries worden gespeld. Bijv. Roodeschuur is nu Reaskuorre. De straatnaambordenmaker had kennelijk wat moeite met die spelling...
Achtkarspelen
Reduzum is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden. T/m 1983 gemeente Idaarderadeel. In 1984 over naar gemeente Boarnsterhim, in 2014 over naar gemeente Leeuwarden.
Leeuwarden
Noardeast-Fryslân
Bijna in Reitsum
Noardeast-Fryslân
Buurtschap Remswerd, buurtschapsgezicht
Súdwest-Fryslân
Buurtschap Rewert, boerderij op Húns 35
Leeuwarden
Ried is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke. T/m 2017 gemeente Franekeradeel. (© H.W. Fluks)
Waadhoeke
Súdwest-Fryslân
Rijs
De Fryske Marren
Rijsberkampen
Weststellingwerf
Buurtschap Rode Dorp heeft geen plaatsnaambord, je kunt dus slechts aan het gelijknamige straatnaambordje - het is er maar één omdat het een doodlopende weg is - zien dat je in de buurtschap bent aangekomen. (© Google)
Weststellingwerf
Rohel is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente De Fryske Marren. T/m 30-6-1934 gemeente Schoterland. Per 1-7-1934 over naar gemeente Haskerland, in 1984 over naar gemeente Skarsterlân, in 2014 over naar gemeente De Fryske Marrren.
De Fryske Marren
Roptazijl is een buurtschap in de provincie Fryslân, in grotendeels gemeente Waadhoeke, deels gem. Harlingen. T/m 1983 gem. Barradeel. In 1984 grotendeels over naar gem. Franekeradeel (in 2018 over naar gem. Waadhoeke), deels over naar gem. Harlingen.
Waadhoeke Harlingen
Rotstergaast is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente De Fryske Marren. T/m 30-6-1934 gemeente Schoterland. Per 1-7-1934 over naar gemeente Haskerland, in 1984 over naar gemeente Skarsterlân, in 2014 over naar gemeente De Fryske Marren.
De Fryske Marren
Rotsterhaule is een dorp bestaande uit enkele lintbebouwingen ZO van Joure
De Fryske Marren
Rottevalle, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Smallingerland
Rottum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
De Fryske Marren
De Fryske Marren
Ryptsjerk, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Tytsjerksteradiel
Bote en Astrid de Boer zetten zich met hun melkveebedrijf op Rytseterp 1 niet alleen in voor hun melkvee, maar nadrukkelijk ook voor de weidevogels. Vandaar de grutto en het bordje 'Bote's Paradys' in hun weiland aan de Jousterperweg (N359). (©Google Maps
Súdwest-Fryslân
Buurtschap Saltryp ligt direct N van de stad Harlingen, W van de dorpskern van Midlum, als lintbebouwing aan de noordkant van de Harlingerstraatweg, met nog enkele omliggende panden aan het Skieppedykje en de Haulewei. (© www.openstreetmap.org)
Harlingen
Buurtschap Salverd, woning op Salverderweg 70a
Waadhoeke
Súdwest-Fryslân
Tytsjerksteradiel
Schalsum is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke. T/m 2017 gemeente Franekeradeel.
Waadhoeke
Scharl, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Súdwest-Fryslân
Súdwest-Fryslân
Scharnegoutum is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 2010 gemeente Wymbritseradiel. (© Jan Dijkstra, Houten)
Súdwest-Fryslân
Noardeast-Fryslân
Scharsterbrug is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente De Fryske Marren. T/m 1983 gemeente Doniawerstal. In 1984 over naar gemeente Skarsterlân, in 2014 over naar gemeente De Fryske Marren.
De Fryske Marren
Weststellingwerf
Schettens is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 2010 gemeente Wûnseradiel. (© Jan Dijkstra, Houten)
Súdwest-Fryslân
Schiermonnikoog is een dorp, eiland en gemeente in de provincie Fryslân, in de regio Waddengebied.
Schiermonnikoog
De Schoterzijl heeft al heel wat meegemaakt qua gemeenten: oorspronkelijk gemeente Schoterland, per 1-7-1934 gemeente Haskerland, per 1-7-1944 gemeente Lemsterland, per 2014 gemeente De Friese Meren, per 1-7-2015 naamswijziging: De Fryske Marren.
De Fryske Marren
De Fryske Marren
Schraard is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 2010 gemeente Wûnseradiel. (© Jan Dijkstra, Houten)
Súdwest-Fryslân
Ooststellingwerf
In Schurega werd te hard gereden op de N380 en N392, ook bij de Mr. J.B. Kanschool. Daarom zijn in 2013 symbolen en de tekst 'Skoalle' op de weg geschilderd om de automobilisten te stimuleren hun snelheid af te remmen.
Heerenveen
Alleen bij Selmien-West staan plaatsnaambordjes, wat suggereert dat alleen dit een buurtschap is en Selmien-East niet. Onzin natuurlijk; er is hier sprake van één buurtschap: Selmien, verdeeld in de delen -West en -East.
Opsterland
Sibrandabuorren is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 1983 gemeente Rauwerderhem. In 1984 over naar gemeente Boarnsterhim, in 2014 over naar gemeente Súdwest-Fryslân.
Súdwest-Fryslân
Súdwest-Fryslân
Sigerswâld, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Tytsjerksteradiel
Sint Nicolaasga, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
De Fryske Marren
Sintjohannesga werd tot tamelijk recent nog als twee woorden geschreven (zoals alle andere plaatsen die met Sint beginnen). En in de volksmond is het Sint Jut. Op de dorpssite zie je al deze namen/spellingen bij elkaar.
De Fryske Marren
Smallingerland
Buurtschap Sjungadijk, buurtschapsgezicht
Súdwest-Fryslân
De gemeente Skarsterlân heeft precies 30 jaar bestaan. Als aandenken aan de gemeente heeft zij het boek 'Skarsterlân 1984-2014' laten maken, dat zij als 'afscheidscadeau' aan de inwoners heeft aangeboden.
De Fryske Marren
Skillaerd
Leeuwarden
Skingen is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke. T/m 2017 gemeente Menameradiel.
Waadhoeke
Leeuwarden
Skrok is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 1983 gemeente Hennaarderadeel. In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Súdwest-Fryslân.
Súdwest-Fryslân
Skûlenboarch is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Tytsjerksteradiel.
Tytsjerksteradiel
Buurtschap Skyldum, boerderij op Spannumerdyk 7
Waadhoeke
Weststellingwerf
Sloten, collage van stadsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
De Fryske Marren
Súdwest-Fryslân
Smallingerland
Súdwest-Fryslân
Gemeente Smallingerland anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)
Smallingerland
Sneek, collage van stadsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Súdwest-Fryslân
Snikzwaag heeft in 2015 het 700-jarig bestaan gevierd.
De Fryske Marren
Sondel, dorpsgezicht
De Fryske Marren
Weststellingwerf
De vroegere gemeente Franekeradeel was erg zuinig met plaatsnaambordjes - en in dit geval ook straatnaambordjes - bij haar buurtschappen; bij buurtschap Sopsum hebben we alleen één straatnaambordje gevonden, aan het W uiteinde van de buurtschap. (©Google)
Waadhoeke
Spanga is een dorp in de provincie Fryslân, in de streek Stellingwerven, gemeente Weststellingwerf, en daarbinnen gelegen in het streekje de Westhoek.
Weststellingwerf
Iedere Fries kent het buurtschapje Spannenburg, wegens de 118 meter hoge blikvanger de Toren van Spannenburg, een FM-zender die sinds 2007 ook een datacenter bevat.
De Fryske Marren
Een traditie in ca. 15 Friese dorpen is het jaarlijkse Iepenloftspul (Openluchtspel). Spannum heeft dit in 2017 eenmalig gedaan en heeft daar gelijk de Gouden Gurbe voor de beste vormgeving mee gewonnen, en daar zijn ze natuurlijk terecht trots op!
Waadhoeke
Sparjebird is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Opsterland. De buurtschap valt onder het dorp Hemrik. De buurtschap heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de straatnaambordjes Sparjeburd kunt zien dat je er bent aangekomen.
Opsterland
Spears, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Súdwest-Fryslân

Pagina's