Fryslân

Fryslân

Buurtschap War, buurtschapsgezicht
Waadhoeke
Noardeast-Fryslân
Warns, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Súdwest-Fryslân
Warstiens, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Leeuwarden
Warten, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Leeuwarden
Waskemeer heeft in 2014 het 60-jarig bestaan als dorp gevierd
Ooststellingwerf
Buurtschap Weakens, buurtschapsgezicht
Waadhoeke
Noardeast-Fryslân
Weidum is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden. T/m 1983 gemeente Baarderadeel. In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Leeuwarden.
Leeuwarden
Welgelegen is een buurtschap in de provincie Fryslân, in grotendeels gemeente Opsterland, deels gemeente Heerenveen. De buurtschap heeft geen plaatsnaambord, zodat je alleen aan dit straatnaambordje kunt zien dat je er bent aangekomen. (©Google StreetView
Heerenveen Opsterland
Weper, buurtschapsgezicht
Ooststellingwerf
Buurtschap Weperpolder, Hoeve Nieuw Weper
Ooststellingwerf
Wergea, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Leeuwarden
West aan Zee is een badplaats in de provincie Fryslân, in de regio Waddengebied, op het eiland en in de gemeente Terschelling.
Terschelling
Gemeente Westdongeradeel anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)
Noardeast-Fryslân
Noardeast-Fryslân
De Fryske Marren
Westergeest, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Noardeast-Fryslân
Westernijtsjerk, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Noardeast-Fryslân
Westhem is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. t/m 2010 gemeente Wymbritseradiel.
Súdwest-Fryslân
Gemeente Weststellingwerf anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)
Weststellingwerf
Wetsens, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Noardeast-Fryslân
Noardeast-Fryslân
Waadhoeke
Wierren is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Smallingerland. De buurtschap ligt in polder De Wieren en valt, ook voor de postadressen, deels onder het dorp De Tike, deels onder het dorp Nijega. (© www.kadaster.nl)
Smallingerland
Wierum is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân. T/m 1983 gemeente Westdongeradeel. In 1984 over naar gemeente Dongeradeel, in 2019 over naar gemeente Noardeast-Fryslân.
Noardeast-Fryslân
Wieuwens, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Leeuwarden
Monumentaal pand in het dorp Wijckel
De Fryske Marren
Groote Wiske heeft eind 19e eeuw korte tijd een coöperatief stoomzuivelfabriekje gehad. Het pand is helaas afgebroken. De gedenksteen bevindt zich in museum Warkums Erfskip te Workum. (© https://historisch.koudum.nl/)
Súdwest-Fryslân
Witmarsum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Súdwest-Fryslân
Wiuwert is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 1983 gemeente Baarderadeel. In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Súdwest-Fryslân.
Súdwest-Fryslân
Wjelsryp, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Waadhoeke
In de verte zien we Wolsum al
Súdwest-Fryslân
Wolsumerketting, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Súdwest-Fryslân
Wolvega is een dorp in de provincie Fryslân, in de streek Stellingwerven, gemeente Weststellingwerf. Het is de hoofdplaats van de gemeente. (© Jan Dijkstra, Houten)
Weststellingwerf
Wommels, Jacobikerk
Súdwest-Fryslân
Súdwest-Fryslân
Wons is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 2010 gemeente Wûnseradiel.
Súdwest-Fryslân
Gemeente Workum anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)
Súdwest-Fryslân
Woudsend is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 2010 gemeente Wymbritseradiel.
Súdwest-Fryslân
Gemeente Wonseradeel anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)
Súdwest-Fryslân
Gemeente Wijmbritseradeel anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)
Súdwest-Fryslân
Wyns, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Tytsjerksteradiel
Wytgaard is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden. T/m 1943 gemeente Leeuwarderadeel.
Leeuwarden
In de jaren vijftig van de 19e eeuw ontstaat ZO van het dorp Molkwerum de buurtschap Ymedam. Op de kaarten wordt erbij vermeld dat hier o.a. sprake is van een stoomgemaal en een zaagmolen, oliemolen en runmolen. (© www.kadaster.nl)
Súdwest-Fryslân
Súdwest-Fryslân
Ypecolsga, collage buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Súdwest-Fryslân
Ysbrechtum is een dorp in de provincie Fryslân, gem. Súdwest-Fryslân. T/m 1983 gem. Wymbritseradiel. Bij de herindelingen van 1984 is het dorp door een grenscorrectie toegevoegd aan de gem. Sneek, die in 2011 is opgegaan in de nieuwe gem. Súdwest-Fryslân.
Súdwest-Fryslân
Zandhuizen is een dorp in de provincie Fryslân, in de streek Stellingwerven, gemeente Weststellingwerf.
Weststellingwerf
De Fryske Marren
Noardeast-Fryslân
Zuid, buurtschapsgezicht, met o.a. de voormalige zuivelfabriek uit 1886/1887, thans in gebruik als kantoor en opslag
Ooststellingwerf Weststellingwerf
Zurich is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 2010 gemeente Wûnseradiel.
Súdwest-Fryslân
Noardeast-Fryslân
Zweins is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke. T/m 2017 gemeente Franekeradeel.
Waadhoeke

Pagina's